‘0627’ cimkéjű bejegyzések

Az idő jó felhasználása 

 

 Kedveseim, legyetek éberek és nyitottak elfogadni a mindennapi eseményeket! Ne arra figyeljetek elsősorban, hogy mit és hogyan tegyetek, csak használjátok fel jól az időtöket! Tegyetek mindent áldozatos szívvel és őszinte odaadással, akkor biztosan a szeretet cselekedeteiben fogtok gazdagodni. Tanuljátok az élethelyzeteket őszinte odaadással elfogadni! Vizsgáljatok meg mindent, amibe belefogtok, de ne időzzetek túlságosan sokat egy-egy helyzetnél! Sokszor azonnal kell mozdulni a Szentlélek figyelmeztetésére, mert soha vissza nem térő alkalmakat mulaszthattok el.

2012.06. 04                 Anna Terézia

 

http://engesztelok.hu/lelkielet/az-id-jo-felhasznalasa 

 

 

A helyes döntés

 

Kedveseim, ragyogja be a Szentháromság fénye életetek minden napját, hogy lépteitek az Ő világosságában haladjanak. Figyeljétek a Szentlélek útmutatásait, mert megadjaa helyes döntéshez szükséges kegyelmeket, hogy Istennek tetsző módon cselekedjetek! Kérjétek minden helyzetben a segítségét, hiszen nélküle rossz irányban haladnátok, és az ellenség kihasználná ingadozásaitokat. Viszont ha vele indultok el, sőt egészen beleálltok szent akaratába, akkor csodálatos dolgokra lesztek képesek. A Szentlélek sugallatait, a belső csend megteremtésével lehet felfedezni, amit merész bátorsággal követhettek. Minden indítás jó, ha előmozdítja Isten nagyobb dicsőségét és az alázatban gyökerező lemondások létráján halad. Figyeljetek és bátran cselekedjetek!

2012.06. 05.           Anna Terézia

 

http://engesztelok.hu/lelkielet/a-helyes-doentes

 

Gyónás

Kedveseim, ne meneküljetek el önmagatok elől, hanem vállaljátok fel mindazokat a nehézségeket, amelyek belőletek származnak! A Szentháromság kegyelme, mely felülről érkezik, betölti edényeteket gazdagon, ha testi korlátaitok és rendezetlenségeitek nem akadályozzák meg a bennetek való hatékony működését. Ezért nagyon fontos, hogy gyakran és jól végezzétek a szentgyónásaitokat, mert e szentség általi tisztulással válhattok alkalmas befogadóivá a kegyelmeknek. Vannak olyan picinek látszó botlások, amelyek mellett könnyen elmehettek, de ha kéritek a Szentlelket és ráfigyeltek, megvilágítja bennetek a foltok nagyságát és sötétjét. Ilyenkor alázattal hajoljatok meg Isten fénye előtt! Őszinte bűnbánattal, és kiengesztelődéssel a szívetekben térjetek vissza a Szentháromság örömébe!

 

2012.06. 18.             Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/gyonas

A Szentlélek működése bennünk

Kedveseim, figyeljetek mindig éberen arra, amit bennetek művel nap, mint nap a Szentlélek! Engedjétek felismerni, milyen gazdagon pazarolja rátok kegyelmeit! Amikor nem vesztek észre semmit, akkor álljatok meg egy percre, és kérdezzétek meg a Szentlélektől: miért nem ismertem fel eddig, a Te bennem való hatékony működésedet? Talán mert rohanásban vagyok? Vagy, mert éppen a világ dolgaiban merültem el? Vagy csak hagytam, hogy a pillanatok elmúljanak? Nyissátok meg hát lelketeket, hiszen még a legparányibb dolgokban is jelen van és működik bennetek. Legyetek érzékenyek mindenre, és szüntelen hálálkodjatok gazdagságáért és azért a sok jóért, amivel elhalmoz titeket.

2012.06. 19.                       Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/a-szentlelek-mkoedese-bennuenk

 

Megújulás

Kedveseim, ne várjátok meg, amíg elérkezik az idő a megújulásra! Ti már most is mindent megtehettek annak érdekében, hogy lelketek megújulást találjon a Szentháromságban és égi Édesanyánk közbenjárása által. Csak szorgalmasan imádkozzatok és engeszteljetek, hogy lelkek tömegének biztos utat mutassatok áldozataitok felajánlásával. Szép életpéldáitokkal járjatok elöl testvéreitek között és buzdítsatok minél többeket a Szentháromság buzgó követésére. Mindenekelőtt a szentségekhez járuljatok, mert általuk van életetek a Szentháromságban. Legyetek kitartóak, semmi és senki ne tántorítson el titeket a rendszeres szentségi élettől. Édesanyánk mellett biztonságban haladhattok ezen az úton.

 

2012.06. 21.        Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/megujulas

 

Buzgóság

Kedveseim, a Szentháromság szeretete sürget titeket a buzgóságra. Olyanra, amely mindig képes megújulni és felemeli lelketeket, amikor arra nem is gondoltok. Ha törekedtek mindig a jobbat tenni, ami a lelkek javát előmozdítja, és eközben elfeledkeztek önmagatokról, akkor biztosan jó úton jártok, még ha ebből ti magatok nem is érzékeltek semmit. Soha nem az számít Isten előtt, ami a ti szemetekben jónak látszik, hanem csak az, amit az Úr annak tart. Kézzelfogható jeleit tapasztalhatjátok, csak kérjétek, hogy Isten szemével lássátok a történéseket. Biztos az az út, amely békességet teremt szívetekben és megszűntet bennetek minden kételkedést. Bízzatok, és haladjatok!

 

2012.06. 22.             Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/buzgosag

 

Áldozatok észrevétlenül és zokszó nélkül 

 

Kedveseim, áldozatotok akkor lesz kedves a Szentháromság előtt, ha azt észrevétlenül és zokszó nélkül hozzátok meg. Azért fontos így átadni mindent, mert a Mennyei Atya tudja és látja, amit a rejtekben tesztek. Akkor értékesek az áldozataitok, ha azokat olyan természetesen végzitek, mint a levegővételt, nem pedig nyűggel és megjegyzésekkel. Ha kéritek a kegyelmet, ezt is el tudjátok sajátítani, hogy erénnyé formálódjon bennetek. Ezek azok az értékes gyöngyszemek, melyek felcsillannak a Szentháromság előtt. Próbáljátok, gyakoroljátok és meglátjátok, mily gyönyörűségesen fénylenek majd kincseitek!

2012.06. 24.          Anna Terézia

 

http://engesztelok.hu/lelkielet/aldozatok-eszrevetlenuel-es-zokszo-nelkuel 

 

Őszinte szeretet 

 

Kedveseim, mennyire tudjátok szívből átadni magatokat a Szentháromságnak? Milyen őszinték szeretet szolgálataitok testvéreitek felé? Azért fontos ezt a kérdést feltennetek, mert csak őszinte válasszal juthattok el az őszinte Isten és felebaráti szeretethez. Akkor fog megnyilvánulni és meggyökeresedni bennetek a Szentháromság szeretete, amikor képesek lesztek lemondani saját, amúgy jónak látszó vágyaitokról csak azért, hogy Isten nagyobb dicsőségét szolgáljátok egy közös cél érdekében,. Mindaddig, amíg nem ismeritek fel az alázatban növekedő lemondás kegyelmi kincsestárát, addig még híján vagytok az igaz Isten és felebaráti szeretetnek, Mert a szeretet nem érzelmekben megnyilvánuló cselekedet, hanem a közös, bensőséges jóakaratra való törekvés megnyilvánulása.

2012.06. 27.               Anna Terézia

 

 http://engesztelok.hu/lelkielet/szinte-szeretet

 

 

Felvállalni, amit elhibáztunk 

 

Kedveseim, legyen bátorságotok felvállalni mindent, amit elhibáztatok. Őszinte és tiszta lélekkel tanúsítsatok megbánást a Szentháromság és Édesanyánk előtt. Ők nem ítélnek el gyengeségeitek miatt, mint a legtöbb ember, hanem irgalmas szeretetükben kezüket nyújtják felétek. Higgyétek, hogy megkönyörülnek rajtatok! Ne engedjétek, hogy a kísértő ítéletet mondjon rátok! Utasítsátok el a szabadító Jézus Krisztus nevében, és mondjátok neki, hogy ne merészeljen titeket zaklatni és háborgatni, mert ti a názáreti Jézus Krisztus gyermekei vagytok, az Ő oldalán álltok, és az Ő hatalmának védelmét élvezitek. Ettől soha ne tántorodjatok el, sőt másokat, a szükségben lévőket is erre bíztassatok. Nagy lendületet kaptok ehhez a munkához, csak higgyetek erősítő kegyelmében. Bátran tegyetek tanúságot a tanításokról, melyet megosztok veletek.

2012.06.28.           Anna Terézia

 

http://engesztelok.hu/lelkielet/felvallalni-amit-elhibaztunk

a

1999. június 27.

 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Armin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem és testvéreim Krisztusban az Atya Isten szeretetével, atyai megbocsátó irgalmával, hisz elküldötte közétek az ő egyszülött gyermekét; Jézus Krisztust, hogy mit az ősszülők hagytak rátok – az áteredő bűnt, mi atyáról fiúra száll – szent vérével tisztára mossa lelketeket, visszaszerezve istengyermekségeteket, hogy üdvösségetek legyen általa mindörökké. Isten szent Lelke pedig közétek jött a Fiú által, ki hívogat, szólítgat benneteket és építi lelketekben Isten templomát, hogy üdvösségetek legyen mindörökké. És szétosztja köztetek ajándékait akarata és tetszése szerint; a bölcsesség lelkét, az igazság lelkét, a tisztánlátás lelkét és készíti lelketek hófehér köntösét, hogy tisztán és hófehéren érkezzetek meg arra a gyönyörű találkozásra, hol megértitek és érezni fogjátok, hogy mennyire szeret az Isten, a dicső szentháromságú egy igaz Isten, úgy mint az Atya, a Fiú és a Szentlélek Úristen nevében, Ámen.

 

Imádkozzunk testvéreim! Minden dicsőség, imádás a Tied egy igaz Istenünk, a dicső szentháromságban. Legyen áldott szent és szentséges neved, most és mindörökké. Feléd kiáltva kérünk, mennyei édesatyánk fordítsd reánk irgalmas szemedet. Védd meg és erősítsd meg felé kiáltó gyermekeid, sokszorozd meg szent Lelked kegyelmi erejét, tedd a te gyermekeid lelkét alkalmassá a kegyelem befogadására. Bölcsességet adj ó Urunk és Istenünk nekik, hogy felismerjék szent Fiadban Jézus Krisztusban megváltó, üdvözítő Istenüket. Adj imádkozó, engesztelő lelkeket, add a bűnösök megtérését. Szabj határt a gonosz hatalmának, adj ó Uram Istenem Atyám, munkásokat az aratásban, mert az aratni való nagyon sok, a munkás meg nagyon kevés. Kérünk könyörgünk hozzád a szeplőtelen szent Szűz, Jézus Krisztus anyja és a mi édesanyánk szeplőtelen szent szíve által, hogy tékozló fiaid visszataláljanak hozzád, szerető mennyei Atyjukhoz, Isten szent Lelke pedig indítsa lelküket bűnbánatra hogy üdvösségük legyen szent Fiadban, most és mindörökké. Hisz te mondot-tad Uram Jézus Krisztus: „Az ég angyalai jobban örülnek egy megtérő bűnösnek, mint száz igaznak.” Adj Istenem mennyei Atyám jó pásztorokat, akik terelgetik a nyájat a te országodba, mert olyan ez a nemzedék, mint a pásztor nélküli nyáj. Hiányzik az engesztelés sok helyen. Nem elég az ha az ember csak önmagáért imádkozik, (ilyenek az önszeretők) testvéreiről pedig megfeledkezik. Adj Urunk engesztelő lelkeket. Mert ez a tábor a Szűzanya engesztelő katonái, kik által megtörik a gonosz hatalma. Add ó Uram és Istenem a kicsiknek a semminek látszóknak, hogy ne lankadjon akarásuk, hogy Veled és általad mentsék a lelkeket Isten országa részére. Hallgasd meg Uram könyörgésünket és kiáltásunk jusson elődbe. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak Jézus Krisztusnak és a Szentlélek Úristennek. Amen.

Testvéreim, ti is imádkozzatok! Engeszteljetek! Ne magatoknak éjetek, hanem Istennek. Isten fiai legyetek, ne a világé. Annyiszor és oly régóta figyelmeztettelek benneteket, a mulandónak éljetek, hanem a maradandónak, mert a mulandó ma van és holnap már nincs. A maradandó a lelki értékek, pedig ma is van és holnap is lesz, és holnapután is és mindörökké, Amen.

Mondotta az Úr Jézus Krisztus: „Keressétek előbb Isten országát a többi pedig hozzáadatik nektek.” Mondottam az előzőkben oly régóta (a testet munkával, a lelket imával kell lefoglalni), azt is mondottam, hogy a kényelem a bűn  melegágya. Ez így is van. De viszont ha közben azt számolgat-játok, hogy munkátoknak mennyi az anyagi értéke, és azért töritek magatokat, odaadtátok lelketeket a mammonnak, mert egy ördögi kör, hálót fon lelketek köré, mikből mind nehezebb lesz kilépni. A munka nem mehet a lélek rovására sem. Dolgozni Isten dicsőségére, engesztelni a lelkek üdvére, mert ellenkező esetben az imádság az engesztelés félre van téve, mert sok a dolog. Ez testvéreim nem így működik. Mert munkátokkal nem a lelket szolgáljátok, hanem a sátán kísértésének tesztek eleget. Becsapott benneteket a jó látszatával.

 

Testvérem és testvéreim jó lesz megfontolni mindezeket. Mint már annyiszor mondottam titeket bűnre nem tud felhasználni, mert felismernétek, hanem a jó látszatával vezet benneteket félre és már le is léptetek a keskeny és szűk útról. Észrevétlenül követitek a gonosz fondorlatát. Miért? Mert elvesztettétek azt a fonalat, hol Isten szent Lelke ajándékait küldi felétek. Ilyen a gonosz a hazugság atyja. A jó látszatával szedi sok-sok áldozatát. Vannak köztetek kik többet is megtesznek az anyagi dolgokért. Szívlelje meg az, ki neki szól!

 

Testvérem! Légy összeszedett, te tudod, hogy első a lélek, utána a test. Első az ima, ezt te is tudod és ehhez is igazítod életedet. Köszönöm, hogy a tanítások, az elvetett mag, nem a bozótba, nem is az útszélre esett hanem meleg emberi szívedbe vetett gyökeret. De ne feledd, hogy teljes legyen az aratás hited magját érlelni kell. Isten és emberszeretettel, összeszedettséggel. Szabj határt gondolataidnak, fékezd indulataidat. Ne ítélj és nem ítéltetsz. Nehéz az út mit még meg kell tenned. A gonosz reád irányítja a figyelmét. Kimondhatatlanul gyűlöl. A küzdelem nem külső, hanem belső. Külső segítség nincs. Csak lelkedben keresd Uradat Istenedet, mert veled van, melletted van, benne élsz. Melléd rendelt az én Uram és Istenem, hogy őrizzelek és védjelek, nem is tudod, hogy hányszor őriztem meg lelkedet. Hányszor őriztem meg testi épségedet. Oly régtől fogva fejezem be így írásaidat; én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted és veled. Három ízben találkoztál velem. Először a plébánia templomotokban, másodszor Lurdban, harmadszor szobádban, jelezve azt, hogy ha nem látsz is melletted vagyok őrangyaloddal együtt. Hányszor üzente az én Uram és Istenem a mi Urunk Jézus Krisztus; „Ne félj, a te gondod az enyém is. Minden úgy fog történni, hogy abból neked lelked üdve származzon.” Erre ígéretet kaptál. Használd fel azt a sok sok kegyelmet kamatoztasd talentumaidat, Isten nagyobb dicsőségére, embertársaid javára, a magad üdvére. Most is azt üzeni Urad és Istened, megváltó Üdvözítőd; „Ki kitart mindvégig, az üdvözül, és én az élet koszorúját adom.” Amen.

 

Testvérem és testvéreim! Üdvösségetek a ti kezetekben van. Mert a kegyelem záporozik reátok, rajtatok múlik, hogy rangsoroljátok az értékeket, hogy a maradandót helyezitek a mulandó elé, vagy pedig fordítva. A kegyelem megtartása nagy áldozatot követel. Vigyázzatok, hogy az az utolsó óra, hogyan talál benneteket. Készen legyetek! Többet mondok, Készenlétben legyetek!

 

Imádkozzatok, tegyetek jót ahol csak lehet! Engeszteljetek a bűnösök megtéréséért. Zárkózzatok fel a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, a Szűzanya zászlaja alá és megmentitek országotokat, hazátokat, megmentitek a lelkeket, Ámen.

 

Most búcsúzom, áldjon meg benneteket szerető mennyei Atyátok, vezessen el az örök életre megváltó Üdvözítőtök, Isten szent Lelke pedig irányítson és vezessen benneteket Isten országába. A szeplőtelen Szűzanya Mária rejtsen el benneteket a gonosz elől. Szent Mihály főangyal védelmezzen harcaitokban, Isten minden szentjei és angyalai imádkozzanak értetek. Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Ármin.

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: