‘0928’ cimkéjű bejegyzések

1983. szeptember 18.
 
 
MERT BIZONY MONDOM NEKTEK A TI URATOK ISTENETEK CSAK EGY KARNYÚJTÁSNYIRA VAN TŐLETEK!
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
 
       Köszöntelek testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által az Atya Isten dicsőségével, az Úr, az Isten; Jézus Krisztus szent kegyelmével, és a Szentlélek Isten megszentelő erejével, ki munkálkodjon a te lelkedben mindvégig.
 
       Áldott légy te üdvözítő Jézusunk, te az Atya egyszülött Fia, ki az emberért leszállottál a Földre, és emberré lettél, hogy megváltsd a te esendő gyermekeidet az örök kárho­zattól és üdvözítsd mindazokat, kik benned hisznek, bíznak és remélnek. Te valóságos Isten és valóságos ember, te velünk maradtál és valósággal közöttünk vagy. Mert bizony mondom nektek testvéreim, a ti Uratok Istenetek csak egy karnyújtásnyira van tőletek, nemcsak a benne bízóktól, hanem a bűnös embertől is – még többet mondok- még a gonosztevőtől is.
 
       Végtelen nagy szeretete megengedte minden embernek, hogy csak az akaratotok által minden időben, órában és percben és a perc ezred részében is elérhessétek, nektek csak akarni kell Krisztust, mert odaadta magát nektek, hogy üdvösségetek legyen. Ne felejtsétek el a ti Uratoknak, Isteneteknek minden egyes ember édes gyermeke mindaddig, míg egy pici remény van arra, hogy kinyújtsa kezét Krisztus felé, mert Krisztus nem az igazakért jött, hanem a bűnösökért. Mert a test orvosa sem az egészségeseké, hanem a betegeké. Mert a ti Uratok szánja a bűnös embert és segíteni akar, de senkit az ő akaratán kívül nem üdvözít.
 
       Testvérem! Imádkozzál továbbra is amennyit időd megenged, és ezt használd ki teljesen. Ne állj ellent a te Urad adományának, senki unszolására, mert az nem Isten szent Lelke akaratából teszi ezt veled. Te csak haladj a neked kijelölt úton, és ne térj le. Ne tartson vissza semmi. Mint már annyiszor mondottam add át a gondjaidat a te Uradnak Istenednek, mert a te gondod, gondja az Úrnak Istenednek. Te csak higgy és remélj! Az üzeneteket továbbítsd, mert azt nem azért bízták rád, hogy magadnak megtartsd.
 
       Imádkozz testvérem, mert az ima a biztos fegyver a te lelkednek a gonosz ellen. Tudja a te Urad, hogy a gonosz meggyötört, de te töretlen hittel álltad, ha lázadtál is a sorsod ellen, de a te Urad megbocsátotta bűnödet, mert az nálad mindjobban a teljes bánatot ébresztette fel bűneid iránt.
 
       Mint már mondottam, hogy ígéretet kaptál rá, hogy sorsod úgy alakul, hogy azáltal lelked mind jobban előbbre és előbbre jusson a Krisztushoz, az Üdvözítőhöz vezető úton. Ne félj testvérem! A gondod, ami most foglalkoztat az a te Urad gondja is, és te csak maradj „veszteg”. A te Uradé Istenedé a döntés, ami a te javadat szolgálja és minden úgy fog történni, mint már azt neked mondottam.
 
       Az idő a te Urad kezében van. Ne félj! A megoldás az más, mint amin te töprengsz. Légy türelmes, mert közel az idő. Ne félj! Te csak imádkozz! A fiad inkább a te kérésed és imádságod és az ő csekély akaratából Isten végtelen kegyelméből rá fog térni a hit és a szeretet útjára, amely majd a Krisztushoz vezető útba torkollik. De azt, hogy miként működik Isten végtelen kegyelme és milyen formában, az a te Urad és Istened dolga. Te csak imádkozz! Kérj erőt, és ne veszítsd el a reményedet, ha nem abban a formában jelentkezik, mint ahogy azt te kéred. Mert csak Isten, mert csakis a te Urad Jézus Krisztus tudja mi az, ami a te lelkednek a javát szolgálja.
 
       Testvérem! Még egyszer mondom, ne szomorodjon el a te lelked, keresd a békességet, remélj, higgy és szeress és nincs mitől tartani. Fékezd az indulataidat és hallgass, mert

 

az indulatban a lélek nem Istenét szolgálja, ott a sátán adja nyelvedre a szót és szítja a gyűlöletet szívedben. A te Uradnak gondja van terád, ne félj!
 
       Most testvérem búcsúzom és arra kérlek, azt a szent adományt ne hagyd elveszni senki unszolására sem. És kérd az Urat, hogy méltó maradhass hozzá és megadja neked. Ne félj testvérem!
 
 
       Áldjon meg a mindenható Atya, ki mind jobban vonzzon téged, az ő szent Fia, a mi Urunk Jézus Krisztus, ki kegyelmével árasszon el, és világosítson meg a szentlélek Úr Isten, és hasson el szent erejével. És még egyszer áldjon meg a mi Urunk Jézus Krisztus, és szent kegyelme maradjon veled mindvégig.
       Melletted vagyok a nap minden pillanatában és imádkozom érted és veled. Ármin.
1983. szeptember 20.
 
 
GYŰJTS KINCSEKET, DE NE A MULANDÓNAK, HANEM A MARA­DANDÓNAK, ÉPÍTS MAGADNAK HÁZAT, DE NE E VILÁG SZÁMÁRA
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
       Köszöntelek testvérem az Atya Isten, a Fiú Isten, a Szentlélek Isten, a Szentháromság egy Isten nevével, a mi Urunk, üdvözítőnk szent kegyelméből, kinek áldott legyen szent és feddhetetlen neve mindöröktől és mindörökké, Ámen.
 
       Áldassék és dicsértessék az Úr, az Isten, a Megváltó, ki az Atya jobbján ül. Áldassék a te szent neved mindig és mindenkor. Te szent, te megváltó, te szerető, te aki szeretetből kiontottad minden csepp véredet, légy irgalmas, légy kegyes, légy megbocsátó, a te esendő gyermekeidhez. Irgalmazz és kegyelmezz! – te égi király most és mindenkor. A gyermekednek légy elnéző gyengeségei felett és erősítsd meg a te akaratod és végtelen nagy kegyelmed által. Bocsásd meg neki a kicsinyhitűségét, mi néha megejti. Erősítsd meg hitben, szeretetben és tisztánlátásban. Add meg a te szent adományodat az eleven reményt, mi elevenen tartja lelkét a bűnnel szemben. Kérlek Uram Jézus az Atya nevével, és kérem felséges Atyádat a te szent nevedben, hogy adja meg neki azt a nagy ajándékot, mit Szent Lelked adhat. Először az eleven hitet, az eleven reményt és az égő szeretetet. Add meg neki a bölcsesség szent adományát a lelkek megkülönböztetését és add, óh Uram! a tisztánlátás kegyelmét, hogy mindig és mindig előbbre jusson Hozzád, te végtelenül szerető Isten. És kérem még szent erőd kegyelme, töltse be egész lelkét. Áldassék és dicsértessék az Atya, az Ö szent Fia, a mi Urunk, Jézus Krisztus, mindörökké és örökkön. Ámen.
 
       Testvérem! Könyörögj minden nap ezért a szent adományok részességéért, mert ha állha­tatos vagy, megadja neked a te Urad és Istened. Amennyiben a te gondolatod Istené, úgy a te gondodat is magáénak tartja a te Urad. Imádkozz sokat!
 
       A föld gondja nem a te gondod, mit törődsz te a földi gondokkal, a te gondod ne a földé legyen, mert ez mulandó. Keresd előbb Isten országát, a többi majd hozzáadatik neked. Higgyél testvérem ennek az isteni ígéretnek. Hogy mások esetleg bolondnak tartanak? – mi gondod rá! Te tedd meg ami a magadé. A többi már nem tartozik terád. Kérd a te Urad Istened békéjét, és lelked békességben dicsérheti az Urat.
 
       Nem a test békéje a fontos, mert az nem jelenti a lélek békéjét is. Ezért mondom, imádkozz és imádkozz! Mert az ima nagyon nagy fegyver a te kezedben. Azt mondom, gyűjts kincseket, de ne a mulandónak, hanem a maradandónak. Építs magadnak házat, de ne az e világ számára. És mi több, munkálkodjál is a lelkek megmentésén, mert erre a feladatra szánt téged a te Urad Istened. Mit félsz te a világtól? Mert nincs az a törvény mi lelkedet megfoszthatná a teljes szabadságtól. A világ csak a felett ítélkezhet, ami a világé, ami a mulandó.
 
       Tehát nem rajtad uralkodik a világ, hanem te, a te lelked uralkodik az e világin.
 
       Ezért mondom nincs mitől félned. Testvérem haladj egyenesen előre a kijelölt úton és semmi evilági ítélet vagy előítélet le ne tántorítson róla. Mert ami benned halhatatlan, az te magad vagy, a halandónak nincs hatalma felette. Légy egészen Krisztusé. Fel kell szabadulni a test uralma alól, és légy hűséges hitben, szeretetben. A babér azé, aki célba ér. Tehát aki kitart mindvégig. Mert aki megáll félúton, az langyos és utálatra méltó, mert azaz ember senkié, de nem sokáig, mert a poklok hiénái lecsapnak rá és elragadják. Ezért mondom az úton megállni nem lehet. Vagy előbbre, vagy vissza!
 
       De minden embernek kezében van a fegyver, éspedig olyan fegyver, amiből nem fogy ki soha az ima, ima magadért és másokért.
 
       Most búcsúzom és azt mondom: áldjon meg a mennyei Atya, az Ö Szent Fia, a mi Urunk, Jézus Krisztus és a Szentlélek Isten, és töltse be lelkedet a Megszentelő Kegyelem az ő adományaival. Téged testvérem az Úr Jézus szent áldása kísérjen végig a földi utadon. Ármin.
1983. szeptember 28.
 
A FÖLDI DOLGOK PEREGJENEK LE RÓLAD, MERT A FÖLDI LÉT EGY
PILLANAT CSUPÁN.
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
 
       Köszöntelek testvérem az Atya Isten, a Fiú Isten, a Szentlélek Isten nevével, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, kinek áldassék és dicsértessék a szent neve mindörökké. Ámen.
 
       Testvérem! Áldjad a te Uradat, Istenedet imádd a te Urad és Istened. Helyezd sorsodat az ő szent és szentséges kezébe, és te csak higgy, bízz és remélj feltétel nélkül! A gondjaid, nem a te gondod. Te csak imádkozz és a többi a te Urad és Istened dolga. Terjeszd testvérem az igét, Isten szent tanítását. A te feladatod ez, mert ez a te Urad és Istened elvárása. A figyelmed csak erre irányuljon és kérd az Egek Urát és Istenét, hogy lásson el szent erejével.
       Testvérem! Te csak akard Krisztust, és Krisztus is megtart téged. A földi dolgok peregjenek le rólad, mert a földi lét egy pillanat csupán, egy próbatétel hol a te szabad akaratod által kell elnyerni az örök üdvösséget.
 
       Ne lankadjon a te hited és buzgalmad – ha te úgy látod is, hogy minden hiábavaló ­mert neked meg kell tenned a magadét. Másodszor pedig, te a munkád eredményét nem mérheted fel, mert van, aki azt felmérje. Segíts embertársaidnak, hogy amit te tudsz, azt tudja más is, és az már az ő dolga, hogy azt hogyan hasznosítja a maga javára.
       Ne csüggedj! Te csak bízz, higgy és remélj és szeress! Először Istent, másodszor em­bertársaidat, de csak ezután szeretheted magad, Isten és embertársaid után. Legyél nagyon önzetlen, mert az önszeretet gyümölcse a kevélység és ebből fakad a mások iránt érzett gyűlölet. Mert aki magát szereti az mást nem tud szeretni. Mert az csak jót mással is csak olyan formában tud cselekedni, hogy abból neki földi haszna legyen és így is csak a szeretete saját magára irányul. Ezért mondom testvérem, magadat ne szeresd! Ne kíméld magad, ha embertársaidról van szó. Ne a magad földi boldogulásán fáradozz. Mert bizony mondom neked, ezt teszi a gonosz. Hanem te keresd azt, hogy embertársaidat vidd – a magad képességeit teljesen felhasználva Isten felé. Mert az igaz, hogy minden ember szabad akaratú és minden ember maga dönt, mert te senki helyett sem dönthetsz, de azt mondom, segíteni lehet. Mert Krisztus keresztjét is segítette vinni Simon, mert a kereszt az üdvösségre vitt. Mindez azért történt, hogy jelezze az Úr, hogy lehet segíteni, igen is lehet segíteni a mások keresztviselésében, de ugyanúgy meg is terhelhetitek embertársatok keresztjét, és ezt teszi a gonosz, aki csak magát szereti.
 
       Az önszeretet az, ami mást terhel. Mert aki csak magát szereti, az nem válogat az eszközökben. Lehet azt mondani úgy is, az önimádó ember terhe családjának, terhe az egész emberiségnek és végül terhe saját magának is, mert ebből az embertípusból kerülnek ki azok az emberek, akik kezet emelnek saját életük ellen is. Mert ez az ember nem tud lemondani és tudja ezt a sátán, és ez a legnagyobb öröme, mert ez az ember megátalkodott is, mire nincs bocsánat.
 
       Testvérem tanuljatok Krisztustól, mert eleven példával járt előttetek. Ha a ti Uratok Istenetek saját magát szerette volna, felemelte volna-e magát a kereszt szent dicsőségére, végtelen nagy kínok árán? Ezért mondom a ti Uratok, Istenetek nem szerette saját magát, hanem végtelenül szeretett benneteket emberek, mert a ti Uratok Istenetek csak titeket szeretett. De meg kell mondanom, hogy először szerette a mennyei Atyát. Mert az Atya sem önmagát szerette, mert ha önmagát szerető Isten lenne, nem küldötte volna le egyszülött Fiát értetek, emberekért. Mert ahogy az Atya egy a Fiúval, a dicsőségben, ugyanúgy egy volt a szenvedésben is. És ugyanúgy egy volt vele az

 

Ő szent Anyja is. Az ő szent Anyja is éppúgy szenvedett lélekben. Átélte szent Fia kínjait, hisz megengedte az Úr, hogy szent Anyja mellette legyen mindvégig. Ezen gondolkodjatok el. Isten az Úr, az Atya, az ő szent Fia sem kímélte meg szent Anyját a szenvedéstől, pedig megtehette volna, hanem a kínok kínját adta át szent Anyjának a keresztfán, így az ő szent Anyja is részese a ti megváltásotoknak.
 
       Testvérem ez nagyon nehéz, ezt meg kell magyarázni. Mert mondom, mint ahogyan az Atya egy a Fiúval, és az Isten Szent Lelke is egy az Atyával és a Fiúval a dicsőségben, úgy egy volt a megváltásban is. Mert a szenvedés is, a lelki szenvedés is hármas, és ebből kapott egyenlő részt az Ő Szent Anyja, a Boldogságos Szűz. És így lett a bűnösök szószólója és menedéke. Mert részt tudott vállalni a megváltásban is. Mert azt már ti is tudjátok, hogy a lélek sokszorta több fájdalmat elbír, mint a test. Aki állt már gyermeke halálos ágya mellett, az megérti ezt, de csak részben. Mert azt mindenki tudja, hogy a halál következménye a születésnek, de nem a kínhalál. És az Úr megengedte azt, hogy az Ő Anyja, az Ő kínhalálának legyen a részese.
 
       Ezért testvérem, az élet gyötrelmeiben ne veszítsétek el a hiteteket, a reményeteket, és forduljatok a szent Szűzhöz, mert ő tudja legjobban mi az, lélekben szenvedni. Mert kérdem, mi a jutalma annak, aki szenvedő embertársai mellett kérges szívvel és kevély lélekkel ment el. Mert mondom, aki részvéttel van embertársai iránt – a szó magában is hordja azt, hogy részt is vállal annak a szenvedéséből. Tehát segítsetek a kereszt vállalásában. Azt pedig ne feledjétek, amilyen mércével mértek embertársaitoknak, épp olyan mércével mérnek nektek is vissza.
 
       Most búcsúzom és azt mondom, ne szeressétek ti magatokat, hanem szeressétek Istent és embertársaitokat és a szeretetben teljesek vagytok.
       Áldjon meg benneteket az Atya, ki egy a Fiúval, a Szentlélek Isten. Töltse be a ti lelke­teket Isten szent Lelke és vezessen el benneteket az ő szent színe látására, hogy halljátok a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak szent szavát, mikor azt mondja: “Jöjjetek Atyám áldottai a nektek készített országba. “
 

Téged pedig áldjon és őrizzen meg Isten szent kegyelme az ő országa részére, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

a

“Leányom, én most nagyon megáldalak téged!”

1962. szeptember 15.

A Szűzanya a délelőtt folyamán szívet tépő fájdalommal panaszkodott, hogy a felületességből fakadó meg nem értés miatt mennyi lélek kárhozik el. Ő mindent megtesz és megad, és a Neki szentelt lelkek mindent elhárítanak maguktól. Arra kért, hogy vállaljam csak az áldozatokat, melyek a megaláztatás gyümölcsein keresztül mégiscsak meghozzák a lelkek megmentésére a lehetőséget.

Édesanyám, alázatosan bocsánatot kérek. Nem akarok meginogni, még a szörnyű kísértéseim közepette sem. Ugye, Te tudod, milyen parányi porszem vagyok? Nem tudok semmit tenni Nélkületek. Ő pedig így válaszolt:
“Mégis a te kicsiségeden, tehetetlenségeden és alázatosságodon keresztül fog megindulni Szeretetlángom, szelíden, minden erőszak nélkül. Azért csak vigyázz és maradj rejtett alázatosságban! Állandó külső és belső megaláztatásokban lesz részed, mert csak így tudlak megtartani Szeretetlángom továbbadására.”

Egy alkalommal a Szűzanya jóságos szavával ismét felém fordult:
“Gyere Velem! Végigjárjuk Betlehem sötét, ködös utcáit Szeretetlángommal. Ne félj, Szent József és Én veled leszünk, és addig, míg más nincs, mi hármasban járunk.”

A Szűzanya az Ő fájdalmát sokszor átérezteti velem. Vannak napok, mikor annyira szenvedek Vele együtt, hogy alig tudok járni. Most, ezen a napon is a szenvedések fokozott kegyelmét árasztotta rám egész délelőtt. Könnyes szemmel jártam, és titokban kerültem mindenkit, hogy észre ne vegyék nagy fájdalmamat. Szinte nincs is más gondolatom, csak az, hogy megtegyem azt, amit Ő kér tőlem.

Fájdalmakban és kételyekben elmerülő lelkem szorongását még a Sátán is növeli. Kegyetlen gyűlöletében szörnyű kételyeket támaszt bennem: “Te amúgy is olyan gyámoltalan vagy. Miért nem bízzák ügyüket a főpapokra, miért ilyen kiseszű teremtményre, mint te vagy? Mert azok nem hisznek ilyen mesékben! Okos ember nem áll szóba veled! Akihez küldtek, az is lerázta magáról az ügyet, ő átlátott az egész lehetetlenségen, azért nem áll szóba veled. Ne erőlködj már, légy te is okos! Hiábavaló úgyis!” Még a szentáldozás fenséges pillanatában is zavart. Én minden erőmmel igyekeztem a gonoszt távol tartani magamtól.

Egyik nap, mikor az Úr Jézushoz mentem, az volt a szándékom, hogy mivel nagyon fáradt vagyok, nem sokat időzöm Nála. Elvégeztem zsolozsmámat, és el akartam köszönni. Ő megkérdezett:
“Miért sietsz úgy? Mi az, ami Nálamnál fontosabb neked? Vagy azért, mert fáj a térded? Gondolj Rám, mikor Én is térdre roskadtam, és nem hagytam el a keresztutat. Maradj még Velem! Hiszen úgyis olyan sokat vagyok egyedül. Vagy már kifogyott a szó belőled? Az nem baj! Figyelj a csöndességre, dobbanjon együtt a szívünk, forrjon össze a szemünk, és csak annyit mondj, hogy szeretsz, imádsz, mások helyett is! Tudod, hogy mindig gyűjtened kell Velem. Most, itt a csöndben is tudsz Velem gyűjteni. A magányos éjben is, amikor virrasztasz. Azért tanítalak, hogy tanuld meg a fogásokat s mondd el másoknak is, hogyan kell a lelkeket gyűjteni. A lélek akarása már szeretet. A szeretet pedig mindenre képes. Csak akarj, minden erőd megfeszítésével! A mi gondolatunk mindig egy legyen: a lelkek megváltása az örök kárhozattól! Mert kegyelten fájdalmamat csak így tudod csillapítani. Ne legyen ez unalmas neked. Újra csak azt mondom: Szenvedj Velem!”

És ezen idő alatt lelkének drága fájdalmát megosztotta velem, mint kegyelmének drága zálogát. Egy másik alkalommal így szólt:
“Tudod, hogy fáj a lelkem az elkárhozott lelkek miatt?! A mi kezünk együtt gyűjtsön!”

Uram, én olyan keveset tudok gyűjteni!

“Leánykám, told meg vágyaiddal, óhajtásaiddal, és helyezkedj Belém teljes bizalommal!”

1962. szeptember 28.

A szenvedő lelkekért végzett böjti nap, melyet különösen a papi lelkekért ajánlok fel. Az Úr Jézus arra hivatkozott, hogy nem tud ellenállni a Szent Szűz kérésének. Azt mondta, és elmém tudatába árasztotta:
“Leánykám! Mivel ezt a nagy, lelkek utáni vágyamat csillapítod, tudod, mivel jutalmazlak meg? A meghalt pap lelke ezentúl az Általam kért böjt megtartása által a halála utáni nyolcad alatt kiszabadul a tisztítótűzből. És bárki, aki ezt a böjtöt megtartja, elnyeri e kegyelmet egy szenvedő lélek javára.”

Könnyek között hallgattam fenséggel és irgalommal teljes szavait, hogy a szenvedő lelkeken ily hathatósan segíthetünk. Lelkem megremegett, ahogy ezt az újabb nagy kegyelmet közölte velem, és amint a szentmiséről hazaindultam, a lelkembe súgta:
“Én is veled megyek és egész nap veled is, maradok, és ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért.”

Mélységes imádattal szóltam: Imádott Jézusom, ilyen kegyelmeket átélni Veled, és ajkaddal együtt könyörögni az Örök Atyához! Amint így hazafelé mentem, lelkemben az Ő imádásába elmerülve, szívem a kegyelem hatása alatt annyira kezdett dobogni, hogy majd összeroskadtam… Akkor kérve kértem Őt: Imádott Jézusom, úgy vágyom, hogy minél előbb nyilvánosságra jöjjön nagy kegyelmed, és minél többen átérezzék bensőséges óhajodat.
Az Úr Jézus arra kért, írjam le még külön is, hogy a szenvedő lelkeken miként lehet segíteni:
“Az Általam kért böjt megtartása által a szenvedő papi lelkek a haláluk utáni nyolcad alatt kiszabadulnak a tisztítóhelyről.” (A szigorú böjt: egy napon át csak kenyeret és vizet szabad fogyasztani.)

1962. szeptember 29.

Lelkemet állandóan a Szűzanya Szeretetlángja tölti be. Még az éjjeli órákban is, mikor kissé öntudatra ébredek, szüntelenül azért könyörgök, hogy mielőbb segítse kigyúlni a világ felett az Ő csendes csodáját.
Amikor reggel korán a templomba érkeztem, mintha a Szűzanya csak erre várt volna, hogy a templom csendjében közölje velem:
“Tudod-e leánykám, hogy ezt a két napot: a csütörtököt és a pénteket mily nagy kegyelmi napoknak kell tekintenetek? Akik ezeken a napokon engesztelik Szent Fiamat, nagy kegyelemben részesülnek. Az engesztelő órák idején a Sátán hatalma oly arányban gyengül, amilyen arányban az engesztelők könyörögnek a bűnösökért. Nem kell feltűnést csinálni, a szeretetet nem kell dobra verni. Ott lobog az a szívek mélyén és átterjed mások lelkére is… Azt akarom, hogy ne csak nevemet ismerjék, hanem anyai Szívem Szeretetlángját is, mely értetek lobog. S ennek a lángoló szeretetnek a megismertetését reád bíztam. Azért légy nagyon alázatos. Ilyen nagy kegyelem keveseknek adatott meg. Becsüld meg ezt a nagy kegyelmet, és ezek között is legjobban szeresd és keresd a külső és belső megaláztatásokat. Ne becsüld magad soha semmire, a magad semmibevevése fő gondod legyen. Ennek gyakorlását soha se szüneteltesd. Ennek még a halál után is érvényre kell jutnia, azért is kapod meg a külső és belső megaláztatások kegyelmét. Így meg tudsz maradni hűséggel Szeretetlángom terjesztésében. Csak ragadj meg minden alkalmat: keresd a magad erejéből is a külső és belső megaláztatásokat, mert amit te keresel, az még jobban növeli alázatosságodat.”

Mikor a Szent Szűz ezeket az édesanyai oktatásokat befejezte, szívem eltelt mélységes alázattal. A Szűzanya éreznem engedte, hogy Ő milyen hatalmas, és mégis milyen alázatos és szerény volt földi életében.
Ezt a közlést a Szűzanya azért íratta le velem ilyen megkülönböztetett formában, mert az Ő kérése rajtam keresztül “Üzenet” minden gyermeke számára, akik közvetlenül az elsők között fogják terjeszteni az Ő Szeretetlángját.

Ezekben a napokban megtudtam X atya címét. Bementem hozzá a kórházba. Az ott-tartózkodó nővértől csak öt perc látogatási időt kaptam. Nehéz pillanatok voltak ezek. Kértem a nővért, ha lehetne, néhány percre hagyna magunkra. Ő eltávozott. Megkérdeztem az atyát, megismer-e? Ő csak a dolgok említése után ismert rám. Megemlítettem neki a Szent Szűz Szeretetlángját, melyről ő már előzőleg tudott több mindent. Kértem, ha lehetne, olvasná el. “Én, leányom, még a breviáriumot sem tudom elvégezni, és a hozzám küldött leveleket sem tudom elolvasni” – mondta. Néhány pillanatnyi csend után, félig nyitott szemével, ahogy rám nézett, Isten kegyelméből megéreztem, hogy az ő szemének ragyogása a fényt már nem e világból veszi, csak Isten szemlélete érzik ki belőle. Ő halk hangon megszólalt: “Leányom, én áldozat vagyok. Átadtam magam teljesen az Úr Jézusnak és a Szűzanyának, nincs már akaratom. Csináljanak velem azt, ami Nekik jólesik.” Erre én megmondtam neki, amit a Szűzanya nekem még akkor mondott, mikor az orvosok lemondtak róla: “Leánykám, meg fog gyógyulni nemsokára, de nem sokáig.” Megkérdeztem az atyát, hogy mit tegyek a Szent Szűz Szeretetlángjával? “Leányom, én nem tehetek semmit. – válaszolta. Ha a Szűzanya rám bízta volna, az más, de így nem tehetek semmit.” Még azt is mondta, legyek bizalommal, a Szűzanya mindent elintéz. Ő a maga részéről megtesz mindent, imádkozik és szenvedéseit is fölajánlja az ügyért.

Én roskadozni kezdtem a sok lelki szenvedéstől, mely már hónapok óta emészti lelkemet. Így szóltam az atyához: Én is élőhalottként viselem a sok szenvedést. E pillanatban nyílt az ajtó, jött a nővér, az atya is engedelmességet gyakorolt. “Leányom, én most nagyon megáldalak téged!” Miközben felemelte áldó kezét, én hirtelen mozdulattal, nagy tisztelettel ajkamhoz érintettem, talán utoljára. Arra gondoltam, ha meg is gyógyul, nem biztos, hogy én még látom őt. Ebben a pillanatban a nővér az ágyhoz lépett: “Tessék befejezni a látogatást!”

Kiindultam az utcára. Utamat az Örökimádás templom felé vettem. Lelkemre nagy sötétség telepedett. Míg az Úr házába értem, a Sátán ismét arcomba vágta gyalázkodó szavait. Kajánul örvendezett. Én leborultam az Oltáriszentség előtt: Imádott Jézusom, én most panaszkodni jöttem Hozzád. Te mindent tudsz, de én mégis elmondom Neked. Tudod, mit mondott az Atya? … Jézusom, ugye, mindig könyörgök Hozzátok! Én milyen nyomorult vagyok, és mégis rám bízzátok azt a világra szóló Ügyet? Ó, én tehetetlen, gyámoltalan, szívesen átadnám egy erre méltó, tiszta léleknek! Uram, én nem vagyok méltó erre. Így rimánkodtam az Úr Jézusnak.

Közben a Sátán minden erejével hatalmába akarta keríteni a lelkemet: “No végre, csakhogy győztem! Ugye megmondtam, hogy rajtad kívül senki sem lesz ilyen ostoba, hogy elfogadja embertelen, istentelen gondolataid továbbadását. Miért nem hallgatsz rám? Mindig mondtam, jót akarok neked! Csak a magad buta feje után akarsz menni, de remélem, most már észre térsz. Ez a lecke most már végképp lerántotta a leplet a te ostoba gondolataidról. Mondd, miért akarsz te mindenáron különb lenni, mint a többi halandó?” A gonosz hangján kívül semmire sem volt a lelkem fogékony. Emberfeletti sötétségben tartotta a lelkemet. Az Oltáriszentség előtt leborulva küszködtem magammal: Mit kell tennem? Én Uram, ne hagyj el! Tisztítsd meg és igazgasd gondolataimat!

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: