‘0914’ cimkéjű bejegyzések

Alázat

Kedveseim, maradjatok meg abban az egységben, melyet a Szentháromság megteremt köztetek. Figyeljetek egymásra és ne a különbözőségeket hangsúlyozzátok, hanem a jó tulajdonságaitokat karoljátok föl. Tartsátok szem előtt, hogy még nem jutottatok el az életszentség magaslatára, mert ahhoz előbb le kell jutni az alázatosság mélységeibe. Ott kell megtapasztalnotok, hogy hol is tartotok valójában. Aki nem fogadja el, hogy felemelkedni csak is az alázatosság lépcsőfokain lehet, az még nagyon messze van a szelíd és alázatos szívű Krisztus követésétől. Bármit tesztek, ami jó, az nem tőletek származik, hanem azt Isten szent lelke műveli bennetek. Akkor miért dicsekedtek jó cselekedeteitekkel? Nem tudjátok, hogy aki dicsekszik, az csakis kizárólag az Úrban dicsekedhet? Mert ha nem így tesztek, akkor felüti fejét a kevélység szelleme bennetek. Engedjétek, hogy minden jó, ami veletek történik, az Úrhoz vezessen titeket. El ne nehezedjen szívetek azáltal, hogy a jó láttán magatokat dicséritek. Inkább alázattal hárítsatok minden jót az Úrra!

2014. 09. 09. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/871-alazat

Másokkal való egység, “ellenség szeretet”

 

2014. 09. 10.

Kedveseim, hordozzátok egymást minden helyzetben, de leginkább azokat, akik egyre jobban eltávolodnak tőletek és attól, amit képviseltek. Őrajtuk gyakoroljátok először az ellenség szeretetet! De ezt ne úgy tegyétek, hogy kerülitek a hozzájuk való közeledést. Soha ne erőltessétek magatokat rájuk, hanem lélekben egészen szorosan álljatok melléjük. Akkor nem fogják még csak sejteni sem, hogy mit tesztek velük. Ilyenkor lélekben képzeljétek magatokat az ő jelenlétükbe és kezdjetek velük párbeszédet! Engedjétek, hogy lelkük elpanaszolja a problémáját és próbáljátok őket elfogadni még akkor is, ha egyáltalán nem értetek velük egyet. Ha így elfogadjátok őket, akkor az irántuk való szeretetetek megerősödik, amit ők úgy fognak érzékelni, hogy bennetek változott meg irányukban a hozzáállásotok. Tartsatok ki ebben és meglátjátok, hogy milyen erővel közeledik Jézus felétek.

2014. 09. 11.

Kedveseim, mindent Isten legnagyobb dicsőségére tegyetek. Elegendő, ha őszinte szándékkal indítjátok fel lelketekben ezt a felajánlást. Bővelkedni fogtok a kegyelmekben. Mindent Isten dicsőségére tenni azt jelenti, hogy lemondotok teljesen önmagatokról. Szabaduljatok meg a hiúságtól is. Ha minden érdemet is átadtatok a Szentháromságnak, akkor belátjátok, hogy nincs semmi jó bennetek, amit ne Ő művelt volna. Ha ez az őszinte, alázatos hozzáállás kifejlődik lelketekben, akkor egészen másképp fogjátok látni a körülöttetek lévő világot. Egyre jobban felfedezitek majd az emberekben mindazt a sok jót, amit bennük is kialakított az Úr. Még az ellenségeitekben is keresnetek kell az Isten által elültetett jó tulajdonságokat. Ezek eltakarják előletek bűnös viselkedésüket és gyengülni fog bennetek az ítélkezés szelleme. Csakis így tudtok ellenségeitekhez az Úr szeretetével közeledni.

2014. 09. 12.

Kedveseim, miért gondoljátok, hogy az ellenség szeretettel képtelenek vagytok megbirkózni? Ha igazán akarjátok, hogy az Úr Jézus megadja nektek ezt a kegyelmet, akkor megtapasztaljátok, mennyire megváltozik ettől az emberségetek. Ha bátran kezditek elfogadni mindazokat, akik gyűlölnek titeket, akkor felszítódik szívetekben az irántuk való szeretet. Amikor képesek vagytok elfogadni őket, akkor megszületik bennetek is az Úr iránti szeretet, mert csak ezáltal lesztek képesek az ellenszenveseket szeretni. Ha nem engeditek, hogy előbb megérintsen Krisztus szeretete, akkor nem lesztek képesek a szeretet csodájára. Szemléljétek a szenteket, mekkora öröm töltötte el őket, amikor felfedezték ezt a legdrágább és legértékesebb kincset. Ez a felismerés hatalmas változást idézett elő lelkükben. Kérjétek ezt a nagy és nemes kegyelmet, hogy ti is megváltozzatok általa.

2014. 09. 13.

Kedveseim, kérjétek a megkülönböztetés ajándékát, amikor az ellenség szeretetet gyakoroljátok, hogy meg tudjátok állapítani, hogy milyen szellemiség uszítja a másik embert ellenetek. Ha ezeket felismeritek, és magatoktól való elutasítjátok, hamarabb ellenállhattok minden zavaró tényezőnek. Így biztosan nem testvéretek ellen fogtok lázadni, zúgolódni, hanem megértitek, milyen gonosz lélek akar benneteket gyötörni általa. Legyetek nagyon figyelmesek és hallgassatok a Szentlélek jelzéseire!

2014. 09. 14. Anna Terézia

http://www.engesztelok.hu/lelkielet/864-masokkal-valo-egyseg-ellenseg-szeretet

Hétfájdalmú Szűzanya

Kedveseim, a hétfájdalmú Szűzanya mérhetetlen fájdalma az egész emberiség sorsa miatt van. Láthatjátok a jeleket. Amikor is a nappal sötétségbe borul és az eső fékezhetetlenül lezúdul a földre. Ez a jel mi lenne más, mint az égiek fájdalmának kifejeződése. Édesanyánk, aki oly sokat szenved gyermekei megmentéséért, mit meg nem tesz azért, hogy jobb belátásra bírja az emberiséget. Drága engesztelők, ne tétovázzatok, tegyetek félre mindent és nagyon buzgón imádkozzatok az engesztelő órában, hogy a kegyelem fénye beborítsa a földet, és benne magyar hazánkat. Óh, testvéreim, ébredjetek mély álmotokból és készítsétek az embereket a helyes ösvényre, akiket már megérintett a kegyelem fénye. Buzdítsátok és bátorítsátok őket, hogy minél hamarabb felálljanak, hogy ők is tanúskodjanak a Szentháromságról és égi Édesanyánkról.

2014. 09 . 15. Anna Terézia

http://www.engesztelok.hu/lelkielet/863-hetfajdalmu-szuzanya

 

a
Az engesztelés lényege
Kedveseim, tartsatok ki az imában és az engesztelő felajánlásban! Ne keressétek a kényelmeteket, mert az eltérít az engesztelés szellemétől! Napról napra formálódjatok, hogy egészen Krisztust öltsétek magatokra. Tanulékony szeretettel szolgáljátok a Szentháromságot és a felebarátot! Ne válogassatok! Fogadjatok el Isten kezéből minden helyzetet zúgolódás nélkül! Ez az igazi engesztelésnek a lényege. Mindig egyesüljetek lélekben Jézussal, így Ő veszi át tőletek a hordozás terhét. Alázatos és engedelmes szeretettel hozzátok meg mindennapi felajánlásaitokat, és akkor békesség száll lelketekre.
 
2012.09. 04            Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/az-engeszteles-lenyege

 
Félelem és aggódás
Kedveseim, mindig legyetek hűek ahhoz a hivatáshoz, amit a Szentháromságtól kaptatok! Kegyelmei özönét árasztotta rátok, ezért legyetek hálásak mindenkor! Kérjétek, hogy őrizzen meg benneteket küldetésetekben! Segítsen kegyelmeivel, hogy mindvégig állhatatosan kitartsatok, még a legnagyobb megpróbáltatások közepette is. Kérjétek, hogy vegyen el tőletek minden félelmet és aggódást a jövőtöket illetően, és engedjétek magatokat karjaiban tartani. Hittel, nagy bizalommal, és a Szentháromság, valamint Égi Édesanyánk iránti nagy szeretettel tűrjetek el mindent, hogy győztesen kerülhessetek ki a küzdelmekből. A hit pajzsa biztosítja számotokra a célba érkezést. Imádkozzatok, kérjetek, és akkor megadatik nektek!
2012.09. 05.       Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/felelem-es-aggodas

Másokat tanítani az engesztelésre
Kedveseim, járjatok elől az engesztelésben! Másokat is tanítsatok meg arra, hogyan kell Istennek tetsző felajánlásokat tenni! Ha nem beszéltek erről, akkor, ha imádkoznak is az emberek, de nem ajánlják fel azt a Szentháromságnak nemes szándékra, akkor nem sok értéket tudnak felmutatni saját maguk és mások javára. Mondjátok el nekik, miért fontos mindent, ami velük történik átadni Istennek: mert így tudtok igazán lélekben engesztelni és sokak számára üdvös kincseket gyűjteni. Ilyenkor nemcsak magatokat gazdagítjátok, hanem mindazokat is, akikért áldozatokat hoztok. Használjátok fel jól az időt és halmozzátok a lelki kincseket!
 
