‘0205’ cimkéjű bejegyzések

1984. február 5.
 
A KEGYELMET FÉLTVE ŐRIZZÉTEK SZÍVETEKBEN, MERT A KEGYELMET KÖNNYEBB MEGKAPNI, MINT MEGTARTANI
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy Testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevével, az Úr Jézus Krisztus szent kegyelméből és az ő szent akaratából.
 
Dicséret neked Urunk és Istenünk. Te az atya Fia, ki az Atya jobbján ülsz és onnan lészen eljövendő dicsőségben, az ég felhőin át, ítélni élőket és holtakat. Kinek országának nem leszen vége, és földre száll a mennyei Jeruzsálem. Mint a jelenések könyvébe íratott az Úr Jézus apostola által, kit úgy említenek, akit az Úr szeretett: “Láték új eget és új földet és láték alászállani a mennyei Jeruzsálemet.”
 
Imádkozzunk testvérem! Kérjük az egek Urát és Istenét, hogy adjon minél több pásztort és adjon hívő lelkeket, hogy egybegyűjthessék a föld gyermekeit, kik megigazultak Istenben, és add ó Urunk és Istenünk, hogy gyermekeid minél többen és többen lépjenek be a te aklodba, hogy őrizze meg a te szent kegyelmed a te gyerme­keidet, kiket a te képedre és hasonlatára teremtettél, hogy ne vesszen el több belőle, mint a kárhozat fia. Őrizz meg bennünket Urunk és Istenünk, kié minden hatalom mennyben és a földön. Mert az Atya neked adta azt, mert te az Atyában vagy, és az Atya benned vagyon.
Őrizd gyermekeidet, mint őrizted a te apostolaidat, kiket megtartottál a világban magadnak. Úgy tarts meg bennünket is magadénak, hogy a te nyájadból ne tévedjen el egy bárány sem, hanem tereld őket a te aklodba, hogy egy akol és egy pásztor legyen és a pásztor Te leszel Uram Jézus. Add meg Uram Jézus és küldj munkásokat az aratáshoz. Adj Urunk hivatásokat, mert te Uram mindent megtehetsz. Mert mint már annyiszor mondottad, a kegyelemnek nagyon sok eszköze van, és Uram használj fel minden kegyelmet, mert elvész az ember.
Uram Jézus, te tudod, hogy a sátán örömünnepet ül, tombol örömében. A te nyájad
vihartól ázott, bogáncstól tépett és hozzád kiált ezen a háborgó tengeren. Uram, szabadíts meg bennünket, mert elveszünk. Te, Uram Jézus mutasd meg jóságos és szent arcodat. Csak annyit mondj: “NE FÉLJETEK, KICSINYHITŰEK!” – és csen­desítsd le a tengert.
 
Tudjuk azt is, hogy embernek lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. A sok tökélet­lenségeinket te befeded végtelen nagy irgalmaddal és eltakarod a te végtelen szereteteddel. Uram, Jézus Krisztus, nyisd meg előttünk a juhok aklának kapuját, mert mondottad: “A kapu én vagyok”és azt is mondottad: “Senki sem jöhet hozzám, ha Atyám nem vonzza, és senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam”. Így van az, aki
tégedet kér, az Atyához szól te általad Uram, Jézus Krisztus, ezért a te szent titkodat ember fel nem éri. Ki érti ezt? “SENKI SEM JÖHET HOZZÁM, AZ ATYÁHOZ, CSAK ÉN ÁLTALAM”. Ez a vonzás a Szentlélek által teljesedik be. Ez az isteni háromszög. Ez a csodálatos egység, ezt emberi szóval kifejezni nem lehet. Ezért mondotta, ti csak higgyetek! Ne arra pazaroljátok drága időtöket, hogy megfejtsétek a felfoghatatlant és felmérjétek a végtelent, hanem csak higgyetek feltétel nélkül.
Mert csak így nyílik meg lelketek virága, hogy termést hozzon az üdvösség számára. Mert csak a feltétel nélküli hithez nem fér a sátán, mert ezt a lelket Isten kegyelme körülzárja. Pedig a gonosz nagy kísértéssel lép fel a lélek ellen, de erről a lélekről visszapattan, mint a páncélról a kő, mit nekidobnak.
 
Testvérem, imádkozni és még egyszer imádkozni és erősítsétek lelketeket azzal a szentséges misztériummal, miben Krisztus a Megváltó valóságban benne él, és ezáltal bennetek lakozik. A kegyelmet féltve őrizzétek szívetekben, mert a kegyelmet, mint már mondottam, könnyebb megkapni, mint megőrizni. Ezért hangsúlyozom annyiszor az éberséget. Könyörögve kérjétek az egységet Krisztusban az egész emberiség számára, mert megadja nektek. Ne féljetek, mert az üdvözítő Jézus veletek van és Isten szent Lelke megvilágosít titeket.
 
Testvérem, ne légy fáradt, ha Krisztus a te Urad, Istened ügyéről van szó. Mert mondom neked, minden ember lelke Krisztus ügye. Ezért továbbra is apostolkodjál és imáiddal eszközöld ki embertársaidnak Isten kegyelmét. Mert már mondottam, imáid meghallgatásra találnak a te Uradnál Istenednél, a mi Urunk, Jézus Krisztusnál. Buzdítsd embertársaidat is erre az imádságra, mert az idő közel. Mert Isten kegyelme nagyon kemény eszközökhöz fordul, de mivel Isten akarata az, hogy az embernek üdvössége legyen, az meg is lesz, mert Isten úgy akarja.
 
       Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg benneteket az Atya, ki hajatok szálát is számontartja, ki mind ellenállhatatlanabbul vonzzon benneteket! Áldjon meg benneteket az ő szent Fia; a mi Urunk, Jézus Krisztus, ki megvalljon benneteket az Atya előtt, a szentlélek Isten, kinek szent munkálkodása által lelketek az Úr hajléka legyen.
 
Téged testvérem áldjon meg erővel és békével és türelemmel, töltse be a te lelkedet, hogy mindig alázatosabbá váljál a te Urad és Istened előtt, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből.
 
Én pedig melletted vagyok és veled együtt imádkozom, mert mondatott: “HOL KETTEN IMÁDKOZNAK ÉN OTT VAGYOK” . Ármin.
1984. február 14.
 
A LÉLEK MEGIGAZULÁSA
 
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevével, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme által. Áldjuk, imádjuk az Urat, a seregek Urát és Istenét, ki öröktől fogva van és mindörökké él. Hálát adunk neked Szentháromság egy Isten. Uram, Jézus Krisztus hálát adunk neked, hogy az Atya szeretete beteljesedett rajtad. Hálát adunk az engedelmességedért. Imádunk téged Urunk a te szent kereszt­áldozatodért. Dicsőítünk a te feltámadásodért. Hálatelt szívvel adunk hálát a te fel­támadásodért. Hálatelt szívvel adunk hálát a te végtelen nagy jóságodért, mert nem hagytál el minket, mert velünk maradtál, mert te magadat adtad és adod a te végtelen nagy ajándékodban, a csodálatos Oltáriszentségben. Hogy mint te egy vagy az Atyával, úgy lehessünk mi is eggyé teveled, ahogy te bennünk és mi benned lakozhassunk.
 
        Hogy tudnánk neked ezt megköszönni, te végtelen Isten, hogy eggyé akarsz válni az emberrel, ezt a határtalan szeretetet? Mert te minden emberben lakozni akarsz, mert te tudod Uram, hogy az ember esendő, gyenge. Mert te megoltalmazod a tieidet, mert csak általad tudja az ember legyőzni a gonoszt. Mert csak általad üdvözülhet. Mert mi a nemeset, kit elkápráztat a ma vágya, a hamis csillogás, akikkel a gonosz még a saját lelküket is letagadhatja. Akik csak a mában és az időben és az anyagban hisznek. Mert hisznek ők is, hiszik azt, hogy bátran vétkezhetnek, mert a sírral bezárul minden, a föld elfed minden bűnt és vétket.     
 
Ezekért könyörgöm most hozzád Uram, Jézus: könyörülj rajtuk, szent kegyelmedet áraszd ki rájuk. A hívő emberek, kik benned élnek és te bennük, az imádságuk általi könyörgésüket hallgasd meg. Mert nem lehet, hogy a gonosz elveszítse őket mind­örökre. Mert minden ember a tied és nem hagyod, hogy a farkasok széttépjék a nyájat. Mert Uram Jézus, neked minden lehetséges. Mert mikor apostolaid megkérdezték tőled -: “Uram, ki üdvözül?” – te azt felelte d rá Uram, hogy “Embernek lehetetlen”de mindjárt hozzá is tetted, hogy “Istennek minden lehetséges”.
Ezért kérlek Uram és én Istenem, mert neked minden lehetséges. Adj az embernek jelt, – mert Neked ezt is lehet – hogy ne vesszen el több belőlük, csak a kárhozat fia.
 
Ó, Uram Jézus könyörülj, ó Uram Jézus kegyelmezz! Ó, Uram Jézus irgalmazz! Töröld le Uram a könnyeket, öntözd meg Szent Véred harmatával a lelkek sebeit. Neked csak egy szavadba kerülne, és a kövek is emberré válnának. Ezért kérünk Uram, Jézus Krisztus, te megváltó Király, mentsd meg a tieidet, csillapítsd le a tengereket és adj békét a lelkekben. És adj ó Uram hivatásokat mindig többet, kik általad összegyűjtik a te nyájadat. Adj igaz lelkeket a földre, kiknek lelke messze világít. Mert az emberek bűnben és hazugságban, és ezáltal sötétségben élnek. Add, ó Uram, hogy amint tebenned örömét lelte a mennyei Atya, úgy leljed te is bennünk örömödet és nyisd fel szemét az embernek. Mert te Uram, mindent megtehetsz.
Dicsértessék és áldassék a Szentháromság egy Isten, mindörökké, Ámen.
 
Testvérem, most abból kapsz tanítást, hogy mit jelent megigazulni és kik a megigazultak.
 
Testvérem, nincs ember, ki ezen a földön azt mondhatná magáról, hogy nem vétkezett. Mert a gyermek is már születésével magával hozza az ősbűnt, ami által kiűzetett. Ezt a bűnt mossa le a lélekről a keresztség szentsége. Itt megkapja a lélek a menyegzős ruháját, mivel a mennyek országába léphet. Ez testvérem a kegyelmi állapot, amit Isten ajándékozott a léleknek. Tehát megelőlegezte a mennyek országát, de a lélek ezer, meg ezer buktatón át halad az időben, mi neki van szánva. Elér a lélek egy bizonyos kört, ahol Isten még lehajol hozzá, hogy mint gyermekkorában – mint szertelen gyermek botladozott – azt az Isten szeretete jóvátegye. A szó szoros értelmében kimossák lelke köntösét. De itt már a lélek bűntudatban él és a bűnbánat szentsége által jut megint a kegyelmi állapotba. Itt a léleknek erre a kegyelemre nagyon vigyázni kell, de Isten fokról – fokra segíti a lelket, mert egy, bizonyos idő után – mit az apostolok a bérmálás szentsége által kaptak – Isten szent lelke tölti be a lelket.
 
Tehát megerősíttetik a lélek, megnyílnak lelki szemei és lelki fülei. Ez a lélek felismeri a bűnt, mitől szabadulni kell és küzdeni ellene, a bűnbánat által a lélek tisztul, és Istenéhez fordul. De ez még nem a megigazulás, csak felfelé tartó irány. De Isten senkinek nem számolja, hogy hányszor bocsátott meg. Mint már mondottam is – Isten még azt is számontartja – hogy hány hajatok szála van és abból mennyi hullott ki, vagy mennyi vált fehérré. Csak egyet nem tartanak számon és rónak fel nektek, hogy a ti Uratok hányszor bocsátotta meg vétkeiteket.
 
Testvérem, most visszatérek az előbbihez. Tehát a lélek, hogy úgy mondjam magáévá tette Isten nagy ajándékét a bűnbánat szentségét, és ez a szentség elviszi Krisztushoz. A lélek megérzi Krisztus nagy kegyelmét, de mint már mondottam a sátán telerakta utatokat a botlás köveivel. Megbotlotok, még el is estek, és a lélek megbánja botlását, és a bűntudat marcangolja lelkét és vágyik a tisztaság után, igényli Isten kegyelmét, és utat enged, kinyílik a kegyelem felé. Minél magasabb fokot ér el, annál jobban kifinomul a tisztánlátás, és a bűnt, mint bűnt felismeri az Isten kegyelme által, de csak Isten kegyelme által, ki is kerüli, és vágyik a lélek Isten kegyelme után, még ha ezt áldozatok árán is tudja megszerezni, és betölti lelkét a megszentelő kegyelem. És itt már a lélek nagyon éber, és itt a lélek nagy akarással küzd, de győzelmeit csak Krisztus által éri el, mert Krisztus él benne és ő Krisztusban.
Ez testvérem a lélek megigazulása. Mikor szabad akarata által és nagy akarással és feltétel nélküli hite által, ő él Krisztusban és Krisztus él őbenne. Az út nagyon nehéz, de testvérem elértek Isten szent színelátására.
 
Most búcsúzom és azt mondom: áldjon meg, és szent vonzása által őrizzen az Atya. A megváltó Jézus szent kegyelme kísérjen végig, és világossá tegye utatokat Isten szent Lelke, hogy tisztán lássatok, a mi Urunk által.
Téged pedig áldjon meg és őrizzen a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme. Ármin.
1984. február 20.
 
 
AKI KÖVETNI AKAR, AZ MINDEN NAP VEGYE FEL KERESZTJÉT, ÉS ÚGY KÖVESSEN ENGEM
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj.
 
Köszöntelek testvérem, a Mindenható Örök Isten, a feltámadott Megváltó Isten és lelket betöltő Szentlélek Úr Isten szentséges szent nevével.
Áldassék és felmagasztaltassék és imádtassék a szentháromságú egy Isten mindöröktől és mindörökké.
 
Először is köszönetet mondunk neked mennyei Atyánk, hogy a te Szent Fiadban le­hajoltál hozzánk, hogy magadhoz emelj minket, botladozó, esendő gyermekeidet. Hálát adunk neked Uram, Jézus Krisztus mi Urunk és Istenünk, hogy te kinyilatkoz­tattad nekünk az Atyát és kinyilatkoztattad nekünk embereken az istengyermekséget. Mert te felséges Úr, a Mindenható örök Istent, a mi Atyánknak is nevezted.
 
Leborulva és alázatos szívvel köszönjük meg neked mennyei Atyám, hogy te ennyire és ilyen magasra emelted a te esendő gyermekeidet a te szent Fiad által, ki maga a megtestesült szeretet. Ki élő eleven áldozatként a szeretet tüze által magasztalta fel magát a kínok, a szégyen fájára, és az ő áldozata által a dicsőség, az irgalom, a megbocsátás az állandó szeretet tüzében égő jellé vált a minden idő emberének, kinek lángja bevilágítja a mennyet és a földet.
Áldassék a te neved, Uram Jézus, mert a te kezedbe tette le az Atya a hatalmat, mert a tied mennyben és földön, és megdicsőített önmagában. Mert mondottad: “Minden hatalom az enyém, mennyben és a Földön”. Mert te megdicsőítetted az Atyát, és ő is megdicsőített téged, édes Jézusunk. Mert te az Atyában és az Atya tebenned lakozik. Ezt nem értitek testvéreim, de higgyétek! Áldjátok az Urat, mert örömötök benne vagyon.
 
Testvérem, most arról tanítalak, hogy mit jelent a ti számotokra az, hogy keresztviselés. Kérd a megszentelő kegyelmet, világosítson meg, hogy elméd felfogja és lelked megértse. Tehát, mit jelent a keresztviselés Krisztusban:
 
Testvérem! A mi Urunk, Jézus Krisztus azt mondotta: “Aki követni akar, az minden nap vegye fel keresztjét és úgy kövessen engem, mert keskeny az út és göröngyös, szűk a kapu, mi a mennyek országába vezet”. De testvérem, mindenki részére elérhető, mert a ti Uratok, az ő saját példájával megmutatta nektek az utat és kitaposta szent halálával és dicsőséges feltámadásával. Mert minden ember megterheltetik.
Az egyik viszi keresztjét Krisztusért, és az ő Ura erőt is ad, mert cél felé halad, ahol Krisztus int neki. Ez az ember szeretetből még embertársai terhét is segít vinni, aláza­tos és van benne irgalom. Mert ezek a szent erények nem öncélúak. Mert aki az ő Ura és Istene által sok kegyelmet tudott befogadni mert akaratát az ő Ura és Istenének adta az azt nem azért kapta, hogy megtartsa magának, hanem, hogy a szeretet által továbbadja embertársainak, és ne elégedjen meg azzal, hogy csak ő haladjon Krisztus felé, hanem ellenségei is, mert szeretete csak így lesz teljes.
 
A krisztusi példa áll előtte, aki minden emberért halt meg, és minden embernek odanyújtja a megváltás isteni ajándékát. Ezért ti se válogassatok! Mindenkinek adjatok a ti szeretetetekből, aki csak utatokba akad, és a ti Uratok szeretete él és munkálkodik bennetek. Mert embertársaitokban is Krisztust szeretitek. Ezért testvéreim, ne féljetek ti a kereszttől, ne féljetek ti a megterheléstől. Mert a ti keresztetek is Krisztus keresztjéből fakadt. És így dicsőítitek meg magatokban Krisztust, és Krisztus is megdicsőít titeket olyannyira, hogy ti őbenne és ő tibennetek lakozik, és mint ahogy Krisztus lakozik az Atyában, és az Atya Krisztusban. Így kerültök vissza a ti Atyátokhoz.
 
Testvérem, most áttérek azokra az emberekre, kik meg vannak terhelve, de nem ismerik fel Istennek ezt a csodálatos ajándékát, és ezt a szent adományt úgy húzzák maguk után, mint a koloncot, amit levetni, amitől megszabadulni nem tudnak. Sóváran nézik azt a hamis csillogást, azokat a kéjes örömöket, miben a világ fiai tobzódnak a fulladásig. Ezt a csoportot Isten végtelen nagy kegyelme sorsuknál fogva elzárta ettől a világtól, mert bármennyire is sóvárognak utána, nem érhetik el, de elvesznek, ha nem ismerik fel az igazi isteni szeretetet, az igazi fényt.
 
Testvérem, imádkozzatok ezekért az emberekért. Legyen a ti lelketek egy láng, mi világít, és ennél a fénynél lássák meg az utat, mi Krisztushoz vezet. A ti lángotokból adjatok a sötétben tapogató szegény lelkeknek, hogy megvilágosodjon lelkük és lelki szemeikről hulljon le a hályog, hogy meglássák a krisztusi fényt és lelkükbe fogadják. Testvérem minden ima, minden szó, amivel Istent dicséritek egy pici láng, mivel lelkeket lehet lángra lobbantani. Ez testvérem az ÉGŐ SZERETET, mert Krisztust igazán csak embertársaitokon keresztül lehet szeretni.
 
Testvérem, most búcsúzom és azt mondom, a mennyei Atya, atyai szeretete vár benneteket. Mit olyan világosan megmondott a ti Uratok, a mi Urunk, Jézus Krisztus abban a példabeszédben, mit a tékozló fiúról mondott. Ezt ti is úgy higgyetek. Az Úr Jézus szent szeretete, ami kitárta szent és szentséges kezeit a keresztfán, jelezve azt, hogy ennél már nincs több szeretet, de jelez ez nektek valami mást is, azt testvéreim: hogy ez a szeretet mindenkit magához akar ölelni kivétel nélkül. És cselekedettel mondja nektek, szent vérével megpecsételve, hogy ti is így szeressetek. Gyújtsa lángra lelketek örök mécsesét a Szentlélek Isten, hogy lelketek lángja átvilágítson az örök életre. Ámen.
 
Téged pedig az Úr Jézus szent kegyelme őrizzen az örök életre. Armin.
a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: