‘0728’ cimkéjű bejegyzések

1996. július 28.

 

SZERESSÉTEK EGYMÁST, MINT ÉN SZERETTELEK TITEKET

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ármin vagyok, ne félj!

Köszöntelek testvérem és testvéreim, kik nem ajkatokon hordjátok Krisztust, hanem a szívetekben. Így ajkatok a szív bőségéből nyílik imára és Isten dicséretére és így szavaitokon keresztül árad belőletek a krisztusi szeretet, méltó alázattal, tisztelettel és imádattal – az Atya szent nevével és szeretetével – a Fiú; Jézus Krisztus megváltói irgalma és alázatos szívével, a Szentlélek Úristen egyesítő erejével, a dicső szent­háromságú egy igaz Isten kegyelme által. Ámen.

Imádkozzunk testvérem és testvéreim! Áldás és dicsőség és imádat a szentháromság egységének úgy, mint az Atya, a Fiú egyszülöttje, az örök Ige a megváltó, egyedül üd­vözítő Jézus Krisztus, és Isten szent Lelke a Szentlélek Úristen, ki keresi a lelkeket, ki közöttetek munkálkodik, ki lelketekben a lelkiismeret szava, ki gyűjti a nyájat, hogy a bárányok egyek legyenek a pásztorral. Ki viszi bárányait haza az atyai házba, hogy bemutasson benneteket az Atyának, mint övéit, ki szívetekben lángra lobbantja a szeretetet, mert mondotta: “Tüzet hoztam a földre és legfőbb vágyam, hogy lángra lobbanjon.” Ez a láng testvéreim a szeretet lángja, mi árad körülöttetek, mert szívetekben hordozzátok és ennek a tűznek világítani kell, terjedni, hogy az emberek ne sötétben járjanak, hanem keressék a fényt, mert ki a fényben jár az tudja hova megy. A sötétség fiai nem látják, hogy az az út, min járnak hova vezet. Mennek mint a vakok, vezetőjük a sátán, ki nagyon ügyel arra, hogy kilétét fel ne fedje.        .

 

Ti pedig testvéreim ügyeljetek arra, hogy a világosság fiai legyetek, hogy a becsapott, a félrevezetett lelkek fordítsák arcukat felétek, és ráeszméljenek arra, hogy az út, min haladnak hova vezet. Mert Uratok, megváltó Üdvözítőtök senki előtt életében nem zárja el azt az utat, mi a mennyekbe vezet. Bármikor reá lehet lépni a keskeny útra, mi a mennyek országába vezet, mert minden embemek felkínálja a megváltó szeretet a bűnbánat szentségét, csak akarni kell és a kegyelem megadja neki.

Ezért mondottam annyiszor és mondom most is: Engeszteljetek, engeszteljetek, engeszteljetek! A lelkeket menteni és menteni kell, mert a búza kész az aratásra. Az emberiség, mint a barom fut a végzete felé. Eddig azt mondottam, hogy megy, de már azt mondom, rohan. De azt is mondottam már, hogy minél nagyobb a bűn, annál bőségesebben hull reátok a kegyelem, mert a bűnt a kegyelemnek mindig felül kell múlnia. Ezt az Istennek a felül nem múlható szeretetét, Jézus Krisztus megváltó kínha­lálát, a Szentlélek kiáradását, szavakkal megköszönni nem lehet, csak szívetek lángra­lobbant szeretetével, hogy Atyátoknak kedve telj en az ő gyennekeiben. Mert mit

mondott Uratok, megváltó Istenetek; “Szeressétek egymást, mint én szerettelek titeket. Mert onnan tudják meg az emberek, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. ” Ha ez a szeretet él szívetekben, mert a kegyelem megadja nektek, meglát­játok Isten dicsőségét. Ámen.

 

Testvérem és testvéreim! Haladjatok ezen az úton, legyetek tiszták, gondolatban, cselekedetben, testben és lélekben. Ne féljetek testvérem, mert a kegyelem felvértez benneteket a bűnnel szemben, mint egy jó katonát, ki a harc mezejére indul. Adjátok át magatokat a megváltó szeretetnek, ki megnyitotta előttetek a mennyek országának ajtaját Jézus Krisztusnak, ki szomjúhozza a ti lelketek üdvösségét, ki érettetek függött szent sebein, a keresztfán, hogy közte és köztetek ez a találkozás létrejöjjön, hogy fel tudjátok fogni és érezzétek, hogy mennyire szeret az Isten. Ámen.

