Nagyfalui üzenet, 2011. április

2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE –ÁPRILIS
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
79. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén

 

A Szentírásból elmélkedjük át az ünnepnapi evangéliumokat! (Jn. 9; 11; 20; Lk.24; Mt.26)
Havi mottó: „…tartozzatok Krisztushoz, aki feltámadt a halálból! ”(Róm. 7,4)
Havi imaszándék: engeszteljünk azért, hogy ezután a Húsvétot mindig egyidőben ünnepeljük!
Konkrét feladatunk: kereszt előtt elhaladva, keresztet vetve imádkozzuk: „Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által Megváltottad a világot!”
Tanítás a Szentlélek Istentől 2011 áprilisában
Szeretteim!
Az utolsó időben, amelyben éltek nagyon sok szoborból, képből, keresztből… mennyei olaj folyik. Most elmondom azt, hogy a Szentírás alapján, mi az üzenetünk, az egész emberiség részére, az olajkönnyezések által.
A megszentelt olaj az Egyházban az isteni kegyelem hordozója és közvetítője! Ezért használják választott gyermekeim a szent olajat: keresztelésnél, bérmálásnál, szenteléskor, a betegek keneténél,… A szent olaj által a Szentháromság gyermekeivé, templomaimmá, a Jó Pásztor jó eszközeivé és a Mennyország örököseivé válhattok. Minden nap kérjétek életetekre, szeretteitekre Isten áldását és törekedjetek arra, hogy az isteni áldás hordozóivá és közvetítőivé váljatok.
Az olaj illatot áraszt! Amikor Mária Magdolna olajat öntött Jézus lábára, az egész ház betelt az illatával. Biztosan tudjátok, hogy a bűnben lévő élő halottaknak és az igazi halottaknak szaga van, míg az erényes embereknek jó illata van. Arra törekedjetek egész életetekben, hogy erényes életetekkel a feltámadt Krisztus jó illata legyetek.
Az olaj Isten ajándéka! A mennyei Atya minden nap azt üzeni nektek, hogy Ajándékozó Isten vagyok, ti pedig a látható és láthatatlan világ által megajándékozott teremtmények vagytok. Minden nap törekedjetek arra, hogy minnél szebb, Istentől jövő ajándék legyetek egymás számára.
Az olaj alapvetően, fontos táplálék a számotokra! Ha a legfontosabb olaj is hiányzik a házatokból, az a legnagyobb hiány jele. Gondoljatok arra, jelenleg milyen sokan élnek Jézus, Mária, templom, ünnepek, papság, szeretet,… nélkül. Titeket arra kérlek, hogy a testi eledel mellett táplálkozzatok rendszeresen lelki eledellel: a Szentírással, Jézus Szent Testével és Szent Vérével. Jó volna, ha csak szent és épületes dolgokkal táplálnátok a családotokat is.
Az olaj minden természetes és természetfeletti jó szimbóluma! Minden nap törekedjetek szövetséget kötni: a Szentháromsággal, Máriával, az Angyalokkal, a Szentekkel és a tisztítótűzben szenvedő lelkekkel. Ez azt jelenti, nem teszitek azt, amit Ők nem szeretnek és csak azt teszitek, amit Ők szeretnek. Ha ezen a keskeny úton jártok, minden természetes és természetfölötti jó részesei lesztek.
Az olaj gyógyít! Vigyázzatok arra, hogy szeretetlen beszédetekkel ne legyetek lelki sebek okozói. Arra hívlak meg titeket, hogy szép szavaitokkal, megbocsátásaitokkal és bocsánatkéréseitekkel a lelki sebek gyógyítói, könnyek törlői és mások keresztjének a társhordozói legyetek.
A lámpaolaj a fény forrása! Gondoljatok Mózesre, akinek ragyogott az arca a Sínai hegyen a tíz parancsolat befogadása által. Gondoljatok Jézusra, akinek tündökölt az Arca a Tábor hegyen az Atyával való beszélgetés által. Gondoljatok István első vértanúra, akinek az arca olyan volt, mint egy angyalé az ellenségszeretet által. Az okos szűzek lámpája és a lelkük égett a mennyegzőre való felkészülés által. Arra kérlek titeket, hogy ne legyetek a sötétség és az eltérés fiai, hanem a megtérés és a világosság gyermekei.
Isten részére, az áldozatbemutatásnál, mindig a legjobb olajat tették félre! Istennek, a választott nép nem áldozhatta fel: a vak, béna, beteg,… állatokat, meg a romlott olajat. Legyen bátorságotok már fiatalon, egészségesen odaadni az életeteket az Úr szolgálatára nemcsak akkor, amikor elhagynak benneteket a bűneitek. Isten megérdemli, hogy a legjobb gondolataitokkal, szavaitokkal, cselekedeteitekkel és Neki felajánlott életetekkel ajándékozzátok meg Őt.
Az olajat nem szabad a rosszra használni, csak a jóra! Ti is vigyázzatok arra, hogy az Istentől ajándékba kapott testeteket, lelketeket, időtöket, talentumaitokat… sohase a rosszra, mindig a jóra használjátok. Ezek felhasználása alapján fogtok égi figyelmeztetésben vagy jutalomban részesülni.
Az olaj külső szépséget ad annak a személynek, aki vele bekeni magát! Tudnotok kell, hogy az Angyalok, a Szentek és a földi teremtményeim csak akkor szépek belsőleg, ha a szívük tele van szeretettel. Vigyázzatok, necsak a külső szépségre törekedjetek az emberek előtt, hanem elsősorban belső szépségre az Isten előtt.
Befejezésül még elmondom nektek azt, hogy mi a Mi legnagyobb szomorúságunk és a legnagyobb örömünk oka. Legnagyobb szomorúságunk oka, amikor nem ünneplitek egy időben a Húsvétot, a feltámadt Krisztust! Sajnos, még azon a szinten vagytok, hogy a saját hagyományaitokat fontosabbnak tartjátok, mint a fetámadt Krisztus egységre hívó Akaratát. Amikor más időben ünneplitek, a kereszténység legnagyobb ünnepét, az a kereszténység legnagyobb szégyene! Ezért mindannyian, akik ebben illetékesek vagytok, tartsatok bűnbánatot! A legnagyobb örömunk oka, amikor látjuk, hogy a teremtményeink együtt ünneplik a Húsvétot. Nagyon kérlek titeket, hogy imádkozzatok, böjtöljetek, engeszteljetek,… arra a szándékra és tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy ezután a Húsvétot mindig egy időben ünnepeljétek. Ha erre a döntésre eljuttok, akkor a feltámadt Krisztus áldása rendkívüli módon fog áradni az egész emberiségre.
Megáldalak titeket, hogy a feltámadt Krisztust befogadva, az Ő jó illatát árasszátok az emberek felé!”
HÚSVÉT ÜNNEPÉNEK EREDETE ÉS ÜZENETE
A zsidók húsvétja (a pészah, átmenet, kivonulás), Niszan hónap 14-én, az első tavaszi holdtöltekor van. Az Ószövetségben a Húsvét családi ünnep. Ekkor, bárányt áldoztak fel, vérét az ajtófélfára kenték és útrakészen fogyasztották. Ez az ünnep nomád eredetére mutat. A vásztott nép életében ez az ünneplés egybefonódott az Egyiptomból való szabadulással, kivonulással (Kiv.12,21-23) és az arra való emlékezéssel (Kiv.12,11-14). Igy, Húsvétkor a szolgaságból való kivonulást a húsvéti bárány áldozatával és a kovásztalan kenyérrel ünnepelték. Húsvét a zsidóknál templomi, majd jeruzsálemi zarándokünnepé változott.
Jézus ezt a pászkavacsorát használta fel arra, hogy az Újszövetség Új és Örök Áldozatát megalapítsa, amelyet apostolai az Ő emlékezetére végeznek. Jézus az igazi Húsvét-i Bárány. Az előkép teljes értelmét elnyeri a keresztáldozatban. Az Újszövetségben a Húsvét, Krisztus kereszthalálával és feltámadásával, egészen új értelmet kapott. Krisztus a bűntől, az örök haláltól szabadította meg népét és új életre támadt. Ezért Krisztus feltámadásának ünnepe rövidesen a keresztség kiszolgáltatásának kiváltságos ideje lett.
Szent Ágoston mondta: „Szenvedésével az Úr átment a halálból az életbe és nekünk, hívőknek megnyitotta az utat feltámadásával, hogy mi is átléphessünk a halálból az életbe!” Az első században az ünneplés különböző formákban történt. A IV. században kezdték egységesíteni a különböző közösségek gyakorlatát. A Húsvét időpontját a nikiai zsinat (325) rendelte el. Ettől kezdve az egész Egyházban a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni vasárnap ünnepelték a Húsvétot. A Húsvét ünnepe március 22 és április 25-e közé eshet. A változó ünnepek Húsvéthoz igazodnak. A IV. századtól, a Szentföldön, Virágvasárnap az Olajfák hegyéről vonultak be Jeruzsálembe. Igy ünnepelték Krisztus messiási bevonulását. Nagykedden Jézus világvégi eseményekről