2005 – Az Oltáriszentség éve – “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. augusztus 5- 6- 7.

 
6. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Augusztusban imádkozunk: XVI. Benedek Pápáért, a Püspökünkért, a plébánosunkért és az összes Istennek szentelt személyekért, hogy hivatásukat Isten Akarata szerint éljék meg.
Engesztelünk azokért a személyekért, akik Isten hívását nem fogadják el, rosszul élik meg vagy eltékozolják!
Legyen a röpimánk: Szűzanyánk, aki az Istennek szentelt személyek Édesanyja is vagy, könyörögj érettünk!
Lelki napjaink jelmondata:”Eljön az óra sőt már itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Az Atya ilyen imádókat keres.” (Jn. 4,23)
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Idősek és Fiatalok! Kölcsönösen nagyobb megértéssel és türelemmel voltatok-e egymás iránt? Felajánlva, Jézus Szent Vérét és Szűz Mária Szent Könnyeit, megtapasztaltátok-e áldott következményeit? A kevés engesztelő lélek, vagy a sok bűnben élő lelkek közé tartoztok-e? Jézus Öt Szent Sebei tiszteletére, hoztatok-e létre egy kis engesztelő közösséget? A bűnbánat, a hála és a szeretet lelkületével engeszteltek? Jézus Szent Vérének, Szűz Mária Szent Könnyeinek engesztelésére elkezdtetek-e egy kilencedet? Felajánlottátok-e engesztelésül önmagatokat legalább a korosztályotokért? (fiatalokért, házasokért, idősekért, papokért,?)
Jézus Szent Vérébe és Szűz Mária Szent Könnyeibe tettétek-e minden nap az egész emberiséget?
 
II. Nagyfalu – jelen.
Tanítás, 2005 augusztus elsőpéntekén:
Ma, Havas Boldogasszony ünnepe van.
A hófehér táj, a virágbaborult fa, a hófehér ruha? tanítanak minket. Ha, azt akarjuk, hogy imádságaink meghallgatásra találjanak, hófehér lelkületre kell törekednünk. Ha rendszeresen táplálkozunk a hófehér Szent Ostyával, az Úr Jézus Szent Testével, hófehérré változtatja a lelkünket. Kértük együtt a Szentháromságot, hogy a “Hófehér Mária” által, hófehér lelkülettel ajándékozzon meg mindannyiunkat.
Visszaemlékeztünk 2002. aug. 5-re, amikor a Szűzanya, a nagyfalusi Szentháromság hegyen kinyilatkoztatta: “Én minden megátalkodott bűnösnek, minden vallásúnak, minden nemzetiségűnek Szent Fiamhoz segítő Édesanyja vagyok!” Más helyen azt mondta a Szűzanya: “Én minden Népek Asszonya vagyok!” Szűz Mária mindenki Édesanyja, azoké is, akik elfogadják és azoké is, akik egyenlőre nem fogadják el Őt. Jézus és Mária az imádság iskolájába gyűjtött össze minket. Itt engesztelünk: Jézus Szent Vérének és a Szűzanya Szent Könnyeinek felajánlásával. Itt, engeszteljük Jézus Öt Szent Sebeit. Így akarjuk megörvendeztetni a mennyei Atyát. Feladatunk: felajánlott életünkkel, imáinkkal, böjtjeinkkel,? begyógyítani Jézus Öt Szent Sebeit. Így, Jézus, amikor vissza fog térni hozzánk, Szent Sebeiből, nem ítélet, hanem fény, erő, áldás … fog áradni az egész világra. Ajánljuk: a fiúk és lányok engeszteljék Jézus Szent Balláb Sebét és Szent Balkéz Sebét. A házasok és a függetlenek (elváltak, özvegyek,?) engeszteljék Jézus Szent Jobbkéz Sebét és Szent Jobbláb Sebét. Az Istennek felajánlott lelkek engeszteljék Jézus Szent Szívsebét.
A mennyei Atya kérésére elzarándokoltunk, Jézus Öt Szent Sebeinek engesztelői (5), a Vatikánba. Kértük és megkaptuk XVI. Benedek pápa áldását: magunkra, közösségünkre és az egész egyházmegyénkre. Az utunk menet – jövet mennyei menetrend szerint történt. A mennyei Atya azt kéri az engesztelőitől, hogy ajánlják fel életüket az Istennek szentelt személyekért, legyenek segítségükre a kereszthordozásban,?
II. János-Pál pápa sírjánál is imádkoztunk, kérve az Ő közbenjárását. Látva a sok ezer embert, akik a világ minden részéről eljöttek, hogy elvonuljanak a “Nagy Pápa” sírjánál, az erősödött meg bennünk: “Csak jónak lenni érdemes, még akkor is, ha nehéz! Érdemes, ha kis csoportokban is elindítani a jót, hadd terjedjen a Földön”. Újra rácsodálkoztunk arra, egy, Isten Akaratában élő Személy által, Isten képes az emberek milliárdjait jó irányba lendíteni. Örömmel hallottuk azt, hogy, a “Nagy Pápa” életében, halálakor és azután is, – imájára -, a világban, rengeteg megtérés és gyógyulás történt.
 
Tanítás, 2005 augusztus elsőszombatján:
Ma, Urunk Színeváltozásának az ünnepe van.
Mi a feltétele annak, hogy átváltozzunk, mint Jézus a Tábor hegyen?
Mindazt, ami van, tanuljuk meg elfogadni és felajánlani! Olyan időkre kell felkészülnünk, amikor csak az imádság fog segíteni rajtunk. Ezért hinnünk kell az ima erejében. Mindent, minden nap tegyünk Jézus Szent Vérébe és Mária Szent Könnyeibe. A Szentháromság szellemében, egységben és szeretetben engeszteljük Jézus Öt Szent Sebeit!
Ne csak szájjal imádkozzunk, hanem szívvel! “Ez a nép ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem”.
Hogyan lehet szívvel imádkozni? Az Úr Jézus a példaképünk Színeváltozásának ünnepén. Jézus úgy imádkozott, úgy beszélgetett Atyjával, hogy egész lénye ragyogott, átváltozott. Soha ne kezdjük az imát, kötött imával!!! Tapasztaljuk, a lelkünk tele van: gondokkal, bűnökkel, problémákkal, gyengeségekkel, félelmekkel, szorongásokkal,? Mindig, előbb szabad imával közeledjünk az Úrhoz! Ami bennünk van, mondjuk el az Úrnak, abban a hitben: Ő meghallgat, megbocsát, megvilágosít, megerősít,… Így szabaddá válik a lelkünk a párbeszédre, hogy úgy beszélgessünk az Égiekkel, mint barát a barátjával. A belső csendben, kiüresedésben, megtapasztaljuk Isten Szentséges jelenlétét. Odafigyelve, ebben a csendben az Úr Jézusra lelki szemeinkkel és várva azt, Ő mit akar mondani nekünk. Isten szentséges jelenlétében megérezzük azt, mi Isten terve velünk, családunkkal, közösségünkkel. Így jön létre a találkozás, a párbeszéd, amelyben Ő szól hozzánk és mi válaszolunk Neki. Ez egy felejthetetlen élmény (elragadtatás), ha időt szánunk az imára, ha a megfelelő helyet is megtaláljuk.
Ez a találkozás, együttlét, párbeszéd végig kíséri egész napunkat, egész életünket. Így jön létre a szüntelen ima, az állandó, mély lelki kapcsolatban maradás által.
Ebben a légkörben növekszik: Isten, a felebarát és önmagunk iránti szeretetünk. Így átváltozunk, imáink Isten Szívébe hatolnak és Isten Szava a mi Szívünkbe hatol. Ebben a lelkületben, a Gonosz és az emberek támadásai nem tudnak belénk hatolni, leperegnek rólunk, mert belső védelmet kapunk. Így lélekben és igazságban imádjuk az Atyát! Próbáljuk meg gyakorolni a szívvel való imádságot. Tudni kell: imádkozva tanulunk meg imádkozni!!!
Fontos: a szívkiüresítés, a csend megteremtése és a párbeszéd az Úr Jézussal.
Csak ezután ajánlatos kötött imát végezni, amely ezt a szentséges találkozást megpecsételi.
Ha így imádkozunk megváltozik az életünk!!!
Jézus üzenete: “Úgy imádkozzatok szívvel, hogy az életetek megváltozzon!!!”
 
Tanítás, 2005 augusztus elsővasárnapján:
 
Ma, a mennyei Atya vasárnapja van.
Az év folyamán van ünnepe: az Úr Jézusnak, a Szentléleknek, a Szűzanyának és a Szenteknek. Csak a mennyei Atya tiszteletére nincs egyetlen nap se. Azért kérte, egy nővéren keresztül, legalább egy évben egyszer, augusztus 7-én, vagy augusztus elsővasárnapján ünnepeljük meg Őt is. Az idén, nem véletlenül, a kettő egybe esett. Közösségünk, a mennyei Atya kérésére, márciustól minden elsővasárnap megünnepli a mennyei Atyát. Ezáltal örvendeztetjük meg Őt.
Még azzal örvendeztetjük meg a mennyei Atyát: beszélünk az Ő szeretetéről, jóságáról, megbocsátásáról. Elmondjuk: Ő a Szeretet Istene, figyelmeztetése (büntetése) mögött is szeretet van, az örök kárhozattól akar visszatartani minket.
Testvéreink mivel örvendeztetik meg a mennyei Atyát? (tanúságtételek)
Én, a lehető legszebben akarom megélni édesapai hivatásomat. Én felajánlom és elfogadom beteg férjemet és paralizált anyósomat! Én gyermeki lelkülettel ráhagyatkozom. Én megköszönöm az édesapámat és a lelkiatyámat, akik a mennyei Atyát képviselik számomra a Földön. Én megköszönöm testvéreim szeretetét, akiken keresztül a mennyei Atya szeret engem. Én olyan akarok lenni, mint a Nap, amely életet ad, világosságot, szeretetet…
Gondolkozz el azon, te személyesen mivel akarod ezután megörvendeztetni a mennyei Atyát?
 
Tanúságtétel az Oltáriszentség évében:
“M. Péter a nevem. Számítógép mérnök vagyok. Házasságban élek. Három gyermekünk van, akik a feleségemmel együtt jelen vannak az engesztelésen.
Milyen a kapcsolatom az Oltáriszentségben lévő Jézussal?
Beismerem bűnbánattal: 30 éves koromig úgy éltem, hogy meg sem voltam keresztelve. Nemcsak nem hittem, hanem ellenségesen viszonyultam a hit dolgaihoz. Teljesen ateista üzletember voltam, aki csak a pénzben hitt.
Hála Istennek, az Égiektől kaptam egy Görög Katolikus pap sógort, aki addig imádkozott, küzdött értem, családjával együtt, amíg 1996-ban megkeresztelt. Ezáltal elkezdődött életemben Isten kegyelmének egy csodálatos útja.
1997-ben, nagyon erős hívást éreztem a szívemben, Medjugorjéba. Meggyőzve a családomat és sógoromat, szerencsésen megérkeztünk a zarándokhelyre. Ott döbbentem rá, én még a Mi Atyánk-ot és az Üdvözlégy Mária imádságot sem ismerem. Ennek ellenére a Szűzanya mélyen megérintette a lelkemet, bár beismerem, nem érdemeltem meg. 1997. aug.4-én elvégeztem az első gyónásomat Cs. János atyánál, aki most is a családunknak lelkivezetője. Pontosan 8 évvel ezelőtt aug. 5-én a Szűzanya születésnapján voltam elsőáldozó. Az első találkozásom az Oltáriszentségben lévő Jézussal, életem legcsodálatosabb élménye volt. Nagyon izgatottan vártam az Úr Jézussal való első találkozás pillanatát. Két erős érzés kerített hatalmába: az egyik, nem vagyok méltó arra, hogy magamhoz vegyem az Úr Jézus Szent Testét; a másik, én teljesen Jézusé akarok lenni. E belső tusában, Jézus jött elém, – lelki szemeimmel látva -, felém nyújtotta kezét és hívott magához. Így lettem elsőáldozó, Medjugorjéban.
Az életem attól a perctől kezdve megváltozott. Elkezdtem templomba járni és a családommal együtt imádkozni. Nagyon megszerettem a szentségimádást. 1999 óta tagja vagyok az engesztelő közösségnek és azóta rendszeresen jártam elsőszombatra Érsemjénbe és a nagyfalusi Szentháromság hegyére. A közösségben megtanultam mélyen megélni a hitemet, az Úr Jézus és a Szűzanya iránti szeretetet. Hol tart most az életem? Hűséges maradtam az Úr Jézushoz és a közösséghez. Minden nap felajánlom az életemet, családomat az Úr Jézusnak. Már nem is tudnám elképzelni az Égiek nélkül az életemet. Megtapasztaltam, semmi sem hasonlítható ahhoz, amit Jézus ad. Ő nekem, minden nap: erőt, világosságot, megnyugvást, életet, ? ad.
Számomra, a legcsodálatosabb jelenés, az Oltáriszentség-i Jézus, amikor a Szentmisében lejön közénk!
Jelmondatom: “Hála Neked Jézus, dicsőség Neked Jézus mindenért!”.
 
III. Nagyfalu – előretekintés.
Szeptemberben: Szent Mihály, Szent Gábor, Szent Rafael és az összes angyalok segítségét kérjük a megszállottakért, hogy a Gonosz Lélek rabságából megszabaduljanak.
N.B. A kilencedben (1-9-ig) és azután, hétfőn, szerdán és pénteken vegyük komolyabban: a szabadító imát, a konkrét böjtöt és a szenteltvíz használatát!!!
 
Augusztusi házi feladat:
“ÁTVÁLTOZOTT JÉZUSUNK, TANÍTS MEG MINKET ÚGY IMÁDKOZNI SZÍVVEL, HOGY AZ ÉLETÜNK MEGVÁLTOZZON!”

2006. -A Szentírás éve – “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!”” 2006. augusztus 4-5-6.

 
18. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: Szent Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt második levelét olvassuk és éljük.
Havi mottó: “Úgy világítsatok a sötét világban, hogy látva a ti világosságotokat, dicsérjék a mennyei Atyát!”
Közös imaszándék: a Béke Királyát és a Béke Királynőjét kérjük a világ békéjéért!
Konkrét feladatunk: B. M. Éva “Örömöm titka” c. könyvének két kötetét fogjuk olvasni és terjeszteni!
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat
Az égi tanításokat, szenttéválásodért gyakorlatba teszed-e? A XXI. század példás kereszténye akarsz-e lenni? Javakat csak birtokló vagy adakozó keresztény vagy-e? Ha most meghalnál, örömteljes lenne-e Istennel való találkozásod? Naponta, kötetlen imában szoktál-e beszélgetni az Égiekkel? Egy életszentségre törekvő lelki közösségbe tartozol-e? Lelkivezetőd tanácsait komolyan veszed-e? Isten törvényeit (Tízparancsolat) üdvösséged érdekében megtartod-e? A Szentírást, a Szentírás évében elkezdted-e olvasni, élni? Fizetésed hány százalékát ajánlod fel az Úr Szent ügyeire? Az Úr Jézus segítségével elindultál-e az életszentség útján?
 
II. Nagyfalu – jelen
Az Úr Jézus tanítása, 2006. augusztus elsőpéntekére
“Az emberiség jelenleg nagy válságban van. A Gonosz kiönti reátok a mérgét: az igazságtalanságot, az erkölcstelenséget, az önzést, a csalást, az istentelenséget… mindazt, amit a bűneitek által a kezébe adtatok. A hatalomvágy és birtokvágy a tetőfokára hágott a világban. Jelenleg, amit éreztek, a Sátán gonoszságának a füstje nehezedik rátok. Eljön az idő és már nincs messze, amikor Személyesen fogom feloszlatni fölöttetek, – pillanatok alatt – a Gonosznak a füstjét. Mielőtt ez megtörténne, megengedem, hogy az emberiség azt arassa le, amit elvetett.
Ti, akik a Nevemben, összejösztök, látni fogjátok, hogy a Gonosz, minden igyekezetére sem fogja tönkretenni azt, ami az Enyém. Hallani fogtok ezután is: háborúkról, dögvészről és katasztrófákról. Ti, akik az Enyémek vagytok, ne féljetek! Ezek, mind meg vannak írva a Szentírásban és be kell következzenek, mert hozzátartoznak a tisztuláshoz. Biztosak lehettek abban: Velem együtt győzni fogtok és boldogok lesztek. Ne féljetek a Gonosztól, mert Ő sem szakíthat ki titeket az Én Kezemből, ha ti azt nem akarjátok! Akik elfogadják Szentlelkem vezetését, azokat fel tudom használni az Én Művem megvalósításában. Enyéim által épül fel az Új Világ. Ha érdek nélkül tudtok adni, ha mindent az Én Dicsőségemre tesztek, akkor a legjobb úton jártok. Meg fogjátok tapasztalni, Én sem maradok adósa senkinek. Az önzetlen lélek, megkapja Tőlem a jutalmát, bőségesen!
Jelenleg, még nem is tudjátok azt felfogni, mit jelent a mostani múló örömötökhöz képest, az a maradandó öröm, amit az Én visszajövetelemkor fogok hozni nektek. Ne ítéljetek el senkit, mert bármikor lehetnek az elsőkből utolsók és az utolsókból elsők!
Legyetek a világosság gyermekei, hogy a sötétségben világítsatok! Megáldalak benneteket, az önzetlenség lelkületével!”
 
Szűz Mária tanítása, 2006. augusztus elsőszombatjára “Drága, Engesztelő Gyermekeim! Ezen, az Általunk kiválasztott Szent Helyen, azért tanítunk benneteket, hogy a világosság gyermekeivé váljatok ebben a sötét és viharos világban! Ma, augusztus 5-én, szeretettel emlékeztetlek benneteket a következő kijelentésemnek az évfordulójára, amelyet, ezen a Szent Hegyen mondtam nektek: ‘Én, minden megátalkodott bűnösnek, minden vallásúnak és minden nemzetiségűnek Szent Fiamhoz segítő Édesanyja vagyok!’
Ma, ünnepélyesen, egy olyan titkot fedek fel előttetek, a Szentháromság Akaratából, amelyből megértitek, az Egyházban lévő egyik feladatomat. Gondoljatok a keresztút XIII. stációjára. Amikor Szent Fiamat, kereszthalála után, levették a keresztről, édesanyai karomba vettem Őt. Nagy lelki fájdalmamban, Könnyeimet hullattam Jézus Vérző Sebeire. Így lett eggyé az Én Könnyem Jézus Szent Vérével. Ezáltal lettem Társa Szent Fiamnak a Megváltásban. Szent Fiam halálából és az Én lelki fájdalmamból született meg az Anyaszentegyház. Az Egyházban, a felszentelt papjaink ezt megerősítik, amikor a szentmise alatt, a felajánláskor néhány csepp vizet öntenek a borba, mondva: ‘a bor és a víz titka által részesüljünk annak Istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek’.
Minden szentmisében eggyé válik a bor a néhány csepp vízzel; Jézus Szent Vére a Könnyeimmel; a Teremtő a teremtményével az emberiség megmentése érdekében. A víz, a borban, az Én Könnyeimet jelképezi, amit a mennyei Atya, az utolsó időkben felhasznál, hogy általa bűnbánatra indítsa a lelketeket és Szent Fiam Vére által pedig bűnbocsánatot nyerjetek megbánt bűneitekre. A bűnbánat és a bűnbocsánat által váltok tisztává, hogy a világosság fiai legyetek. Ne féljetek Hozzám jönni segítségért! Higgyétek el, Én tudom mi a fájdalom! Én együtt érzek veletek és elvezetlek titeket Jézushoz, a világ Világosságához, hogy boldogok legyetek egy örökkévalóságon át! Édesanyai áldásom adom rátok!”
 
A mennyei Atya tanítása, 2006. augusztus elsővasárnapjára
Mennyei Atyánk! Mi, kicsiny, engesztelő gyermekeid, ma is szeretnénk Téged megörvendeztetni. Jó Atyánk, mondd, mit vársz tőlünk?
A mennyei Atya válasza: “Nagyon szép tőletek, hogy örömömre akartok lenni. Vannak gyermekeim, akik azzal szereznek Nekem örömöt, engedik, hogy Szentlelkem vezesse őket! Ezek a gyermekeim építik fel az Új Világot, itt a Földön. Jól jegyezzétek meg: amit itt a Földön az Én Dicsőségemre tesztek, az mind megmarad az Új Korszakban is. Ellenben, ha csak a ti vágyaitokat akarjátok kielégíteni, annak nem lesz értéke Előttem.
Én Isten vagyok, nem ember, ezért Végtelen Irgalmamban még adok egy esélyt az emberiségnek, hogy bűnbánatot tartsanak. A Legtisztább Teremtményemet, Jézus Anyját küldtem és küldöm hozzátok, aki veletek együtt, könnyes szemekkel engesztel az emberiség bűnei miatt. Isteni komolysággal mondom, ha nem hallgattok Máriára, már több esélyt nem kaptok a megtérésre. Előre mondom, a bűnben maradók, Igazságos haragommal fognak találkozni. Nagy szeretettel, még egyszer figyelmeztetem a teremtményeimet: hagyjátok el a bűneiteket, térjetek vissza az Egyházba, mert ti mindnyájan az Én drága gyermekeim vagytok. Ne felejtsétek el, az Én Akaratomból születtetek erre a Földre!
Édes Atyátokként mondom: jöjjetek vissza Hozzám, hogy boldoggá tehesselek benneteket. Keresztutatokon, égi Édesanyátok fogja a kezeteket. Ne féljetek, Mária által Hozzám jönni! Jézust, a bűnös gyermekeimhez küldtem a Földre, azért, hogy Megváltson benneteket, bűneitektől. Többet már nem tehetek értetek, mint amit eddig megtettem Jézus és Mária által. Minden nap tudatosítsátok: Én hozzátok tartozok, ti meg Hozzám tartoztok!!! Ha megtértek, ha világítani fogtok, rövidesen a Szeretet Boldog Korszaka fog köszönteni rátok! Szentháromságos áldásomban részesítelek benneteket!!!”
 
Tanúságtételek a Szentírás évében V. S. Zoltánnak hívnak: 44 éves vagyok; villamossági mérnök az alapvégzetségem. Diószegen (Bihar megye) születtem, katolikus családban. Jelenleg Érmihályfalván lakom: feleségemmel, leányunkkal és egy céget irányítok. Gyerekkoromban rendszeresen jártam a templomba, főleg nagymamámmal. Ahogy teltek az évek, kifogásokat találva, egyre ritkábban jártam a templomba. Házasságunkból egy fiúnk és egy leányunk született.
A 2000-ik év körül sűrűsödtek a problémáink. Ekkor szereztem tudomást az Érsemjénben működő engesztelő közösségről. Itt tanultam meg harcolni a Gonosz támadásai ellen; újra megtanultam imádkozni. 2003. végén átéltük a Jób könyvében leírtakat, elveszítettük tragikusan a 15 éves fiúnkat. A nagy fájdalmunk mellett megtapasztaltuk: az Úr senkinek sem enged meg nagyobb keresztet csak amennyit elbír. Különösen ekkor tapasztaltam meg a lelki közösség segítségét, akik által sikerült életben maradni. Ebben a nehéz megpróbáltatásban, a Szentlélek sugallatára a következő jelmondatot választottam: “Dicsőség Neked Uram, hála Neked Uram, mindenért!”
Elkerülve a nagyfalusi Szentháromság hegyére, ott, a Szűzanya szerető, bátorító, édesanyai gondoskodása mellett megtapasztaltam a Szentháromság jelenlétét. Az engesztelő közösségben megtanultam, ha tiszta a lelkünk Jézus bennünk van; ha szeretjük egymást Jézus közöttünk van. Biztos vagyok abban, az Égiekért, a lelkekért érdemes minden áldozatot meghozni, mert ennek előbb vagy utóbb meglesz az eredménye. Mi változott az életemben az engesztelő közösség hatására? Jobban reáérzek a körülöttem lévő emberek problémáira és ahol tudok, segítek! Megváltozott a napi teendőink fontossági sorrendje. Legfontosabbnak tartjuk a közös reggeli és esti hálaadó imát. Mivel vannak jelenleg is nehézségeink, kérlek benneteket, imádkozzatok értem és családomért. Én is imádkozom értetek!
Jelmondatom: “Dicsőség Neked Uram, hála Neked Uram mindenért, még a keresztekért is!”
 
R. Attilának hívnak. Érmihályfalváról jöttem. Vállalkozó vagyok! Egy szegény családban születtem, négyen vagyunk testvérek. Édesanyám egyedül nevelt bennünket. Mivel református vagyok, konfirmáltam. Sajnos ezzel az Istennel való kapcsolatom befejeződött. 11 évvel ezelőtt vitt a feleségem először a katolikus templomba.
Nemrég egyik barátunk beszélt nekünk először a Szentháromság hegyéről. Többen is az engesztelő közösségből, elhelyeztek engem imáik által Jézus Öt Szent Sebébe. Ez nem volt hiábavaló, mert egy szép napon én is eljöttem a közösségbe a megfeszített Jézussal a szívemben. A megtérésem legfőbb pillanata volt, amikor ráébredtem arra: Jézus jelen van az Oltáriszentségben, bennem és a felebarátban is. Felejthetetlen számomra az a nagy szeretet, amellyel körülvettek a közösségben. Számomra az a legnagyobb öröm, hogy az egész családommal engesztelhetjük az Urat. A lelkiatyám azt mondta, mivel református vagyok, én a református templomban is találkozhatok Jézussal. Úrvacsora vétel előtt jártam a bűnbánati hétre. Jézus megadta nekem is a bűnbocsánatot és attól a pillanattól mondhatom: én az Istené vagyok.
Az Úr Jézussal való egységem elhozta nekem a boldogságot a családomban. Hogyan készült el ez a “Szabadtéri Oltár”? Egy napon arra gondoltam veszek egy autót. Feljöttem a Szentháromság hegyére Istentől világosságot kérni. A Szentlélektől azt a választ kaptam, neked most adnod kell. Így vállaltam el a Szentháromság hegyen a Szabadtéri Oltár elkészítését. Ez nem volt könnyű anyagilag számunkra, de Isten dicsőségére megtettük. E hónap tanítását már ma szeretném gyakorlatba tenni: akarok a Világosság gyermeke lenni, jó példát adva és csak a jó példákat követve. Akarom nagy hittel szeretni az Úr Jézust és a Szűzanyát. Azért, mert az Úr engesztelője lettem, hálával tartozom az egész közösségnek!
Jelmondatom: “Boldog vagyok, mert meghívott Asztalához Jézus, aki az Isten Báránya!”
 
III. Nagyfalu – előretekintés szeptemberre.
Közös imaszándék lesz: hálát fogunk adni az engesztelő közösségünkért és minden lelki közösségért!
Konkrét feladatunk lesz: lakásunkban kis házi Oltárt készítünk és ott fogunk együtt imádkozni!
A Szentírásból Szent Pál apostolnak: a Galatákhoz, a Filippiekhez és az Efezusiakhoz írt leveleit fogjuk olvasni és élni.
(Nagyfaluban az égi tanításokat: Nt. Csilik János és B. Madarász Éva kapják és állítják össze)
Augusztusi házi feladat:
“JÉZUSOM SEGÍTS, HOGY A VILÁGOSSÁG FIA LEGYEK: JÓ PÉLDÁT ADVA ÉS CSAK A JÓ PÉLDÁKAT KÖVETVE!”

2007. – A felebaráti szeretet éve – “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. augusztus 2.

 
4. Elsőcsütörtök a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át az Úr Jézus tanítását a vakmerő ítéletről! (Mt. 7,1-6)
Havi mottó: ,,Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéljenek!” (Mt. 7,1)
Közös imaszándék: azért fogunk együtt könyörögni, hogy a rossz keresztények jók és a jó keresztények még jobbak legyenek!
Konkrét feladatunk: minden nap, kis önmegtagadásaink illatos virágaival ajándékozzuk meg Szeretett Nagyboldogasszonyunkat!
 
A Szentlélek Isten tanítása, 2007. augusztusában
“Szeretteim! Felhívom a figyelmeteket arra, hogy a nagyfalusi Szentháromság hegyén lévő földalatti kis templomban, a főoltáron egy Kereszt is található, amelyen Jézus és Mária, a Szentlélekben egyesült és megdicsőült Szívük jelképe látható. Szűz Mária, Szent Fia Keresztje alatt hullatta Szent Könnyeit, amely által a bűnbánatra indítja a bűnösöket. Jézus, Szent Vérét ontotta a Kereszten, amely által megbocsátja megbánt bűneinket. Szűz Mária, Szent Könnyei által, Társa lett Szent Fiának, a Megváltásban.
Biztosak lehettek abban, az idők végén, Jézus és Mária két Szent Szíve fogja megmenteni a világot a teljes pusztulástól. Még el kell mondjam nektek azt is, hogy jelenleg a nagy megpróbáltatás időszakában vagytok. A természet, az időjáráson keresztül visszavág az emberiségnek, mert nem Isten törvényei szerint viszonyultak hozzá. Mivel a mennyei Atya teremtményei, emberi törvények alapján, öncélúan használták ki a természetet, ezért Isten megengedi, hogy megtapasztalják ennek fájdalmas következményeit.
Ezután, az Isten azért fog küldeni a Földre, az egész emberiségnek egy ‘Nagy Figyelmeztetést’, hogy ezáltal mindenkinek a tudomására hozza, hogy Isten létezik és határtalanul szereti az embert. A figyelmeztetéskor mindenki eldöntheti végleg, szabadon, hogy kihez akar tartozni: Istenhez vagy a Gonoszhoz!!! Azután már nem lesz középút! Még felhívom a figyelmeteket arra is: hogy ebben az utolsó időben, a Gonosz Lélek úgy próbál hozzátok férkőzni, hogy jónak látszó dolgokba visz bele titeket. A legtöbbször csak utólag derül ki, hogy nem jól cselekedtetek. Ha gyakrabban olvasnátok a Szentírást, jobban felismernétek a Gonosz cseleit és az idők jeleit. Ha egymásnak elmondanátok jónak látszó terveiteket, a Gonoszt leleplezhetnétek.
Vigyázzatok, mert a Gonosz nagyon jól tudja, hogy a napjai meg vannak számlálva, ezért rendkívüli és ravasz módon támad. Jól vigyázzatok, mert a Gonosz sokat ígér, keveset ad és a végén mindent elvesz! Vigyázzatok, mert a Gonosz Lélek hátsó szándéka az, hogy az Istentől elszakítson benneteket és a pokolba vigye mindazokat, akik hallgatnak reá. Vigyázzatok és legyetek óvatosak minden kezdeményezésetekben. Nagyon sokan úgy születnek le a Földre, hogy az őseik bűnös terheit hozzák magukkal. Az emberiség legnagyobb része nem is tudja és nem is hiszi azt, hogy van élet a halál után. Ezért sokan úgy élnek a Földön, mintha soha nem halnának meg. Itt a Földön akarnak végleg berendezkedni és mindent megszerezni maguknak. A mennyei Atya gyakran figyelmezteti őket, azért, hogy elsősorban maradandó kincseket gyűjtsenek, de ők ezt nem akarják komolyan venni.
Mindezeket azért mondtam el nektek, hogy ne ítélkezzetek elhamarkodottan senki fölött. Az ítélkezés helyett, próbáljátok meg beleképzelni magatokat a másik helyzetébe és ha tudtok segítsetek a bűnben élőknek, hogy bűnbánatot tartsanak és elinduljanak az Ég felé vezető keskeny úton! Soha ne felejtsétek el, Jézus nem azokért jött a Földre, akik magukat igazaknak tartják, hanem azokért a bűnösökért, akik bűnbánatot tartanak és engedik, hogy megmentse őket az örök kárhozattól.
Lelki szemeitekkel nézzétek Jézus mellett a keresztfán a jobb latort, akit valóban sok bűn terhelt. Élete utolsó órájában döbbent rá arra, hogy bár fizikailag Jézus mellett van, de a halála után – lelki állapotuk miatt – nem fognak egy helyre kerülni. Bűneit beismerve megkérte Jézust, hogy emlékezzen meg róla, ha eljut az Országába. Jézus megígérte a jobb latornak – bűnbánata után – hogy még ma Vele lesz a Mennyországban. A jobb lator a kereszten levezekelte a bűneiért járó tartozást és azután Jézus Irgalmábol az Égbe jutott. Vigyázzatok, mert az elbizakodott igazakból – elsőkből – bármikor lehetnek utolsók; és a bűnbánó bűnösökből – utolsókból – bármikor lehetnek elsők a Mennyek Országában. Ezért kérlek benneteket, hogy soha ne ítélkezzetek elhamarkodottan senki fölött! Megáldalak benneteket a bűnbánat lelkületével!”
 
Házi feladat augusztusra:
“URAM, ADD KEGYELMEDET, HOGY A BŰNT MINDIG ÍTÉLJÜK EL ÖNMAGUNKBAN ÉS MÁSOKBAN IS, DE A BŰNÖS EMBERT SEGÍTSÜK A BŰNBÁNAT ÁLTAL A JAVULÁS FELÉ!”
 
Előretekintés szeptemberre
Közös imaszándék lesz: 2007. szeptember 6-án, elsőcsütörtökön fogunk megemlékezni az Istentől kapott karizmánk 20. évfordulójáról! Imádkozzunk azért, hogy a nehézségek ellenére tudjunk kitartani mindannyian, mindvégig az engesztelő hivatásunkban!
Konkrét feladatunk lesz: hálánk jeléül, minden nap, Jézus Öt Szent Sebe rózsafüzérét fogjuk felajánlani a karizmáért!
a