 

Testvérem, haladj ezen az úton. Ne félj semmitől. Készítsd elő a lelkedet ennek a szeretetnek a teljes befogadására. Lángoljon a szíved a szeretetben, mert megváltó Istened szíve is lángol értetek. Hisz olyan szépen imádkozzátok “Jézusnak az Oltáriszentségben lángoló szíve, gyújtsd szívemet irántad való szeretetre. ” Ámen.

Mert ha szívetek lángja találkozik, sok kicsi lángból nagy láng lesz, minek fénye messzire világít és találkozik megváltó Istenetek lángoló szeretetével, így lesztek egyek Vele és benne, mint ő van az Atyával. Ámen.

Testvérem! Ne féljetek, hangolódjatok teljesen Krisztusra. Éljetek az ő jelenlevésében. Ne akarjátok megfejteni Isten titkát, mert elpocsékol játok drága időtöket. Nektek nem ez az Istentől rendelt feladatotok. Ne dörömböljetek olyan ajtón, mi zárva van előttetek. Már annyiszor figyelmeztettelek benneteket a gonosz mesterkedéseire, mert becsap, mert tévútra vezet benneteket, hogy a jó nem is jó, a rossz nem is rossz. Ismer benneteket, jobban mint ti magatok. Egyőtöket a pénz ördöge, másotokat a test ördöge, a hannadikat a hatalom ördöge, vagy mind a három.

 

Hányszor, de hányszor figyelmeztettelek benneteket, hogy két úrnak nem szolgál­hattok, testnek és léleknek. Vagy felemelkedik a lélek, vagy lerántja a test az érzéki vágyakhoz, mihez a krisztusi szeretetnek semmi, de semmi köze. Ezt jegyezzétek meg, ami jó a testnek, az a lélek ellen van. Vagy pedig ami a lelket felemeli az szolgává teszi a testet. Hajtsátok a testet a lélek igájába. A meditálás nem egyenlő az imával. Bizonyos mértékig lemondotok szabad akaratotokról, mi veszélyes játék. Ezt értsétek meg. Nem a szeánszon keresztül vezet az út sem az Atyához, sem pedig Jézus Krisztushoz. Mivé teszitek magatokat???

Legyetek gondolatban szabadok és cselekedetben tiszták és meglátjátok Isten országát. Ámen.

 

Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg testvérem és testvéreim a mennyei Atya, kinek akarata az, hogy üdvösségetek legyen szent Fia; Jézus Krisztus keresztáldozata és kiömlött szent vére által. Jézus Krisztus, az Atya egyszülöttje, az örök Ige, Isten szent Lelke, a Szentlélek Úristen, a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja Mária, ki közbenjárótok szent Fiánál, Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket. Isten minden angyala és szentjei imádkozzanak értetek.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled és veletek. Ármin.

 

a

Lelkem fájdalmát Anyám Szeretetlángja csillapítani tudja

1963. július 9.

Az esti szentséglátogatáson imádtam és engeszteltem Őt, és kértem, födjön be Szent Vérével mindannyiunkat. Mielőtt elbúcsúztam, áldást kértem. Az Úr Jézus igen elérzékenyült hangon így szólt:
“A mi lábunk együtt járjon!” S útközben ezt mondtam Neki: “Te vagy az én Szememfénye!” Ő éreznem engedte Szívének repeső örömét, s így szólt:
“De régen mondtad ezt Nekem! Pedig nem unom hallgatni! A szeretetet nem lehet megunni. Te talán unalmasnak találod, ha Én egy valamit sokszor elmondok neked?”
S az utolsó szava ez volt:
“Kislányom, nagyon szeretlek!”

1963. július 22-23.