szóló tanítását, nagyszerdán Judás árulását állították a hívek elé. A húsvéti Szent Háromnap Nagycsütörtök estével az Olajfák hegyén és a Getszemáni kertben tartott éjszakai virrasztással kezdődött. Nagypénteken reggel a Pilátus előtti eseményekre és Jézus megostorozására emlékeztek, délben a keresztereklyét mutatták fel a népnek, majd Jézus szenvedéstörténetét hallgatták meg délután három óráig. Nagyszombat a várakozás napja, amikor az egész Egyház böjtöl, hiszen távol a Vőlegény, aki most pihen és alászáll a holtak országába, ahol az első győzelmét aratja a halál felett. A húsvéti vigília „az öszes vigiliák anyja, amikor az egész világ virraszt!” Szent Ágoston mondja: „szombaton virraszatok, olvassátok az Irásokat és a zsoltárokat imádkozzátok a bűnösökért, várjátok és reméljétek Jézus feltámadását a szombatot követő éjszaka három óráig. Akkor: egyetek, vígadjatok, örüljetek és legyetek vidámak, mert feltámadásunk záloga, Krisztus feltámadt. A szentatyák a húsvéti vigília legfontosabb eseményének a keresztség ünnepélyes kiszolgáltatását tartották. A húsvéti vigília hajnalban fejeződött be az Eucharisztia megünneplésével. Fehérvasárnap volt utolsó alkalommal a fehér ruha azokon, akiket Nagyszombaton megkereszteltek. A húsvéti idő ötven napig tart és Pünkösdkor fejeződik be.
A II. Vatikáni zsinat felújította az ősi, húsvéti ünneplés gyakorlatát.
Mire tanít minket a feltámadt Krisztus a szimbólumok által?
Legyünk szelídek, önfeláldozók, mint a Bárány, mint a Jó Pásztor, aki az életét is feláldozta a juhokért! Legyünk annak a tudatában: könnyű a farkasok között üvölteni, könnyű a bárányok között bégetni, de nehéz a farkasok között bárány lelkületűnek maradni. A feltámadt Krisztus segítségével ez is lehetséges!
A hal görögül Ihtüsz! Ami, betű szerint azt jelenti: Jézus, Krisztus Isten Fia Megváltó. A feltámadt Krisztus az, aki megváltoztatja az életünket, ha megtesszük a részünket.
A tojás az élet szimbóluma! Üzenete: a feltámadt Krisztus győzött a halál felett! Amint tojásból kijön a kiscsirke, úgy jött ki Jézus is a sírból, feltámadva, legyőzve a halált.
Az ital, az édesség, a jókívánságok által a feltámadt Krisztus az örömre hív meg minket! Higgyük el: „ezt a napot az Úristen adta, örüljünk és vígadjunk rajta”.
A kölni, a locsolás szokása által kapjuk a felszólítást: „a feltámadt Krisztus jó illata legyetek erényes életetekkel!”
A nyuszi által beismerjük, hogy mi sok mindentől félünk: a jövőtől, a gonosztól, a szenvedéstől, a haláltól,… Ezért mondja a feltámadt Krisztus 366-szor a Szentírásban: „Ne féljetek! Életetek minden helyzetében veletek vagyok! ” Minden napra jut egy felszólítás számunkra!
A húsvéti gyertya által meghív a feltámadt Krisztus: „legyünk a világ világossága jó példánk által!”
A feltámadt Krisztus zászlója a győzelemre figyelmeztet. A feltámadt Krisztus győzött a bűneink felett is az Ő megbocsátásával! Győzött a halálunk felett is az Ő feltámadásával! Győzött a gyűlölet felett az Ő Szeretetével! Győzött a félelmeink felett az Ő bátorításával! A feltámadt Krisztus győzött a haragunk felett is az Ő békéjével! Győzött a magányunk felett az Ő állandó jelenlétével! Győzött a gőgünk felett az Ő Isten-emberi alázatával! Győzött a mi sötétségünk felett az Ő Világosságával! A feltámadt Krisztus győzött a gonosz felett az Ő Mindenhatóságával. Engesztelő közösségünk minden tagjának és minden jóakaratú embernek a feltámadt Krisztus örömét, békéjét és szeretetét kívánjuk teljes szívünkből! Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!
Házi feladat áprilisra:
„FELTÁMADT KRISZTUSUNK, KÖSZÖNJÜK NEKED, HOGY ÁTVEZETTÉL MINKET A HALÁLBÓL AZ ÖRÖK ÉLETRE!”
Előretekintés 2011 májusára:
2011 májusában 1-5-6-7-én lesznek az engesztelések délután 15 órától! Az egész hónapot +II. János Pál pápának fogjuk szentelni, aki nagyon szerette a Szűzanyát!

Nagyfalui üzenet 2012 április

2012– A NAGYFIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE–ÁPRILIS
“Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok.”/Mt: 24.44./
91. Havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén.
A Szentírásból elmélkedjük át a négy evangéliumból Jézus feltámadásának az eseményeit./Mt: 28.,Mk:16., Lk.24., Jn. 20.21.,/
Havi mottó:“Legyetek irgalmasak, amint a ti Atyátok is irgalmas!”/Lk. 6.36./
Havi imaszándék: Minden lelki fájdalmunkat és imáinkat arra a szándékra ajánljuk fel, hogy ezután mindig együtt ünnepeljük Jézus feltámadását!
Konkrét feladatunk: Legyenek pozitív gondolataink, szavaink, mert abban a feltámadt Krisztus üzenete van!
Áldott húsvéti ünnepet kívánunk mindenkinek!
Szűz Mária üzenete 2012 áprilisában

” Szeretett gyermekeim! Ebben a hónapban, amikor ünnepélyesen megemlékeztek Szent Fiam szenvedéséről, haláláról, feltámadásáról, és irgalmasságáról, a hét napjai által akarlak tanítani titeket.
Minden hétfőn, gondoljatok az Őrangyalaitokra, és kérjétek a segítségüket. Ők már a fogantatásotok szent pillanatában mellétek lettek rendelve! Ők vigyáznak a testetekre—,lelketekre a Szentháromság megbízásából. Ők szeretnek titeket és felerősítik a Szentháromság Hangját a ti számotokra. Ha kéritek az Őrangyalaitokat és az összes angyalokat,ők sok kísértéstől, bűntől, szerencsétlenségtől, szenvedéstől… képesek megvédeni titeket. Arra kérlek titeket,hogy értékeljétek, szeressétek és kérjétek minél gyakrabban az Őrangyalaitok védelmét. Adjatok nekik nevet, hallgassatok mindig rájuk, mert ők, a ti üdvösségeteket akarják. Ha körülöttetek bárki veszélyben van, küldjétek az Őrangyalaitokat azok megsegítésére. Legalább minden hétfőn gondoljatok az Őrangyalaitokra, kérjétek a segítségüket és emellett törekedjetek arra, hogy egymásra vigyázva legyetek ti is egymásnak az Őrangyalai.
Minden kedden gondoljatok Szent Antalra és kérjétek az Ő segítségét. Ő nagyon híres evangélium hirdető volt. Ő eljutott odáig, amikor beszélt, vagy Istennel beszélt, vagy Istenről tett tanúságot. Ő elsősorban élte és utána hirdette Szent Fiam evangéliumát. Felesleges , evilági szavak, nem jöttek ki az Ő szájából. Rövid életében erre tanított másokat is. Ezért részesítette a Szentháromság abba a rendkívüli kegyelembe, hogy a halála után azonnal a Mennybe jutott, és az áldott nyelve megmaradt, nem porladt el. Tudnotok kell azt, aki nyelvével nem vétkezik,aki megtanulja uralni a nyelvét, az tökéletes ember. Arra kérlek titeket, hogy tanuljátok meg a nyelveteket csak jóra használni, sohase a rosszra. Minden kedden kérjétek Szent Antal közbenjárását és gyakoroljátok a nyelv böjtjét!
Minden szerdán gondoljatok Szent Józsefre és kérjétek az Ő hathatós közbenjárását!
Isten rá vonatkozó Akarata az volt, hogy vigyázzon a két legdrágább kincsre: Jézusra és Rám. Ezért neki ez volt az egyik jelmondata: ma mindent Jézusért és Máriáért akarok tenni! Isten akarata volt az is, hogy testi,–lelki tisztaságban éljünk. Isten segítségével ezt meg is tettük egész életünkben. Szent József második jelmondata volt: imádkozzál és dolgozzál. Ő Istennel kezdte a napját, Istennel fejezte be, és Isten jelenlétében élt egész családjával. Istennek tetsző életéért az volt a jutalma, hogy Jézus és az Én karjaim között halt meg és a halála után, azonnal a Mennyei Atya karjaiba került. Minden szerdán kérjétek Szent József közbenjárását és tegyétek mint Ő , bátran Isten reátok vonatkozó Akaratát!
Minden csütörtökön gondoljatok Szent Fiamra, Aki az egész emberiség iránti szeretetből, a világ végéig köztetek maradt az Oltáriszentségben!
Arra kérlek titeket, hogy hálából szeressétek a pápát, a püspököket, a papokat, akik a Szentlélek által minden nap a szentmisében lehozzák a Földre Jézust az Oltáriszentségbe. Hálából a köztetek lévő Jézus iránt áldozzatok rendszeresen és tiszta szívvel! Gyakoroljátok a lelki áldozást, ha elmaradtok a szentmiséről, szeressétek a Szentséglátogatást és Szentségimádást. Szeressétek a csendet, hogy meghalljátok az Égiek nektek szóló üzenetét. Tudnotok kell, hogy a Szeretet lejött a Földre. Nektek az a feladatotok, hogy befogadjátok a Szeretetet, hordozzátok és adjátok tovább! A Mennyei Atya ezért teremtett titeket! Minden csütörtökön a szeretetet tudatosítsátok, hogy a Szeretet Országába jussatok!
Minden pénteken gondoljatok Szent Fiamra, Aki az egész emberiség megmentéséért a legborzalmasabb szenvedést és a halált is vállalta!
Ti is a Megváltó társai lehettek, ha minden fizikai és lelki szenvedést—amelyen nem tudtok változtatni— türelmesen elfogadtok és felajánltok elsősorban a tisztulásotokért, azután minden élő és elhunyt megmeneküléséért! Tudnotok kell, az utolsó időben amelyben jelenleg éltek, a legtöbb lelket a jól megélt szenvedéseitekkel menthettek meg. Minden pénteken tudatosítsátok, ha csendesen és türelmesen szenvedtek, ezáltal az egész emberiség jótevői lehettek!
Minden szombaton gondoljatok Rám, Aki a Szentháromság Akaratából Édesanyátok lettem.
Szent Fiam mellett Én nagyon sokat tanultam különösen azt, hogy minden jóra Igent kell mondani! Az emberiség tragédiája az, hogy a bűnre igent mond és a jóra nemet! Ne felejtsétek el, örök boldogságotok érdekében meg kell tanuljátok kimondani a legszebb szót Istennek, az Igent, és a legkeményebb szót a gonosznak: azt, hogy Nem! Számotokra ez a boldogság, az életszentség és az üdvösség útja. Minden szombaton tudatosan gyakoroljátok az Igen és a Nem kimondását helyénvaló módon!
Minden vasárnap gondoljatok a Szentháromságra. A Mennyei Atyára, Aki szeret titeket, Szent Fiamra, Aki feltámadt értetek és a Szentlélek Istenre, Akinek a kegyelme kiáradt az egész emberiségre!
Különösen minden első vasárnap legyen hála a szívetekben a Mennyei Atya iránt, Aki a legnagyobb szeretettel megteremtett, fenntart és hazavár titeket. Legyen hála a szívetekben a feltámadt Jézus iránt, Aki a világ végén feltámasztja a testeteket. Legyen hála a szívetekben a Szentlélek iránt, Aki az indításaival, tiltásaival, tanításaival célba akar segíteni titeket. Minden nap legyen égig érő hála a szívetekben a Szentháromság iránt minden látható és láthatatlan ajándékért.
Befejezésül mondom, ha Istennek tetszően élitek meg életetek minden napját, hazaköltözésetek után ragyogni fogtok mint a Nap a Szentháromság boldog Országában!
A Szentháromság most Általam áld meg titeket életetek jelen pillanatában a jó megélésével!!!

Házi feladat áprilisra:“ISTENEM SEGÍTS, HOGY LÉLEKBEN A FELTÁMADT KRISZTUSSAL ÉS MÁRIÁVAL JÁRJAM ÉLETEM MINDEN NAPJÁT!”
Előretekintés 2012 májusára:Májusban 3-4-5-6.án lesznek engesztelések, 15 órától a Szentháromság hegyén!
Vácon május 18.-án , 16 órától családfa gyógyítás lesz, egész éjszaka Szentségimádás, 19.-én 15 órától az összes engesztelők imatalálkozója lesz!
Szombaton már 9 órától tanítások lesznek a Szűzanyáról!A Szűzanya jelenlétét, szeretetét tudatosítva éljük meg a gyönyörű május hónapot!

Bosco Szent János 1862 május 30.-án a következő látomását mondta el a lelki gyermekeinek
Turinban!
Az Egyház Két Oszlopa

“Képzeljétek el, hogy egy tenger partján állunk, egy magas sziklán, ahonnan a lábunk alatti talajon kívül sehol máshol nem látunk szárazföldet. A tengeren nagyon sok hajó van, amelyek tengeri csatára készülnek. A hajók orra vasból készült, testük ágyúkkal, puskákkal és mindenféle más fegyverekkel van felszerelve. A kis hajók egy náluk sokkal nagyobb hajó(Egyház) felé közelednek és megpróbálják éles orrukkal felsérteni, majd meggyújtani és minden más módon megkárosítani.
A nagy hajót számos kisebb csónak követi, melyek parancsot kapnak tőle és az ellenséges flotta ellen védik. Erős ellenszéllel kell közben megküzdeniük és a felkavart tenger is úgy tűnik, a támadókat segíti ellenük.
A távolban, a tenger közepén nem messze egymástól két hatalmas oszlop áll. Az egyiken a Szeplőtelen Szűz szobra áll, akinek a lábainál a következő felirat olvasható:” Auxilium Cristianorum”–Keresztények Segítsége. A második oszlop sokkal magasabb, amelyen egy nagyon nagy Ostyát látunk, felirattal: ” Salus credentium”– A Hívek Üdvössége!
A pápa, a nagy hajó kapitányaként felismeri az ellenség dühét, a veszélyt , és ezért megpróbálja a hajóját a két oszlop közé kormányozni. Az ellenséges hajók megkezdik a támadást és a pápa hajóját el akarják süllyeszteni. Ennek ellenére a pápa hajója átszeli a tengert. Ezután, a látomás szerint, a támadók hajói felrobbannak, sok hajó elsüllyed a tengerben.
Ekkor a pápát golyó találja el, amire holtan esik a földre. Az ellenség nagyon örül ennek. A pápa emberei nagy gyorsasággal új pápát választanak. Erre az ellenség elveszíti a bátorságát. A pápai hajó pedig minden nehézséget legyőzve biztosan úszik a két oszlop közé és horgonyt vet. Az ellenség menekülés közben elsüllyed. Ezután a tengeren nagy csend lett…”
Don Bosco egyik követője a következőket mondja:
“Úgy gondolom, hogy a pápa hajója az Egyház, amelynek Ő a feje. A többi hajó az embereket, a tenger a világot jelképezi. Azok, akik a nagy hajót védik a pápa hűséges követői, a többiek az Ő ellenségei, akik minden eszközzel megpróbálják megsemmisíteni az Egyházat. A két oszlop szerintem a Mária-tiszteletet és a Szent Eucharisztiát jelenti. Don Bosco válasza: jól beszéltél! Tudnunk kell, hogy csak két eszköz marad számunkra a megmenekülésünkre: Isten Anyjának a tisztelete és a gyakori Szentáldozás!
Következtetéseink:

Az Egyháznak vannak külső és belső ellenségei. A külső ellenségei az ateisták, a szabadkőművesek, a szabadgondolkodók, a sátánisták, a hamis tanítók…
Az Egyház belső ellenségei: a megkeresztelt és megbérmált pogányok, akik már nem gyakorolják a hitüket, akik Isten nélkül élnek. Ide tartoznak a közömbösek is, akiket nem érdekel az Egyház sorsa. Legnagyobb ellenségei az Egyháznak, az Egyházban lévő szabadkőművesek, akik belülről rombolják az Egyházat. Ezekért minden nap kell imádkozzunk.
Nagyon fontos, hogy mindenkor a pápát, Szent Péter utódját, szeretettel fogadjuk el és érezzünk felelősséget érte: “Te Péter vagy és erre a sziklára építem az Egyházamat és a pokol hatalma nem vesz erőt rajta!” A világban szellemi harc van. ” Nem test és vér, hanem túlvilági hatalmasságok ellen kell harcolnotok!” Ezt a harcot csak a lelki emberek érzékelik. A harc tétje a lelkünk megnyerése. Az utolsó időben meg kell tanuljunk harcolni Jézus fegyvereivel: imával, böjttel, felajánlott élettel, a szentelmények használatával…
Az a remény kell éltessen minket, amíg Jézus és Mária kezét fogjuk, nem veszíthetünk.
Az ellenség lehet bármilyen ravasz, okos… Jézust, Máriát és a követőit nem győzheti le.
Csak azok eshetnek az ellenség csapdájába, akik nem fogadják el: Jézust, Máriát és a Pápát. Az ellenség a X Parancsolat, a VII Szentség, Isten, Egyház, pápa, püspökök, papok és egymás ellen akar hangolni minket. Ezt észre kell vegyük. Nekünk igazán csak egy ellenségünk van: a gonosz lélek és az ő követői.
Élet és halál, örök élet és örök halál a tét. Attól függ , kire hallgatunk. Legyünk olyan elszántak, mint a gonosz lélek, aki az utolsó pillanatig küzd a lelkünk megszerzéséért. Ebben tanulhatunk tőle.
Nagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén
megismerhetjük a Jézus és Mária által ajánlott lelki fegyvereket és megtanulunk harcolni. Az engesztelő közösségben minden nap imádkozunk a vezetőinkért. A Szent Hegyen megismerjük és megismertetjük, megszeretjük és megszerettetjük Jézust és Máriát a zarándokokkal. Minden vallásút és nemzetiségűt, Jézushoz és Máriához vezetjük, tudatos beleegyezésükkel.
Mi hisszük azt, hogy az engesztelő közösségünk Jézus és Mária kezét fogva a legjobb úton halad, győzelemre jut és győzelemre segít másokat is. Ezért a jövő miatt a legkisebb félelem sincs a szívünkben!!!
Jelszavunk: Per Mariam, ad Jesum! Mária által vezetjük az engesztelőket Jézushoz!

VISSZATEKINTÉS 2012 MÁRCIUSÁRA

Mire tanítottak az Égiek bennünket?

“- Ismerjétek fel azt, hogy Isten is és a gonosz is létezik! Nektek csak az Isten Szavát kell követni, ha a Mennybe akartok jutni!”
“- Tanuljatok meg az utolsó időben radikálisan harcolni, amikor a gonosz támad titeket!”
-” Legyen lelkivezetőtök, akire hallgattok, mert Isten általa az üdvösségeteket akarja! ”
-” Minden nap kérjétek a lelkek megkülönböztetésének kegyelmét, hogy világosan lássátok meg, hogy mi van Istentől és mi a gonosztól! Meg kell tanuljatok csak Isten Hangjára hallgatni, amely megegyezik a Szentírás és az Egyház tanításával.”
-” Ha Jézus van a szívetekben, akkor ne féljetek , mégha a gonosz tombol is körülöttetek.”
-” Bármilyen fizikai vagy lelki szenvedést megenged az Úr, tanuljátok meg elfogadni, felajánlani, azaz, értékesíteni az egész emberiség javára!”
-” Az engesztelés azt jelenti: LÉLEKMENTÉS. Minden imátokat, böjtötöket jócselekedeteket, és felajánlott életeteket tegyétek Isten Kezébe, hogy senki ne kárhozzon el, hanem mindenki üdvözüljön.”
-” Ne felejtsétek el, a gonosz karmai közül és a tisztítótűzből kiszabadított lelkek, Isten után nektek is hálásak lesznek az Örökkévalóságban.”
-” Tudnotok kell, az Égiek csak azokon segíthetnek, akik kérik a segítségüket! Ők tisztelik a szabad akaratotokat.”
-” Isten azért teremtett titeket, hogy igazi engesztelőkké váljatok önmagatok és az egész emberiség érdekében!”
-” Minden reggel mosolyogjatok és Istent dicsőítve menjetek előre. Meglátjátok, a gonosz elfut előletek!”
-” Amikor nehézségeitek vannak, gondoljatok arra: Mi veletek vagyunk és győzelemre segítünk titeket!”
-” Legyen nyitott a szívetek az Égiek előtt, hogy bármit kivehessenek onnan és bármivel, bármikor megajándékozhassanak titeket. Vigyázzatok! A gonosz előtt mindig zárva tartsátok a szíveteket!!!”
-” Ha a félelem úrrá lesz a szívetekben, Jézus Vére által és Mária Könnyei által kötözzétek meg a félelem szellemét és dobjátok a pokol tüzére. Így harcoljatok minden ördögi megkötözöttség ellen, néven nevezve a szellemeket!”
-” A családotok, a lelki közösségetek felé és minden nyitott, jóakaratú ember felé gyakoroljátok a missziós lelkületet!”
-” Az utolsó időben, az irgalom idejében, amelyben éltek, a legfontosabb feladatotok: a lelketek és a lelkek megmentése. EZ AZ ENGESZTELÉS!!!”
-” Nagyon sokat imádkozzatok a papokért! Nagyon sok lélek megmenekülése vagy eltévelyedése tőlük is függ!!!”
-” Azok az Istennek tetsző engesztelő nők, akik a papokat megőrzik a jó Isten közelében és a hivatásukban! Azok a nők, akik Istentől és a papi hivatásuktól elszakítják a papokat, velük együtt boldogtalanná válnak!”
-” Akik minden nap Igent mondanak Isten Akaratára, képessé válnak arra, hogy a lelkek sokaságát levegyék a gonosz szekeréről és Isten szekerére tegyék azokat!”
-” Mindazok a hangok, amelyek lehangolnak, elkeserítenek, Isten ellen hangolnak… azok a gonosztól vannak. Mindazok a hangok, amelyek a jóra bátorítanak, biztatnak, reményt adnak, azok a Szentlélektől vannak!!!”
-” Örülnötök kell, mert megtanultátok azt, hogyan kell a gonosz csapdájából kiszabadulni. Mindazok a személyek, akik használják a szabadító imát, komolyan böjtölnek, szabadító miséket ajánlanak fel és hittel használják a szentelményeket ( szenteltvíz, olaj, kereszt), szabaddá válhatnak minden megkötözöttségtől.”
-” Akinek a tiszta szívében Jézus jól érzi magát, az már lelkében hordozza az Új Eget és az Új Földet!”
-” Nagyon örülünk annak, amikor imádság közben megfogjátok egymás kezét és azután szeretettel megölelitek egymást. Ezt tegyétek odahaza is, hogy leereszkedjen az Új Jeruzsálem a családotokra!”
-” Éljetek úgy, hogy amikor jön a Nagyfigyelmeztetés ne akarjatok félelmetekben elbújni Isten elől, hanem kitárt karokkal boldogan menjetek az Úr elé!”
-” Ahol az Égiek tiszta lélekre és élő hitre lelnek, ott árad a rendkívüli kegyelem a megáldott víz által!”
-” Úgy éljetek, úgy engeszteljetek, hogy lélekben kivirágzott testvéreket hagyjatok magatok után!”
-” Lélekben összefogva , alkossatok egy nagy kört a világban lévő engesztelőkkel, így védjétek meg a gyengéket, akiket a gonosz el akar vinni a keskeny útról!”
Az Égiek megáldottak minket: a bűnbánat, a szeretet és a kitartás lelkületével!!!

 

A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE-ÁPRILIS
“Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked!” (Lk.1,45)
A Szentírásból elmélkedjük át a megtértek történeteit (Zákeus, Magdolna, jobb lator, tékozló fiú, házasságtörő asszony, Lévi,Saul,stb.)
Havi mottó:”Jobban örülnek a Menyben egy megtérő bűnösnek, mint kilencvenkilenc igaznak!!!”
Havi imaszándék:Adjunk hálát megtérésünkért! Engeszteljünk a bűnösök megtéréséért!

Konkrét feladatunk: Olvassuk el újra és terjesszük B. M. Éva asszony “Örömöm titka” című könyvének első kötetét!

Szűz Mária üzenete 2013. áprilisában

” Szeretett engesztelő gyermekeim!!!

Ebben a hónapban, amikor az Isteni Irgalmasságot megünneplitek, a bűnbánat szentségéhez való viszonyulásotokról szeretnék beszélni! Feltámadt,Irgalmas Szent Fiam kérése az, hogy amikor bűnbe estek,azonnal tartsatok bűnbánatot. Gondoljatok arra, mi lenne veletek, ha a bűn elkövetése után hirtelen meghalnátok?

Mit mond erre a gonosz lélek a lelketek mélyén, akire sajnos, nagyon sokan hallgatnak?

.Nem kell Isten Szavát komolyan venni! Ne végezzétek el szentgyónásotokat, úgyis újra bűnbe fogtok esni! Ezért nincs értelme a bűnbánatotoknak.

.Ha nyugodt, kényelmes életet akartok élni: ne küzdjetek, ne harcoljatok a bűneitek ellen! Az állandó küzdelem a bűneitek ellen sok erőfeszítésbe kerül. Kár harcolni a bűn ellen, amit úgyse tudtok legyőzni.

.Azt is elhiteti sokakkal a gonosz lélek: Isten,az elkövetett bűneitek miatt nem szeret titeket és nem bocsát meg nektek! Ezáltal kiváltja a lelketekben a haragot, a gyűlöletet Isten iránt.
.Vannak olyan emberek, akikkel a gonosz, azt hiteti el, hogy a papnak, nincs bűnbocsátó hatalma. Ember, ilyen hatalommal nem rendelkezhet! Sajnos a gonosz sugallatait hajlamosabbak vagytok elhinni,mint Isten üzenetét.
.Sok embernek azt súgja a gonosz, hogy ne higgyék el azt,hogy a bűn rossz számukra, és ezt csak a papok találták ki.Meg akarja győzni őket,hogy érezzék jól magukat a bűneikben.
.Vannak olyan emberek, akiknek a gőgjüket érinti meg a gonosz lélek. Ti, akik nagy emberek vagytok, csak nem térdeltek le,egy bűnös pap előtt! Ne engedjétek meg senkinek, hogy beleszóljon az életetekbe,szabadságotokba! Ez a megalázkodás nem méltó hozzátok!
.Sok embernél a gonosz lélek elveszi a bűntudatot!Azt mondja:” A káromlás az nem bűn, csupán feszültségeteknek a levezetése! A bűnös együttélés, házasságkötés nélkül, az sem bűn, hiszen, ez a divat és mindenki ezt teszi.A házasságtörés sem bűn,hanem változatosság, amelyre szükségetek van. A haragtartásotok sem bűn,hiszen a megbántást a másik kezdeményezte! A részegeskedés sem bűn,mert ezáltal,felszabadultok sok-sok gondotok alól! A lopás sem bűn,hiszen,szerintetek mindenkinek ott kell megélnie, ahol dolgozik.Nektek, a lopott dolgokra szükségetek van! A kérdés az,ha titeket lopnának meg,ugyanúgy beszélnétek? Az abortusz sem bűn,hiszen a magzat, még nem kész gyermek, ezért, ha szükséges megtehetitek! A vasár-és ünnepnapi misemulasztás sem bűn, hiszen a komoly, heti munka után szükségetek van a pihenésre, kirándulásra.Az eutanázia sem bűn, ugyanis, ha valakiből már nincs hasznotok, nyugodtan küldhetitek a túlvilágra.”
. Nem sorom tovább. Ti vizsgáljátok meg azt, hogy még mi mindent súg nektek a gonosz lélek, csak azért, hogy ne tartsatok bűnbánatot, ne engedelmeskedjetek Istennek és ne jussatok el a lelki békére, üdvösségre!
Mit mond nektek feltámadt Szent Fiam, Aki az Irgalmasság Királya és Forrása?
.Arra kér titeket, hogy ne hallgassatok a gonosz lélekre, mert az a kárhozatba, az örök boldogtalanságba akar vinni titeket.
.Végezzétek el mindannyian a szentgyónásotokat, az Irgalmasság Vasárnapjára, hogy minden bűnötök után járó tartozásotokat elengedhesse. Higgyétek el azt, hogy pap fiaimnak, van feloldozási hatalmuk,amelyet Szent Fiamtól kaptak a felszentelő püspökük által.
.Higgyétek el, érdemes küzdeni, harcolni a bűneitek ellen. Ezt, ha minden nap megteszitek, ráléptek
az öröm, a boldogság, az üdvösség útjára.
.Soha ne felejtsétek el azt, hogy titeket szeret az Isten, kivéve a bűneiteket. Ezt azzal bizonyította be, hogy az utolsó csepp vérét is feláldozta értetek.
.Amikor kételkedtek Szent Fiam isteni megbocsátásában,akkor gondoljatok: a tékozló fiú történetére, a jobb latorra, a házasságtörő asszonyra,, Saul megtérésére, akiből Szent Pál lett.
.Tudnotok kell azt, hogy nem a természeti csapások a legnagyobb tragédiák a világotokban, hanem a bűneitek, amelyektől nem akartok megszabadulni. Ezek hozzák a legnagyobb tragédiákat maguk után.
.El kell jussatok odáig, hogy kimondjátok a sötétségre azt, hogy sötétség, a bűnre azt, hogy bűn és a világosságra azt, hogy világosság. Ne engedjétek,hogy a hazugság atyja, ezt bennetek összekeverje, mondván: “a világosság az sötétség,a sötétség pedig világosság.”
.Befejezésül mondom, Irgalmas Szent Fiam azt kéri tőletek, hogy bármikor bűnbe estek, azonnal tartsatok bűnbánatot. A gonosz lélek pedig azt sugallja, hogy erre nincs szükségetek. Örök életetekbe vágó kérdés számotokra, vajon, kire hallgattok?
Most, a Szentháromság általam áld meg titeket az állandó bűnbánat lelkületével!!!

 

Házi feladat áprilisra

GYÓNJUNK,ÁLDOZZUNK,IMÁDKOZZUNK A PÁPA SZÁNDÉKÁRA, HOGY TELJES BÚCSÚBAN

RÉSZESÜLJÜNK!!!

a