2005 – Az Oltáriszentség éve – “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. április 1- 2- 3.

 
2. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Áprilisban: az Irgalmas Szívű Jézus szándékára imádkozunk, hogy képesek legyünk az Ő megbocsátását befogadni, hordozni, és tovább adni. Engesztelünk azokért, akik haragudnak: Istenre, az emberekre, önmagukra, a világra,… Legyen a röpimánk : “Add Uram, ahol harag van, oda én megbocsátást vigyek!”.
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Isten ajándékának tekinted-e a megfogamzott és megszületett gyermekeket? Az öröm befogadója, hordozója és továbbadója vagy-e? Életedben a főhelyet Jézus Krisztus foglalja el? Konkrétan szereted-e azokat, akik közeledben élnek? Életed fő feladata-e a mennyei Atya megörvendeztetése? Valóban Szűz Mária illatozó virága vagy-e?
A mennyei Atya határtalan szeretetében hiszel-e? Szoktad-e időnként mondani: Szeretlek Atyám! Szeretlek Jézusom! Szeretlek Szűzanyám!… Kötelességből vagy belső vágyból áldozol-e? Sikerült-e szeretettel fordulni mindenki felé?
II. Nagyfalu – jelen
Jézus üzenete 2005 április elsőpéntekén:
Irgalmas, Feltámadt, Megdicsőült Jézusunk!
A Hiszek egy…-ben azt imádkozzuk: “Hiszem a test feltámadását!” Engedd meg, hogy ma, feltegyünk néhány kérdést a feltámadással kapcsolatosan!
* Van-e jövendölés a test föltámadásáról? “Bontsátok le ezt a templomot és Én harmadnapra felépítem azt! Én ezt a halálommal és feltámadásommal kapcsolatosan jövendöltem.”
* Van-e tanú a feltámadásodról? “Igen: Mária, az Édesanyám; Mária Magdolna; a jámbor asszonyok; az apostolok; az angyalok…és sokan mások”.
* Mi az oka a Te feltámadásodnak? “Akik éltek, már ne önmagatoknak éljetek, hanem Értem, aki értetek meghaltam és feltámadtam”.
* Az Ószövetségben hisz-e valaki a test feltámadásában? “Jób mondta: Tudom hogy Megváltóm él és a végső napon felkelek a földről és ismét körülvesz a bőr és ’saját testemben’ látom meg Istenemet.”
* Kiket fogsz feltámasztani? “Mindenkit, kivétel nélkül. Akik jót cselekedtek, azok az örök életre, akik rosszat tettek, azok az ítéletre fognak feltámadni!”
* Hogyan lesz a feltámadás? “Hirtelenül, egy szempillantás alatt. Én átalakítom a ti gyarló testeteket, hogy az Én dicsőséges Testemhez hasonló legyen”.
* Milyenek lesznek, akik fel fognak támadni? “Épek, fogyatékosság nélküliek, halhatatlanok, gyorsak lesztek és mint Én is bármin át tudtok hatolni, semmi akadály nem lesz számotokra. Akkor, majd nem házas életet fogtok élni, hanem csak lelki életet, mint Isten angyalai. Ragyogni fogtok, mint a Nap, a Hold és a csillagok”
* Mikor lesz a test feltámadása? “A világ végén, az utolsó napon!”
* Ki által fogunk feltámadni? “A bennetek lakó Szentlélek által.”
* Van-e hatalmad a feltámasztáshoz? “Igen! Én bebizonyítottam: Jaírus leányán, a naimi ifjún, Lázáron, az egyik barátomon és a saját feltámadásommal.”
* Miért támasztod fel a testünket? “Ezzel is megmutatom igazságosságomat, nemcsak a lelketeket, de a testeteket is a legnagyobb boldogságban akarom részesíteni! Én nemcsak a lelketeket, de a testeteket is megváltottam.”
* Mire való a hit a test feltámadásában? “Saját testeteket és mások testét is a Szentlélek templomaként kezeljétek, ne bűnbarlangként. Ez megvigasztal benneteket saját halálotok és szeretteitek elvesztése esetén. Ez megerősít benneteket abban, hogy lelketeket, de testeteket is, csak a jóra használjátok.”
Feltámadt Jézusom! Én hiszek a test feltámadásában! Köszönöm, hogy a világ végén fel fogod támasztani az én testemet is az örök életre. ”
Szűz Mária üzenete 2005 április elsőszombatján:
“Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, akik eljöttetek ide, a Szentháromság hegyére. Tudom, most mindenki azt várja, hogy beszéljek a Szent Pápáról, aki most a Karomban van. Elsőpénteken, Jézus Szent Szívének és Szent Vérének ünnepén, II. János-Pál pápa az Égben volt Szent Fiamnál. Én, azt kértem Szent Fiamtól, hogy engedje még vissza a Földre, az Én Karomba, elsőszombaton, mivel Szeplőtelen Szívemnek is szentelte magát és azért, hogy (Őt, lelkületét nektek tudjam átadni) utatokat ezáltal is meg tudja pecsételni.
Most, még arról szeretnék nektek beszélni, amit II. János-Pál pápa elvállalt. Pápasága elején, amikor a Szent Péter téren meglőtték, Én mentettem meg az Ő életét. A Karomba esett össze. Visszakapva az életét, újra Jézus Irgalmas Szívének és az Én Szeplőtelen Szívemnek szentelte magát. Akkor kapott egy feladatot az Égiektől, hogy megismertesse: a mennyei Atyát, Szent Fiamat, a Szentlelket, a teljes Szentháromságot az egész Földön.
Ő elvitte az Örömhírt az egész világba. Elment minden vallásúhoz, minden nemzetiségűhöz, azért, hogy bocsánatot kérjen tőlük és kérje őket, hogy ők is bocsássanak meg egymásnak.
Szent Fiammal együtt, az volt a kérésünk, hogy II. János-Pál pápa sokat dolgozzon azért, hogy együtt legyen a Húsvét megünneplése. Mivel sokan nem hallgattak Rá, hogy a két nagy vallás valóban kibéküljön egymással, egységre jutva a Húsvét megünneplésében, ezután a mennyei Atya személyes figyelmeztetésére számíthatnak.
Miközben a Pápát a Karomban tartom, azt is el kell mondjam nektek, hogy ezt a helyet is, a Szentháromság hegyét, II. János-Pál pápa imájára választottam ki. Ez a hely, Isten tulajdona, ahol minden ember otthon érezheti magát.
1987-ben, ‘Mária évében’, a Pápa imádságára adta meg a mennyei Atya, többek között, ennek a ‘két személynek’, azt a feladatot, hogy imádkozzanak sokat az egységért és egységre vezessék a rájuk bízottakat. Tudnotok kell, ezt a közösséget “Mi Ketten” vezetjük, Szent Fiammal, kiválasztott eszközeinken keresztül.
Az elkövetkezendő időben, olyan történéseknek lesztek tanúi, amit soha nem hallottatok és soha nem láttatok. Bármi is jön, ti ne féljetek, ti mindig kövessétek II. János-Pál pápa irányvonalát, amelyet az egész világon hirdetett.
II. János-Pál pápa, most, ameddig él, szenvedésének minden pillanatában, de halála után is nagyon sok lelket ment meg az örök életre. Ő az utolsó időknek az egyik “Legnagyobb Szentje”, mert egységre akarta vezetni, nemcsak a különböző vallásúakat, hanem az egész világot, Jézus akarata szerint.
Ne féljetek senkitől és semmitől, akkor se, ha a következő pápa más irányzatot mutat. Én, aki a Remény Anyja vagyok, Szent Fiammal mellettetek állunk. Ti mindig maradjatok meg II. János-Pál pápa lelkületében és legyetek hűek Hozzá, ha kell, életetek árán is. Köszönöm, hogy meghallgattatok!”
A mennyei Atya üzenete 2005 április elsővasárnapján:
Mennyei Atyánk, mivel örvendeztessünk meg Téged?
“Kövessétek II. János-Pál pápa lelkületét!
* Csak a szeretet vezessen benneteket, mint Szent János apostolt!
* Éljétek meg Szent Pál apostollal: ?minden bajom között túlárad bennem az öröm’.
* Legyen a Pápa jelmondata a tiétek is: ‘Egészen a Tied vagyok Szűzanyám!’ Ajánljátok fel önmagatokat, családotokat, közösségeteket Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. Talán véletlen volt az, hogy a Pápa 2005. április 2-án, elsőszombaton, a Szűzanya napján halt meg?
* Legyetek megbocsátóak és alázatos lélekkel tanuljatok meg bocsánatot kérni!
* Éljetek annak a tudatában: Istenért, az emberekért érdemes jónak lenni!
* Imádkozzatok és dolgozzatok sokat saját lelketek és mások lelke megmentése érdekében.
* Legyen bátorságotok megvalósítani azt az “Égi Tervet”, amit már születésetek előtt elgondoltam rólatok.
* Álljatok ki halálotok árán is a Szentírás, az Egyház igazi tanítása mellett.
* Hit és erkölcs dolgában ti is legyetek példaképek és tévedhetetlenek.
* Legyen erőtök az “árral szemben úszni”, valódi, élő keresztényként.
* Legyetek olyan “atyák”, akik alázatosan szolgálnak és nem uralkodva atyáskodnak.
* Legyen a csendben, halló fületek a Szentlélek sugallatainak a meghallására és határozott követésére.
* Kérjétek kilencedben a Szent Pápa közbenjárását ügyeitekben. Ne érte, hanem Hozzá imádkozzatok!
* Éljetek olyan egyszerűen és nagyszerűen, hogy elköltözésetek után “maradandó fényt” hagyjatok magatok után.”
Tanúságtétel az Oltáriszentség évében:
“Elmentem egy katolikus templomba, mert tudtam, hogy nyitva van egész nap. A templom üres volt. Leültem a székre, közel az Oltárhoz. Néztem a kis piros égőt, ami az Oltáriszentség előtt égett és nagyon megvigasztalódtam.
Elmondtam, ami a szívemben volt és úgy éreztem Isten meghallgat engem, akkor is, ha én más vallású vagyok. Megkönnyebbülve mentem haza, mert a lelkemben megkaptam a választ.
Eljött a nap amikor elsőáldozó lettem. Amikor a Fehér Szent Ostyában először vettem magamhoz az Úr Jézus Szent Testét, szívem olyan erősen dobogott, féltem, hogy megszakad az örömtől. Akkor már tudtam, hogy: ‘Ő az Örömöm Titka!’ Megígértem az Úr Jézusnak, hogy hűséges gyermeke leszek és soha többé nem akarom Őt a bűneimmel megbántani. Ezen az úton megtaláltam a lelki békét és a maradandó örömöt.”
(Részletek B.M. Éva : Örömöm titka c. könyvéből 22,28 old.)
III. Nagyfalu – előretekintés.
Májusban: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szándékára fogunk imádkozni, hogy állandó testi-lelki tisztaságban, házastársi hűségben tudjunk élni! Azokért engesztelünk, akik a nemiséget bűnös és helytelen formában élik meg.
A következő hónapokban: elsőpénteken, elsőszombaton de. 11-órától, elsővasárnap du. 3-órától kezdődik Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén, az imatalálkozón, a mennyei Atya megörvendeztetése.
NB: Amíg nem kapod kézbe az új tanítást, addig elmélkedd és éldd a régit!!!
Áprilisi házi feladat:
“IRGALMAS SZÍVŰ JÉZUSOM, SEGÍTS, HOGY MEGBOCSÁTÁSAIMMAL ÉS BOCSÁNATKÉRÉSEIMMEL MEGÖRVENDEZTESSEM A MENNYEI ATYÁT!”

2006. -A Szentírás éve – “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!”” 2006. április 1-2, 7.

 
14. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap Nagyfaluban.
Áprilisban: a Szentírásból Szent János evangéliumát olvassuk és éljük.
Havi mottó és röpima: “Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam, szegény bűnösön!”
Közös imaszándék: II. János Pál pápa (+ 2005. április 2.) közbenjárását kérjük azért, hogy a hierarchikus és a karizmatikus személyek jól éljék meg Jézus Irgalmas lelkületét!
Konkrét feladatunk: megbocsátunk azoknak, akik megbántottak minket és bocsánatot kérünk azoktól, akiket mi bántottunk meg!
 
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Meghallod-e és megteszed-e Isten Szavát? Hálás vagy-e Isten tisztító kegyelméért? Ha most a kegyelmi idő véget érne, felkészült állapotban találna-e Jézus? Keresed-e és teszed-e Isten reád vonatkozó Akaratát? Félelemmel vagy örömmel várod-e mindazt, ami rövidesen bekövetkezik? Bízol-e Jézus és Mária oltalmában? Megbánva, meggyónva bűneidet, lezártad-e végleg a múltadat? Naponta: Jézus és Mária Szívébe helyezed-e önmagadat, szeretteidet? Elhiszed-e azt, hogy az engesztelő közösségben a Béke Királya és Királynője vezetnek téged? Boldogságod érdekében ellenállsz-e a Kísértőnek? Számodra Isten útja egyirányú út-e?
Családodban, munkahelyeden,… a béke eszköze vagy?
 
II. Nagyfalu – jelen.
Az Úr Jézus tanítása, 2006. április elsőpéntekén
Nagyböjtben vagyunk. Érdemes jobban odafigyelni az Úr Jézus szenvedésére. Közel vagyunk ahhoz az időhöz, amikor sok mindent meg fogunk érteni, Isten szent kegyelme által, különösen az Úr Jézus szenvedésének misztériumát (titkát).
Az Úr Jézus, a Szentlélek által, a következőket hozta a tudomásomra: “Tanítsátok meg az embereket szívvel imádkozni! Tudnotok kell: az imára nem Nekem, hanem nektek van szükségetek. Az imában kinyílik a szívetek Felém és ti ezáltal meglátjátok azokat a bűnöket, a lelketekben, amelyeket át kell adjatok Nekem a bűnbánatban. Ha engeditek, megtisztítom a szíveteket és azután be tudjátok fogadni, amit Én akarok adni nektek. Megtisztulva, meg fogjátok tapasztalni azt a lelki örömet és nyugalmat, amit cserébe adok megbánt bűneitekért. Amíg a szívetek tele van világias vágyakkal, addig, abban nincs helye az Én égi Ajándékaimnak. Egy nap se felejtsétek el, ti, az Örökkévalóság Gyermekei vagytok! Örökre szól az Öröm és Boldogság, amit csak Én adhatok meg nektek, ha ezt ti is akarjátok. A ti áldozatotok nélkül ezt nem tudom megadni nektek.
Én példát adtam nektek az áldozatvállalásban, amíg éltem a Földön. Világosan megmondtam apostolaimnak és most nektek is: aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét mindennap és úgy kövessen Engem’. Én nem ígértem sem nekik, sem nektek gondtalan és szenvedés mentes életet itt a Földön. A szenvedés elfogadása és felajánlása, bűneitekért és mások bűneiért, lelkeket mentő érték a mennyei Atya előtt. Eddig nem tapasztalt kegyelmeket tartogatok azok számára, akik kitartanak Mellettem a szenvedésben is. Arra kérlek benneteket, hogy döntsetek, valójában kihez is akartok tartozni.
Ellenfelem, a Gonosz, evilági, mulandó boldogságra hív meg benneteket. Ő, azokat, akik hallgatnak rá, az örök kárhozatra akarja taszítani. Az Örök Boldogságotokat, amire vágytok és amire lettetek teremtve, csak Én tudom megadni nektek, azzal a feltétellel, ha követtek Engem, a keskeny és nehéz úton. Az áldozatos keresztút, a biztos út számotokra, ami a Mennybe visz. Visszajövetelem előtt, az idő nagyon rövid! Jó Atyám, azért engedi meg az életetekben a szenvedéseket, hogy végre felkiáltson a szívetek Utánam: ‘Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam, szegény bűnösön!’ ”
 
Szűz Mária tanítása, 2006. április elsőszombatján
Az elmúlt héten a Szűzanya a következőket mondta nekem: “Felfedem előtted Szeplőtelen Szívem titkát. Írd le, könyved harmadik kötetében, amit ezzel kapcsolatban mondok neked. Az embereknek jobban meg kell ismerniük Szent Fiam Irgalmas Szívét és az Én Szeplőtelen Szívemet. Egy imádságot adtam nektek, amelyet, ha elvégeztek a Szentháromság hegy három pontján (a helyszínen vagy lelkileg kapcsolódva a három ponthoz), körmenetben, elmélkedve, sok kérdésetekre megkapjátok a választ, a körülményeiteken keresztül. Ezen ima által, jobban megismeritek Szeplőtelen Szívem lényegét. A mennyei Atya, Jézusra és Rám bízta az emberiség megtérését, a bűnbánat és bocsánatkérés által.
Jelenleg, sokan gondolkodnak azon hová menjenek, mit egyenek a nehéz időkben, hogy megmentsék az életüket. Ne ez legyen a gondotok, mert ez szorongást és félelmet okoz nektek. A lelketek legyen a legfontosabb! Tiszta lélekkel mindent meg fogtok érteni: mit kell tegyetek, hogy átvészeljétek a nehéz időket. Az emberiség most nagy tisztulás alatt van. Az egész világ meg kell tisztuljon minden hamisságtól és bűntől, hogy megállhasson Isten Színe előtt. Abba az időbe léptetek, amikor szét kell váljon a konkoly a búzától, a jó a rossztól. Most kiáltson Istenhez a lelketek: ?Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam, szegény bűnösön!’ Ha így tesztek, két Karomba veszlek titeket, és Szent Fiamhoz viszlek, hogy Irgalmas Szívén bocsánatra, békére és védelemre találjatok. Megáldalak titeket a bűnbánó lelkülettel!”
 
A mennyei Atya tanítása, 2006. április elsővasárnapján
Ma is szeretnénk megörvendeztetni a mennyei Atyát, mi, engesztelő gyermekei.
Ő a következőket hozta a tudomásomra: “Örülök annak, hogy olyan gyermekeimmel is megismertettek Engem, akik eddig távol voltak Tőlem. Azt is látom, hogy sok engesztelő gyermekem viszi a keresztjét Irántam való szeretetből a bűnösök megtéréséért. Örülök, hogy még vannak olyan gyermekeim, akiknek a szívükben élő hit van. Ilyeneké a Mennyek Országa! Ők, már a Földön is, különleges módon, számíthatnak az Én atyai segítségemre. Ne szomorkodjatok, amiatt, ha próbára teszlek benneteket. Ezáltal igazultok meg! Gyakran gondoljatok arra, Engem megörvendeztetni a legnagyobb dolog ezen a világon. Legyetek és maradjatok tovább is az Én kedves gyermekeim, akikre való tekintettel sok büntetést engedek el, ami a világra méltán várna. Vegyétek észre, már eddig is több rátok váró nagy szenvedéstől megóvtalak és ezután is meg foglak védeni benneteket. Az embereknek vissza kell térniük Hozzám, hogy boldoggá tehessem őket! Bőséges atyai áldásomat adom rátok!”
 
Tanúságtételek a Szentírás évében
T. Birman József a nevem. A gyulafehérvári egyházmegyében vagyok lelkész. Az erdélyi katolikus Karizmatikus Megújulás és a Máriás papi Mozgalom lelkipásztori felelőse vagyok.
Mennyei Atyám, hálát adok Neked ezért a mai napért, pappászentelésem 39. évfordulójáért, amelyet ezen a szent helyen, Nagyfaluban ünnepelhetek meg.
Drága, jó Testvéreim! Nem tudom elmondani meghatódottság nélkül azt, hogy az Úr egész életemben csodálatosan vezetett. Mindig törekedtem arra, hogy jó pap legyek. Ennek ellenére az Úr sok mindent megengedett az életemben, eséseket is, amelyekből újra és újra magához emelt. Úgy érzem, hogy a Szűzanyának kedves fia vagyok. Nagyon sok életfordulóm Mária ünnepre esik. Születésnapom október 7-én, Rózsafüzér Királynője ünnepén volt. A teológián sok rózsafüzért készítettem és imádkoztam is a rózsafüzért. 1967-ben szentelt pappá Márton Áron püspök Úr (+1981-IX-29) és Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén mutattam be az első szentmisét.
Ezek az események meghatározóak voltak számomra a Szűzanya tiszteletében. Egész papi életemben kerestem Szűz Mária jelenéseinek helyeit és üzeneteit. Így ismertem meg: Lourdest, Fatimát, Garabandált, Medjugorjét… Többször is voltam Medjugorjéban. A szőkefalvi jelenéseknek és Szűz Mária üzeneteinek is nagy fontosságuk volt és van az életünkben. Nagy figyelmeztetés számunkra, hogy ott már befejeződtek az üzenetek.
Én hiszem azt, hogy minden nap közelebb vagyunk az Úr Jézus második eljöveteléhez. 2003-ban került a kezembe az első érsemjéni üzenet. Elolvasva azt mondtam: ez kell nekem!!! Ebben az üzenetben olvastam, hogy Isten miként készít fel bennünket a Vele való Nagy Találkozásra: a lelkünk, legyen állandóan készen; necsak magunkért, hanem másokért is imádkozzunk és engeszteljünk. Sajnos Érsemjénbe nem jutottam el csak Nagyfaluba. Az Úr minden alkalommal hív. A Szűzanya elvárja tőlem, hogy minél több emberrel ismertessem a Nagyfaluban történő eseményeket, üzeneteket. A Szűzanyára hallgatva egyre többen engesztelünk, hogy Isten Irgalmát leesdjük a még hátralévő rövid időben.
Én hiszem azt, hogy Jézus Öt Szent Sebét engesztelve és a Szűzanya által, óriási kegyelmeket tudunk kiesdeni. A Szűzanya által ismertem meg a Karizmatikus Megújulási Mozgalmat is. Számomra az igazi megújulás 1998-ban következett be, háromnapos lelkigyakorlat után. Ekkor elvégeztem egy olyan életgyónást, amelyet végig sírtam. A lelki testvéreim imádkoztak értem, kérték a Szentlélek teljes kiáradását az életemre. Elmondhatom: attól kezdve, más ember, más pap lettem. Azóta új emberként, új szívvel és lélekkel teljesen Isten szolgálatába álltam. Isten az első helyre került az életemben!!! Én mindig örömmel jövök Nagyfaluba, elhiszem mindazt, amit az Égiek üzennek és tovább is adom a tanításokat. Ma, még szól hozzánk az Úr, de nem tudjuk meddig! Ezért engeszteljünk, imádkozzunk, hogy Isten bőséges áldásában, irgalmában részesüljünk!!!
Jelmondatom: “Már csak rövid, nagyon rövid az idő, azután eljön az Eljövendő és nem késik. Az igaz ember a hitből él!” Zsid.10,37
 
F. Adelának hívnak, 38 éves vagyok, három gyermekünk van. Mérnöki végzetséggel közhivatalban dolgozom. Vâlcea megyében egy szegény családban születtem, amelyért hálás vagyok. A szüleimnél megtanultam: imádkozni, templomba járni, az ünnepeket és a papokat tisztelni.
Hogyan éltem mint iskolás és egyetemista? Én itt a Földön éltem az életemet, Isten pedig valahol ott fenn volt. Problémáimban imádkoztam. A Szűzanya iránt, aki mindig mellettem volt, mély tiszteletet éreztem.
Házasságkötés után is imádkoztam, templomba jártam, de nem rendszeresen. 1995. és 2001. között, fiatalon és váratlanul öt nagyon kedves személyt veszítettem el. Az ő haláluk engem nagyon megérintett és megrendített. Ekkor felébredt a lelkiismeretem! Ezután kérdéseket tettem fel: Honnan jöttem? Hová jutok a halálom után? Elindultam a keresés útján. Féltem megengedni Istennek, hogy Ő legyen az életem központja. Az Úr Jézus a lelkem kapujánál állt és várta, hogy beengedjem.
Amikor eljutottam Érsemjénbe, 2001. júliusában, arra a helyre, amelyet a lelkem keresett, ott a szívem ajtója kinyilt Jézus előtt, a Szűzanya segítségével. 2001. októberében, Isten Akarata, a közösség mellett döntöttem, amely megváltoztatta az életemet. Megértettem: Isten nem tartozik egy valláshoz, egy nemzethez. A Szeretet Istene minden embernek az Istene.
Legnagyobb örömöm: a családommal együtt, egységben megyünk előre Isten keskeny útján. Az engesztelő közösségben sok mindent megtanultam. A lelkivezetőimtől megtanultam: a szeretetet, az áldozatvállalást, az engedelmességet…
Én hiszem azt, hogy a lelki szüleim karizmája és a tanítása Istentől van. Az elsőszombatokon megtanultam: dicsőíteni az Istent; mindenért hálásnak lenni; szívvel imádkozni; hinni az ima erejében; megbocsájtani az ellenségeimnek; komolyan böjtölni; a szenvedést elfogadni és felajánlani; kimondani: legyen meg Isten Szent Akarata; a türelmet önmagamhoz és másokhoz; az embereket úgy szeretni, ahogy vannak; együtt imádkozni a családommal; …
Ezen az úton a lelkünk tele lett: örömmel, békével és szeretettel! Számomra a lelki közösség: a lelki családom, az Égiek csodálatos ajándéka! A munkahelyemen Jézust látom a legkisebb és a legnagyobb emberben is. A Szentháromság hegyen: érzem, hogy szárnyalok Isten felé; ott leszáll a Mennyország a Földre; a Szűzanya a karjában ringat. Hiszek a Szentírás minden Szavában. A Szentmisén úgy veszek részt, mintha az utolsó lenne. Az Úr Jézus, a szentáldozásban örömmel tölt el. Jézus számomra: ‘az Út, az Igazság és az Élet’! Hiszem, hogy a Szűzanya leánya vagyok, aki az ölében tart. Lelkemben, hatalmas vágy van, hogy egységben éljek: a Szentháromsággal, a Szűzanyával, az Angyalokkal és a Szentekkel. Napi eledelem, hogy keressem és megtegyem a mennyei Atya Szent Akaratát!
Jelmondatom: “Áldja az én lelkem az Urat!”
 
III. Nagyfalu – előretekintés, májusra.
Az édesanyákért és édesapákért fogunk imádkozni, hogy legyen bátorságuk Szűz Mária és Szent József példája szerint élni!
Élő szüleinket gyakrabban látogassuk meg, segítve őket. Elhunyt szüleinknek a sírját, imádkozva tegyük rendbe.
A Szentírásból az Apostolok Cselekedeteit olvassuk és éljük!
Közösségünk jókívánsága: Húsvétkor, az ünnep előtt és után is, a Feltámadt Krisztus éljen mindannyiunkban!!!
(Nagyfaluban, az égi tanításokat: Nt. Csilik János és B. Madarász Éva kapják és állítják össze)
Márciusi házi feladat:
“JÉZUS, DÁVID FIA, KÖNYÖRÜLJ RAJTAM, SZEGÉNY BŰNÖSÖN!!!”

2007. – A felebaráti szeretet éve – “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. április 1. 6-7.

 
26. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén.
A Szentírásból: elmélkedjük át Szent Pál apostoltól a “Szeretet himnuszát”! (1Kor. 13, 1-13)
Havi mottó: “Senkinek nincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja embertársaiért!”
Közös imaszándék: II. János-Pál pápával együtt kérjük az Irgalmas Szívű Jézust, hogy bocsásson meg az egész emberiségnek, különösen Európának!
Konkrét feladatunk: mondjuk bátran az elcsüggedt testvéreinknek: “Ne félj! Jézus Szeret téged!!!”
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat
Imádban, felelősséget érzel-e az egyházi és a világi vezetőkért? Minden reggel fél hét és hét óra között szoktál-e közbenjáró imát végezni segítségre szoruló testvéreidért? Az elmúlt hónapban követted-e az alázatos Jézus példáját? Képes vagy-e a lelki világosságra vezetni a lelki sötétségben élő testvéreidet?
A Szentháromság hegyén kapott tanításokat gyakorlatba teszed-e? Óvatos vagy-e az emberekkel, gondolva arra: nem biztos, hogy mindenki a javamat akarja? Kizártad-e vagy befogadtad-e Istent az életedbe? Konkrét, segítő szeretettel viszonyulsz-e reádszoruló testvéreidhez? Beismered-e bűnös voltodat és kéred-e minden nap alázatos lélekkel Isten Végtelen Irgalmát? A megaláztatásokat erős lélekkel el tudtad-e fogadni és fel tudtad-e ajánlani a bántalmazóid megtéréséért?
 
II. Nagyfalu – jelen
A mennyei Atya tanítása, 2007. április Virágvasárnapjára
Drága mennyei Atyánk! Már több mint 2 éve annak, hogy minden hónap elsővasárnapján összegyűlünk a Szentháromság hegyén, azért, hogy közös engesztelő imáinkkal, áldozatainkkal… megörvendeztessünk Téged, ebben a kis hitű világban! Együtt kérünk, hogy isteni Igazságosságoddal ne büntesd meg az emberiséget! Együtt kiáltunk Hozzád, Istenünk, Irgalmadért, az egész emberiség nevében.
A mennyei Atya válasza: “Kedves Teremtményeim! Ti, akik eddig örömömre voltatok, azt kérem tőletek, hogy ezután is tartsatok ki Mellettem! Nagyon örülök annak, hogy együtt ünneplitek meg a Húsvétot, Jézus Feltámadását! Nem az Én Akaratom volt, hogy eddig, különböző időben tartottátok meg a Húsvétot! Ti, emberek akartátok így! Ha a jövőben is örömömre akartok lenni, munkálkodjatok azon, hogy a Húsvét megünneplése, ezután is egy időben maradjon! Örömömet lelem abban, ha nem vagytok megosztottak! A megosztottság csak az Ellenségemnek és a követőinek tetszik.
II. János-Pál pápa, amíg a Földön élt, az egységért munkálkodott. Jelenleg, ha kéritek, az Égből segít nektek, hogy ti is szeretet-egységben legyetek mindenkivel. Legyetek mindig annak a tudatában, ti, mindannyian az Én gyermekeim vagytok. Én azért küldtem Jézust hozzátok, hogy visszavezessen titeket az Atyai Házba.
Sajnos, 2000 évvel ezelőtt megölték Jézust, mint hogy hallgassanak Rá. Jelenleg, amikor már betelt a pohár, az emberiség bűnei miatt, még megadom Szentlelkem kiáradása által azt a rendkívüli kegyelmet, hogy akik csak akarnak, megismerjenek és megszeressenek Engem! Tudnotok kell, akik ezek után is ellenállnak ‘Nagy Szeretetemnek’, azok végleg el fognak szakadni Tőlem! Akik Mellettem döntenek, azok még a ti időtökben, a Mennyországot fogják megtapasztalni a Földön. Nagyon kérlek benneteket, sokáig ne várjatok a megtéréssel, nehogy túl késő legyen! Előre tudomásotokra hozom, Szentlelkem visszautasítása után, már nem lesz több alkalom a megtérésre!!!
Most azt kérem tőletek, ki-ki ott ahol él, kis csoportokban gyűljetek össze engesztelő-imában, csütörtökönként és vasárnaponként, ha lehet az Oltáriszentség előtt és egy megáldott Kereszt mellett. Megígérem nektek, ha ezután, akár lélekben is együtt kéritek isteni Irgalmamat, minden nap, délután 3 órakor, sok kegyelmet fogok adni az egész emberiségnek és ti erősek fogtok maradni a nehéz időben is! Jézus az életét is feláldozta értetek azért, hogy szabaddá váljatok a bűntől! Ti, a saját lelketek és a lelkek megmentéséért megtesztek-e mindent? Ne sajnáljátok, még az életeteket is feláldozni Értem, mert ezáltal megnyeritek az Örök-Szeretetet, az Örök Életet! Édesatyai áldásom adom rátok!”
 
Az Úr Jézus üzenete, 2007. április Nagycsütörtökére
“Béke legyen veletek! Így köszöntöttem apostolaimat majdnem 2000 évvel ezelőtt! Béke legyen veletek! Így köszöntelek benneteket is, akik az utolsó idők apostolai vagytok! Örülök, hogy összegyűltetek a Szentháromság hegyén, annak emlékére, amikor megalapítottam az Oltáriszentséget és a Papság szentségét, hogy ‘ilyen módon’ is veletek maradjak addig, amíg vissza nem térek hozzátok a Földre, megdicsőült Testemben. Sajnos, egyre többen vannak az Egyházamban, akik nem hisznek az Oltáriszentség-i Jelenlétemben! Ti, ne tartozzatok azok közé! Tudnotok kell, Én soha nem foglak elhagyni titeket! Ezután, elsősorban a Szentlélek fog tanítani benneteket! Én is fogok szólni hozzátok nagyobb ünnepeken vagy nagy változások előtt. Soha ne felejtsétek el: Én nagyon szeretlek benneteket! Akik hisznek Bennem, azok egy szép világot fognak megélni hamarosan! Azért kértem tőletek az elsőcsütörtöki Szentségimádást, hogy Engem imádva az Oltáriszentségben, várjatok vissza a Földre! Az Utolsó Vacsora után, amikor Júdás már elárult Engem, azt mondtam a Getszemáni kertben alvó apostolaimnak: nem tudtok ébren maradni Velem még egy órát sem?
Most azt kérem tőletek, hogy legyetek éberek, mert elérkezett számotokra ‘az utolsó óra’, amelyben vagytok! Azért engedem meg, hogy ti is éljétek át a lelki sötétséget és a szenvedést, hogy ezáltal még jobban hasonlítsatok Hozzám! Soha ne csüggedjetek el, mert Én minden helyzetben veletek vagyok és megsegítelek benneteket! Jelenleg, ti nem láttok Engem, de Én, Aki köztetek vagyok, látlak titeket és Értem végzett munkátokat is. Tudjátok meg, hogy örömömre vagytok, akkor is, ha nem vagytok mindenben még tökéletesek! Én nem várom meg, amíg szentté váltok, Én most szeretlek benneteket, úgy ahogy vagytok! Most elköszönök tőletek: Békességem maradjon veletek!”
 
Az Úr Jézus tanítása, 2007. április Nagypéntekére
“Örömmel mondom nektek, ti, az Én, Isteni Irgalmasságom, Szeretet gyermekei vagytok! Mondjátok el mindazoknak, akikkel találkoztok, akik Isteni Irgalmasságomat elfogadják, azok meg fognak menekülni! Kérlek benneteket, ezután, vegyétek még komolyabban az engesztelő hivatásotokat!
Tudjátok meg, az egész világ elpusztulna, ha nem lennének gyermekeim, akik minden körülmények között hűségesek Hozzám! Az Én visszajövetelem előtt az egész emberiség meg kell tisztuljon! Előre megmondom, ez fájdalmas lesz mindenki számára. De tudnotok kell, a tisztulásra szükségetek lesz mindannyiotoknak! Enyéim ne féljenek a tisztulástól, mert ‘abban az időben’ meg fogják kapni a kegyelmeket, hogy kibírják. Jelenleg, jobban figyeljetek oda az idők jeleire, a körülményeitekre és aszerint döntsetek.
Ti, ne akarjatok minden áron mindenkinek megfelelni. Ha, mégis csak az emberek elvárásaira figyeltek, akkor nem foglak tudni felhasználni titeket az emberiséget megmentő Isteni Tervemben. Szeretettel elfogadott és felajánlott szenvedéseitek sok ember megtérésére szolgált! Vigyázzatok és imádkozzatok, mert a Gonosz Lélek veletek is el akarja hitetni azt, hogy még van idő és ráértek a teljes megtéréssel. Én, most azt mondom nektek: elérkezett az idő!!! Hamarosan visszatérek hozzátok a Földre.
Sajnos a közeljövőben is szomorúan fogjátok megtapasztalni, az emberiség nagy része, nem akarja elfogadni az Én Igaz Tanításaimat. A jövőben, a Szentlélek Isten fogja vezetni az imacsoportokat, a Szentháromság hegyén, azért, hogy az utolsó időben, a Gonosz félre ne vezessen benneteket! Kérlek titeket, a verseny vége felé ne lankadjatok el! Bátorításul mondom nektek, ha Mellettem maradtok mindvégig, ne féljetek senkitől és semmitől, mert végül az Én Szent Szívem és Mária Szeplőtelen Szíve – veletek együtt – győzni fog! Megáldalak benneteket a teljes megtérés kegyelmével!”
 
Szűz Mária tanítása, 2007. április Nagyszombatjára
“Tudjátok meg, hogy számomra, a Húsvét előtti napok voltak életem legnehezebb pillanatai. Amikor Szent Fiam a sírban volt, egészen a Feltámadásáig, az az idő, egy örökkévalóságnak tűnt a számomra. Ez idő alatt, a lelkem mélyén bizakodva vártam, hogy beteljesedjen Isten győzedelmes, Szent Akarata! Szent Fiam Feltámadása teljesen meggyőzött Engem arról, hogy mindaz ami jó és ‘Aki Jó’, elpusztíthatatlan. Most azt kérem tőletek, hogy csendben éljétek át Velem együtt azokat a fájdalmas órákat. Meglátjátok, jó hatással lesz a lelketekre!
Ma, gondolkozzatok el azon, vajon ti megtettétek-e mindenben Isten reátok vonatkozó Szent Akaratát? Ha ezen a területen hiányosságotok van, ne holnap, hanem ma kérjetek Istentől bocsánatot! A jövő vonatkozásában mondom nektek: ne féljetek, mert Én mindig veletek fogok maradni! Ezután, egészen konkrétan, a Szentlélek fog felkészíteni titeket az Ő kiáradására és Szent Fiam visszajövetelére! Azért mondom, hogy örüljetek, most is rendkívüli módon vagyok veletek! Édesanyai áldásom adom rátok!!!”
 
A Szentlélek üzenete, 2007. április 15-ére, az Isteni Irgalmasság vasárnapjára
“Én a Szentlélek Isten vagyok, az Atyának és a Fiúnak a Lelke, aki ezen a helyen, mint a Szentháromság harmadik Személye szólok hozzátok! A Szentháromság-Egy Isten Akaratából, a templom tornyában lévő kicsi harang hangján üzenem nektek: nyissátok meg a szíveteket Isten Végtelen Irgalmassága előtt és minden nap tartsatok bűnbánatot! A Szentháromság – Egy Isten be akarja gyógyítani a bűnöktől megsebzett szíveiteket, ha a bűnbánat által visszatértek Hozzá. Ha ezután meghallod, bárhol is a templomok harangjának a hangját, jusson eszedbe: ‘Isten Szeret téged és Irgalmazni akar neked is, szegény bűnösnek!’ A bűnben élőknek azt üzenem: ‘álljatok meg a bűn útján, hogy az örök pusztulásba ne jussatok és kérlek benneteket induljatok el a megtérés útján, hogy Isteni Irgalmasságunk által megmeneküljetek!”
 
III. Nagyfalu – előretekintés májusra
Mikor lesznek az engesztelések a Szentháromság Hegyén, 2007. májusától?
1. Minden hónapban: elsejétől – kilencedikéig; azután minden csütörtökön és minden vasárnap délután 15 órától!
2. Minden elsőcsütörtökön: 12-17 óráig!!!
Közös imaszándék lesz: a kilencedben, azután Hétfőn, Szerdán és Pénteken elvégezzük a szabadító imát önmagunkért és az engesztelő közösségünkért, arra a szándékra, hogy a Gonosz Lélek Terve megsemmisüljön és a Szentlélek Isten Terve megvalósulhasson bennünk és általunk! (’Imák nehéz helyzetben’ című imafüzetből végezhetjük.)
Konkrét feladatunk lesz: engedelmeskedjünk a Szentlélek indításainak és tiltásainak!
Házi feladat áprilisra:
Minden nap, délután három órakor, ha lehet, végezzük el az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét!
Ha dolgozunk, minden nap, d.u. három órakor mondjuk el a tökéletes bánatimát:
‘JÉZUSOM SZERETLEK! BOCSÁSS MEG NEKEM ÉS AZ EGÉSZ EMBERISÉGNEK!’
a