“Észrevetted-e, hányszor megyek feléd, hogy megfogjam kezedet? Vezetlek, hogy ne légy bátortalan. A kegyelmek bősége, mely erőt és bátorságot ad, ez vagyok én. Ez az Én világosságom, mely bevilágítja a göröngyös utakat, melyeken neked járnod kell. A fény nem azért van a lelkedben, hogy botorkálj, hanem azért, hogy emlékeztessen arra, én is ilyen utakon jártam.” (Júl. 23.) “Nem mindegy az, hogy milyen lélekkel járjátok ezt az utat. Sokan vannak fény nélkül!.”

Most a Szűzanya veszi át a szót:
“Ezeket akarom Szeretetlángommal megvilágítani, mert anyai Szívem bőséges szeretetét árasztom felétek, halhatatlan lelkek felé, mint Szent Fiam megváltó munkájának édes gyümölcseire. Úgy mondjátok ti: gyümölcse Jézus. Ő az Én Gyümölcsöm. Az Ő gyümölcse pedig ti vagytok. Kármelita kislányom, ti választottak, ti különösen ízes gyümölcsei vagytok. Vadon nőtt gyümölcs is van. Oltódjatok bele mindenhol, ahol csak tehetitek, a rejtett élet áldozatos gyümölcseivel, mely által nemesebbé lesz a vadon nőtt gyümölcs is. Áldozat-imádság! Ez a ti eszközötök! A cél: a megváltó munka érvényre jutása. Bárcsak felérnétek óhajtásaitokkal a mennyei Atya trónjához, akkor az eredmény is bőséges lenne.”

1963. július 24.

Amint a kertben pihentem, elgondolkoztam a sok szenvedésen, mely testemet-lelkemet állandóan elárasztja. Az Úr Jézus közben meglepett jóságos, bátorító szavaival:
“Szenvedj csak, szenvedj bátran, kitartóan, őszinte odaadással! Ne latolgasd, milyen: kicsi-e, vagy sok? Az az érdemszerző, melyet még itt a földön meghozhatsz Értem. Az idő rövid, testvérkém, és soha nem tér vissza többé. Amit egyszer kiengednél, azt soha nem kínálom fel többé, mert úgy gondolom, nem szívesen fogadod. Minden kis felkínálkozó cselekedetedre tedd rá a szeretet nyomatékát, a határozottság pecsétjét, hogy önfeláldozó szeretettel fogadod, s így ez által megváltó munkám boldog részesévé tehesselek…

Minden csepp kis szenvedést, melyet a tiszta áldozat és szeretet árán hozol meg, a Szentháromság gyönyörűségére szolgál, és Velük együtt is fogod élvezni (az örök boldogságot). Ez lesz a jutalmad, mely nem e világból való.”

1963. július 26.

“Újra panaszkodnom kell – mondta az Úr Jézus – hallgass meg! Annyira fáj a lelkem! A mennyei Atyám képére és hasonlatosságára teremtett lelkeket, kik a Sátán karmai közé kerülnek, elnyeli az örök kárhozat. Lelkem fájdalmát Anyám Szeretetlángja csillapítani tudja. Ennek a rettenetes lelki fájdalomnak csillapítója vagy te is, leánykám. Azért kérlek, fogadj el minden szenvedést, melyet nyújtok.”

Az Úr Jézus szavai után nyomban a Szent Szűz szólt:
“Kármelita kislányom, bármily nehézséggel is kell megküzdened, ne add fel a harcot. Szeretetlángom által, melyet most bocsátok a Földre, a kegyelmi idők eddig még soha nem ismert korszaka kezdődik. Légy, hű segítőtársam!”

1963. július 28.

Borzalmas lelki kínokat kell szenvednem. Alig bírom lábon hordani. A haldoklók miatt kell szenvednem, hogy el ne kárhozzanak. Gyötrő szenvedéseimben az Úr Jézus így szólt:
“Ugye nagyon szenvedsz? Én akarom így, s tudom, te sem akarsz mást, mint Én. Mondom, elhagyottan, félreértetten, megvetetten kell szenvedned. Ez az igazi részvétel az Én megváltó munkámban, mely sok-sok lelket megment. Kegyelmem bőségében szenvedéseid mindegyre érdemszerzőbbek lesznek.”

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: