‘0101’ cimkéjű bejegyzések

2010. december 4. Szent Szívemnek kedves Testvéreim!
 
Igen, “testvért” mondok, mint egykor az apostolság szélén álló tanítványaimnak, pedig hitetlenségetek fájdalmas, és Irgalmamba vetett bizalmatok sokszor olyan lanyha, hogy mély bánatot okoztok vele! Bizonytalankodtok, pedig ismernetek kell Engem, és tudnotok kell, hogy Én még senkit sem hagytam cserben!
 
Jól jegyezzétek meg hát: Amit egyszer elindítottam és megáldottam, azt be is fejezem, végigviszem!
 
Ha szívetekkel őszintén Hozzám csatlakoztok, és kitartotok saját ígéretetek mellett, vagyis Mellettem, akkor nincs helye semmiféle félelemnek és bizonytalankodásnak, mert Én, az ÚR Jézus vagyok veletek! Hűségem Örök.
 
Örök hűséggel vagyok Atyámhoz, hisz Belőle való Vagyok és Örökkön Benne létezem.
 
A Teremtő Isten Végtelen Jóságát és Szeretetét nyilvánítom ki és testesítem meg Embertestvéreim felé. Így hűségemben is Örök Jósággal élek Atyám választottjaihoz!
 
Irgalmam Szeretetét kiárasztom, emelem lelketek, kitöltöm szellemetek, vezető Angyalaim köztetek élnek.
 
Készülj Teremtésem, készülj világ!
 
Szent Atyám elindította a Rendezést! Mindennek és mindenkinek a helyére kell kerülnie!
 
Gyújtsátok meg a Fényeket, legyen lámpásotokban olaj! Vetüljön Fény a sötétségre és a hazugságra! Én, az Úr, a Világ Világossága mondom ezt!
 
A Sötétség Hercege körbejár, dühödten dolgozik. Ő és szolgái akadályozni próbálják szívekbe születésem Szent Adományát, és az emberiség Istenhez közeledését. