2020. március 3. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Most a kegyelem órájában vagytok. Fausztina nővérnek ezt ígértem: „Amit ebben az órában az Én kínszenvedésem örök érdemeire való hivatkozással kértek, azt mind megkapjátok. Kérjetek Tőlem bátran, sokat! Nem tudtok annyit kérni, amit felül ne múlna az Én adakozó kegyelmem, végtelen szeretetem. A legnagyobbat, saját Magamat adom nektek minden Szentáldozásban, minden Szentmisében és az Igében. Nektek adtam Atyámat, amikor így tanítottalak imádkozni: „Miatyánk”. Nektek adtam Édesanyámat, amikor a keresztfán ezt mondtam: „Íme, a te Anyád, íme, a Te fiad.” Ezeknél nagyobbat nem adhattam, mert az egész világmindenséget felülmúlja Isten végtelen szeretete, és az Én üdvösséget adó feláldoztatásom, kínszenvedésem a keresztfán. Mindezekkel nektek adtam a Mennyországot, melynek kapuját szélesre tártam előttetek. Nem Én, hanem a ti szabad akaratotok korlátoz benneteket, ha mégsem tudtok oda belépni. Ezért kértem tőletek: „Legyetek szentek, mert csak a szentek méltóak belépni abba az Országba, amelyet Isten azoknak készített, akik szeretik Őt.
Kicsinyeim! Szeressetek! Szeressétek Istent mindenekfölött úgy, hogy megtartjátok törvényeit! Egymást pedig Énbennem szeressétek úgy, hogy az életeteket is legyetek készek föláldozni másokért, de leginkább hittestvéreitekért. Éljetek szüntelen készenlétben, mert a szemetek láttára teljesülnek a Jelenések könyvének szavai. Ti most az Apokalipszisben éltek. Ha megtartjátok Igémet, és hűségesen kitartotok az Irántam való szeretetben, most is biztonságban vagytok. Az Evangéliumban többször mondtam: „Ne féljetek!” Még azoktól sem, akik a testet megölik, de a lelketeknek nem tudnak ártani. Ha átadjátok magatokat Nekem, akkor az Én tulajdonaim vagytok. Én védelmezlek benneteket. Ma is érvényesek a 91. zsoltár szavai: „Így nem érhet téged semmi baj, otthonodhoz közel sem férhet a csapás. Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedékre találsz; Pajzs és páncél az ő hűsége, nem kell félned az éjszaka rémeitől, a nappal repülő nyíltól, a sötétben látogató járványtól, a délben pusztító ragálytól.” Ezek a gondolatok legyenek a ti erőforrásaitok! Higgyetek benne, és akkor rátok is vonatkozik: legyen nektek a hitetek szerint.
Drága gyermekeim! Az idő lezárul, hamar véget ér ez a korszak. Készüljetek, mert hamar beteljesülnek a próféciák! Véget ér mindaz, amitől ma szenvedtek: a végső harc a sátán és az Isten gyermekei között. Az idő rövid. Az események igazolják a próféciák hitelességét, amelyek egymásután beteljesülnek. Megáldalak benneteket Szívem túláradó, örök szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Zsid 3, 7: „a Szentlélek mondja”

2020. március 5. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Ebben a Nagyböjtben különösen engeszteljetek Engem a világ bűneiért! Karom lesújtani készül. Hiába a sok büntetés, a természeti csapások, a járvány, a gazdasági válság: nem térnek észhez, nem akarnak megváltozni, Hozzám visszatérni. Törvényeimet keresztülhúzzák, helyette zavaros gondolataikat árasztják ki az egész világra. Ha megtérnének, megszűnnének a természeti katasztrófák, a háborúk. A világ, békében és szeretetben élne. Mivel nem hisznek Bennem, és tanításomat sem követik, ezért a sátán elveszi a józan eszüket. Zavaros gondolatokat táplál bennük, amivel kárhozatra taszítja őket.
Gyermekeim! Ebben az időszakban már csak egy a tét: az, hogy ellenfelem mennyi embert tud a pokolba vinni. Ez tőletek is függ. Ti, akik Engem követtek, imádkozzatok és engeszteljetek, vállaljátok a szenvedéseket a szegény bűnösök megtéréséért! Akkor még százezer számra megtérhetnek, mert még több kegyelmet árasztok ki rájuk.
Ti, akik Engem követtek, szüntelen ezt ismételgessétek magatokban: ha nem leszek szentté, hiába születtem. Uram, mutasd meg nekem, hogy melyik úton járjak, vezess engem füves legelőkre, hogy Rád találjak, Aki a keresztfán függtél értem és felém kiáltottad: Szomjazom! Uram, mindenben meg akarok felelni Neked! Mindig igent akarok mondani rám vonatkozó örök szent tervedre! Mint parányi porszem, a legmélyebb alázattal csak ezt kiáltom: Uram, irgalmazz nekem, nyomorult bűnösnek! Uram, add meg nekem a felismerést, hogy mindenkor megtudjam, mi a Te szent akaratod, hogy azt azonnal meg is valósítsam! Szeretlek Téged, Jézusom! Izzó, lángoló, forró szeretettel. Imádlak Téged töviskoronás Királyom, Aki a kereszten trónolsz véredtől áztatva, kezed, lábad átszúrva. Megnyílt oldaladból az Egyház élete származik. Az éltető Vér, mely lemossa bűneinket, és a víz, amely isteni élettel ajándékoz meg bennünket. Jézusom, kérlek, add kegyelmedet, hogy mindenkor csak a Tiéd legyek! Szűnjek meg a világ és mindenki számára, de még a saját magam számára is! Legyek számodra olyan, mint a levegő, mint a friss harmat, amelyet azért teremtettél, hogy örömödet találd benne. Foglald le magadnak lelkemet, testemet, egész életemet, hogy mindig Te cselekedj, Te szólj általam! Átadom neked egész életemet, annak minden pillanatát, lelkemet, testemet, minden gondolatomat, cselekedetemet. Kérlek, formálj engem egyre jobban a saját képmásodra! Olyan akarok lenni, amilyen Te vagy, hogy az emberek Téged ismerjenek föl bennem, és aki engem hallgat, Téged halljon. Szeretnék olyanná lenni, hogy a Mennyei Atya, ha rám tekint, rólam is azt mondja, amit Rólad: ez az Én szeretett Fiam, Akiben kedvem telik, őt hallgassátok.
Tudom, Uram, hogy az én kérésem nem merész és nem lehetetlen. Hisz Te magad mondtad: szentek legyetek, mert Én szent vagyok! Legyetek tökéletesek, mint mennyei Atyátok! Tudom, Uram, hogy a magam erejéből nem vagyok képes ezt megvalósítani, hisz Te mondtad: Nálam nélkül semmit sem tehettek. Megtapasztaltam, hogy Veled együtt mindent meg tudok tenni. Ezért kérlek Téged, drága töviskoronás Királyom, Megváltó Istenem, alakíts teljesen Magadba engem! Légy az én szívem Királya, Mindenható Ura, Parancsolója! Vezess engem, hogy fokról fokra egyre közelebb jussak Hozzád, míg megérkezem Szent Színed látására! Minden vágyam az, hogy téged színről színre lássalak örökre, és szent angyalaiddal és az összes szentekkel együtt dicsőítsem, magasztaljam és áldjam Szent Nevedet!
Hálát adok Neked azért, hogy az Általad alapított egyetemes Anyaszentegyházba születtem. Köszönöm, hogy méltóztattál lehajolni hozzám, megtisztítottál és Magadhoz öleltél. Egy örökkévalóság kevés lesz rá, hogy ezért Neked hálát adjak. Kérlek, áldd meg a te alázatos szolágálódat, gyermekedet, akinek minden vágya az, hogy fölismerje és megtegye a Te akaratodat, életének minden pillanatában! Kérlek, áldj meg egem, a Te mindenható, áldásoddal, hogy majd én is a Te dicsőségedben ragyogjak, égi palotádban, Neked örökké hálát zengve! Ámen.”
Szentírási megerősítés: Mt 18, 19: „(Jézus) mondja”

2020. március 11. A kegyelem órájában az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Ne botránkozzatok meg azokon, amik történnek! Mindezeket előre megmondtam nektek: olyan időket fogtok megélni, amilyeneket eddig nem láttatok.
Nagyon kérlek titeket, ne fosszátok meg magatokat Tőlem, legnagyobb Jótevőtöktől! Én a szívetekbe akarok térni! Vagy nem Én mondtam? „Vegyétek és egyétek, ez az én testem!”Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik: „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak a bűnök bocsánatára.” (Mt 26, 26-28) „Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon.” (Jn 6, 54) „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek.” (Jn 6,53).
Nem azon van a hangsúly, hogy ajakra vagy kézbe áldoztok, hanem azon, hogy a szívetekbe fogadtok. Azt Én is tudom, hogy méltatlan a kezetek arra, hogy érintsetek. Az ajkatok, amivel sokszor többet vétkeztek, mint a kezetekkel, ugyanolyan méltatlan fogadásomra. De nem a százados szavait ismétlitek minden szentáldozás előtt? „Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul az én lelkem. (Mt 8, 8) Tehát ezzel most ne foglalkozzatok.
Tudom, hogy a kezetek nem tiszta, mert sok mindent meg kell fognotok, mielőtt áldoztok. Higgyetek mindenhatóságomban! Én meg tudlak védeni titeket minden betegségtől. Bizalmatok mértékében kapjátok Tőlem a kegyelmet. Aki akarja, vigyen magával kézfertőtlenítőt, és szentáldozás előtt használja. Ez védelmet nyújt a fertőzéstől, de a legnagyobb védelem Én vagyok, Aki fölötte állok minden lelki-testi bajnak, betegségnek. Újra mondom: ne fosszátok meg magatokat Tőlem! Én valóságosan a szívetekbe akarok térni, nem csupán lelkileg! Ha nem ezt akarnám, akkor nem rendeltem volna számotokra az Oltáriszentséget, amelyben valóságosan jelen vagyok. Minden aggályoskodás ellenfelem műve. Tegyétek fel magatokban a kérdést: kinek az érdeke, hogy ne áldozzatok? Egyedül a sátáné. Ezért kérlek titeket, hogy saját érdeketekben tegyetek eleget kérésemnek. Addig járuljatok szentáldozáshoz, amíg még köztetek vagyok, mert már itt az óra, amikor elviszik tőletek a Vőlegényt, Engem. Engedelmességetekre áldalak meg benneteket, Szívem minden emberi elképzelést felülmúló végtelen örök szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Mt 24, 44: Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok!

2020. március 12. Szentáldozás…

Kedves Testvérek!

Az Úr Jézus azt mondta, hogy írjam le, hogy én hogyan fogok ezután áldozni. Ezt az ötletet imádság közben kaptam. Az Úr kegyelméből eddig mindig ajakra áldoztam. Most, hogy már csak kézbe kaphatjuk ŐT, a szentek Szentjét, ezt a megoldást választottam: van egy kisméretű medjugorjei kendőm. Ezt a bal tenyeremre terítem úgy, hogy a belseje legyen felül. Szentáldozáskor a jobb tenyerem fölé helyezem a balt. Ide kérem hőn imádott drága jó Uram Legszentebb Testét. Miután megkaptam, a kendőről mély áhítattal magamhoz veszem úgy, hogy a kezemmel nem érek Hozzá. Utána a kis kendőt összehajtom, hogy ha esetleg morzsa lenne benne, ki ne essen. Majd beteszem egy tiszta kis nylon zacskóba. Otthon előkészítek egy akkora méretű tálat, amekkora a kendő. Ebbe kevés vizet öntök. A kendőt azzal a részével lefelé, ahol az Úr Teste volt, felülről gyengéden megütögetem, hogy kihulljon a morzsa, ha van. Ezt a vizet megiszom. Ha majd ki kell mosni a kendőt, akkor egy kis tál vízben kiöblítem, és a kertbe öntöm. Lehet cserepes virágra is. Így szokták mosni a kehelykendőket. Ily módon nem érintem méltatlan kezemmel az Urat, és mégis engedelmeskedem az elöljáróknak, akik a járvány miatt elrendelték a kézbe áldozást.

Isten áldjon benneteket! 
Imával, szeretettel: Mária Julianna

Szentírási megerősítés: Mt 17, 5: a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!”

2020. március 24. A kegyelem órájában az Úr Jézus…

Drága gyermekeim! Elérkezett az óra. Megpróbáltatásotok ideje itt van. Készüljetek! Szenvedéseitek egyre fokozódni fognak. Csak úgy tudjátok kibírni, ha Belőlem merítetek erőt. Mindez benne van a Szentírásban. Előre megmondtam nektek. Nézzetek Rám, a keresztre! Mennyit szenvedtem értetek ártatlanul. Ne rémüldözzetek! Ezt mondtam: ha így bánnak a zöldellő ággal, mi lesz a sorsa a kiszáradtnak? Ha Velem, Aki bűn nélkül éltem, ezt tették, azt gondoljátok, hogy ti bűnösök megmenekülhettek? Mondom nektek: nem. Minden bűn magára vonja a büntetést. Akkor is, ha ebben sokan nem hisznek. Éljetek tisztán, életszentségben! Akkor bármikor jöhet a halál, nincs mitől félnetek. Sokan azt mondják, hogy Én, Aki mindenható vagyok, el tudom hárítani a veszélyt. De akkor hogyan tisztulna meg a világ? Sajnos, sokan csak akkor fordulnak Hozzám, ha baj van. Nem kellett volna ezt megvárni. Ha mindnyájan bűnbánatot tartottatok volna, elmaradtak volna a csapások.
Tekintsetek Ninive lakóira! Zsákruhába öltözve böjtöltek. Megbánták bűneiket, ezért megkönyörültem rajtuk. Minden beígért büntetés feltételes módban hangzott el: ha nem tértek meg… Csak magatokat hibáztathatjátok. Szakítsatok bűneitekkel, éljetek életszentségben, akkor megszabadultok. Ha mindenki megtérne, akkor a Föld Paradicsommá változna. Ha szeretetben élnétek, nem lenne bűn, szenvedés. Tartsátok meg a tízparancsot! Szeressétek Istent úgy, hogy megtartjátok parancsait! Ne tegyetek rosszat, mindig csak jót! Akkor enyhülnek a csapások, sőt el is maradhatnak. Még mindig nem késő. Tartsatok bűnbánatot! Éljetek az Evangélium tanítása szerint! De siessetek, mert csak addig tehetitek meg, amíg itt éltek a Földön. Nem tudjátok sem a napot, sem az órát. A halál minden pillanatban leselkedik rátok. Éljetek szüntelen készenlétben! Ha megteszitek, amit mondtam, akkor nincs számotokra halál. Csupán egyik szobából átmentek egy másikba. Atyám mindnyájatok számára helyet készített országában. Kizárólag rajtatok múlik, hogy elfoglaljátok, vagy nem. Ne csüggedjetek! Térjetek meg és imádkozzatok! Erre áldalak meg mindnyájatokat, Szívem minden emberi értelmet meghaladó végtelen, örök szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Szentírási megerősítések: Máté 27, 50: Most Jézus még egyszer hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét.
1 Péter 3, 8-12: Végül mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak. Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek. Mert aki az életnek örülni szeretne, és jó napokat látni, az óvja nyelvét a rossztól, ajkát a hamis szótól. Forduljon el a gonosztól, tegye a jót, keresse a békét, járjon utána. Mert az Úr szeme az igazakon, hallja imádságukat, s a tekintete a gonosztevő ellen fordul.

2020. március 29. A kegyelem órájában az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Az óra itt van. Most már a saját bőrötökön tapasztaljátok. Sokan közületek megbetegedtek, és többen meghaltak. Mindezt azért engedem meg, hogy elgondolkozzatok. Évekig adtam üzeneteimet. Figyelmeztettelek benneteket prófétáimon keresztül, de sokakat hiába. Most a jelen helyzettel kényszerítelek benneteket: fogjátok fel végre, hogy az életetek ezen a Földön véges. Hamar véget ér, és utána az ítélet következik. Én, az Örök Bíró megfizetek mindenkinek tettei szerint. Szabad akaratot és értelmet kaptatok. Amíg itt vagytok, ti döntitek el, hogy engedelmeskedtek-e Nekem. De figyelmeztetlek: tetteitek következményeit nektek kell viselni.
Nagyböjt van. Ez az időszak a bűnbánattartás ideje. Keserves árat fizettem értetek. Felkínálom nektek az üdvösséget. Bánjátok meg, és tegyétek jóvá bűneiteket! Éljetek életszentségben, szüntelen készenlétben! Akkor átmentek az ítéleten, és országom kapuja nyitva áll előttetek. De ha nem működtök együtt kegyelmemmel, megátalkodottságotoknak az örök kárhozat lesz a következménye. Ma még ti választhattok: örök élet, vagy örök halál. Bűneitekkel kiérdemeltétek fenyítésemet. Ha nem tértek meg, szenvedéseitek egyre csak fokozódni fognak. Szálljatok magatokba! Csendesüljetek el! Bánjátok meg bűneiteket! Azt akarom, hogy mindnyájan megtérjetek! Akkor visszahúzom fenyítő jobbomat. Megkönyörülök rajtatok. Sorsotok jobbra fordul, és elnyeritek üdvösségemet. Erre áldalak meg mindnyájatokat, Szívem minden emberi értelmet felülmúló végtelen örök szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szentírási megerősítés: Zsid 13, 7: „Isten szava”
a

Hozzászólások lezárása.


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategóriák
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: