Nagyfalui üzenet, 2010. augusztus

“…Szeretteim! Ebben a hónapban a Gondviselő Istenről akarok beszélni nektek….”‘
2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE –AUGUSZTUS
”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)
71. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásbólelmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Lk.12-13-14; Lk.1,39-56; Mt.7,24-29)
Havi mottó:„Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet!” (Lk.23,46)
Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy minél többen megismerjék a mennyei Atya nagy Szeretetét!
Konkrét feladatunk: törekedjünk minden nap megörvendeztetni egy konkrét jócselekedettel a mennyei Atyát!!!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 augusztusában
 
Szeretteim! Ebben a hónapban a Gondviselő Istenről akarok beszélni nektek.
 
 Isten, a legjobb Atyaként gondoskodik az anyag-, növény-, állatvilág-ról, az emberről, a nemzetekről és az egész világról. Isten a világot nemcsak megteremtette, hanem fenntartja és a célja felé vezeti. A Gondviselő Atya mindent az Ő dicsőségére és a ti javatokra fordít. Isten a kicsiket is fel tudja használni Terve megvalósításában. Gondoljatok a prófétákra, Máriára, Józsefre és az apostolokra. Isten Akarata és engedélye nélkül semmi sem történik ezen a világon. Isten, még a rosszat is azért engedi meg, mert abból is valami jót tud kihozni. Gondoljatok az egyiptomi József történetére, a zsidók fogságára, Péter apostol tagadására, Tamás apostol hitetlenségére és a keresztények üldözésre. Izajás próféta által, ezt üzente nektek az Atya: ‘az anya megfeledkezhet a gyermekéről, de én sohase feledkezem meg rólatok‘.
 
Arra kérlek titeket ne higgyetek a vak véletlenben, a megváltoztathatatlan jövőben, de abban sem, hogy Isten nem törődik a világgal.
 
Tudnotok kell azt, hogy Isten minden embert az üdvösségre teremtett. Minden megteremtett ember számára el van készítve a hely a Mennyben. Ha komolyan együtt dolgoztok az Atyával, egészen biztos, hogy az örök boldogságba juttok. Ha komolytalanok vagytok az Atya kéréseivel kapcsolatosan, akkor a tisztítótűz vár rátok. Ha életetek utolsó pillanatában is ellenálltok az Atya ölelő karjainak, akkor Ő a szabadságotokat tiszteletben tartva, a poklot engedi meg nektek.
 
Életetekben óvakodjatok a végletektől! Egyesek mindent Istenre bíznak! Mások mindent ők akarnak megtenni! Helyesen bíztok a Gondviselő Istenben, ha úgy imádkoztok minden nap, mintha minden Istenen múlna, ugyanakkor úgy dolgoztok, mintha minden rajtatok múlna. Erre mondjátok ti azt: segíts magadon és akkor az Isten is megsegít!
 
Ne legyetek irígyek a világban lévő bűnösökre, mert ők csak látszólagosan boldogok. Valójában nincs békéje az istentelen embernek! Az igazak a szenvedések közepette is boldogok, mert az örök élet felé tart az életük. Ha erről meg akartok győződni, olvassátok el a 37. Zsoltárt az igaz és a bűnös ember sorsáról. A Gondviselő Isten azért engedi meg nektek a bűnt, mert, szabadnak teremtett benneteket! Felelősséggel dönthettek a jó és a rossz között! Isten türelmesen vár, amíg belátjátok, a jónak jó és a rossznak rossz következményei vannak. Isten a ti jó vagy rossz döntéseitek alapján fog megítélni titeket!! Bűnbánatotokkal megsemmisíthetitek Isten Igazságos ítéletét!
 
Arra kérlek titeket, ne bízzatok a földi mulandó vagyonban, evilági sikerben, pillanatig tartó bűnös élvezetben. Ne bízzatok feltétel nélkül se önmagatokban, se az emberekben. Gondoljatok arra, ti esendők vagytok, az emberek pedig, hol mellettetek, hol ellenetek vannak. Elsősorban Istenben bízzatok, azután azokban az emberekben, akik Istennel élnek, és akik rászolgáltak a bizalmatokra.
 
Isten útjai sokszor kifürkészhetetlenek, értelem felettiek. Istent csak akkor értenétek meg, ha ti Isten lennétek! Isten tetteit sok esetben nem megérteni, hanem megélni kell!
 
Miért engedi meg Isten számotokra a szenvedést? A szenvedés hozzátartozik a földi életetekhez és Jézus követéséhez. Isten a szenvedés által megtisztít benneteket, amint a vihar megtisztítja a fákat a száraz ágaktól. Ha Istenre hagyatkozva élitek meg a testi betegségeket, a lelketeket egészségessé teszi. A szenvedés által engesztelhettek: önmagatokért, családotokért, az egész emberiségért. A szenvedésben világosan látjátok, hogy valójában mi van a szívetekben és a testvéreitek szívében. Isten megedz, megerősít titeket a keresztek által. Azt szoktátok mondani: a súly alatt nő a pálma! Aki a Földön csendesen és türelmesen éli meg a purgatóriumát, odaát biztos nem lesz része benne.
 
Mit tegyetek életetek nehéz, érthetetlen helyzeteiben? Legyetek türelmesek a szenvedésben! Nyugodjatok meg Isten Szent Akaratában! Tanuljatok meg gyermeki lelkülettel az Úrra hagyatkozni! Életetek hullámzó tengerén kérjétek Isten segítségét! A mélységek fölött járva csak Jézusra nézzetek! Higgyétek el, az Istent szeretőknek minden a javukra válik! Isten soha, senkinek nem ad nagyobb keresztet, csak amennyit elbír! Életetek nehéz helyzeteiben tanuljatok meg az Isten segítségére nézni, ne csak a keresztre. Tudnotok kell, Isten minden szenvedésben veletek van, bennetek van és megvigasztal titeket. Jól jegyezzétek meg: egyetlen szerencsétlenség van a világon, a meg nem bánt bűn és nem a szenvedés! Soha ne feledjétek el Isten Gondviselése mögött az Ő Jósága, Szeretete és üdvőzítő szándéka van! Ezt vegyétek észre életetek minden helyzetében. Megáldalak titeket az Istenre való ráhagyatkozás gyermeki lelkületével!”
Házi feladat augusztusra:
„LEGYEN A NAPI IMÁNK: MENNYEI ATYÁM MÚLTAMAT IRGALMADBA, JELENEMET SZERETETEDBE ÉS A JÖVŐMET ISTENI GONDVISELÉSEDBE AJÁNLOM!!!
Előretekintés 2010 szeptemberére:
Közös imaszándék lesz: azért fohászkodunk, hogy a hierarchikus és karizmatikus személyek kölcsönösen fogadják el, értékeljék és szeressék egymást!
Konkrét feladatunk lesz: vizsgáljatok meg minden üzenetet és a jót tartsátok meg!!!

Fr. Csilik János: Eugénia anya élete

“…1980-ban négy szerzetesnővérrel megalapították az „Egység Krisztusban az Atya felé” rendet, amelyet 1988-ban jóváhagyott az Egyház! 1989-ben, egyházi jóváhagyással, három nyelven is kiadták a mennyei Atya üzenetét…”
EUGENIA ELISABETTA RAVASIO NŐVÉR (1907-1990)
Eugenia nővér a XX. század egyik legnagyobb prófétája, az Egyház megújulásának egyik hírnöke. Ő világosság volt, amelyet a mennyei Atya ajándékozott az egész emberiségnek. San Gervasio d’Adda-ban született (mai neve Capriate San Gervasio), Bergamo tartomány egyik településén, 1907 szept. 4-én, egyszerű földműves családban. A gyermek négy évesen még nem beszélt és nem tudott járni. A mélyen vallásos nagyapa, Piero, elhatározta, hogy elzarándokol a Szűzanya Varese-i kegyhelyére, hogy ott könyörögjön kis unokája gyógyulásáért. Abban az órában, amikor a nagyapa megérkezett a kegyhelyre, a kislány otthon „egy csodálatos szép Hölgy” segítségével felült és felöltözött. Ezután odament a szüleihez. Ők, a történteket csodaként fogadták, megrendülve és nagy örömmel adtak hálát a Szűzanyának. Amikor a szülők nem sokkal a gyógyulás után magukkal vitték a gyermeket ugyanarra a helyre hálát adni, a Mária-szobrot megpillantva így kiáltott fel: „Ez a Hölgy öltöztetett fel engem odahaza!” Az általános iskola elvégzése után 20 éves koráig, Eugenia szövődében dolgozott. Ezután belépett egy francia missziós szerzetesrendbe, az Apostolokról nevezett Miasszonyunk Kongregációba. 1932-ben (25 éves korában) abban a rendkívüli kegyelemben részesült, hogy a mennyei Atya többször megjelent és üzeneteket adott neki! Az illetékes püspöke, Alexandre Caillot tíz évi alapos vizsgálat után (1933-43) a következő eredményre jutott a nővér személyét és az üzenetek tartalmát illetően: „Legjobb tudásom és lelkiismeretem alapján az Egyház előtti felelősségem teljes tudatában kijelentem: ezeket a tényeket kizárólag természetfölötti, isteni befojással magyarázhatjuk logikusan és kielégítően!”
Eugenia nővér a kolostorban sok nehézséggel találkozott. Abban erősödött meg csalódásai közepette, hogy mindenkinek önmagáról kell számot adnia Istennek! 1935-47 között, 28 évesen, a kongregáció generális Anyjává választották meg. Kezdeményező képessége, javaslatai mélyreható változásokat eredményeztek az egész rendben. Megújította, megelevenítette a nővérek életét. E 12 év alatt több mint 70 központot alapított – korházzal, iskolával, templommal, Afrika, Ázsia és Európa különböző részein. Eugenia nővér elsőként fedezte fel a lepra gyógyszerét! 1939-41 – ben megtervezte és létrehozta Elefántcsontparton a „Leprások városát”. Életének első felében (40 év) szinte teljesen egyedül képviselte a mennyei Atya szeretet művének az ügyét. Míg életútjának első felét a „világosságban” járta, a második felében szembenállással, elutasítással, rágalmakkal, „lelki sötétséggel” találkozott. 1980-ban négy szerzetesnővérrel megalapították az „Egység Krisztusban az Atya felé” rendet, amelyet 1988-ban jóváhagyott az Egyház! 1989-ben, egyházi jóváhagyással, három nyelven is kiadták a mennyei Atya üzenetét, egy könyben amelynek a címe: „A mennyei Atya szól szeretett gyermekeihez”! Eugenia nővér 1990 aug. 10-én tért haza a mennyei Atyához. Tíz év adatott a nővéreknek, hogy Eugénia Anyával és „mesterükkel” a „mennyei Atya iskolájába” járjanak. Jelenleg a küldetésük a mennyei Atya Végtelen Szeretetének a hírdetése az üzenetek által. A nővérek megtapasztalják a testi- lelki gyógyulásokat, megtéréseket, amelyeket a mennyei Atya bőségesen ad Eugenia nővér közbenjárása által. Őt mennyei fényben ragyogva látták. Értésükre adta, hogy megörvendeztetik a mennyei Atyát, amikor az üzeneteit olvassák, élik és terjesztik. Eugenia nővér karizmája abban áll, hogy megvalósítsa az egységet, hogy az egész emberiség „egyetlen családot alkosson, amelynek a Feje, a mennyei Atya!!!” Figyelmeztető az a tény, hogy a mennyei Atya 1932-ben, latinul, Eugenia nővér számára teljesen ismeretlen nyelven diktálta le az üzenetet. Eugenia nővér személyesen a mennyei Atyától kapta a megbízást, hogy Szeretetének az üzenetét eljutassa az emberekhez. A mennyei Atya nagyon sok kegyelmet ígért azoknak, akik egyre jobban megismerik, megszeretik Őt és terjesztik üzenetét.
Alexandre Caillot, a helyi püspök tanúbizonysága Eugenia nővérről. Az első bizonyosság, amelyre a vizsgálat során fény derült: Eugenia Anya szilárd erkölcsi magatartása. Eugenia nővér hősiesen gyakorolta az erényeket: az engedelmességet, alázatot, türelmet, egyszerűséget. Feladatát a lelkek, a rendje és az Egyház iránti nagy szeretettel végezte. Noha iskoláztatása hiányos volt, mégis átlagon felüli az intelligenciája. Utasításai világosak, pontosak és nagyon konkrétak voltak. Személy szerint ismeri 1400 leányát, azok képességeit és erényeit. Élete kiegyensúlyozott. A szuggerálhatóságról és a befolyásolhatóságról alkotott hipotézisek megdőltek a vizsgálat során. Eugenia nővér küldetésének célja: mindenkivel megismertetni a Mennyei Atyát, tiszteletét minél szélesebb körben előmozdítani.
Ki a mennyei Atya az üzenetek alapján? „A Szeretet óceánja! Ajándékozó, jóságos Atya! Boldogan fogadja vissza megtért gyermekeit! Ő mindent, szeretetből, teremtményeiért teremtett. Fájnak neki a hálátlanságunk, szeretetlenségünk, bűneink. Úgy beszélhetünk vele, mint a legjobb Édesapánkkal! Gyönyörűsége az emberek fiaival lenni. Ő szentté akar tenni bennünket. Csak akkor büntet, szeretetből. ha minden figyelmeztetését hiába vettük”.
Mit kér a Mennyei Atya? „A papok beszéljenek róla! Végezzenek lelkigyakorlatokat vele kapcsolatosan. Napi fél órát beszélgessünk Vele! Évente legalább egy napot szenteljünk a tiszteletére, augusztus 7-ét vagy augusztus első vasárnapját. Törekedjünk Jelenlétében élni, Őt minden nap megörvendeztetni. Atyai trónját a tiszta szívekben akarja felállítani. Egyetlen nagy családot alkossunk a Földön, mint egy szerető Atyának, szeretett gyermekei. Ő bűneink ellenére szeret minket, hiszen teremtményei vagyunk! Akik megismerik, megszeretik, tisztelik a mennyei Atyát és másokat is erre vezetnek, azokat bőségesen megjutalmazza. A mennyei Atya kijelentése: ha 2000 éve tiszteltek volna, ahogy kértem sok gyermekemtől, már felszámolódott volna a világban a pogányság, bálványimádás, hitetlenség, közömbösség, a bűn és eljött volna az Új Világ, az igazi boldogság a Földre!” Amióta megismertük Eugenia nővér által kapott üzeneteket, mindegyik hónap elsővasárnapját a mennyei Atyának szenteljük és Róla elmélkedünk! Elhatároztuk, ahol csak lehet beszélni fogunk a mennyei Atya határtalan Szeretetéről, mondva: „Ne félj! Az Isten szeret téged!”

A MENNYEI ATYA ÜZENETE 1. Füzet

A MENNYEI ATYA ÜZENETE 2. Füzet

 

 

Nagyfalui üzenet 2011. augusztus

2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – AUGUSZTUS
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
83. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és az ünnepnapi evangéliumokat! (Mt. 7; 14; 15; 16 ;Lk.1)
Havi mottó: „Te Péter vagy, Én erre a sziklára építem Egyházamat és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta!”(Mt. 16,18)
Havi imaszándék: a papok és a hívek közötti szeretet egységért imádkozzunk!
Konkrét feladatunk: a plébániánkon önként vállaljunk munkát a plébánosunk megörvendeztetésére!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2011 augusztusában
Szeretteim! Ebben a hónapban arra hívom fel a figyelmeteket, hogy felszentelt szolgáim és Isten szent népe hogyan viszonyuljanak egymáshoz és az Egyházhoz.
 
Tudatosítanotok kell, hogy nincs két Krisztus, nincs két kereszténység, nincs két Egyház, melyek közül egyik a klérusé, a másik a laikusoké, az egyik a szerzetesek, a másik a világiak Egyháza. Arra vagytok meghívva, hogy apostolkodjatok, térítsétek meg a bűnösöket, tanítsátok a tudatlanokat,… Ti, Krisztus Egyházában nem egymás ellen, nem egymás fölött kell legyetek, hanem egymás mellett, kéz a kézben, más – más feladatot végezve. A papság elsősorban a Szentháromság és Isten népe között kell legyen az Égiek üzenetének a közvetítője. Isten népe elsősorban a papság és a világban lévők között kell legyen a híd, az összekötő kapocs.
 
Isten szent népe a keresztség és a bérmálás által személyesen Istentől van megbízva, hogy életének jó példájával és építő szavaival tegyen tanúságot a természetfeletti világról. Mégis, Isten népének szolgálata akkor válik kegyelemmel teljessé, ha a hivatását a papsággal egységben végzi. Krisztus rendelése szerint a lelkek pásztorainak nem egymagukban kell magukra vállalniuk az Egyház teljes üdvözítő küldetését, hanem Isten népével együtt. Együtt olvassátok ki a történelemből az idők jeleit és együtt vizsgáljátok meg a szellemeket, hogy Istentől valók-e. Minden nap annak a tudatában éljetek, hogy papok és laikusok együtt vagytok felelősek az Egyház jövőjéért. Ezt legutóbb a zsinat atyái is kijelentették.
 
Isten felszentelt papjai, Isten népe között a szeretetet, a családiasságot és az egységet kell építsék. Arra kérem papjainkat, hogy őket elsősorban ne a mások fölötti hatalom, a parancsolgatás, a tekintély fitogtatása vezesse, hanem a szolgáló szeretet. Ezáltal válik az Egyház Anyaszentegyházzá, igazi családdá, szeretet közösséggé, ahol mindenki otthon érzi magát. A felszentelt pásztorokat még arra hívom meg, hogy becsüljék meg a világi hívőket, kérjék ki bölcs tanácsaikat, bizalommal bízzanak rájuk feladatokat, sőt bátorítsák őket kezdeményezéseikben. Isten különféle ajándékai nagy bőségben találhatóak meg a híveknél. Felszentelt szolgáim örömmel ismerjék fel és ápolják a világiak sokféle formában jelentkező karizmáit. A papok testvéries szellemben működjenek együtt a világiakkal az Egyházban és szívügyük legyen a világiak támogatása apostoli munkájukban.
 
Isten szent népe meg kell tanulja azt, hogy a világban ne világias lelkülettel, hanem Krisztus lelkületével éljen. Igy váltok a világ világosságává, a világ sójává, a világ kovászává, hegyre épült, messzire világító várossá.Krisztus minden tanítványa köteles vállalni a lelkek iránti szeretetből, a hitterjesztő tevékenységnek reá eső részét. Isten népének szabadságában áll, sőt néha kötelességük, hogy véleményt nyilvánítsanak az Egyház javát illető dolgokban. A szentírás többször is beszámol arról, hogy milyen magától értetődő volt és milyen eredményes az első keresztények tevékenysége az Egyház történelmének kezdetén.
 
A világi hívők a maguk módján részesei Krisztus papi, prófétai és királyi tisztének, ezért aktív szerepük van az Egyház életében és működésében. Isten népe nélkül hiányos és nem lehet eredményes a lelkipásztorok apostolkodása. Az igazi apostoli lelkületű világiak, miként azok a férfiak és nők, akik Krisztust és az apostolokat segítették az Evangélium hirdetésében ma is a felszentelt szolgáim segítségére kell legyenek. Tudnotok kell, hogy az Egyház jövőbeli lelki fellendülése a buzgó, szentségre törekvő, feladatokat vállaló laikusoktól is függ. Az Egyház folyamatosan újjá kell szülessen és ebben a lelki munkában a laikusoknak létfontosságú szerepük van. A világban lévő sok új helyzet megköveteli a világi hívők tevékenységét, mind társadalmi, gazdasági, kulturális sőt a politikai élet terein is. Ezért újra meghívom a világban élő laikusokat, hogy figyeljenek oda Krisztusra, aki lelki munkára hívja őket a szőlőskertjébe, ahol tevékenyen, öntudatosan és felelősségteljesen részt kell vállaljanak az Egyház küldetéséből a harmadik évezred hajnalán.
 
Felszentelt szolgáim és Isten szent népe, soha ne felejtsétek el, ahol igazi szeretet, egység, családiasság van, ott van érezhetően és tevékenyen a szeretet Istene!
 
Megáldalak titeket egymás értékelésének a lelkületével!”
Házi feladat augusztusra:
„ISTENEM SEGITS, HOGY JÓ PÉLDÁNKKAL ÉS ÉpíTŐ SZAVAINKKAL TEGYÜNK TANÚSÁGOT A TERMÉSZETFÖLÖTTI VILÁGRÓL!
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)
Interjú Vad Ilonával (II.rész)
Az interjú első részét a májusi tanításban lehet elolvasni.
Milyen volt az életed megtérésed előtt és után az ünnepek vonatkozásában? Megtérésem előtt nagyon üres, tartalmatlan, értelmetlennek tűnő, szomorú, hétköznapias volt az életem. Hazulról elkerülve eleinte ritkán, majd egyáltalán nem jártam a templomba. Minden bajomat Isten nélkül akartam megoldani és ez lehetetlen volt. Egy felejthetetlen napon elhatároztam, hogy véget vetek az Isten nélküli életnek és Istennel új életet kezdek. Sok ima, rendszeres böjt, kilencedek és szentmisék felajánlása által megszületett bennem a vágy, hogy vasárnaponként, majd naponta elmenjek a templomba. A lelki közösségbe járás által elindultam a lelki növekedés útján, amelyen belső örömmel, állandó boldogsággal, lelki békével, azaz a kegyelem teljességével találkoztam.
Sikerült-e a volt házasságodban a házastársadat megváltoztatni? A házasságban és a lelki közösségben eleinte mindenki nem ő akar megváltozni, hanem a mellette lévőt akarja megváltoztatni. Mivel Isten mindenkinek szabad akaratot adott, ezért kivülről, a helytelen és bűnös kötelékek feladása nélkül senkit nem lehet megváltoztatni. Ezért elhatároztam, hogy én akarok minden nap megváltozni és másokért imádkozom, hogy ők is induljanak el a változás útján. Hiszem azt, hogy egy felajánlott ima sem hull a porba.
Miért engedte meg a jó Isten a szenvedést az életedben? Isten a szenvedés által helyet készít a lelkünkben a kegyelem befogadására. Mivel még nem vagyunk a Mennyországban, a tisztító szenvedés hozzátartozik a napi életünkhöz, amit megtanultam elfogadni és felajánlani az egész emberiség megtéréséért és a tisztító tűzben szenvedők kiszabadulásáért. A szenvedés által elmélyülünk az Isten és az emberek iránti szeretetben. Minden szenvedés, amit jól élünk meg kegyelem az életünkben.
Szerinted, Isten a Neki tett fogadalmat komolyan veszi-e? Amikor Isten meggyógyított a Szentháromság hegyen a gyógyíthatatlan betegségemből, megfogadtam, hogy teljesen Neki és a lelki közösségnek szentelem az életemet. A gonosz lélek mindent elkövetett, hogy ettől eltérítsen. Isten segítségével, sok harc árán, mind a mai napig megtartottam az Istennek tett fogadalmat.
A gyógyulásod és az újjászületésed 11 évvel ezelőtt (2000.05.01) történt, ez idő alatt mit tanultál, ami szerinted a legfontosabb? Jézus és Mária iskolájában megtanultam teljesen Istenre hagyatkozni, elveszíteni egy jó dolgot egy jobbért, gyakorolni Szűz Mária erényeit: az egyszerűséget, a rugalmasságot, az őszinteséget, az alázatosságot, az engedelmességet, a szeretetet, a beteg gondozást, a közösségi életet.
A gonosz lélek különösen milyen területen támadott és te hogyan védekeztél ellene? Amíg Isten nélkül éltem az értelmetlen életem miatt az öngyilkossággal kísértett. Nem tudom hogyan, de nem hallgattam rá. Talán féltem a pokoltól. Mielőtt katolikus lettem volna azt mondogatta a Gonosz: ki miben született, abban haljon meg. A teljességtől így akart visszatartani. Útközben Isten rám vonatkozó Akaratáról akart letéríteni. Használva rendszeresen a lelki fegyvereket (ima, böjt, szentmise,…), Isten segítségével a keskeny úton maradtam.
Jelenleg milyen az Úr Jézussal és a Szűzanyával való kapcsolatod? Minden nap önmagamat, szeretteimet Jézus Szent Vérének és Szűz Mária Szent Könnyeinek védelmébe helyezem. A napi felajánlás által tudatosítom azt, hogy én az Úré és a Szűzanyáé vagyok és ennek megfelelően akarom élni az Ő erényeiket. Egész nap Jézus és Mária jelenlétében járok és amivel csak lehet megörvendeztetem őket. Elhatároztam a lelkem mélyén, hogy egész életemben Jézus és Mária engedelmes szolgálóleánya akarok lenni!
Meglátásod szerint van-e jövője a Szentháromság hegynek és az engesztelő közösségnek? Ez a hegy a Szentháromságnak lett felajánlva. Ezt Ő elfogadta jelekkel, csodákkal, gyógyulásokkal, megtérésekkel, ujjászületésekkel, halottfeltámasztással megpecsételte. Én hiszem azt: „Nagyfalu, Fatimának és Medjugorjénak a folytatása”. A Szentháromság zarándokhely a világ egyik oltára és létezni fog a világ végéig. Az engesztelőknek csak akkor lesz jövőjük, ha elindulnak a változás útján, ha másokat is a megtérés felé segítenek és megtanulnak hallgatni a mindenkori felelősökre.
Hogyan éled azt meg, hogy az engesztelő közösség társvezetője lettél? Én hiszem azt, ha Isten kiválaszt egy feladatra, akkor a szükséges kegyelmeket is megadja. Örülök annak, hogy Isten kiválasztott és alkalmasnak lát a társvezetői feladatra. Minden nap azért imádkozom, hogy egyszerű, kicsi, alázatos és Isten jó eszköze legyek és maradjak. Minden nap főként arra figyelek, mit kér tőlem az Isten és nem arra, hogy mit mondanak az emberek!
Mondj valamit „az új karizmáról”, amit a lelkivezetőddel együtt kaptál. Éva Asszony hazaköltözése után, amikor először megjelent ragyogó formában kijelentette, hogy „ti ketten kell tovább építsétek a Szentháromság hegyet és ti ketten kell tovább vezessétek az engesztelő közösséget”.
2010 aug.5-én a Szentháromság egy engesztelő pap által megpecsételte Éva Asszony kérését. E pap által a Szentháromság megköszönte az Igenünket, hogy vállaljuk Isten reánk vonatkozó Akaratát. Az új karizmát, mi a Szentháromság hegyen az oltárnál kaptuk. Amikor együtt állunk az Oltárnál az engesztelések alatt, a közösségre a kegyelem teljessége árad. Ezért az új karizma neve: „a teljesség karizmája!”
A mindennapi nehézségeid ellenére boldog engesztelő vagy-e? Isten reánk vonatkozó Akaratát nem könnyű felismerni és megtenni. Ez lelki küzdelemmel jár. A gonosz minden nap jelentkezik a kísértéseivel. Fizikai fájdalmaim is vannak, amit elfogadok és felajánlok. A napi ügyek rendezése is elég fárasztó. Mégis ezekkel együtt én a legboldogabb engesztelők közé sorolom magamat.
(kérdezett Ft. Csilik János)
Előretekintés 2011 szeptemberére:
Szeptemberben 1-2-3-4-én lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyen, délután 15 órától!

Ezeken az első napokon Jeruzsálemből kapott szent olajjal áldjuk meg azokat az engesztelőket, akik elvégezték vagy ebben az évben elvégzik a kilencedet. Elsőszombaton újra családfa gyógyítás lesz! Elsővasárnap megünnepeljük az egység karizmáját, amelyet Éva Asszonnyal kaptunk, Csíksomlyón 24 évvel ezelőtt.

 

Nagyfalui üzenet 2012. augusztus

2012 – A NAGY FIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE –             AUGUSZTUS

”Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!” (Mt.24,44)

95. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén

A Szentírásra rajzoljatok keresztet minden nap, nyissátok fel és napi isteni üzenetként elmélkedjétek át az elétek táruló fejezetet.

Havi mottó: „Legyetek a Szentlélek templomai!

Havi imaszándék: minden nap engeszteljetek a Szentháromság hegy vezetőiért, mi pedig a ti szándékaitokra fogunk imádkozni!

Konkrét feladatunk: járjunk rendszeresen az Isten Házába!

Szűz Mária üzenete 2012 augusztusában

 

„Szeretett engesztelő gyermekeim! Az elmúlt hónapban arra kértelek titeket, hogy a szabadságotok alatt ne múljon el vasár- és ünnepnap szentmise nékül. Nagyon jó volna, ha megélnétek a zsoltáros kijelentését: ‘örvendek, mert azt hallottam, hogy az Úr házába megyünk!’

 

Ebben a hónapban a templom által szeretnélek tovább tanítani titeket.

 

Sajnos vannak egyes országokban lerombolt templomok! A szívetekben lévő gyűlöletet, ha nem számoljátok fel, akkor az bármikor megtestesülhet a rombolásban, pusztításban, gyilkosságban. Lerombolt templomra emlékeztetnek azok a személyek, akik halálos bűnben élnek. Vigyázzatok, mert akár egy meg nem bánt halálos bűn is a kárhozat felé vihet titeket. Mint Édesanyátok kérlek titeket, engeszteljetek minden nap a kárhozat útján járók megtéréséért!

 

 Sajnos vannak olyan templomok is, amelyek nincsenek bepucolva, belül mocskosak, pókhálósak, gondozatlanok. Igy néznek ki azok a lelkek, akik a kisebb hibákat, bűnöket megengedik maguknak. Gondoljatok kis Szent Terézre, aki élete minden napján kerülte a kis bűnöket és megtette a kis jócselekedeteket is. Szent Fiammal együtt, a találkozásunkkor, nagyon szépnek, tisztának akarunk látni titeket.

 

Hála Istennek, a világotokban vannak gyönyörű templomok is, amelyek kívül-belül gondozottak, szépek! Ugye ti is gyönyörködtök a szépen rendbe tett templomban?Mi is gyönyörködünk bennetek, akik a Szentlélek csodálatos templomai vagytok!

 

Mire tanítalak még titeket a templom által?

 

A tornyok tetején ott van a kereszt! Ma is azt mondja Szent Fiam nektek: ‘aki utánam akar jönni, mindennap tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és úgy kövessen Engem!’ Elfogadjátok-e és felajánljátok-e életetek minden nehézségét az emberiség megtéréséért és a tisztítótűzben szenvedőkért? Az utolsó időben a legnagyobb kegyelmeket a jól megélt szenvedéssel tudjátok kiesdeni!

 

A tornyokon ott van az óra, amely az idő múlására figyelmeztet titeket. A 24 óra bármelyike lehet számotokra az a pillanat, amikor el kell hagyjátok a szeretteiteket, anyagi javaitokat. Készen vagytok-e mindig a velünk való találkozásra? A torony az Ég felé mutat! Ez legyen a ti életetek is! Úgy éljetek, hogy minden szavatok, gondolatotok, cselekedetetek az Ég felé mutasson!

 

A harangok  az élőket hívják, a halottakat megsiratják és a villámokat megtörik! Meghalljátok-e a vasár- és ünnepnapi harangszót? Jócselekedetet hozva elmentek-e szeretteitek temetésére? Családotokban lecsapó villámként vagy villám hárítóként éltek-e?

 

A templom tető az isteni gondviselésre figyelmeztessen titeket! Ha megtettétek a részeteket ne aggodalmaskodjatok! Isten szeret titeket és gondotokat viseli! Igaz, nem a vágyaitok, hanem a szükségleteitek szerint!

 

A templomot sziklára építik! Aki Szent Fiamra, evangéliumára épít, mindörökké megmarad, aki a homokra épít, Isten nélkül él, az a bajban, szükségben összeomlik! Világotokban azért kevés az erős lélek, mert kevesen építenek a sziklára, Istenre, a törvényeire!

 

A templom kövekből, téglákból tevődik össze! Nagyon fontos számotokra is az egység, az összetartás. Isten nélkül élve ne csodálkozzatok, ha darabokra hull úgy a személyes, mint a családi életetek! Istennel élve a földrengés sem árthat nektek!

 

Minden templomban a legfontosabb Szent Fiam, aki jelen van az Oltáriszentségben! Tanuljatok meg úgy élni, hogy Szent Fiam mindig érezze jól magát a szívetekben! Ez a boldogságotok legfontosabb feltétele! A templomban minden nap szentmise áldozatot mutatnak be a pap fiaim, a hívek jelenlétében. Ugye tudjátok, hogy az Ég azoké, akik Istenért, a lelkükért, a lelkekért képesek naponta áldozatot hozni! A templomban elhangzik az Isten Igéje! Csodálatosak azok a lelkek, akik Isten szavát meghallják, megteszik és tanúságot tesznek róla! A templomban ott van a gyóntatószék! Bűnbánat és bűnbocsánat által váltok igazi engesztelővé!

 

A templomban, ott vannak a szentek képei és szobrai! Ők azt sugallják nektek, legyetek szentek, törekedjetek a csúcsra, mert valójában ezáltal váltok halhatatlanná a halálotok után is a Földön! A templomban, a keresztelő kút emlékeztessen titeket a keresztségetekre, amikor  a Szentháromság gyermekei lettetek! Az elmélkedést folytathatjátok amikor a templomba mentek!

 

Befejezésül mondom, amikor vasárnaponként körülnéztek a templomban és láttok lerombolt lelkeket, bemocskolt lelkeket és gyönyörű lelkeket, ti arra törekedjetek, hogy a nagy Figyelmeztetés előtt gyönyörű lelkekké váljatok!

 

A Szentháromság, Általam áld meg titeket a Szentmise értékelésével!!!”

 

VISSZATEKINTÉS 2012 JÚLIUSÁRA

Hogyan viszonyuljanak az engesztelők Jézus Szent Véréhez, Szent Sebeihez és Szent Szívéhez?

–          Az engesztelők értékelik Jézus keresztáldozatát és minden áldozatra képesek, amelyet az Úr Jézus kér tőlük!

–          Az engesztelők Jézus Szent Vére által harcolnak a gonosz lélek minden kísértése ellen!

–          Az engesztelők rendszeresen táplálkoznak Jézus Szent Testével és Szent Vérével, amelyek által helyesen viszonyulnak önmaguk és mások testéhez és lelkéhez.

–          Az engesztelők boldogan engesztelik a Szentháromságot, az összes Angyalokkal és Szentekkel együtt az egész emberiség bűnei miatt.

–          Az engesztelők “kis közösségeket” hoznak létre, Jézus Szent Sebeinek engesztelésére, ahol a közös heti ima mellett segítik egymást mint a XXI. század első keresztényei.

–          Az engesztelők kilencedet végeznek Jézus Szent Vére tiszteletére.  Jézus Szent Vére által kérik a kegyelmeket és teljesen felajánlják magukat Neki.

–          Az engesztelők hiszik azt, hogy Jézus Szent Vére tisztelete által megtisztulnak, irgalmasságot nyernek, oltalom alá kerülnek, győzelemre jutnak, szentté válnak és az örök életet elnyerik.

–          Az engesztelők minden nap lélekben oda állnak Jézus Keresztje alá és Jézus Szent Vérét kérik önmagukra, családjukra, az egész emberiségre és a tisztítótűzben szenvedő lelkekre!

Hogyan válhat a szabadságunk kegyelemmel telyessé?

Úgy ha a türelmetlenséget, feszültség keltést, a szeretetlen megjegyzéseket, az Isten félretételét, a fukarkodást, a túlzásokat (TV, ivás), a megerőltető fizikai – szellemi – lelki munkát… egyszóval a bűn minden formáját megtanuljuk elkerülni! Igy válik a szabadságunk kegyelemmel teljessé!

+M.Éva Asszonynak milyen kapcsolata volt a Szentháromság heggyel?

Ott volt a házuk, ő ott gyerekeskedett. Ott élte át a szülői, testvéri és nagyszülői szeretetet és feszültséget. Ő, ott részesült az első hitoktatásban édesanyja részéről. Ő, ott élte át a legszebb karácsonyát, amikor az üres kosár mellett eljutott az édesanyja értékelésére. Ő, ott élte át a kimondhatatlan szegénységet és az isteni gondviselést. Ő, ott tapasztalta meg, hogy a gonosz lelket imával le lehet győzni. Ő, édesanyja halála után, végrendeletben örökölte a Hegyet, felajánlotta a Szentháromságnak és akkor az Égiek átvették annak a vezetését! A Szentháromság Hegy  +M.Éva Asszony látomásai és üzenetei által alakult ki! Jelenleg a Szentháromság Hegy magán terület, amely Cs. János atya és V.Ilona tulajdonában van és vezetésük által épül tovább!

Miben erősítettek meg az Égiek az elmúlt időben?

–                     A Szűzanya felfedte, hogy a gonosz lélek kikérte magának a hierarchikus személyeket és az engesztelő közösséget. Ezért a szabadító imát, böjtöt és a papokért felajánlott újabb kilencedet komolyan kell vegyük! Nem félünk a jövő miatt, mert tudjuk, hogy Isten ereje, hatalma felülmúlja az egész pokol hatalmát. Ne törődjünk azzal se, ha a gonosz lélek táncol körülöttünk, arra vigyázzunk, hogy a bűnök által a lelkünkbe ne költözzön.

–                     Az engesztelők az ima, böjt, zarándoklatok mellett fogadják el és ajánlják fel a szenvedéseiket önmaguk és az egész emberiség megtéréséért! Isten azért engedte meg, hogy a korházba kerüljünk, hogy ott is tegyünk tanuságot a Szentháromság Hegyről, az engesztelő közösségről, a gyógyító vízről, különösen a szenvedés értelméről.

–                     Visszaemlékeztünk január 1-re, a víz megáldására és arra, hogy a gyógyulások mellett lesznek olyanok, akik a szenvedés által fognak megtisztulni és meggyógyulni! Megerősödtünk  abban, hogy a szenvedés az Égi kiválasztottság egyik jele! A szenvedésben kaptuk az égi bátorítást: “Ne félj, csak higgy!!! Én veletek vagyok életetek minden helyzetében!” – mondta a Szűzanya.

–                     Láttuk a korházban, hogy a szenvedés milyen kicsivé, alázatossá, hívővé, Istenre ráhagyatkozóvá teszi a betegeket. Ott már nem lehet látni fenhéjázó, gőgös beteget! Ott, a legtöbben imakönyvvel a kezükben kérik az égi segítséget. Sok-sok lehetőség adódik a korházban, hogy a betegek egymáson is segítsenek!

–                     Egyesek ítélkezése és támadása miatt, újra sikerült gyakorlatba tenni a korházban is: nekem csak szeretni és jónak lenni szabad!

–                     A korházban a Szűzanya a betegek által is bátorítja a elkeseredetteket. Ott minden bátorító, bíztató szó nagyon jól esik. Megértettem a korházban, hogy se az Úr Jézus, se a Szűzanya, se a Szentek, se a zarándokhelyek látnokai… nem voltak mentesek a szenvedétől, ugyanígy a jelenlegi kiválasztottak is kell vállalják a szenvedést.

–                     Megértettem azt is, hogy a Szűzanya úgy is könnyíthet a szenvedéseinken, hogy abból átenged a családtagjainknak is. Igy együtt vittük a keresztet a kereszthordozó Jézus után. A jól megélt szenvedés valóban eggyé tett minket a korházban és a szeretetben egy nagy családdá váltunk!

Házi feladat augusztusra:

„ADD URUNK, HOGY KIVÜL IS ÉS BELÜL IS A SZENTLÉLEK TISZTA TEMPLOMAI LEHESSÜNK!”

Előretekintés 2012 szeptemberére:

–          Szeptemberben 1-2;6-7-én lesznek az engesztelések, 15 órakor a Szentháromság hegyen! Szeptember 1-én, elsőszombaton, családfa gyógyítás lesz a Szentháromság hegyen, amely által újra rendkívüli kegyelmekre számíthatunk.

–          Hálaadással ünnepeljük meg a kilenced befejezését, az engesztelő közösség növekedését és a Szentháromság hegy fejlődését. A jövőben, minden engesztelő a Püspökéért és a plébánosáért vállaljon fel egy kilencedet!- ez az Égiek kérése!

(Az üzeneteket Nagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

A nagyfalui üzenetek, magyarul megtalálhatók az Interneten: www.szentharomsaghegy.hu;

 

2013- A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS

ÉVE–AUGUSZTUS

“Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az

Úr mondott Neked!”( Luk: 1.,45)

A Szentírásból: elmélkedjük át Jézus színeváltozásának a ! történetét! (Luk: 9, 28-36.)
Havi imaszándék: ebben a hónapban kölcsönösen imádkozzunk egymás szándékaira!
Konkrét feladatunk: ” a teljesség karizmáját” védjük és segítsük tőlünk telhetőleg!

Szűz Mária tanítása 2013

augusztusában

 

“Szeretett engesztelő gyermekeim!

Ebben a hónapban a teljesség karizmájáról szeretnék beszélni nektek, amelyben választott gyermekeim az egész engesztelő közösség javára részesültek.


Elgondolkoztatok azon, hogyan is fogjátok folytatni a Szentháromság Hegy építését, és az engesztelő közösség vezetését Éva gyermekem fizikai jelenléte, segítsége nélkül. Ezért tört ki belőletek érthetően a sírás. Néhány nap után,amikor Éva gyermekem ragyogó formában megjelent nektek a Szentháromság engedélyével, átéltétek a kimondhatatlan örömet is. Különösen az volt rendkívüli boldogság és felelősség számotokra, amikor a Szentháromság, Éva gyermekem által kijelentette, hogy ti a ” teljesség karizmájában” részesültetek és ” ti ketten” kell tovább építsétek a Szentháromság zarándokhelyét és “ti ketten” kell tovább vezessétek az engesztelő közösséget az ő állandó égi segítsége által. Jól időzített hierarchikus pecsét volt a számotokra, amikor az egyik pap fiam, a Szentháromság Nevében megköszönte az “Igeneteket”, amelyet a szívetekben, a teljesség karizmájáért, amelyet a Szentháromság Hegyen, az Oltárnál és az egész engesztelő közösség előtt, az egész engesztelő közösség javára kaptátok.


Miért kaptátok a “teljesség karizmáját”?

Én , a Szentháromság különleges ajándékaként “kegyelemmel teljes” vagyok! Nektek a teljesség karizmájában a bűn utálatára, az erények megszeretésére és a kegyelem állapotában való maradásra kell neveljétek az engesztelő gyermekeimet. Ezt elsősorban a jó példátokkal és másodsorban a tanúságtételetekkel kell megtegyétek. Védőszentetek, Boldog II. János -Pál pápára is felhívnám általatok az engesztelők figyelmét, akinek a jelmondata volt” Totus Tuus!” “Egészen a Tied vagyok Jézusom, egészen a Tiéd vagyok Szűzanyám!”


Ti, akik a Szentháromság Hegyen különböző vallásúak és nemzetiségűek vagytok, tanuljátok és élitek a “szeretetegységet”, ezután egyénileg és közösségileg is a teljességre, a szentségre kell tudatosan törekedjetek! A ” teljesség karizmája” által Kis Szent Terézre is irányítom a figyelmeteket, aki egy alkalommal azt írta az önéletrajzában:” én nem akarok félig-meddig szent lenni, én mindent akarok, amit Isten akar”! Gondoljatok Éva gyermekemre, akinek a jelmondata volt: “Istenem én mindent akarok, amit Te akarsz, és semmit nem akarok, amit Te nem akarsz!” Ez kell legyen az igazi engesztelők szívében is, megismerni és teljes odaadással tenni Isten akaratát! A teljesség karizmája által a főparancsra is felhívom a figyelmeteket. Teljes szívvel, teljes lélekkel és minden erőfeszítésetekkel meg kell tanuljátok szeretni az Istent és a teremtményeit.Nektek csak szeretni és jónak lenni szabad. A teljesség karizmája által a Tábor hegyre is irányítom a figyelmeteket, ahol Szent Fiam, Jézus, ima közben teljesen átváltozott, ragyogott, mint a Nap az apostolok előtt. A Szentháromság kérése: ti is úgy imádkozzatok, úgy böjtöljetek, úgy zarándokoljatok, úgy éljétek a lelki életetek, hogy átváltozzon, ragyogóvá váljon az életetek. Tudnotok kell azt, hosszú távon csak azok az engesztelők maradnak meg a közösségben, akik elindulnak a pozitív változás útján, akik minél több embert a változás felé segítenek és megtanulnak alázatosan engedelmeskedni a mindenkori felelősöknek. A teljesség karizmája által Szent Pálra is irányítom a figyelmeteket, aki azt írta a Korintusban élő híveinek :” magamat teljesen feláldozom a lelketekért!” Ő minden áldozatot vállalt azért, hogy senki ne kárhozzon el, azért, hogy mindenki üdvözüljön. A teljesség karizmája által az egyik éneketekre is felhívom a figyelmeteket : ” Én Uram, én Istenem vedd el tőlem mindenem, ami gátol feléd. Én Uram, én Istenem, ad meg nékem mindenem, ami segít Feléd! Én Uram , én Istenem, fogadd el az életem, hadd legyek egészen a Tiéd!”


Mi van a Szentháromság Szívében, amikor lát titeket?

Az Égiek többnyire meg vannak elégedve veletek.Miért? Nagylelkű és folyamatos felajánlásaitok által mennyei menetrendben épül és szépül a Szentháromság Hegy! Az engesztelő közösség, számban növekszik, és lelkileg fejlődik. Áldozatos kilencedeitek által a csodatevő víz elindult, amely által gyógyulások történnek. Az üzenetek ,látomások és tanítások, amelyek a lelketek épülésére válnak, folytatódnak. Az Égiek gyönyörködnek bennetek, amikor látják a szeretetegységet, értékelik és segítik választott gyermekeimet a teljesség karizmájában.


Befejezőleg: arra kérlek titeket, hogy különösen ebbe a hónapban , és ezután is minden nap imádkozzatok a ” teljesség karizmájáért”, hogy a Szentháromság egyedi Tervét, veletek együtt meg tudják valósítani!
Most a Szentháromság Általam és Éva Asszony által áld meg titeket a teljességre való törekvés kegyelmével!!
Házi feladat augusztusra:
“ÉN URAM, ÉN ISTENEM, ADD MEG NEKEM,

HADD LEGYEK EGÉSZEN A TIÉD!”

a