2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – ÁPRILIS

 
Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!”
12. Imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
 
A Szentírásból elmélkedjük át Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelét.
 
Havi mottó: „Amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem…!” (Róm. 5, 20)
 
Közös imaszándék: megköszönjük a Feltámadt Krisztusnak, hogy megbocsátotta a bűneinket, meggyógyította a testi-lelki sebeinket és megszabadított a szenvedélyeinktől.
 
Konkrét feladatunk: elmegyünk a temetőbe és ott, szeretteink sírja mellett elimádkozzuk a ’Hiszek egy Istenben…’ imát, különösen tudatosan mondjuk: „Hiszem a test feltámadását!!!”
 
A Szentlélek Isten üzenete 2008 áprilisában
 
„Szeretteim! Tudomásotokra hozom, hogy megrövidült az idő a ’Nagy Figyelmeztetésig’! Ez a nagy esemény, amelyre rövidesen számíthattok, fel fogja rázni az emberek eltompult lelkiismeretét. A ’Nagy Figyelmeztetés’ után meg fog jelenni az égen a Fénykereszt és az Oltáriszentségben Isten Arca! Mindezek veletek fognak maradni, ameddig vissza nem tér Jézus a Földre.
 
Még a tudomásotokra hozom azt is, hogy a bűnben maradók és a bűnrészesek nagy betegségekre számíthatnak a megtérésükig.
 
Az igazak ne féljenek senkitől és semmitől, mert nagy örömben lesz részük!
 
Megáldalak titeket a bűnbánat lelkületével!”
 
Tanítás a bűnről és a bűnrészességről
 
2008 április
 
1. Mi a bűn lényege?
 
Bűnt az követ el, aki az isteni parancsot tudva és akarva megszegi.
 
Isteni parancsok: a tíz parancsolat, az irgalmasság gyakorlásának parancsa, az egyházi és a világi elöljárók jogos parancsai.
 
A vétkező saját lelkének ellensége, mert a bűn által boldogtalanná teszi magát.
 
Nem követ el bűnt, aki a bűnös cselekedetet nem ismeri, vagy nem egyezik bele!
 
2. Mi a bűn belső lényege?
 
Rendetlen vonzódás a teremtményekhez és elfordulás Istentől. A bűn az embert bálványimádóvá, a teremtmény szolgájává teszi. Csak a bűn alacsonyítja le az embert!
 
3. Mi a halálos bűn következménye?
 
Megfoszt minket lelkünk természetfölötti szépségétől, a gonoszhoz tesz hasonlóvá és már a Földön szerencsétlenné tesz.
 
4. Hogyan keletkezik és fejlődik a bűn?
 
1. A gonosz gondolattal való tudatos foglalkozás bűnné válik.
2. A bűnben való tudatos gyönyörködés bűnné válik, ha nem állunk azonnal ellene.
3. A szándékos gonosz vágy, mivel az akarat tevékenysége, bűnné válik.
4. Ha valaki beleegyezik a bűnbe, akkor a bűn már létrejött.
5. A belső bűnnél rosszabb a külső bűn, mert rosszabb következményei vannak!
6. A halálos bűn után bűnös állapot jön létre a lélekben!
7. A súlyos bűn gyakori elkövetéséből gonoszság (bűnös szokás, szenvedély, megkötözöttség) keletkezik.
8. Minden súlyos bűn, valamint gonoszság másfajta bűnöket és gonoszságokat von maga után.
9. A gonoszság meggyökeresedése után gyakran a legnagyobb gaztettek, az úgynevezett égbekiáltó bűnök következnek, végül a bűnösök teljes megátalkodottsága, a Szentlélek elleni bűnök.
 
Imádsággal, a halálra és az ítéletre való gondolással forduljunk el a rossztól.
 
5. Hogyan vétkezhetünk Isten és a felebarát ellen? Gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással!
6. Mi az idegen bűn (a bűnrészesség)?
 
Idegen bűnt az követ el, aki gonosz cselekedetet parancsol, tanácsol, helyesel, dicsér, támogat, védelmez, arra izgat, azt elhallgatja, vagy pedig nem bünteti meg, habár azt megakadályozhatta volna vagy hivatalból kötelessége lett volna megakadályozni. A bűnrészes a bűnre segít másokat!
 
Példák az idegen bűnökre:
 
o Heródes megparancsolta, hogy Betlehemben a gyerekeket öljék meg!
o Rebeka, Izsák felesége, kedvenc fiának, azt tanácsolta, hogy csalja meg Izsákot.
o Áron beleegyezett a zsidók kívánságába és arany borjút önetetett.
o A zsidók megdicsérték Heródest, hogy Jakab apostolt megölette.
o Saul segítségére volt Szent István gyilkosainak. (őrizte ruháját)
o Jób gonosz felesége haragra és türelmetlenségre ingerelte férjét. (családi háború)
o Heródiás rávette Heródest, hogy fejeztesse le Keresztelő Szent Jánost.
o Héli túlságosan elnéző volt gyermekei bűnével szemben és nem büntette meg őket.
o Akik illemsértő képeket, szobrokat készítenek, erkölcstelen könyveket írnak, filmeket gyártanak, akik hiányos öltözésükkel másokat bűnre ingerelnek, bűnrészesek.
o Idegen bűnöknek könnyen részesei lehetnek: a földi hatalmasok, törvényhozó testületek, szülők, elöljárók, munkaadók, újságok, könyvek, filmek kiadói!
o A bűnrészes éppen olyan mértékben büntetésre méltó, mintha maga vétkezett volna!!!
o Aki mást bűnre vezet, az vétkezik a felebaráti szeretet ellen is.
o Az ördögöt utánozza, aki nem csupán gonosz, hanem másokat is gonosszá akar tenni.
o „Aki másokat megbotránkoztat jobb lenne, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger mélyébe dobnák”!
o Ha felszólalunk a bűn ellen, ha bátran figyelmeztetjük a bűnöst (sorrendben: négyszemközt, valakivel, szólunk az illetékesnek) nem vagyunk bűnrészesek.
Éva Asszony levele
„Isten hozott benneteket újra a Szentháromság hegyére!
Amint észrevettétek, az utóbbiakban fizikailag nem tudtam részt venni az engesztelő imaprogramon, mert annyira meggyengült a lábam, hogy alig tudtam rajta állni. Számomra nagyon nehéz volt, hogy nem lehettem veletek fizikailag, de lélekben veletek együtt engeszteltem. Megpróbálok minden szenvedést derűsen elfogadni és felajánlani a bűnösök megtéréséért különösen a rágalmazókért.
Jelenleg a sok bűn és bűnrészesség miatt van nagy lelki sötétségben az egész emberiség.  János atyát megkértem, hogy magyarázza meg nektek mi a bűnrészesség.
Az utóbbiakban sokan azért nem hisznek az üzenetekben, mert azok nem azonnal teljesednek be.
Kérem, hogy imádkozzatok a könyvem III. kötetének a megjelenéséért, amely az eddigi üzenetekkel, az engesztelők egyik kézikönyve lesz.
Bárki közületek, bármit fel tud ajánlani a további építkezésre (pénzt, építőanyagot,…) szeretettel elfogadjuk.
A jó Isten bőséges áldását kérem rátok!!!”
Házi feladat áprilisra:
„FELTÁMADT KRISZTUSUNK SEGITS, HOGY TAPINTATOSAN FIGYELMEZTESSÜK EGYMÁST A BŰNEINKRE, HOGY EZÁLTAL MEGTÉRJÜNK ÉS ÖRÖKKÉ ÉLJÜNK!”
Előretekintés májusra:
Közös imaszándék lesz: azért fogunk könyörögni, hogy engesztelő közösségünkben és a lelki közösségek között egymás értékelése által a lelki életben növekedjünk!!!
Konkrét feladatunk lesz: úgy akarunk élni, hogy Jézus, a kölcsönös szeretetünk által, a közösségünkben folyamatosan érezze jól magát!

Nagyfalui üzenet, 2009. április

 
“…Ha egyszer is láttátok volna, hogy milyen szenvedés van a pokolban, sokkal komolyabban vennétek az engesztelő hivatásotokat!…”
 
2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE –ÁPRILIS
 
”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”
 
55. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
 
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Mk.14-15; Jn.20,1-9; 20,19-31; Lk.24,35-48)
 
Havi mottó:„Én megbocsátok neked, te bocsáss meg nekem, hogy mindkettőnknek bocsásson meg az Isten!
 
Havi imaszándék: azokért engesztelünk, akik nem akarnak megbocsátani és bocsánatot kérni!
 
Konkrét feladatunk: az Irgalmas és feltámadt Krisztus iránti szeretetből végezzünk egy őszite szentgyónást!!!
 
Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 áprilisában
 
       „Szeretteim! Nem véletlen az, hogy éppen akkor áldottátok meg Szilágy-Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén az Irgalmas Szívü Jézus kápolnáját, amikor Lengyelországban, Krakkóban szentelték az örökimádási kápolnát. Ti, most még nem tudjátok felfogni mekkora kegyelem számotokra, hogy Szent Fausztina ereklyéjét elhozták a Szentháromság hegyére!!! Mivel ebben a hónapban van az Isteni Irgalmasság vasárnapja, ezért az Irgalmasság üzenetére irányitom a figyelmeteket, amelyet Szent Fausztina közvetitésével kaptatok. Amit Szent Fausztinának mondott évtizedekkel ezelőtt az Irgalmas Jézus, az mindenkinek szól, elsősorban az engesztelőknek!
 
Mit tanulhattok az Isteni Irgalmasság üzenetéből?
 
Szent Fausztina fehér ruhában látta az Irgalmas Jézust. Viseld te is mindig a lelki tisztaság fehér ruháját! Az Irgalmas Jézus áldásra emelte az egyik kezét. Ha te is megtanulsz csak jót gondolni, mondani és tenni, áldás leszel az egész emberiség számára.
 
Az Irgalmas Szívü Jézus oldalából egy piros és egy halvány hatalmas sugár tört elő! Ezek elsősorban a szentségeket és az Irgalmas Jézus összes kegyelmeit jelzik. Nektek, engesztelőknek az a feladatotok, hogy lélekben összegyüjtsétek Jézus Szent Vérét és Mária Szent Könnyeit és hintsétek azokat a bűnös emberiségre, hogy bűnbánatot és bűnbocsánatot nyerjetek. Jézus megigérte nektek, hogy a Szentháromság hegyén, az Ő kápolnájából fény és erő fog kiáradni az egész emberiségre. Az utolsó időben Napnál világosabb lesz az, hogy mit kell tegyetek, és ehhez rendkívüli erőt is fogtok kapni.
 
Szent Fausztinától azt kérte az Irgalmas Jézus, hogy festesse meg az Ő képét. Ő engedelmeskedett! Ha a bűnbánatban felszámoljátok önmagatokban az engedetlenséget, ráléptetek az életszentség útjára.
 
Szent Fausztina az Irgalmas Jézus kérésére azt iratta a megfestett képre: Jézusom bízom Benned! Mindazok a bűnösök és igazak, akik befogadják Jézus megbocsátó Szeretetét, megörvendeztetik Őt.
 
Szent Fausztina hallotta az Irgalmas Jézus igéreteit: akik Irgalmasság vasárnapján az Élet Forrásához járulnak (gyónnak és áldoznak) azoknak Jézus megbocsátja a bűneiket és elengedi teljesen az értük járó büntetést is. Arra kérlek titeket, hogy az Irgalmasság vasárnapja előtt, Nagypéntektől végezzetek kilencedet, hogy a szíveteket ezáltal készítsétek fel a rendkívüli kegyelmek befogadására.
 
Szent Fausztina még azt is hallotta az Irgalmas Jézustól, hogy a nagy Irgalmasság órája délután három órakor van. Amit ekkor kértek a megátalkodottak, a haldoklók, a tisztítótűzben szenvedők,… részére,a Mennyei Atya  megadja nektek. Megköszönöm nektek azt, hogy a Szentháromság hegyén, minden nap, délután három órakor megszólal a kis harang, amely az Irgalmas Jézus megbocsátó Szeretetére figyelmeztet benneteket.
 
Szent Fausztinának mondta az Irgalmas Jézus, hogy minden lelket, aki az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozza, megvéd egész életében, különösen a halála óráján.
 
Kedves engesztelő gyermekeim! Ha egyszer is láttátok volna, hogy milyen szenvedés van a pokolban, sokkal komolyabban vennétek az engesztelő hivatásotokat! Előre mondom nektek: mielőtt Igazságos Bíróként megjelenik Jézus, el fog jönni a Földre, mint az Irgalmasság Királya. Szélesre fogja tárni az Irgalmasság kapuját. Mindazok, akik ezen nem akarnak bemenni, az Igazságosság kapuján kell majd áthaladniuk. Mielőtt az Igazság napja elérkezik, az embereknek jel adatik az égen: kialszik minden fény és nagy sötétség lesz az egész Földön. Akkor megjelenik az égen a Kereszt jele és az Irgalmas Jézus kezeinek és lábainak sebhelyeiből fénysugarak áradnak ki, melyek egy ideig bevilágítják az egész Földet. Ez röviddel a Nagy Figyelmeztetés előtt fog megtörténni. Azt akarom, hogy az Irgalmas Jézus Szeretete, megbocsátó szívedteken át áradjon a bűnös emberiségre. Azt akarom, hogy az ítéletetek a bűnös lelkek felett némuljon el, mert Isten Irgalma irántuk rendkívüli! Ne felejtsétek el, az Irgalmas Jézus megígérte, hogy azokat, akik terjesztik Irgalmasságának tiszteletét, egész életükben megoltalmazza, haláluk óráján pedig Irgalmas Megváltójuk lesz.
 
Megáldalak benneteket az Irgalmunkba vetett határtalan bizalom lelkületével!!!”
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)
 
 
Házi feladat áprilisra:
„JÉZUS IRGALMAS SzíVE, ALAKíTSD SZíVEMET A TE SZíVED SZERINT!!!
Előretekintés 2009 májusára:
Közös imaszándék lesz: a fatimai Szűzanya szándékára engesztelünk!
Konkrét feladatunk lesz: a Szüzanya iránti szeretetből minden nap elimádkozunk egy rózsafűzért.

Jókivánságunk: Irgalmas szívvel teljes Húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek!

Szent Fausztina nővér élete és küldetése

Szent Fausztina nővér teljes lengyel neve: Maria Faustyna Helena Kowalska. A keresztségben a Helena, az Irgalmasság Anyjáról elnevezett kongregációban, a beöltözése alkalmával, a Maria Faustyna nevet kapta.

Szent Fausztina nővér, Isten Irgalmasságának, ma már világszerte ismert apostola és az egész Egyház egyik legjelentősebb misztikusa. Egy tízgyerekes, szegény, vallásos parasztcsalád harmadik gyermekeként Glogowiecben (Lengyelország) született, 1905 augusztus 25-én. Germekkorától kezdve mély vallásos lelkület, az ima szeretete, szorgalom, engedelmesség és az emberi nyomor iránti érzékenység jellemezte.

A hivatás hangja már hétéves korában megszólalt a lelkében (két évvel a szentáldozása előtt), de szülei nem akarják, hogy a kolostorba lépjen. Megpróbálta elnyomni magában Isten hívó szavát, amiért a szenvedő Jézus megdorgálta. 1925 augusztus 1-jén lépte át az Irgalmasság Anyjáról nevezett kongregáció küszöbét Varsóban. Ezt írta a naplójában: “Az volt a benyomásom mintha paradicsomi életbe léptem volna be. Szívem egyetlen hálaima volt!”

A rendben erős kísértést érzett, hogy egy másik kongregációba lépjen, ahol többet imádkozhatna. Megjelent neki Krisztus sebekkel borítva és így szólt: “Te fájdalmat okozol Nekem, ha kilépsz ebből a rendből. Vedd tudomásul, ide hívtalak, nem máshova! Itt sok kegyelmet készítettem számodra.” Újoncidejét Krakkóban töltötte és ott tette le első, majd öt évvel később örök fogadalmát: a tisztaságra, a szegénységre és az engedelmességre. A kongregáció több házában is dolgozott, mint szakács, kertész és portás. Kivülről semmi sem árulta el rendkívül gazdag misztikus életét. Buzgón teljesítette az állapotbeli kötelességeit, hűségesen megtartotta a rend szabályait, hallgatag volt, de derűs, tele jóindulattal és önzetlen felebaráti szeretettel. Egész életében igyekezett együtt működni az Irgalmas Jézussal a lelkek megmentése érdekében. Ezt írta naplójában: “Jézusom, te tudod, hogy egész fiatal éveimtől kezdve nagy szent akartam lenni. Tudom azt, szentségem és tökéletességem akaratomnak az Isten Akaratával való szoros egyesülésen alapszik.”

Naplója feltárja lelki élete mélységeit: erőfeszítéseit, harcait, sok megalázó szenvedéseit, testi fájdalmait,… amelyeket a bűnös lelkek megmentéséért vállalt. Az egyszerű, mindössze két és fél osztályt végzett nővér szavai, gondolatainak mélysége, nem csupán olvasási élményt nyújt, de az Isteni Irgalmasság üzenete új lendületet adhat keresztény életünknek.

Teljesen átadott élete miatt, Isten gazdagon megajándékozta kegyelmekkel: az elmélkedés adományával, az Isteni Irgalmasság titkának mélységes megismerésével, látomásokkal, kinyilatkoztatásokkal, rejtett stigmákkal, a prófétálás adományával, az emberi lelkekben való olvasás tudományával és a ritkán előforduló misztikus eljegyzés rendkívüli kegyelmeivel.

Fizikailag teljesen felemésztődve, de lelkileg teljesen éretten, Istennel való misztikus egyesülésben, a szentség hírében halt meg 1938 október 5-én, alig 33 évesen. Életéből 13 évet töltött a rendben. Testét, Krakkóban, a kolostori temető sírboltjában helyezték örök nyugalomra és 1966-ban a boldoggá avatása folyamán átkerült a kápolnába.

Erre az egyszerü, képzetlen, de bátor és Istent határtalanul szerető szerzetesnőre bízta az Úr Jézus az Irgalmasság üzenetét, amely az egész emberiségnek szól! “Ma téged küldelek az egész emberiséghez Irgalmasságom üzenetével. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani és Irgalmas Szívemhez ölelni.”

Karol Wojtyla, a későbbi II. János Pál pápa, mint Krakkó érseke kezdeményezte Fausztina nővér boldoggá avatását. 1993 április 18-án, Húsvét második vasárnapján ő avatta boldoggá Fausztina nővért. 1997 június 17-én, a pápa elzarándokolt Boldog Fausztina sírjához. 2000 április 30-án II. János Pál pápa Húsvét második vasárnapján szentté avatta Fausztina nővért és kihirdette az egész egyház számára az Isteni Irgalmasság ünnepét.

Lengyelországnak jelenleg három olyan nagy szentje van, akiket az egész világ ismer: Szent Maximilián Kolbe – a szeretet vértanúja, Szent Fausztina az Isteni Irgalmasság apostola, és II. János Pál pápa a temetésén jelenlévők kérték, hogy történjék meg minél előbb a szentté avatása, mondva “Subito Santo!”(Minél előbb avassák szentté).

Lépjünk bátran nyomdokaikba az életszentségre törekedve!!! (Összeállitotta Ft. Csilik János)

 

Nagyfalui üzenet, 2009. április

“…Ha egyszer is láttátok volna, hogy milyen szenvedés van a pokolban, sokkal komolyabban vennétek az engesztelő hivatásotokat!…”
2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE –ÁPRILIS
”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”
55. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Mk.14-15; Jn.20,1-9; 20,19-31; Lk.24,35-48)
Havi mottó:„Én megbocsátok neked, te bocsáss meg nekem, hogy mindkettőnknek bocsásson meg az Isten!
Havi imaszándék: azokért engesztelünk, akik nem akarnak megbocsátani és bocsánatot kérni!
Konkrét feladatunk: az Irgalmas és feltámadt Krisztus iránti szeretetből végezzünk egy őszinte szentgyónást!!!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 áprilisában
       „Szeretteim! Nem véletlen az, hogy éppen akkor áldottátok meg Szilágy-Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén az Irgalmas Szívü Jézus kápolnáját, amikor Lengyelországban, Krakkóban szentelték az örökimádási kápolnát. Ti, most még nem tudjátok felfogni mekkora kegyelem számotokra, hogy Szent Fausztina ereklyéjét elhozták a Szentháromság hegyére!!! Mivel ebben a hónapban van az Isteni Irgalmasság vasárnapja, ezért az Irgalmasság üzenetére irányitom a figyelmeteket, amelyet Szent Fausztina közvetitésével kaptatok. Amit Szent Fausztinának mondott évtizedekkel ezelőtt az Irgalmas Jézus, az mindenkinek szól, elsősorban az engesztelőknek!
Mit tanulhattok az Isteni Irgalmasság üzenetéből?
Szent Fausztina fehér ruhában látta az Irgalmas Jézust. Viseld te is mindig a lelki tisztaság fehér ruháját! Az Irgalmas Jézus áldásra emelte az egyik kezét. Ha te is megtanulsz csak jót gondolni, mondani és tenni, áldás leszel az egész emberiség számára.
Az Irgalmas Szívü Jézus oldalából egy piros és egy halvány hatalmas sugár tört elő! Ezek elsősorban a szentségeket és az Irgalmas Jézus összes kegyelmeit jelzik. Nektek, engesztelőknek az a feladatotok, hogy lélekben összegyüjtsétek Jézus Szent Vérét és Mária Szent Könnyeit és hintsétek azokat a bűnös emberiségre, hogy bűnbánatot és bűnbocsánatot nyerjetek. Jézus megigérte nektek, hogy a Szentháromság hegyén, az Ő kápolnájából fény és erő fog kiáradni az egész emberiségre. Az utolsó időben Napnál világosabb lesz az, hogy mit kell tegyetek, és ehhez rendkívüli erőt is fogtok kapni.
Szent Fausztinától azt kérte az Irgalmas Jézus, hogy festesse meg az Ő képét. Ő engedelmeskedett! Ha a bűnbánatban felszámoljátok önmagatokban az engedetlenséget, ráléptetek az életszentség útjára.
Szent Fausztina az Irgalmas Jézus kérésére azt iratta a megfestett képre: Jézusom bízom Benned! Mindazok a bűnösök és igazak, akik befogadják Jézus megbocsátó Szeretetét, megörvendeztetik Őt.
Szent Fausztina hallotta az Irgalmas Jézus igéreteit: akik Irgalmasság vasárnapján az Élet Forrásához járulnak (gyónnak és áldoznak) azoknak Jézus megbocsátja a bűneiket és elengedi teljesen az értük járó büntetést is. Arra kérlek titeket, hogy az Irgalmasság vasárnapja előtt, Nagypéntektől végezzetek kilencedet, hogy a szíveteket ezáltal készítsétek fel a rendkívüli kegyelmek befogadására.
Szent Fausztina még azt is hallotta az Irgalmas Jézustól, hogy a nagy Irgalmasság órája délután három órakor van. Amit ekkor kértek a megátalkodottak, a haldoklók, a tisztítótűzben szenvedők,… részére,a Mennyei Atya  megadja nektek. Megköszönöm nektek azt, hogy a Szentháromság hegyén, minden nap, délután három órakor megszólal a kis harang, amely az Irgalmas Jézus megbocsátó Szeretetére figyelmeztet benneteket.
Szent Fausztinának mondta az Irgalmas Jézus, hogy minden lelket, aki az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozza, megvéd egész életében, különösen a halála óráján.
Kedves engesztelő gyermekeim! Ha egyszer is láttátok volna, hogy milyen szenvedés van a pokolban, sokkal komolyabban vennétek az engesztelő hivatásotokat! Előre mondom nektek: mielőtt Igazságos Bíróként megjelenik Jézus, el fog jönni a Földre, mint az Irgalmasság Királya. Szélesre fogja tárni az Irgalmasság kapuját. Mindazok, akik ezen nem akarnak bemenni, az Igazságosság kapuján kell majd áthaladniuk. Mielőtt az Igazság napja elérkezik, az embereknek jel adatik az égen: kialszik minden fény és nagy sötétség lesz az egész Földön. Akkor megjelenik az égen a Kereszt jele és az Irgalmas Jézus kezeinek és lábainak sebhelyeiből fénysugarak áradnak ki, melyek egy ideig bevilágítják az egész Földet. Ez röviddel a Nagy Figyelmeztetés előtt fog megtörténni. Azt akarom, hogy az Irgalmas Jézus Szeretete, megbocsátó szívedteken át áradjon a bűnös emberiségre. Azt akarom, hogy az ítéletetek a bűnös lelkek felett némuljon el, mert Isten Irgalma irántuk rendkívüli! Ne felejtsétek el, az Irgalmas Jézus megígérte, hogy azokat, akik terjesztik Irgalmasságának tiszteletét, egész életükben megoltalmazza, haláluk óráján pedig Irgalmas Megváltójuk lesz.
Megáldalak benneteket az Irgalmunkba vetett határtalan bizalom lelkületével!!!”
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)

 

Házi feladat áprilisra:
„JÉZUS IRGALMAS SzíVE, ALAKíTSD SZíVEMET A TE SZíVED SZERINT!!!
Előretekintés 2009 májusára:
Közös imaszándék lesz: a fatimai Szűzanya szándékára engesztelünk!
Konkrét feladatunk lesz: a Szüzanya iránti szeretetből minden nap elimádkozunk egy rózsafűzért.

Jókivánságunk: Irgalmas szívvel teljes Húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek!

 

Szent Fausztina nővér élete és küldetése

Szent Fausztina nővér teljes lengyel neve: Maria Faustyna Helena Kowalska. A keresztségben a Helena, az Irgalmasság Anyjáról elnevezett kongregációban, a beöltözése alkalmával, a Maria Faustyna nevet kapta.

Szent Fausztina nővér, Isten Irgalmasságának, ma már világszerte ismert apostola és az egész Egyház egyik legjelentősebb misztikusa. Egy tízgyerekes, szegény, vallásos parasztcsalád harmadik gyermekeként Glogowiecben (Lengyelország) született, 1905 augusztus 25-én. Germekkorától kezdve mély vallásos lelkület, az ima szeretete, szorgalom, engedelmesség és az emberi nyomor iránti érzékenység jellemezte.

A hivatás hangja már hétéves korában megszólalt a lelkében (két évvel a szentáldozása előtt), de szülei nem akarják, hogy a kolostorba lépjen. Megpróbálta elnyomni magában Isten hívó szavát, amiért a szenvedő Jézus megdorgálta. 1925 augusztus 1-jén lépte át az Irgalmasság Anyjáról nevezett kongregáció küszöbét Varsóban. Ezt írta a naplójában: “Az volt a benyomásom mintha paradicsomi életbe léptem volna be. Szívem egyetlen hálaima volt!”

A rendben erős kísértést érzett, hogy egy másik kongregációba lépjen, ahol többet imádkozhatna. Megjelent neki Krisztus sebekkel borítva és így szólt: “Te fájdalmat okozol Nekem, ha kilépsz ebből a rendből. Vedd tudomásul, ide hívtalak, nem máshova! Itt sok kegyelmet készítettem számodra.” Újoncidejét Krakkóban töltötte és ott tette le első, majd öt évvel később örök fogadalmát: a tisztaságra, a szegénységre és az engedelmességre. A kongregáció több házában is dolgozott, mint szakács, kertész és portás. Kivülről semmi sem árulta el rendkívül gazdag misztikus életét. Buzgón teljesítette az állapotbeli kötelességeit, hűségesen megtartotta a rend szabályait, hallgatag volt, de derűs, tele jóindulattal és önzetlen felebaráti szeretettel. Egész életében igyekezett együtt működni az Irgalmas Jézussal a lelkek megmentése érdekében. Ezt írta naplójában: “Jézusom, te tudod, hogy egész fiatal éveimtől kezdve nagy szent akartam lenni. Tudom azt, szentségem és tökéletességem akaratomnak az Isten Akaratával való szoros egyesülésen alapszik.”

Naplója feltárja lelki élete mélységeit: erőfeszítéseit, harcait, sok megalázó szenvedéseit, testi fájdalmait,… amelyeket a bűnös lelkek megmentéséért vállalt. Az egyszerű, mindössze két és fél osztályt végzett nővér szavai, gondolatainak mélysége, nem csupán olvasási élményt nyújt, de az Isteni Irgalmasság üzenete új lendületet adhat keresztény életünknek.

Teljesen átadott élete miatt, Isten gazdagon megajándékozta kegyelmekkel: az elmélkedés adományával, az Isteni Irgalmasság titkának mélységes megismerésével, látomásokkal, kinyilatkoztatásokkal, rejtett stigmákkal, a prófétálás adományával, az emberi lelkekben való olvasás tudományával és a ritkán előforduló misztikus eljegyzés rendkívüli kegyelmeivel.

Fizikailag teljesen felemésztődve, de lelkileg teljesen éretten, Istennel való misztikus egyesülésben, a szentség hírében halt meg 1938 október 5-én, alig 33 évesen. Életéből 13 évet töltött a rendben. Testét, Krakkóban, a kolostori temető sírboltjában helyezték örök nyugalomra és 1966-ban a boldoggá avatása folyamán átkerült a kápolnába.

Erre az egyszerü, képzetlen, de bátor és Istent határtalanul szerető szerzetesnőre bízta az Úr Jézus az Irgalmasság üzenetét, amely az egész emberiségnek szól! “Ma téged küldelek az egész emberiséghez Irgalmasságom üzenetével. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani és Irgalmas Szívemhez ölelni.”

Karol Wojtyla, a későbbi II. János Pál pápa, mint Krakkó érseke kezdeményezte Fausztina nővér boldoggá avatását. 1993 április 18-án, Húsvét második vasárnapján ő avatta boldoggá Fausztina nővért. 1997 június 17-én, a pápa elzarándokolt Boldog Fausztina sírjához. 2000 április 30-án II. János Pál pápa Húsvét második vasárnapján szentté avatta Fausztina nővért és kihirdette az egész egyház számára az Isteni Irgalmasság ünnepét.

Lengyelországnak jelenleg három olyan nagy szentje van, akiket az egész világ ismer: Szent Maximilián Kolbe – a szeretet vértanúja, Szent Fausztina az Isteni Irgalmasság apostola, és II. János Pál pápa a temetésén jelenlévők kérték, hogy történjék meg minél előbb a szentté avatása, mondva “Subito Santo!”(Minél előbb avassák szentté).

Lépjünk bátran nyomdokaikba az életszentségre törekedve!!! (Összeállitotta Ft. Csilik János)

 

 

Nagyfalui üzenet, 2010. április

2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE –ÁPRILIS
      ”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)
67. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evangéliumokat! (Jn.13, 1-15; 18,1-19; 20,1-31; 21,1-14; 10,23-30;Lk.24,1-12;Mt.28,8- 15)
Havi mottó:„Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagyok!” (Ef.2,20)
Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy az utolsó idők igazi apostolaivá és prófétáivá váljunk, mint +II.János-Pál pápa!
Konkrét feladatunk: olvasni és terjeszteni fogjuk Cs.János atya: ’Égi tanítások’ című könyvét!!!
NB! Az engesztelés kezdő időpontja áprilistól délután 15 óra lesz egészen novemberig!!!
Jókivánságunk: a Feltámadt Krisztus éljen a tiszta szívünkben és a kölcsönös szeretet által közöttünk életünk minden napján!!!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 áprilisában
         „Szeretteim! Az engesztelők az utolsó idők igazi apostolaivá és prófétáivá kell, hogy váljanak. Ezért, most elmondom nektek azt, hogy milyenek kell legyenek az utolsó idők apostolai!
      Az utolsó idők apostolai: az Atya igazi gyermekei, Jézus valódi testvérei, az Én feldíszített templomaim, Mária lelkes munkatársai, a Szentek és az Angyalok jóbarátai. Ne felejtsétek el soha ‘Isten munkatársai vagytok‘ a lelkek megmentésében!
      Az utolsó idők apostolai Jézus és Mária erényeit másolják át az életükbe: az alázatosságot, örömet, tisztaságot, békességet, szegénységet, egyszerűséget, bátorságot, kitartást, a hálát, az adakozást, mértéktartást, buzgóságot, dicsőítést, Isten Akaratának a keresését és megtevését,… ‘Mindig arra gondoljatok és azt tegyétek, ami erényes!‘
      Az utolsó idők apostolai naponta harcolnak a gonosz ellen: a bűnbánatukkal, a bűnalkalmak kerülésével, határozottságukkal, újrakezdésükkel, szabadító misék felajánlásával, rendszeres imáikkal, a szentelmények használatával – szentelt víz, tömjén… -, közösségbe végzett kilencedeikkel. ‘Amikor a Gonosz támad titeket, gondoljatok arra, hogy harci fegyvereitek nem földiek, hanem isteni erejük van és alvilági erődítmények lerombolására képesek!‘
      Az utolsó idők apostolai: egységben, kéz a kézben, állandó párbeszédben haladnak előre az üdvösség keskeny útján az engesztelő testvéreikkel, a más vallásuakkal és nemzetiségűekkel. Azok élik az egységet közöttetek, akik közösbe teszik a meglátásaikat, akik képesek a jót is elveszíteni a  jobbért, akik Jézus lelkületével szolgálnak az engesztelő közösségben. ‘Törekedjetek arra, hogy a jóban legyetek egyek, hogy higgyen a világ!’
      Az utolsó idők apostolait a tiszta szándék jellemzi! Amit tesznek Isten dicsőségére, Mária megörvendeztetésére, a lelkük és a lelkek javára teszik. ‘Az Úr, aki eljön, fel fogja fedni a szívetek szándékait és akkor majd minden jó elismerésben fog részesülni.‘
      Az utolsó idők apostolainak a szívében önfeláldozó szeretet van az Égiek és a Földiek iránt! Őket elsősorban nem a nyakkendőjükről, hanem az önzetlen szeretetükről lehet felismerni. Ők megtanulnak elsőként, midenkit elvárások nélkül, konkrétan szeretni. Ők, Jézust szeretik mindenkiben, még az ellenségben is. Gondolkozzatok el Jézus Szavain: ‘senkinek nincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátaiért!‘
      Az utolsó idők apostolai az életszentségre törekednek Nekünk felajánlott életükkel. Komolyan élik az Égiek kijelentéseit: ‘legyetek szentek, legyetek tökéletesek!‘ Ők tudják azt, csak azok nevelhetnek szenteket, akik maguk is a szentségre törekednek. Ha példás életük miatt őket megdicsérik, szívből azt mondják: Istené a dicsőség, az enyém az öröm! Jelmondatuk, + II. János Pál pápa mottója: Totus Tuus, egészen a Tied vagyok Szűzanyám! Ne felejtsétek el az évi mottót: ‘Isten Akarata, hogy szentek legyetek!‘
      Az utolsó idők apostolai által jelek, gyógyulások, szabadulások, megtérések,… történnek. Ők tudják, hogy mindezeket Isten műveli közös kéréseik által! Ők hiszik azt, ‘Isten Ereje ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.‘ Naponta gondoljatok Jézus Szavaira: ‘a hívőket jelek fogják kísérni. Jézus Nevében ördögöt űznek, új nyelven beszélnek (a szeretet nyelvén), ha a betegekre teszik kezüket, azok meggyógyulnak.‘ Elhagyva ezt a mulandó világot ők fényt, virág szőnyeget, maradandó értékeket,… hagynak maguk után.
      Az utolsó idők apostolai állandó készenlétben várják Jézus visszatérését a Földre. Ők, elhiszik azt, amit Jézus mondott: ‘amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a Földön?‘ Ők hisznek az Új Égben, az Új Földben, az Új Jeruzsálem eljövetelében, amit a Jelenések Könyvében olvasnak és mindeddig nem valósultak meg. Ők, elhiszik azt, hogy Isten rendkívüli kegyelme által lesz egy olyan paradicsomi korszak a Földön, ahol nem lesz bűn, szenvedés és halál! Ezért köszönnek így: ‘maranatha! Jöjj el Uram Jézus!‘ Jelmondatuk: ‘kész vagyok Uram bármikor, hogy találkozzam Veled!‘
      Az utolsó idők apostolai Jézus és Mária Szívével az egész emberiség megtéréséért engesztelnek. Ők hiszik, hogy ‘az Isten Akarata, hogy minden ember üdvözüljön és az Igazság ismeretére jusson!‘
      Engesztelő  gyermekeim! Ha minden nap kéréseink szerint törekedtek élni, számíthattok arra, hogy hamarosan a Szentháromság fog megjutalmazni titeket.
      Megáldalak titeket, hogy az utolsó idők igazi apostolaivá és prófétáivá váljatok!”
      Házi feladat áprilisra:
„FELTÁMADT KRISZTUSOM, SEGíTS, HOGY ÁLLANDÓ KÉSZENLÉTBEN VÁRJAM A FÖLDRE VALÓ DIADALMAS VISSZATÉRÉSEDET! ”
+ II. JÁNOS – PÁL PÁPA ÉLETE, TANíTÁSA ÉS HALÁLA (1920-2005)
      +II. János – Pál pápa Szent Péter apostol 264. utóda volt. Több mint 26 évig volt pápa. 2005 április 2-án, elsőszombaton, este 9,37 órakor tért haza a mennyei Atyához, akitől kaptuk Őt. Kb. 3 millió zarándok volt a temetésén és kb. 2 milliárd ember látta a temetési szertartást a televízióban. 156 ország vezető képviselői voltak a ravatalánál. Egyszerű fakoporsóba és a földbe temették el végrendelete szerint. A fiatalok azt skandálták a temetésén: SANTO SUBITO! Számunkra Ő szent! Vox populi – Vox Dei! A nép szava, Isten szava! Régen így történt a szenttéavatás. ‘Szent az, akinek a jelenlétében megtapasztaljuk a feltámadt Krisztust!‘ Ha egy olajos cserépedényt összetörnek, kiárad az illata! +II. János – Pál pápa „Krisztus jó illata volt”. „Drága dolog az Úr szemében szentjei halála!” Utolsó üzenete: „Legyetek derűsek, mert én az vagyok!”
      +II. János – Pál pápa életútja
      1920 május 18-án született a lengyelországi Wadovicében. Édesapja katonatiszt, édesanyja tanárnő volt. Korán elveszítette a szüleit, testvéreit és ezért érzékeny lett mindenféle szenvedésre. Tízéves kora körül megkapta a Kármelhegyi Miasszonyunk skapuláréját, melyet élete végéig viselt. Krakkóban már fiatal korában tagja lett egy rózsafüzér társulatnak. 1946-ban lett pap, 1958-ban segédpüspök, 1964-ben érsek, 1967-ben bíboros. 1978 október 16-án pápává választották. Jelmondata volt: „Totus Tuus! Egészen a Tied vagyok, és mindenem a Tiéd Szűzanyám!”
1981 május 13-án, a Szent Péter téren Ali Agca, török terrorista merényletet követett el ellene. Emiatt kilencszer kellett megműtsék! A pápa meglátogatta Ali Agcát a börtönben és megbocsátott neki. A Pápa meggyőződése volt, hogy Szűz Mária védte meg a gyilkos golyótól. A Pápa 1982 májusában elzarándokolt Fatimába, a golyót a Szűzanya koronájába tetette és megköszönte a gyógyulását. 1984-ben Mária mennybevitelének az ünnepén (aug.15) felajánlotta az egész emberiséget Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által a Szentháromságnak. 1987 március 25-én adta ki „A Megváltó Anyja” kezdetű enciklikát, amellyel meghírdette Mária-évét.
A keresztények egységéért nagyon sokat tett. Hídépítő volt a zsidók, az ortodoxok, a protestánsok és a világvallások felé. Létrehozta az imatalálkozót Assisiben, a nem keresztény világvallások képviselőivel, ahol mindenki a saját hite és hagyománya szerint fohászkodott. Ezek, akkor érthetetlen dolgok voltak a Katolikus Egyházban.
1999-től tolókocsiba került, a Parkinson kór elhatalmasodott rajta. 2000-re készülve a Szentháromság Személyeit ismertette és szerettette meg az emberiséggel. A Pápa azzal is kifejezte háláját a fatimai Szűzanyának, hogy 2001 május 13-án Neki ajándékozta a gyürüjét. 2005-ben légzési zavarai voltak és gégemetszést végeztek rajta. Ekkor írta le: „elvágták a nyakamat, mint egy báránynak!” Ettől kezdve nem tudott beszélni! Példát adott a szenvedés elfogadásában és felajánlásában is. Halála előtt magas láza volt, veséi felmondták a szolgálatot. 2005 Húsvétvasárnapján adta a lélekben vele együtt szenvedő keresztényekre az utolsó áldását!
      Ezeken kívül még mit tanított és tett az egész emberiségért +II. János Pál pápa?
  • Elválasztó falakat bontott le vallások, nemzetek, országok, világrészek között, és összekötő hídakat épített következetes áldozatosságával. 130 apostoli úton volt János apostol szeretetével és Pál apostol missziós lelkületével! (27- szer kerülte meg a Földet).
  • Missziós útjai során a hitben megerősítette a kicsiket és a nagyokat, a szegényeket és a gazdagokat egyaránt!
  • Mint igazi próféta megjövendölte a kommunizmus bukását és imájával, szenvedésével, egész felajánlott életével elősegítette azt.
  • Állandó kulcsszava volt az igehírdetésében: a Remény! „Ne féljetek senkitől és semmitől, ha Isten és a Szűzanya mellett döntöttetek!”
  • 1300 boldoggá és 500 szentté avatást végzett!
  • Hamvazószerdán, a Szent Péter Bazilikában ünnepélyesen bűnvallást tett és bűnbánatot tartott azokért a bűnökért, amelyeket a Katolikus Egyház követett el vallások, nemzetek, egyének,… ellen!
  • A Colosseumban felhívta a figyelmet Istentisztelet keretében a vértanúkra, akikről megfeledkeztek! Utalt a kommunizmus áldozataira, akiknek volt bátorságuk szembenézni a hazugsággal.
  • Felszólalt a rasszizmus, sovinizmus, antiszemitizmus,… ellen. Kölcsönös kiengesztelődésre, a béke megteremtésére buzdított minden útján.
  • Mi is hálásak vagyunk +II. János Pál pápának azért, hogy kiimádkozta az „egység karizmáját”, a Szentháromság zarándokhelyet, az engesztelő közösségünket és az én ide helyezésemet Krasznára és Nagyfaluba!
+II. János – Pál pápa az utolsó idők karizmatikus prófétája és hierarhikus apostola volt! Ezek miatt gyermeki tiszteletünket és mély főhajtásunkat jogosan megérdemli! Mai üzenete:”Éljetek úgy, hogy szeretetteljes jelenlétetekben minél többen megtapasztalják a Fetámadt Krisztust!”
Előretekintés 2010 májusára:
Közös imaszándék lesz: azért fohászkodunk, hogy minden nehézségünket, szenvedésünket el tudjuk fogadni és fel tudjuk ajánlani a szenvedők megtéréséért!
Konkrét feladatunk lesz: B.M. Éva Asszony ’Örömöm titka’ című könyvének III.kötetét fogjuk újra olvasni  és terjeszteni!!!
      (Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)
a