2014 – ben FELKÉSZÜLÜNK A SZENTLÉLEK RENDKÍVÜLI AJÁNDÉKAINAK
A BEFOGADÁSÁRA – AUGUSZTUS
”Az utolsó napokban szétárasztom minden emberre a Lelkemet, fiaitok, lányaitok, a szolgák és a vének prófétálni fognak, látomásokat látnak és álmokat álmodnak!” (Ap. Cs. 2, 17)
119. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén.
A Szentírásból olvassuk el és elmélkedjük át Keresztelő Szent János dicséretét (Mt. 11, 7-14); a szegény asszony két fillérjét (Mk. 12, 41-44); és a kafarnaumi százados történetét (Lk. 7, 1-10).
Velük megvolt elégedve az Úr Jézus!
Havi mottó: ”Az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál!” (Mt. 11, 11).
Havi imaszándék: engeszteljünk azokért a felebarátainkért, akikkel nincs megelégedve az Úr Jézus!
Konkrét feladatunk: a jót vegyük észre és dicsérjük meg a családunkban.

A SZENTLÉLEK ISTEN TANÍTÁSA 2014 AUGUSZTUSÁBAN
„Szeretett engesztelők! Ebben a hónapban, amikor a gyerekek vakáción és a felnőttek szabadságon vannak, felteszek nektek egy kérdést, amelyen gondolkozzatok el: Mi megvagyunk-e elégedve veletek?

Sajnos nagyon sokan élnek a világotokban, akikről azt kell mondjuk: ”nem vagyunk megelégedve veletek!”
Mindazokkal a személyekkel, akik keresztelés helyett csupán névadó ünnepséget tartanak; akik keresztény temetés helyett csupán polgári temetést rendeznek szeretteik számára; akik templomi esküvő helyett a polgári esküvő vagy pedig az elkötelezettség nélküli együttélés mellett döntenek… nem vagyunk megelégedve! Mindazokkal a pogányokkal, akik a keresztény Szent István helyett a pogány Koppány életét élik és követik, nem vagyunk megelégedve! Mindazokkal, akik az agykontroll, a bioenergia, a reijki, joga, boszorkányság, babonaság, horoszkóp, sátánizmus… széles útján járnak, a kárhozat felé tartanak és az alvilág felé visznek másokat is, nem vagyunk megelégedve! Mindazokkal az emberekkel, akik Isten ellen, X parancsolat, VII szentség, Szentírás, templom… nélkül élnek, nem vagyunk megelégedve! Nem vagyunk megelégedve a Júdásokkal és követőikkel, akik a valamit (pénzt, evilági javakat) fontosabbnak tartják a Valakinél, Jézus Krisztusnál és a felebaráti szeretetnél. Szomorúan nézzük a bal latort és káromkodó követőiket; Lucifert és engedetlen követőiket! Mindazok a személyek, akik a haláluk után azt fogják hallani Tőlünk ”egyáltalán nem vagyunk veletek megelégedve”, azt is fogják utoljára hallani Tőlünk ”távozzatok az örök kárhozatra, amely az ördögnek és követőinek készült!” Égi kérésünk az, hogy még a halálotok bekövetkezése előtt, térjetek vissza Hozzánk, a X parancsolathoz, a VII szentséghez, a Szentíráshoz.
Tény az, hogy olyan személyek élnek a világotokban és az engesztelők között is, akikről azt kell mondjuk: ”csak részben vagyunk veletek megelégedve, részben nem!!”
Ezek a személyek, langyos keresztények. Azt sem mondhatjuk rájuk, hogy hidegek, de azt sem, hogy a szeretet tüzétől lángoló keresztények. Ezeknek azt mondjuk: ”bár lennél hideg vagy meleg, de mivel langyos vagy kiköplek a számból!” Ezek a személyek két úrnak szolgálnak! Vasárnaponként a templomba járva úgy tűnik, hogy igazi keresztények; hétköznaponként úgy élnek, mint mások a világban, nem érződik meg rajtuk a templom tömjén illata. Ezek a személyek olyanok, mint az eső nélküli felhők; mint a terméketlen fügefák; mint a bálványimádó gazdag ifjú; mint a vízben lévő kövek; mint a szentelt vízben megmártózkodó keserű lapuk; akik a szájukkal tisztelnek minket, a szívük azonban távol van Tőlünk! Ők, bár azt mondják van meggyőződésük, mégis a hitvallás idejében gyávák és nem merik megvallani a hitüket, nehogy kigúnyolják őket. Ők, Jézust a templomba felejtik; egyeseket szeretnek, másokat pedig gyűlölnek. Ők gyertyát gyújtanak Szent Mihály főangyalnak és a sárkánynak is!!! Ezeknek a személyeknek azt mondjuk: ”Jaj nektek, ha teljesen meg nem tértek! Jaj nektek, mert nem vonzó az életetek! Jaj nektek, mert ilyen lelkülettel a purgatórium felé tart az életetek”!!!
Örömmel nézzük azokat a személyeket a világban és köztetek is, akikről elmondhatjuk: “meg vagyunk veletek elégedve!!!”
Örülünk mindazoknak az engesztelőknek, akik nem a rosszat, nemcsak az evilági jót, hanem a természetfeletti jobbat választják. Nagyon tetszik nekünk a radikalitásotok a bűnnel szemben; az engedelmességetek a lelki életben; a konkrét szeretetetek a felebarátaitokkal szemben. Jó látni mindazokat a személyeket, akik bölcsen a sziklára építenek, akik nemcsak meghallják a kéréseinket, hanem meg is teszik! Jó hallani, akik azt mondják: ”Az életem Krisztus! Íme itt vagyok Istenem, hogy Akaratodat megtegyem!” Őrömmel nézzük azokat az engesztelőket, akik a nyelvüket: nem pletykára, nem átkozódásra, nem káromkodásra, hanem áldás mondásra, kiengesztelődésre, tanúságtételre, imára, hálára, dicsőítésre használják. Ezek a személyek, haláluk után azt fogják hallani Tőlünk: ”Jöjjetek Atyám áldottai és birtokoljátok a nektek készített Országot!”
Befejezésül gondolkozzatok el azon, Mi megvagyunk-e elégedve veletek? Kérünk titeket, engeszteljetek azokért a személyekért, akikkel nem vagyunk megelégedve. Ti pedig törekedjetek úgy élni, hogy elmondhassuk rólatok: ”meg vagyunk elégedve veletek”!!!
Most megáldalak titeket a tartalmas élet lelkületével!!!

VISSZATEKINTÉS 2014 JÚLIUSÁRA
Mi volt a Szűzanya üzenete? „Drága fehér rózsácskáim! Készülök jönni hozzátok! Személyesen akarok találkozni veletek, ezért ne maradjatok el egyszer se az engesztelésről. Sőt, arra kérlet titeket, hogy missziós lelkülettel legalább egy személyt hozzatok magatokkal a Szentháromrág Hegyére! Az összefogás jellemezzen titeket. Tudnotok kell azt, hogy a gonosz lélek a gyengéket elakarja vinni közületek. Érezzetek felelőséget irántuk. Én édesanyai szeretettel szeretlek titeket és az Őröm Könnyeimmel tisztítalak, hogy alkalmassá váljatok a Velem való találkozásra. Most, a Szentháromság Akaratából, Éva gyermekemnek az elköltözésének az évfordulóján, neki adom át a szót, hogy beszéljen!”
Mi volt Éva Asszony üzenete? „Szeretet engesztelő testvéreim! Nagyon hálás vagyok nektek azért, hogy az elköltözésem után sem hagytátok el a Szentháromság Hegyet. Örülök annak, hogy a lelki életben növekedtek és egyre többen jösztök erre a Szent Hegyre. Legyetek eggyek a jóban! Éljétek a szeretetet. A főfelelősöknek való engedelmesség jellemezzen titeket! Tudom azt, hogy az akaratotok alárendelése, szellemi vértanúság, amely rendkívüli kegyelemmel jár. A ti ételetek és italotok, Isten Szent Akaratának a keresése és megtevése legyen. A mai napon legyen bátorságotok nagy kegyelmeket kérni, mert a Szentháromság Akaratából rendkívüli kegyelmeket árasztok rátok. Soha ne hagyjátok el ezt a Szent Helyet. Segítsétek lehetőségetekhez mérten, hogy a Kiengesztelődés Templomát minél hamarabb felépíthessétek. A Szentháromság Nevében megköszönöm nektek azt, amit eddig tettetek és ezután fogtok tenni a Szent Hegyért! Vigyázzatok, mert a gonosz lélek a jónak a látszatában megakarja osztani az engesztelő közösséget. Ha kéritek a szellemek megkülömböztetésének az ajándékát, akkor világosan fogjátok látni mi van a jó Istentől és mi van az emberektől. Örömmel mondom nektek azt, amikor a Szűzanya meg fog jelenni mindannyiótoknak, akkor én is elfogok jönni látható formában. Nagyon várom azt a ’szent pillanatot’, amikor találkozni fogunk. Szenvedő testvéremnek azt üzenem, hogy még egy kicsit tartsál ki az engesztelő szenvedésben. Ne félj! Isten szeret téged és meg fog gyógyítani csodálatos módon, sok beteg testvéreddel együtt. Ezután is bízzál az Úrban, akkor is, ha még türelmesen kell várakoznod a gyógyulásig. Ne felejtsétek el, örülök nektek és szeretlek titeket! Készüljetek fel, mert az engesztelés útján a boldogság sorozatával fogtok találkozni és az Égből leereszkedő Űj Jeruzsálemmel. Most a Szentháromság, a Szűzanya és Általam megáld titeket az egység kegyelmével!”
Mi az igazi engesztelők egyenruhája?
Az öröm, a mosoly, a vidámság, az optimizmus, a reménység, a szeretet…
Állandó örömötök előfeltétele, hogy békében, szeretetben és egységben éljetek Istennel, az emberekkel és önmagatokkal!
Isten mindenkit az örömre, boldogságra teremtett! Az öröm Isten ajándéka és az Örök Boldogságnak a visszfénye. A szomorúság a bűnnel együtt jelent meg a Földön.
A teljes emberi kibontakozás egyedül az öröm légkörében lehetséges!
Az öröm azt jelenti, hogy szilárd elvekre támaszkodtok és optimizmusban éltek!
Az evangélium, az örömhír hírdetése arra kötelez, hogy elsősorban ti legyetek az örömhír!
Az életöröm forrása a jó lelkiismeret öröme!
Az öröm fontos szociális tényező! Az öröm lendületet ad az akaratotoknak és alkotóképességeteknek. Az öröm jóságra, szeretetre, szolgálatkészségre hangol!
A szomorú lelkek betegek! A betegség a halál felé gravitál, míg az öröm az élet virága!
Jézus Krisztus az emberek örömét áldotta meg a kánai mennyegzőn a jelenlétével és csodájával.
Az öröm a lélek legmélyén lakik, amit lehet birtokolni egészségesen és betegen, a börtönben és a palotában is.
Az öröm mindenütt ott van, csak meg kell keressétek.
A legmélyebb örömök a lelki örömök.
Aki mosolyog, annak kinyiílik a szíve Istenre és ez által plusz kegyelmet kap.
Miért látszotok szomorúnak? Miért nevettek oly keveset? Miért tesznek a luxustárgyak elégedetlenné? Azért, mert azok halott holmik! Amire igazán szükségetek van, az a szeretet.
A megosztott szomorúság feleződik, a megosztott öröm pedig kettőződik!
Boldogok akartok lenni? Tegyetek boldoggá másokat! Örvendező keresztények akartok lenni? Minden nap törekedjetek megörvendeztetni másokat, elsősorban szeretteiteket!
Örömmel, vidámsággal és optimizmussal teli vakációzást és szabadságot kívánunk mindenkinek!!!

Házi feladat augusztusra
“URAM SEGÍTS, HOGY ÚGY ÉLJEK, HOGY EGÉSZ ÉLETEMBEN MEG LEGYÉL VELEM ELÉGEDVE!!!”

Előretekintés szeptemberre
• Szeptemberben 4 – 5 – 6 – 7 – én lesznek az engesztelések a Szentháromság Hegyen, du. 15 órától.
• Első szombaton családfagyógyítás lesz és a szellemek megkülönböztetéséről elmélkedünk!
• Megemlékezünk az egység karizmájáról, melyet elhunyt Éva Asszony kapott a lelki vezetőjével, Csíksomlyón.
(Az üzeneteket Szilágynagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)
A szilágynagyfalui üzenetek, magyarul megtalálhatók az Interneten: www.szentharomsaghegy.hu;
e-mail: szentharomsaghegy@gmail.com, inf. 0040-760-739-518

 

Előzmények: http://uzene.ingyenblog.hu/kategorizalatlan/szilagynagyfalu

a