2012.09. 10.                    Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/masokat-tanitani-az-engesztelesre

Szüntelen ima
Kedveseim, hárítsátok el imáitokkal a gonosz kísértő támadásait! Minden fegyver a kezetekben van, csak jól kell használnotok. Imádkozzatok szüntelen, ami azt jelenti, hogy ne a problémákon gondolkozzatok, hanem azokat azonnal adjátok át a Szentháromságnak, Égi Édesanyánknak! Ti pedig azonnal, imában tartsatok minden pillanatot, hogy ne tudjon az ellenség közétek férkőzni. Szüntelen ima: gondolatban odaállni az égiekhez, különböző hatékony fohászok, szentírási részlet, zsoltárok mondatai. Természetesen a rózsafüzér imádkozása a leghatékonyabb kapaszkodótok, amit minden nap mondjatok el! Ne féljetek, csak hittel, kitartással és buzgó odaadással imádkozzatok, még akkor is, ha nem érzitek az ima ízét. Ti csak tegyetek meg mindent és a többit bízzátok az ég Urára.
2012.09. 11.      Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/szuentelen-ima

A Szent Kereszt felmagasztalása
Kedveseim, nyissátok meg szíveteket a kegyelem befogadására! Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén gyermeki szívvel hódoljatok Urunk Keresztje előtt! Elmélkedjetek azon, milyen felbecsülhetetlen értéket hagyott Jézus számotokra, amikor megtapasztalhattok valami keveset a kereszthordozás ajándékozó szeretetéből. Bizony, hatalmas eszköz üdvösségetek szempontjából, mert rajta függött Jézus, akit átszúrtak váltságdíjul értetek. Feszüljetek hát ti is, engesztelő gyermekek, a keresztre, és engedjétek magatokat, bűneiteket odaszögezni, hogy ezen túl ne okozzatok fájdalmat és csalódást üdvözítő Urunknak. Fogadjatok el minden megpróbáltatást, hogy azokat felajánlva lelkeket mentsetek a Szentháromságnak!
2012.09. 14.          Anna Terézia
Lélektől lélekig
Kedveseim, éberen őrködjetek egymás fölött, hogy a gonosz lélek egyikőtöknek se árthasson! Legyetek figyelmesek a lelki szükségletekre, melyet szívetekben megmutat nektek a Szentlélek. Amire felfigyeltek, azt cselekedjétek is meg, mert gyorsan elmúlik a pillanat lehetősége! A legtöbbet lelketekből tudtok megtenni, a másik ember lelkéhez szólva. Csak vegyétek nagyon komolyan! Imádkozzatok, fohászkodjatok és engedjétek a Lélek nyelvét hallani, mert az biztosan odatalál, ahol a legnagyobb szükség van rá. Biztatlak, bátran imádkozzatok, imádkozzatok a nyelvek adományai által.
2012.09. 17.    Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/lelektl-lelekig

Az engesztelésben rejlő erő
Kedveseim, alázattal gondoljatok arra a hivatásra, melyre a Szentháromság hívott meg benneteket! Értsétek meg küldetéseteknek fontosságát, hogy a ti engesztelésetek, és felajánlott életetek nélkülözhetetlen az üdvösség történetében. Miután elfogadta életáldozatotokat a Szentháromság, onnantól kezdve pótolhatatlan kincs vagytok Számára. Féltékenyen őrizzétek szíveteket, hogy soha semmi ne tudjon benneteket eltántorítani meghívásotoktól! Mekkora erő rejtőzik egy-egy életátadásban, azt most fel sem tudjátok fogni! De hamarosan, amikor tanúságot kell tennetek hitetek buzgóságáról, megnyilvánul köztetek az igazi érték. Boldog a szív, amely felfogja, mekkora kincset hordoz a Szentháromság és égi Édesanyánk örömére.
2012.09. 18.   Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/az-engesztelesben-rejl-er

Személyes Istenkapcsolat

Kedveseim, mindig gondolkodjatok el azon, miért fontos számotokra a személyes Istenkapcsolat, hogy hogyan és mennyiben változtatja meg életeteket a Szentháromsággal való bensőséges és intim együttlét. Az engesztelés minősége függ a személyes jelenlétben való imától. Hogyan adjátok meg Istennek ezt az időt, mely meghatározza mindennapjaitok sikerét? Ha törekedtek megadni a Szentháromságnak a mindennapi dicsőítéseteket, akkor megtapasztaljátok, hogy engesztelésetek hatékonyabb lesz, mert felajánlásotokat egészen átjárja és átizzítja a szeretetkapcsolatotok Istennel. Próbáljátok meg így élni napjaitokat!

 

2012.09. 19.     Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/szemelyes-istenkapcsolat

A megújulást minden nap kérni kell!

Kedveseim, minden imátokban kérjétek a Szentháromságot, újítsa meg bennetek kegyelmeit! Ez azért nagyon fontos, mert a megújult lélekben tud kiáradni nagy erővel Isten ajándéka. Mindennap kérni kell lelketek megújítását azért, hogy frissen és üdén fogadhassátok a hozzátok érkező mennyei áldást. Minél inkább figyeltek erre, annál tökéletesebb lesz a közbenjáró szolgálatotok! Bízzátok magatokat ebben is a Szentlélekre, aki képes bennetek végbevinni átalakító csodáját. Így ti is a szeretet csodáiról tehettek tanúságot életetekkel.

 

2012.09. 20.    Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/a-megujulast-minden-nap-kerni-kell

Minden jóra fordítható

Kedveseim, szüntelenül tanuljatok, és készüljetek fel az élet mindennapi eseményei által! Fedezzétek fel és minden nap tudatosítsátok magatokban, mit és miért enged meg számotokra a Szentháromság! Ha valami jól sikerül, fejezzétek ki mélységes hálátokat! De ha valami rosszul sül el, akkor, amint azt felajánlottátok, kérjétek, fordítsa jóvá, amit elhibáztatok, hogy a legnagyobb jót hozza ki belőle a Szentháromság. Ez lesz a legcsodálatosabb iskola, amelyben minden jóra fordítható, a hitben gyökerező kegyelem által. Legyetek áldottak és boldogok, amiért szüntelenül gazdagodhattok a Szentháromságban!

 

2012.09. 21.       Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/minden-jora-fordithato

a
2011.09.14 ÉGI ÜZENETEK
 
Szűzanya:  Istenszeretet
 
 
Szűzanya: Drága engesztelő Gyermekeim! A szeretet rendkívül fontos. Annyira elképzelhetetlen szeretet nélkül az ember élete, mint ahogy a virág napfény nélkül nem tud megmaradni. A fuldokló levegő nélkül és a szomjas ember víz nélkül. Hogy mennyire hiányzik a szeretet, és mi történik azzal, aki nem kap belőle, arra most én egy nagyon szép példát fogok mondani az életből.
Ilonka néniről van szó. 82 éves, egész életét rááldozta a vele együtt lakó családjára. A legkisebb fiával és annak családjával lakik együtt már évtizedek óta. Sütött, főzött, vasalt, mosott rájuk. Vitte a gyereket az óvodába, amikor kicsi volt. De most egy nagy változás történt az életében. 3 szoba van a lakásban, az egyikben lakik Ilonka néni, a másikban a 22 éves unoka, a harmadikban pedig a szülők. A fiúnak megtetszett egy leány, udvarolt neki egy darabig, majd elvette feleségül. Természetesen nem volt külön lakása, és odahozta a szobájába. Együtt laktak, Ilonka néni azt hitte, minden folytatódik, úgy mint eddig. De most már a fiatal menyecske változtatott a helyzeten. Azt mondta, hogy ő önálló akar lenni, ne legyenek közös háztartásban. Egy konyha volt, és bizony elég nehéz volt megosztozni, hogy ki mikor főz. De mégiscsak sikerült valahogy békében megoldani. De aztán történt egy másik változás is. Megszületett az első unoka, Ilonka néninek a dédunokája. A fiatalasszony és a férje szerették volna, ha még egy szobájuk van. Kevésnek tűnik valahogy ez az egy szoba hármuknak. Megbeszélték a szülőkkel, hogy Ilonka nénit ki fogják helyezni a garázsba. Ilonka néni nagyon jó szívű volt, beleegyezett. A garázs alját szépen lefedték línóleummal, szigetelték az oldalát, hogy ne fázzon meg télen, kihurcolták a bútorait. Ilonka néni ezután ott lakott a garázsban. Nem volt már szükség semmire tőle, nem várták, hogy eljöjjön vásárolni, nem várták, hogy főzzön, mosson, vasaljon, semmi munkát nem fogadtak el tőle. Ezért egy kicsit szomorú volt, de aztán arra gondolt: -Ott van nekem az Úr Jézus, meg a Szűzanya, és ott a rózsafüzérem. Legalább többet tudok majd imádkozni. De sajnos ez a béke nem sokáig volt ott a szívében, ahogy ott ült a garázsban az ágyán. Mert egyszer csak vettek egy új, milliókat érő autót a fiúnak. Nézték, hogy az autó ott van az udvaron, ráesik az eső, jön a tél,  hóban, fagyban ott lesz a drága autó, ennek a garázsban a helye. Összedugták a fejüket a családtagok, és elhatározták, hogy Ilonka nénit beteszik a szociális otthonba. Szereztek is neki egy jó helyet. Ilonka néni elszomorodott, azért mert meg kellett válnia a családjától és az ő ismerős, kedves bútordarabjaitól, személyes tárgyaitól. De mit volt mit tenni, megértette, hogy az autó nem mehet tönkre. Szomorú volt, hogy az autót jobban szeretik, mint őt, de elfogadta ezt a helyzetet. Bekerült a szociális otthonba és ott egy nagyon kellemetlen szobatárs jutott neki. Hogy ha becsukta az ablakot az volt a baj, ha kinyitotta az volt a baj, ha imádkozott a kis ágyán, némán, csendben, akkor zavarta, hogy ő nem tud aludni. Ha a kislámpáját meggyújtotta, akkor megint csak veszekedett. Aztán amikor a bőröndből elővette a szép nagy keresztjét a corpussal, és gondolta, hogy ez az egy tárgy, amit magával hozott, hát ezt most kiteszi az ágya fölé. Kalapácsot és szöget is hozott magával, annyira előrelátó volt. De abban a pillanatban, ahogy megfogta a szöget és a kalapácsot, társa rögtön veszekedni kezdett vele, hogy ezt hagyja abba, hogy semmit nem lehet kitenni a falra. Azonnal megy és megmondja gondnoknak, hogy összeszurkálja a falat. Mit volt mit tenni, szegény Ilonka néni ráfektette a keresztet a párnájára, attól kezdve együtt aludt Jézus Krisztussal. Nem baj, így legalább közelebb volt hozzá, hozzásimulhatott. Megpuszilgathatta közben, ahogy lefeküdt. Az zavarta legjobban, hogy nem lehetett imádkozni úgy, mint otthon a garázsban. És erre fogta magát és elment a templomba. Be volt zárva, csak a rácsig volt nyitva. Nem baj, nem zavarta őt, bement, látta a tabernákulumot a rácson keresztül. Elmondta a három rózsafüzért állva, mert ott bizony nem volt szék, nagyon elfáradt a 82 éves lábaival, de azért ezt megtette nap mint nap. Egyszer eszébe jutott, hogy most már el kellene menni a férjéhez is a temetőbe. Tél volt, jó hideg, és nagy volt a hó. Felvette a hosszúszárú csizmáját, a meleg télikabátot, rózsafüzért a zsebébe és ment a temetőbe. A férje sírja mellett volt egy kis pad és arra le akart ülni. Látta, hogy vastagon ellepte a hó, a kezével lesöpörte és leült. El kezdte mondani a rózsafüzért, de nagyon hideg volt, a szíve egészen összeszorult, és rosszul lett. Hirtelen rádőlt a padra, a padról legurult a földre, a hóba, és három nap múlva találták meg a holttestét összefagyva.
 
A szomorú történetből láthatjátok, kicsinyeim, hogy mennyire hiányzik a szeretet az embernek. Hogy hova vezet, ha nem kap semmi szeretetet. A szeretet három területre lehet osztani: az egyik az Istenszeretet, a másik a felebaráti szeretet, a harmadik az önszeretet.
 
Ma, gyermekeim, az Istenszeretetről fogok nektek beszélni.
 
Először nézzük, hogy Isten hogyan szereti az embereket, a teremtményeit. Amikor Istenről beszélek, mindig az egész Szentháromságra gondoljatok. Az Atyára, a Fiúra és a Szentlélekre. Hát hogy szereti Isten a teremtményeit? Először is válogatás nélkül. Neki mindegy, hogy valaki fehér, fekete vagy sárga bőrű, egyformán szereti. Neki mindegy, hogy az egyik férfi, a másik nő. Egyformán kedves neki. Vagy az egyik gyerek, a másik felnőtt. Vagy az egyik vallásos, a másik hitetlen. Vagy az egyik katolikus, a másik zsidó vagy muszlin. Teljesen mindegy Istennek, ő egyformán szeret minden embert, aki csak él a világon. A másik, ami jellemző Isten szeretetére, hogy feltétel nélkül szeret. Egyszerűen nem mond semmi feltételt az embereknek, hogy most ilyen vagy olyan légy. Soha nem mondja Isten, te nem jársz templomba, ezért téged nem szeretlek. Ilyet ő soha nem ejt ki a száján. Vagy te parázna vagy, mert együtt élsz egy férfivel, és nem házasodtatok össze, nincs rajtatok az áldásom, nem szeretlek titeket. Ilyet Isten soha nem mond. Vagy nem szeretlek, mert ítélkezel, mert káromkodsz. Viszont felállította Isten a Tízparancsolatot, és aki annak nem tesz eleget, az azért elszámolás alá kerül majd halálakor, az első ítéletkor, és az utolsó ítéleten. De addig rengeteg kegyelemmel árasztja el. A harmadik, hogy Isten szeretete örök. Ugye ha mi, emberek megismerünk egy kellemes, jó természetű embert, akkor rögtön rajongásig tudjuk szeretni, és ez a szeretet eleinte még nagyon erős és lángol a szívünkben. De ahogy megszokottá válik az a felebarát, a szeretet egyre enyhébb lesz iránta. Gondoljatok egy házaspárra. Most egy negatív példát mutatok nektek:
 
Két fiatal összeházasodik, nagyon szeretik egymást, őrületig szerelmesek. Aztán összeköltöznek, és megismerik egymás természetét, és a szerelem egyre jobban elhal bennük. Mindig gyengébb, gyengébb lesz bennük, elhalványodik, a végén pedig szinte gyűlöletté válik. Tehát az ember nem állhatatos a szeretetben. Az ember szeretete nem tart örökké. Milyen más Isten szeretete irántunk. A fogantatásotoktól kezdve, egészen örökkön örökké a halálotokon át, a túlvilágon át, örökké tart az ő szeretete, soha nem múlik el. És talán akkor lesz a csúcsán a szeretete, amikor ott leszünk mellette, vele együtt élünk ott a Mennyországban.
 
Eddig arról volt szó, hogy Isten hogyan szeret bennünket, most pedig arról szeretnék beszélni, hogy miért kell szeretni Istent nektek, gyermekeinek.
 
Először is gondoljatok arra, hogy Isten, a hatalmas Úr, az Ég és a Föld Ura megteremtette a világot. Az egész Világmindenséget, a Naprendszereket, ezen belül megteremtette a bolygókat, csillagokat, a bolygókhoz tartozó Holdakat, és magát a Földet. Szeressétek Istent ezért a gyönyörű Földért, amit lakóhelyül adott nektek! Szeressétek Istent a kék égért, a rajta úszó fehér bárányfelhőkért, a zöld rétekért, a fenséges erődkért, a hófödte hegycsúcsokért, a lankákért, a virágos mezőkért, a madárcsicsergésért, a kedves vadállatokért, akik olyan gyönyörűek, a cicátokért, a kutyátokért és szeressétek az emberért, mert végül az embert is megteremtette, és személy szerint téged is életre hívott. Ó, milyen boldogság ez, hogy meghívott Isten bennünket a földi életre, mert a földi élet igaz, hogy sok szomorúságot, gondot okoz nekünk, de ugyanakkor örömöket is ad. Hát mennyire lehet örülni annak, amikor a napod jól sikerül, mindent meg tudsz oldani, amit beütemeztél, vagy mennyire lehet örülni egy jól sikerült vizsgának, vagy amikor egy súlyos betegségből meggyógyulsz. Vagy mikor a kicsi unokád rád mosolyog vagy felkacag. Annyi szépség van már ebben a földi életben is.
 
De szeressétek Istent a szenvedésekért is! Mert a szenvedés is érték, majd erről később fogunk beszélni. Szeressétek Istent a többi emberért, akiket körétek állított, a hozzátartozóitokért, barátaitokért, rokonaitokért, ismerőseitekért, az ellenségeitekért. Mert ha mindig csak kedvesen, kényeztetve, nagy szeretettel szólnak hozzátok, akkor hiúak lennétek, önteltté válnátok. Kell, hogy legyen egy rosszakaratú ember is valahol a környezetedben, aki a hibáidra keményen rávilágít, tükröt tart eléd. Tehát szeretni kell Istent még az ellenségeitekért is.
 
És most nézzük, hogy az ember, mit tud adni Istennek ezért a nagy szeretetért! Mivel tudja kifejezni, hogy ő is szereti Istent. Például az imával. A napi 24 órából kell, hogy találj 1-2 órát, vagy 3-at, vagy 5-öt tetszés szerint, kinek hogy van hozzá kedve, beállítottsága, lehetősége. Kell egy kis időt szakítani Istenre, amikor csak Vele vagy. Senki más, csak Isten és te, ti ketten vagytok együtt a kis szobádban, rejtekedben. És akkor hívni kell Őt, az egész Szentháromságot, hogy jöjjön oda, hogy ott legyen körülötted. És akkor érezni fogod a jelenlétüket, dicsőíteni kell őket, ha már odahívtad, mindegyiküket külön-külön. Azután elmondani a kéréseidet, a köszönetedet, a háládat, és amikor ez megtörtént, akkor el lehet kezdeni imádkozni. És ahogy belefogsz, mondjuk egy rózsafüzérbe és mondod a Miatyánkjait és Üdvözlégyeit, azt veszed észre, hogy nem tudsz figyelni. Éppen ezért azt kell tenni, hogy a rózsafüzér tizedei előtt, mindig elmélkedni, szemlélődni kell. Pl. a fájdalmas rózsafüzér második tizedénél vagyunk, (Akit érettünk megostoroztak. Mielőtt belekezdenél ebbe a 10 üdvözlégybe, csak annyit mondjál a te Jézusodnak: „Uram Jézusom, szeretlek Téged, megyek oda az ostorozó oszlophoz, ahol vagy, látom levetkőztettek, teljesen meztelenül állsz ott. Ó, de boldogan eltakarnálak, hogy ne nevetgéljenek rajtad a gonosz emberek. És most felkötöznek az oszlophoz, előveszik korbácsaikat, azokat a szörnyű szerszámokat és nagyokat vágnak a hátadra, Jézusom, bár inkább engem korbácsolnának, mert én bűnös vagyok, te pedig egészen ártatlan. És gondoljatok bele, ahogy így imádkozzátok a rózsafüzért, az örvendetesnél, a dicsőségesnél is, a világosság rózsafüzérnél is. Mindenhol kell, hogy eszetekbe jusson egy mondat. Ha nem is jut eszetekbe más, csak ennyit mondjatok közben: Jézusom szeretlek, Szűzanyám jöjj ide, te is imádkozz velem! Elég ennyi is, és már a lelked felfrissül és tele leszel szeretettel. A konkrét imaidőn kívül mást is kell nyújtanod Istennek, hogy érezze, mennyire szereted. A nap 24 órájában szinte állandóan engesztelni kell őt. Nagyfalun is ezt mondja Csilik Atya.
 
Mit is jelent ez, hogy a nap 24 órájában engeszteljük? Talán állandóan imádkozni kell, és elhanyagolni az állapotbeli kötelességeinket? Nem, egyáltalán nem azt jelenti, csak azt, hogy belevonod az életedbe. Amikor felébredsz, rámosolyogsz Jézusra, és mondod: Köszöntelek édes Jézusom, hálásan köszönöm, hogy ki tudtam magam pihenni az éjszaka. Neked adom az előttem álló napot. Irányítsd értelmemet, szívemet, segíts dönteni ebben-abban. Vagy amikor dolgozol a kertben és már nagyon fáj a derekad, túlságosan forrón süt a nap, letörlöd a homlokodról a verítéket, fölegyenesedsz és mondod: Jézusom, neked adom fáradságomat, oszd ki a hitetlen és közömbös lelkek között, hogy megtérjenek. És nem is folytatom, mert annyi mindent lehet mondani Jézusnak a nap folyamán, és ezzel érezni fogja, hogy mennyire szereted. Az ima után itt van a hála. Gondoljatok bele, hogy mennyi mindenért kell köszönetet mondani a Jó Istennek. Természetes, hogy hálásak vagytok, ha valami jól sikerül, hálásak vagytok, hogy fedél van a fejetek fölött, hogy ki tudtátok fizetni a számláitokat, hogy nem nyomorogtok. Hálásak vagytok, hogy a gyereketek átment az érettségin, vagy jól sikerült neki. Hálások vagytok, hogy megszületett az unokátok. Tehát az természetes, hogy a jó dolgokért hálásak vagytok. Még az egészségetekért is hálát adhattok. De az már nem annyira természetes, hogy pl. hálát kellene adni Istennek azért, hogy van két lábatok, amin el tudtok menni a templomba, az engesztelésre. Van két dolgos kezetek, amivel még meg tudjátok művelni a kerteteket, meg tudjátok főzni az ebédet, el tudtok mosogatni, tudtok dolgozni. Azután van két szemetek, amivel sok minden szépséget láthattok az életben, elképzelitek, hogy milyen lehet sötétségben élni. És ezért hálát kell adni, a szemünkért is. Hálát kell adni azért is, hogy hallotok. Amikor valami szép zene van a rádióban, vagy a tv-ben, jó gyönyörködni a zenében, végighallgatni a nagy művészek szimfóniáit. Azután, mikor átmentek az úttesten, milyen jó, hogy halljátok az autók dübörgését, mert különben, ha nem hallanátok, és nem lennétek eléggé szemfülesek, elütne könnyen az autó, tehát a hallásotokat is meg kell köszönni. Ami olyan természetesnek tűnik, mind meg kell köszönni. Hogy nem vagytok tolószékben, tudtok jönni-menni. Hogy nem vagytok ágyhoz kötöttek. És ha tolószékben vagytok azt is meg kell köszönni, hogy értelmeteket még mindig meghagyta a Jó Isten. Tudtok imádkozni, tudtok szeretni. Tehát mindezért hálával tartoztok Istennek.
 
Azután a harmadik, amivel ki tudja fejezni az ember az Istenszeretetét az áldozat, az önmegtagadás és a szenvedés. Nézzük a szenvedést! Ha van valami betegséged és fájdalmad, akkor ti, engesztelők máshogy fogjátok ezt fel, mint azok, akik nem vallásosak. A nem igazán hívő emberek a szenvedéstől dühösek lesznek, még káromkodnak is. Ilyeneket mondanak, hogy Isten miért ver engem, miért nem a szomszédomat veri, vagy miért nem a kollégámat, az mennyi bűnt elkövet. És akkor én, aki rendesen éli az életét, én szenvedjek itt. Nos hát, a nem igazán hívő ember így fogadja a szenvedést.
 
De ti még a szenvedéssel is ki tudjátok fejezni Isten iránti szereteteteket. Mert, ha beleestek egy betegségbe és fájdalmatok van, akkor nem méltatlankodtok, hanem elfogadjátok és felajánljátok Istennek azért, hogy lelkeket mentsetek. Azért kell lelkeket mentenetek a fájdalmaitokkal, mert Isten éhezik és szomjazik a lelkek után. És hull a könnye, azért mert látja a pokol felé haladni azt a rengeteg sok millió embert. És csodálatos módon a ti szenvedéseiteket átalakítja – ha felajánljátok – kegyelemmé, és rászórja ezeknek a millióknak a fejére és nagyon sokan közülük megtérnek. Azután nézzük az áldozatok kérdését! Hogyan lehet áldozattal kifejezni, hogy szereted Istent? Hogy lehet örömet okozni Istennek?  Itt van a böjt vagy a virrasztás, mint áldozat. A böjtöt ugyanúgy, ha vállalod, föl lehet ajánlani a lelkek megtérésért. De, aki nem egészséges, annak nem szabad böjtölni, legalábbis gyomorböjtöt végezni. Azért, mert a test a Szentlélek temploma, és aki azt rongálja, bűnt követ el. Tehát a cukorbetegek, gyomorbetegek stb. nem böjtölhetnek, nem szabad nekik, Isten nem engedi. De akkor mit tegyenek ők? Itt van pl. a nyelv böjtje. Ha nagyon szeretsz beszélgetni, egyik nap elhatározod, hogy most lecsökkented a beszélgetéseket, most csak a legfontosabbakat fogod kimondani a családtagok vagy a szomszédok között. Vagy ami még sokkal nehezebb, hogy hallasz egy hírt, pl. hogy a szomszédasszony megcsalja a férjét. És ezt, mint újdonságot szeretnéd elmondani ennek is annak is, de ha böjtölni akarsz a nyelveddel, egy szót sem szólsz, magadba zárod. Vagy ha megbántottak, megsértettek, mondjuk a menyed vagy a vejed, durva szót mondott, akkor olyan jó lenne elpanaszolni valakinek, aki meghallgatna, megvigasztalna, mondaná, hogy ó, hát pont neked mondanak ilyet, ez nem is igaz, ez rágalom, szegénykém. És ezt az együttérzést várod a másik embertől, és ezért szeretnéd elpanaszolni. De ha a nyelvedet böjtölteted, akkor magadba zárod ezt a fájdalmadat, nem mondod el senkinek, csak Jézus Krisztusnak. Ez nagyon nehéz.
 
De higgyétek el, megadja hozzá a kegyelmet, csak kérni kell. Azután ott vannak az önmegtagadások, amikor lemondasz valamiről, amit nagyon szeretsz. Képzeld el magad, hogy mész az utcán hőségben, kánikulában, csorog a víz az arcodról, és egy cukrászda ajtaja nyitva van. Be szoktál menni ide, és veszel egy fagyit általában. De most eszedbe jut Jézus, szeretetet érzel iránta, örömöt akarsz neki szerezni, elfordítod a fejed, nem mész be és nem veszel fagylaltot. Ezt egyszer-egyszer megteszed. Ez egy nagyon szép önmegtagadás. De van ennek egy magasabb foka, ahová már kevesen jutnak el. Elhatározod, hogy hátralévő életedben végig lemondasz a fagylaltról, vagy a fekete kávéról, vagy a szeszes italról, vagy bármiről, amit te szeretsz. Minél jobban kiüresíted magad, drága gyermekem, annál előbbre jutsz az életszentség útján. Amikor már egészen kiüresítetted magad, és mindenről lemondtál, ami neked kedves, akkor foglalja el igazán Jézus helyét a szívedben. Vannak egész apró, jelentéktelen önmegtagadások, de Isten előtt hatalmas kincsek. Rászáll egy légy a karodra, nem zavarod el, hagyod, hadd kellemetlenkedjen egy kicsit, Isten kedvéért, hogy örüljön, hogy áldozatot hozol. Vagy viszket valahol a bőröd, nem vakarod meg, vagy nagyon szomjas vagy, már nyúlsz is a pohár után, de aztán eszedbe jut az Úr Jézus szomjúsága és csak két perc múlva iszol és felajánlod a lelkekért. Vagy mész az utca napos oldalán, csorog rólad a víz, mert annyira meleg van. A másik oldal, ahol a dolgod lenne, árnyékos, de te mégsem mész át, végig mész a napos oldalon Isten iránti szeretetből. Ez egy gyönyörű önmegtagadás. A Mennyei Atya, Jézus és a Szentlélek nagyon szereti az önmegtagadásokat. Azt szokták ígérni, ha mindennap végzel önmegtagadást nagyon nagy lépésekben fogsz haladni a szentté válás útján.
 
És most befejezem, amit az Istenszeretettel kapcsolatban szerettem volna tanítani nektek. Elmondom, hogy a tanítás alatt hogyan is van jelen a Szentháromság. A Mennyei Atya hosszú, fehér ruhában és aranypalásttal a vállán, gyönyörű csillogó aranykoronával jelent meg, mint az Ég és a Föld Ura, Királya. Ide áll elétek, és ahogy itt áll ezt mondja: „Gyermekeim! Most leveszem a koronámat, ide teszem a kezembe. Emlékezzetek az első parancsomra: „Én vagyok a te Urad, Istened, Uradat Istened imádd, és csak neki szolgálj!” Hát én most ezt szeretném megvalósítani egyenként a ti kis szívetekben. Végigmegyek köztetek, megfogom a koronámat, és beleteszem mindegyiketek szívébe, mert szeretném elérni, hogy Én legyek a ti szívetek Királya. Hogy Én mondhassam meg, mikor mit tegyetek, hogy Én szerethessek helyettetek. Engedjétek meg ezt, kicsinyeim! És most mindegyiketek homlokára rajzolok egy kicsi keresztet. Most a Szűzanya szól újra: Drága Gyermekeim! A Mennyei Atya idejön a helyére, itt áll veletek szemben, és most az Úr Jézus következik, de hogyan! Pici 3 éves gyermekként, úgy fog szólni hozzátok. Itt áll mellettem, édesanyja mellett, és azt mondja: „Édesanyám, vegyél öledbe és vigyél körbe a testvéreim között. – Mi van a kezedben, kisfiam? –Az én kezem tele van apró kicsi piros szívecskékkel. Annyi szív van a kezemben, ahányan itt ülnek ebben a teremben. Vigyél oda édesanyám, mindenkinek szeretnék egy kis piros szívet beletenni a szívébe. És már viszem is kisfiamat. És mikor beleteszi a kis szívet a szívetekbe, így szól hozzátok. Azért teszem bele kicsi gyermekszívem a ti szívetekbe, hogy egyre jobban növekedjen bennetek az én szívem, hogy mindig mondjátok el napközben, sokszor a fohászt: „Jézusom édes szíve add, hogy mindig jobban szeresselek.” És ahányszor elmondjátok, ez a szív mindig egy kicsit nagyobb lesz, és a végén akkora lesz, mint a ti szívetek. És most egyenként, miután kicsi szívemet beletettem a ti szívetekbe, kicsi karomat kitárom, átölelem a nyakatokat és egy gyermeki csókot lehelek az arcotokra.
 
És most Én, Szűzanyátok szólok újra hozzátok. Visszajön a kicsi Jézus az ölemben, és ide leállítom magam mellé. És most a Szentlélek következik. Hófehér, hosszú ruhában áll itt, hosszú, fehér szárnyakkal, egészen a földig ér a szárnya. A kezében van egy aranyszínű lapos kehely, és ebbe a kehelybe magas tűz lobog az Ő szeretetlángjának tüzével. Amikor kezdtetek gyülekezni, megtelt a terem angyalokkal. A sok angyal közül egy 5-6 éves forma angyal idejön a Szentlélekhez segíteni. A Szentlélek Isten odaad a kezébe az apró kis gyertyákat, mint amilyeneket a körmenetben is szoktak vinni. Még nincsenek meggyújtva. A Szentlélek Isten az angyalkával körbemegy köztetek. Az angyalka egyenként nyújtja a gyertyákat a Szentlélek Istennek, aki meggyújtja az Ő szeretetlángjával, és belehelyezi a szívetekbe. És ezt mondja a Szentlélek: Drága Gyermekem! Most az én isteni szeretetlángomat teszem a szívedbe, hogy úgy szeress Engem, a Szentlélek Istent, mint ahogy Én szeretlek téged, hatalmas, lángoló szeretettel. Emlékezz vissza arra, hogy minden jót, ami benned van, minden erényt Én ültettem a szívedbe! A legszebb erényeteket elsősorban: a hitet, a reményt, a szeretetet.
 
És most visszajönnek ide a sorba, hárman állnak egymás mellett és Én, Édesanyátok. És mi mindnyájan felemeljük a kezünket, és egy nagy keresztet rajzolva megáldunk benneteket az Istenszeretet lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
a
2009. szeptember 14., Szűzanya: Az áteredő bűn
Én: Édes Jézusom, szeretlek, tégy engem békéd eszközévé. Drága Mennyei Édesanyánk: gyermeki szívvel várjuk tanításodat, úgy csüngünk szavadon, mint kicsi gyermek az édesanyja ajkán.
 
Szentlélek Istenem! Kérlek segíts abban, hogy tüzesen, lelkesen tudjam átadni a Szűzanya tanítását!
 
Szűzanya: Drága Kicsi Engesztelőim! Örömmel tekintek végig rajtatok, hogy újra itt vagytok, hűségesen és szomjasan várjátok üzenetemet. Ma olyan valóságról beszélek nektek, amiről elég keveset hallottatok: az áteredő bűnről. Miért is kellett Szent Fiamnak emberré válni és meghalni? Az ÁTEREDŐ BŰN és annak következményei miatt. Vizsgáljuk meg ebben a tanításomban, hogy mi az áteredő bűn, mi lett volna, ha ősszüleink nem esnek bűnbe, van-e áteredő bűn, és hogyan lehet megszabadulni tőle?
 
1.      Első kérdés: Mi az áteredő bűn? Az első emberpárt Isten a legtökéletesebb lelki – testi harmóniába teremtette: testük egészséges és szép volt, lelküket a jóság, a tisztaság, a szeretet, a béke, az igazság jellemezte. Ez a lelki – testi harmónia azt jelentette, hogy testük minden ereje és érzéke mindig szótfogadott a léleknek, amely mindig azt akarta, amit Isten. De sajnos a gonosz csábítására megtörtént az első bűn. A Mennyei Atya próbára tette az első emberpárt: nekik adta az egész paradicsomot és egy fát kijelölt, hogy arról nem szabad enniük. De jött a Sátán kígyó alakjában és azt mondta, hogy Isten a tudás fáját tiltotta el tőlük, hogy nehogy olyan tökéletesek és okosak legyenek, mint Ő. Éva erre leszakított róla egy gyümölcsöt, és Ádámnak is adott belőle. Isten haragja lesújtott rájuk és kiűzte őket a paradicsomból. Ettől kezdve verítékük hullatásával tartották fenn magukat, Éva fájdalommal szülte gyermekét. Életük csupa küzdelem, szenvedés volt és meg kellett halniuk. Mivel a bűn az első emberpár által jött a világba, és meghozta nekik a szenvedést és halált, így ez a bűn átöröklődött az egész emberiségre a következményeivel együtt. Halál és kárhozat szállt minden emberre egynek a bűnbeesése miatt. Ti emberek erre ámulva kérdezitek: „Hol itt az igazság?” Miért kell nekem bűnben születnem azért amiért nem is tehetek, amiért az első emberpár vétkezett? Hát felelős vagyok én azért, amit nem is én követtem el, hanem elődeim? Akik így beszélnek, Gyermekeim, azok nem tudják, hogy az áteredő bűn nem személyes felelősség az emberek lelkén, hanem csak HIÁNY. Hiánya a megszentelő kegyelemnek. Talán egy életből vett példával jobban meg lehet ezt érteni:
Volt egy ember, aki nagy összeget nyert a lottón, melyből egy gyönyörű sokszobás kertes házat vett és egy orvosi-műszer gyártó céget alapított. Családjával együtt nagy gazdagságban és pompában élt. Az üzlet remekül ment, sok hazai és külföldi megrendeléssel. De sajnos volt egy nagy hibája, hajlott a léhaságra. Belemerült a szerencsejátékokba és az alkoholizmusba. Egyre több pénzt elpazarolt. A vállalkozása tönkrement, mindenfélét eladogatott a házból. Látva a reménytelen helyzetét, nagy kölcsönöket vett fel. Már a számlákat sem tudták fizetni. Az alkoholtól a mája elrákosodott és egy év alatt meghalt. Ott maradt felesége és 3 kiskorú gyermeke. Jöttek elárverezni a házat. A feleség hajléktalan lett, a gyermekek állami gondozásba kerültek. A szegény feleséget és a 3 gyermeket az ő halála után megillett volna az örökség, de csak rengeteg adósságot hagyott maga után. A családja bűnhődött az ő léhasága miatt: nagy HIÁNYOKAT szenvedtek, pedig nem tehettek arról, hogy így alakult a helyzetük. Ugye így jobban megértitek, mi az áteredő bűn, amit nem mi követtünk el, mégis alatta mi is mindnyájan szenvedünk.
 
2.      Most képzeljétek el, mi lett volna, ha ősszüleitek nem követték volna el az engedetlenséget, az első bűnt!
Akkor most is ott élnétek a paradicsomban. Sokasodnátok, az anyák fájdalom nélkül szülnének, nem lenne bűn, csak szeretet és béke, nem lenne szenvedés, öregség, betegség és halál. De sajnos nem így történt! Az áteredő bűn, mint valami óriás kígyó fonja körül az egész földet és megkeseríti az ember életét. Emiatt sírtok, emiatt szenvedtek és haltok meg.
 
3.      Van-e áteredő bűn? Ennek bizonyítását magában az emberben kell keresni. Isten tökéletesen jónak teremtette az embert, mégis mindenkiben benne van az jó és a rossz egyszerre. Erre is mondok nektek egy élő példát.
Láttam egy asszonyt, aki nagyon adakozó, segítőkész, jószívű. Látogatja a betegeket, vigasztalja a szomorúakat, kisegíti az anyagi gondokkal küszködőket. A nászasszonyát nem szereti, mert úgy érzi elszakított tőle egyetlen fiát. Egyik nap elmegy hozzá a fia és így szól: Anyu, te nyugdíjas vagy, van időd. Nagyon lázas az anyósom, és hogy mi elmehessünk dolgozni, eljönnél-e vigyázni rá? A válasz az volt, hogy nem. Azt hazudta, hogy arra a napra már van egy fontos programja. Ebben az asszonyban ez az anyai önzés, hogy haragszik, amiért fia a másik családhoz kapcsolódott, ez a hajlam az áteredő bűnből ered. A hajlam az emberben már pici korban megvan. Tételezzük fel, hogy a baba, mikor megszületik, csupa jót lát maga körül és mégis, ahogy cseperedik, kezd makacskodni, engedetlenkedni, hazudozni és lustálkodni. A szülők által elvetett mag a legjobb volt, s a termés mégis konkolyos. Ez azért van, mert az újszülöttben már elszórta az áteredő bűn a rosszra való hajlamot. Mindnyájan rosszra való hajlammal születtetek, így az Istenhez emelkedés erőfeszítésbe kerül. Csak egyetlen ember született áteredő bűn nélkül a világba és az Én vagyok, a ti Mennyei Édesanyátok. Még a legnagyobb szenteknek is harcolniuk kellett a bennük lévő rosszal.
Másodszor, hogy van áteredő bűn bizonyítja a tenger sok bűn, ami tombol a világban: a sok gonoszság, önzés, gyilkosság, rablás, betörés, csalás, szélhámosság. Ugyanis mivel – ahogy az előbb mondtam, nagy erőfeszítést kíván az áteredő bűn legyőzése – sok ember nem törekszik erre és lesüllyed a bűn mocsarába. Tehát, Gyermekeim nem Isten teremtette az embereket romlottnak, hanem nem igyekeznek a bennük lévő rossz hajlamot kinevelni magukból, ami az áteredő bűn következménye.
Harmadszor bizonyítja, hogy igenis van áteredő bűn, hogy nagyon nehezen tudtok megszabadulni bizonyos hibákból, gyengeségekből, bűnökből. Mindig ugyanazokat a bűnöket gyónjátok meg: pl. ítélkeztem, szétszórt voltam az imában, veszekedtem, hiú voltam, falánk voltam. Tehát minden keresztény vallásos embernek megvannak a maga megszokott bűnei és képtelenek szabadulni tőle. Ez bizony az áteredő bűnből származó hajlamok miatt van, azért olyan nehéz elhagyni. Ezért kell imádkozni Kicsinyeim, magatokért a Megszabadítás rózsafüzért és az Én Szent Fiam megszabadít titeket a megszokott rossz gyengeségeitektől.
Negyedszer bizonyítja az áteredő bűn valóságos létezését a sok ellentmondás és kettőség, ami az ember jellemében van. Egyszer bemondták a hírekben, hogy egy gyilkos hidegvérrel betört egy öreg néni lakásába, elvágta a nyakát és miután végzett vele, a nyávogó macskáját a hűtőben talált tejjel megitatta. Sajnálta az állatot, hogy nem lesz, aki enni adjon neki, és éhes lesz. Ez is bizonyítja, hogy Isten nem gonosznak teremtette őt se, csak gyilkoló hajlama, mely az áteredő bűnből fakadt, elhatalmasodott rajta. De nem kell mindjárt gyilkosokra gondolnotok, csak figyeljétek magatokat! Mennyire tudtok lelkesedni, milyen buzgón imádkoztok és még aznap a kerítésen át a szomszédasszony el kezdi szidni-hordani a harmadikat, és ti bólogattok, vagy vele együtt ítélkeztek. Pedig lelketek nem akarja a bűnt, mégis óhatatlanul elmerültök benne. Azért van, mert a Kísértő könnyen behálóz, a bennetek lévő rossz hajlam miatt.
4.      Hogyan lehet megszabadulni az áteredő bűntől? Először is a keresztség lemossa rólatok, melyet Szent Fiam Jézus Krisztus szenvedése és halála hozott meg nektek. Másodszor az áteredő bűn következményét a rosszra való hajlamot úgy lehet legyőzni, hogy Velünk, Égiekkel állandó, szoros kapcsolatban maradtok ima, böjt, bűnbánat, áldozat útján. Minden áldott nap megbánjátok bűneiteket a szívetek mélyéből, gyakran veszitek magatokhoz Jézus Krisztus Szent Testét és Vérét, így igyekeztek megőrizni magatokon a Megszentelő Kegyelem hófehér ruháját. Aki így él, az egészen mentes lesz az áteredő bűn nyomasztó hatásaitól, és a szenttéválás felé halad. Aki így él, azt a gonosz hiába kísérti, nem tudja megkaparintani.
Drága Kicsinyeim! Szíveteket-lelketeket úgy ahogy van minden nap ajánljátok fel Nekem! Én átadom Szent Fiamnak hadd szépítse, alakítsa, csiszolja olyanná, amilyennek elképzelte a Mennyei Atya, mikor saját képmására teremtett titeket. Tárjátok ki szívetek ajtaját a Szentlélek Isten előtt, hogy fényével a Nagy Figyelmeztetéskor, mely a küszöbön van, egészen megtisztíthassa és előkészítse Jézus Krisztus 2. eljövetelének fogadására.
Éva felemelt kezein keresztül édesanyai áldásomat adom mindannyiatokra az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Értsd meg végre ezt az egyszerűséget

1964. szeptember 3.

A kis kápolnából átvittem a monstranciát (üresen!) a Szentlélek-plébániatemplomba, s amint vittem, útközben is beszélgettem, imádtam és engeszteltem az Urat. Ő meghatva így szólt:
“Te élő szentségtartóm vagy.
A Mennyei Atya elküldött Engem, mint egyszülött Fiát, hogy titeket megváltsalak, de nektek is részt kell vállalnotok az Én megváltó munkámban, melyet szeretettel hívjatok elő lelketek mélyéből. Ott szunnyad, csak ne legyetek restek, ébresztgessétek és tápláljátok magatokat Szent Véremmel.
Megkérlek, ne haragudj, hogy pihenő idődben ily hosszan zavartalak, de nincs más a közelemben, s úgy vártam, hogy kibeszélhessem magam valakivel. Kis testvérkém, szolgálj Engem az Én tetszésem szerint!”

Ez még júniusban történt, 13-án, keresztelésem 51-ik évfordulóján. Amint este kis szobámba léptem, abban a pillanatban az Úr Jézus elárasztott jelenlétével. Én megrendültem, mert annyira közel állt velem szemben, és így szólt:
“Látod, testvérkém, csak ennyi az egész: ez a leheletszerű lepel választ el minket egymástól, s tudod, mi ez? Az élet, mely még fogva tart a földön.”

Elmélkedésem közben arra gondoltam: Imádott Jézusom, a bűneim! Ó, bocsáss meg, hogy semmi el ne válasszon Tőled! -s Ő akkor csak egyetlen szóval ennyit mondott:
“Bízzál!”

Utána még hosszan időztem Előtte. Nem tudom leírni örömömet, melyet az Úr szavai nyomán éreztem. Amikor azt írtam, közel állt velem szemben, nem láttam, csak éreznem engedte jelenlétét. Azért írom ezt, nehogy félreértés legyen.

1964. szeptember 14.

Estefelé, amikor imádási órára készültem, az Úr Jézus kezdett ismét szólni:
– “Jöjj, csak jöjj! Alig tudom kivárni jöttödet. Minél több és nagyobb az áldozat, melyet meghozol, annál boldogabbá teszel. Hidd el, hatalmatok van az Istent boldoggá tenni. S Én ezt a boldogságot rajongva várom, mely által lekötelezel, és kegyelmeimet harmatként hullatom reátok állandóan.”

1964. szeptember 18.

Reggel a szentmisén az Úr Jézus beszélgetett. Akkor nehéz lelki kínjaim miatt nem tudtam leírni. Utólag csak azt írtam le, amire az Úr Jézus külön megkért:
“Erzsébetem, nagyon-nagyon köszönöm, hogy a sok szenvedést elfogadtad.”

Most lelkem megkönnyebbült. Az Úr hangjának hallatára megszűnt lelkemben a gonosz hatalma is, de néhány óra múlva újra hatalmába kerített, annyira, hogy majd megzavarodtam. Este már nem bírtam ki. Elmentem a mellém rendelt nővérhez, és megmondtam neki, milyen hazug vagyok, és bocsánatát kértem, hogy állandóan hazudoztam neki. Ő mindenáron meg akart nyugtatni: nem gondolná, hogy félre akarom vezetni őt. Ez azonban nem nyugtatott meg.

Azért tehát 19-én reggel elmentem lelkiatyámhoz, hogy neki is meggyónjam gyötrő kételyeimet, melyek miatt annyira szenvedek. Ő meglepve hallgatta vallomásomat, és alig ismert rám, hogy mi történt velem? Én tovább vallottam, hogy nem új ez a kín, hosszú hónapok szenvedései alatt görnyedek, nem bírom tovább. Nem merek a szentáldozáshoz járulni, állandó vétek nyomja a lelkemet. Nemegyszer sírva fuldokoltam bűneim miatt, melyektől sehogy sem tudok szabadulni. Ő jóságos szavaival mindenképpen meg akart nyugtatni, s így szólt: “Járuljon csak nyugodtan a szentáldozáshoz. Én magamra vállalom a teljes felelősséget, mert meg vagyok arról győződve, hogy nem követ el bűnt.” Ő még több mindent mondott: hogy biztos a dolgában, és lássam be én is, a gonosz akar engem távoltartani Istentől, és kétségbe akar ejteni.

Addig, míg szavait hallgattam, meg is nyugodtam, de amint kiléptem a gyóntatószékből, abban a pillanatban ismét elárasztottak a kínzó kételyek, de úgy, mint még soha. Százával támadtak rám a gonoszok, és úgy éreztem, kórusban ordították lelkembe, hogy igenis hazug vagyok, és siránkozásommal gyóntatómat is megtévesztettem, s ez még csak súlyosbítja hazugságaimat. -El lehet gondolni, hogy ezek után mily rettenetes lelki gyötrelmeim voltak! Teljesen Isten végtelen és irgalmas szeretetébe ajánlottam lelkemet… A Szűzanyához folyamodtam: Édesanyám, takard el vétkeim sokaságát Szent Fiad elől, hogy ne szomorodjék el rajtam …

1964. szeptember 20. és 23-a között

Az Úr Jézus többször kért:
“Leányom, tedd rendbe földi dolgaidat. Az idő gyorsan halad, s te úgy repülsz Felém, hogy sebességét már szinte nem is érzed. Szédítő távolság van a lelked és a föld között. Kedvesem, várlak szerető Szívvel. Az Isten hív mérhetetlen szeretetével.”

1964. szeptember 24.

“Leányom, most, miután pihentél, ne lepődj meg azon, hogy a szenvedések ismét elárasztják lelkedet. Ugye, érzed a gonosz kísérletezéseit? Ne bánkódj, hiszen Én veled vagyok s benned működöm. Sötét körülötted minden, és gátlásaid ismét előtörnek lelkedből. Mondtam már, így lesz ez halálod napjáig. Mint az éj és a nappal, úgy váltakoznak lelkedben a fény és a sötétség. Én nem engedem az éjt állandóan uralkodni lelkedben, de a nappalt sem. Nem akarom, hogy állandóan világosság legyen. Hidd el Nekem, így kell ennek lennie. Én tudom, mi válik lelked javára. Te csak add át magad továbbra is isteni tetszésem követeléseinek.”

Én megyek szíveket keresni!

1963. szeptember 1. – hétfő

Ez a nap a szenvedő papi lelkekért felajánlott böjt. Ahogyan az Üdvözítő kérte tőlem, kenyéren és vízen való böjtöléssel egy szenvedő papi lelket szabadítok ki a tisztítótűzből. A böjt némileg elgyengít, mivel a házimunkámat is a megszokott módon végzem, gyermekeimnek segítek. Munkám végeztével estefelé az Úr Jézushoz mentem. A Benne való elmerülést egy váratlan kellemetlenség zavarta meg. El kellett köszönnöm az Úr Jézustól. Amint hazafelé mentem, így szólt:
“Várlak otthon, mire hazajössz, ott leszek kis szobácskánkban.” Igen meghatódtam ezen, s az Ő jelenlétében elfogyasztottam szerény kis vacsorámat, mely csak kenyér volt. Az Úr Jézus ott volt velem, nem láttam, de jelenlétének érzetével bizonyította ezt. A nagy fáradtságom miatt nem tudtam soká fennmaradni, hogy térden állva imádjam Őt. Az Úr Jézus végtelen jósággal és figyelmességgel így szólt:
“Pihenj csak le! Én még egy kissé időzöm nálad. Érezd az Én áldott jelenlétemet és Szívem bánatát, melyet megosztok veled. A mi szívünk együtt dobbanjon!”

Könnyeim megeredtek, a bűneim fölötti bánatot fokozta nagyon. Ki ne könnyezne ennyi jóságra és figyelmességre?
Az áhítatos csendben Ő állt mellettem, és utána elköszönt:
“Pihenj békében! Én megyek szíveket keresni!”

Amint éreztem szent jelenlétének távolodását, utána szóltam zokogó hangon: Hová mégy, imádott Jézusom? Ő bánattal teli hangon válaszolt:
“Csak megyek. Először is a Nekem szentelt lelkeket keresem fel, felkínálom nekik újra és újra kegyelmeimet.”

1963. szeptember 2.

Ebéd közben kezembe került a “Vigilia” c. folyóirat. Olvasni kezdtem egy cikket, s az Úr Jézus csendesen megszólalt:
“Tedd el! Elfelejtetted, amire kértelek, hogy mondj le minden szórakoztató olvasmányról? A te életed ez elvonultság, az imádság és áldozat legyen. Avagy nem akarsz igaz kármelita lenni? Ez nagyon fájna Nekem. Nehéz a lemondás? Ne félj, meghálálom neked!”

Szomorúan bántam, amit tettem, és utána gyorsan munkához láttam, miközben imádtam Őt. Amint kimentem a kertbe, a ruhákat teregetni, Ő így szólt:
“Várlak kis szobánkban. Jöjj be egy kicsit Hozzám!”

Amint a kis szobába léptem, abban a pillanatban szent áhítattal töltött el az Ő jelenléte. Rövid imádás után ismét munkához láttam. Az Úr Jézus arra kért:
“Igyekezz és gyere, visszavárlak!”

Visszasiettem és leborultam. Ő elárasztotta lelkemet isteni jelenlétével, és arra kért:
“Csak Engem szeress, csak Nekem szolgálj még jobban! Ugye, ismert szavak ezek előtted? Tudod, mindig azt kérem tőled, amire Szívem legjobban vágyik.”

1963. szeptember 12.

Szentgyónásom után nagy kínokkal árasztott el az Úr Jézus, és ezek a szenvedések változtak. Hol azért kellett szenvednem, mert a kételyek szorongattak, hol pedig a Szűzanya kérésére a haldoklók kínlódását és a Sátánnal való küzdelmét kellett elszenvednem. A Szűzanya újra így szólt:

“Látod, kislányom, ha Szívem Szeretetlángja kigyúl a földön, ennek kegyelmi hatása kiárad a haldoklókra is. A Sátán megvakul, és a ti virrasztó imátok segítségével a haldoklók kegyetlen küzdelme a Sátánnal megszűnik, és Szeretetlángom szelíd fényénél a legmegáltalkodottabb bűnös is megtér.”

S míg ezeket mondta, szenvedéseim annyira fokozódtak, hogy a fájdalomtól majd összeestem.

Megjegyzés:

“Ha a Szentírás (Mt. 12,31) a Szentlélek elleni bűnökről azt mondja, hogy sem a földön, sem a másvilágon nem bocsáttatnak meg, akkor ennek oka nem a bűnbocsátó hatalom hiányában, hanem a bűnös bűnbánatának hiányában keresendő. Nem a bűn nagysága az, mely a bűnt meg nem bocsáthatóvá teszi, hanem a bűnös megrögzöttsége, bánatának hiánya.” (Univ. Prof. Dr. J. Pritz: Dogmatik -Skriptum)

Prof. Dr. Schütz Antal ugyanúgy fejti ki a Szentírás eme idézetét, s egy lépéssel tovább megy: “Az Üdvözítő itt nem azt mondja, hogy a Szentlélek elleni bűnök egyáltalán nem bocsáthatók meg, hanem hogy nehezen nyernek bocsánatot, nehezebben, mint bármely más bűn. Márpedig nem azért, mert a bűnbocsátó hatalom velük szemben kevésbé hatékony, hanem mert mivoltuknál fogva akadékot vetnek a bűnbánó lelkületnek. A Szentlélek elleni bűn ugyanis a megismert hitigazság elleni tusakodás, amelynek nyomában jár a penitenciátlanság. Az ilyen bűnök az Üdvözítő szavai értelmében nagyon nehezen kapnak bocsánatot, nem azért, mert a bűnbocsátó hatalom rájuk nem terjeszkedik ki, hanem azért, mert a bűnbocsátás tényleges elnyerésének alanyi feltételeit hiúsítják meg…” -(Dogmatika, 11. 561)

Szent Jánost idézve (1Jn. 5,16) pedig ezt fűzi hozzá: “Lelkiállapotuk miatt az ilyen bűnösöknél kevés remény van megtérésükre… Egyébként nem tilalmazza (=Szt. János), hogy az ilyenekért imádkozzanak a hívők, csak nem buzdítja rá, minthogy meglehetősen kilátástalannak tartja.” (U.o.) Ha már most, adott esetben, egy bűneiben megátalkodott bűnössel szemben Isten kénytelen érvényre juttatni igazságosságát, akkor bölcsessége és mindenhatósága megtalálja az utat és módot, hogyan és mikor vessen véget az ilyen ember hiú és vakmerő terveinek. A halál óráját minden körülményével ugyanis senki sem tervezheti ki magának, és: “Isten nem hagy magával csúfot űzni!” De ettől eltekintve, fenti kifejtés alapján nem állítható a Szentírásról (Mt. 12,31), hogy a meg rögző” bűnösök megtérésének lehetőségét tagadná. Ez reménykeltő megállapítás, mely a Szentírás analóg összehasonlítására épült (Mal. 1,2,3; Oz. 4-14; Jer. 3,12-14, 3.22; Róm. 9), mint pl, Oz. 14,5: “Meggyógyítom hűtlenségüket, és szívemből szeretni fogom őket, elfordul tőlük haragom!”)

Egyébként ki meri magának fenntartani a jogot, hogy valamely bűnösön a megrögzöttség fokát megállapítsa? Ez az ítélet csak Istennek jár ki! Azért helyénvaló az ima és áldozat a megrögzött bűnösökért is, sőt őértük még inkább, mert a “legjobban rászorulnak Isten irgalmára.” (Fatimai-ima) Mindezek alapján tehát megállapíthatjuk, hogy a Szűzanyának a megátalkodott bűnösök érdekében adott ígérete nem ellenkezhet a Szentírással. Ha egy bűnös a maga erejéből nem képes bánatot indítani, akkor csak rendkívüli segítő kegyelemmel érheti el ezt. Ilyen -emberileg szólva – reménytelen esetekben a mi hatalmas Szószólónk: az Irgalmasság Anyja még mindig bánatra indíthatja a haldoklót. De ezt a kegyelmet hittel és bizalommal kell kérnünk és az Általa nyújtott “eszközök”-et igénybe vennünk. A csodásérem által történt rendkívüli megtérések, pl. nem beszédes bizonyítékai-e a Szűzanyának a lelkek feletti nagy hatalmának? A zöld skapulárét pedig a Szűzanya kifejezetten a megátalkodott bűnösök megtérése érdekében adta nekünk, s mennyi feltűnő megtérés történt általa! Napjainkban a Szűzanya “új eszköz”-t ad a kezünkbe. Mivel a Sátán vak gyűlölete tetőfokát érte el, s ezt a testben-lélekben legyöngült haldoklókon tombolja ki előszeretettel, azért a Szűzanya is hatványozott fokban árasztja rájuk anyai Szívének irgalmát. Áldozatos virrasztó imánk hatására a Szent Szűz ráirányítja a haldoklóra Szeretetlángja fényét, mely a Sátánt megvakítja. A Sátán szorongattatásaitól megszabadultan, a haldokló új erőre kap, s most már szabadon dönthet végső sorsát illetően.

Az ilyen nagy kegyelmeket azonban ki kell esdenünk. Nem hiába kéri tőlünk a Szűzanya a haldoklók megmentése érdekében áldozatkészségünk legmeggyőzőbb jelét: az éjjeli virrasztást, mert az emberi természetnek ez a tapasztalat szerint nehezebbre esik, mint a kenyéren és vízen való böjtölés. – S nem ok nélkül beszél XII. Piusz pápa “megrendítő titok”-ról, hogy oly sok lélek megmentését a jó Isten a mi imánktól és áldozatunktól teszi függővé. (Mystici corporis kezdetű enciklika)

A Szent Szűz felhívását nem szívlelhetjük meg eléggé. Tudatos-e bennünk az oly sok lélek örök elvesztése feletti nagy felelősségünk? Enyhítsük a Szűzanyának a lelkek elvesztése feletti fájdalmát, csillapítsuk így az Úrnak a lelkek utáni szomját! – A Kiadó.

1963. szeptember 14.

Munkám közben a Szűzanya sürgetett, hogy menjek el és sürgessem szent ügyét. Én annyira zavarban voltam emiatt, és eddig még soha nem érzett ellenállás kezdett gyötörni. Vajon a Szent Szűz hangja-e? Nem az én képzelgésemnek estem-e áldozatául? Ez azért merült fel bennem, mert a két nap előtt történt szentgyónásom után, amikor a lelkiatyámnak átadtam a Szent Szűz újabb kérését, mely szintén sürgető volt, ő azt válaszolta, hogy ne menjek a Püspök atyához, ő majd vállalja a Szent Szűz előtt a felelősséget. Ha a Szűzanyának sürgős, akkor intézkedjék Ő. Továbbá: Várjam meg, ha a Püspök atya a városba jön, akkor szóljak neki. Erre azt válaszoltam lelkiatyámnak: Igen, teljesen alávetem magam mindannak, amit mond, és semmit sem teszek az ő parancsa és engedélye nélkül. A Szűzanya közben tovább sürgetett:
“Menj sürgősen!”

Megkérdeztem: Édesanyám, hová, merre menjek? Kihez? Ő határozott választ adott:
“Menj az esperes atyához, és kérdezd meg őt, tudja-e, mikor jön a Püspök atya?”

Mikor e szavakat meghallottam, zavaromban már azt sem tudtam, hová legyek. Ez nem várt utasítás volt. De még mindig nem tudtam magam elhatározásra bírni. Magamban már előre számoltam az előttem lehetetlen következményekkel, hogy a Püspök atya ilyenkor nem szokott jönni, és mit fog szólni az esperes atya, ha elébe állok kérdésemmel. De a sürgetés sokkal erősebb volt, semhogy ellen tudtam volna neki állni. Abbahagytam házimunkámat, és sietve az atyához mentem, hogy ezt megkérdezzem. Ő nem lepődött meg, így válaszolt: “Igen, hétfőre várjuk sírkő-szentelésre, de még pontos választ nem kaptam.” Megkértem, jelezze az időt, ha eljön, beszélni szeretnék vele. Utána eléje térdeltem, kértem őt, áldjon meg, még mielőtt távozom. Ő – mikor áldást kérek – mindig meglepődik, én viszont ezt természetesnek tartom.

Mivel az atya nem jelezte az időt, nagy volt a belső megaláztatásom. Nem tudtam, mire jó ez? Habár az indítás, mely után elmentem, igaznak bizonyult, bennem mégis a kételyek szorongása vett erőt. S ha ez mégsem a Szent Szűz indítása volt? Vagy akkor melyik hatalom késztetett erre?

1963. szeptember 16.

A Szűzanya ismét szólt:
“Kislányom, Szívem Szeretetlángjának kegyelmi hatását minden népre és nemzetre kiterjesztem, nemcsak az Anyaszentegyházban élőkre, hanem mindazokra a lelkekre is, akik Szent Fiam áldott keresztjének jelével megjelöltettek.”
Utólagos naplóbejegyzés: “a meg nem kereszteltekre is!” (Ezeket a Szűzanya 19-én és 22-én is újra mondta.)

1963. szeptember 24.

Majd újra így szólt: “Szeretetlángom, melyet Szívemből reátok óhajtok árasztani mind nagyobb mértékben, kiterjed a tisztítóhelyen szenvedő lelkekre is. Jegyezd fel jól szavaimat, írd, amit mondok s add át az illetékeseknek: Azok a családok, akik csütörtöki vagy pénteki napon a családjukban az engesztelő imádási órát megtartják, ha a családban meghal valaki, egyetlen szigorú böjti nap után (a család egy tagja részéről megtartva -megjegyzés) a család halottja kiszabadul a tisztítóhelyről.” (Ha a kegyelem állapotában hunyt el.)

Az Úr Jézus így szólt:
“Tetszel most Nekem. Kérdezed, miért? Csak iparkodj! Mit mondott az őrangyalod? Fokozd magamban az imádást és hódolatot Isten szent fölsége iránt. Látod, elhatározásod által, hogy óránként tartasz lelkiismeret-vizsgálatot, lelked mindjobban hangolódik az Istenben való elmerülésre és imádásra. Hódolatod is nagymértékben fokozódik Isten szent fölsége iránt. Ez az elhatározásod igen nagy összeszedettséget kíván. De a szeretet előtt nincs lehetetlenség. Erre Én elég példát adtam. Erőszakos természeted megmarad, de ebből a rossz természetedből – ha alárendeled magad isteni kezemnek – Én mesterművet alkotok. Csak hagyd Rám magad úgy, mint a megtaposott szőlővessző, mely az átalakulás után borrá lesz, és ebből lesz Szent Vérem. Te is az Én Szent Véremtől ittasulsz meg, de csak akkor, ha előbb átalakulsz, és mint a must, kitisztulsz. Vagy mint a búza, mely őrletés után lesz csak Szent Testemmé átváltoztatva. Te is csak az őrletés után változol át és lesz istenivé nyomorúságos természeted. Ugye érted? Sokat elmélkedtünk erről együtt. Aki eszi az Én Testemet és issza az Én Véremet, az Bennem marad, és Én őbenne. Akiben Isten van, az istenivé lesz. Kislányom, éld bele magad ebbe a nagy kegyelembe!”


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: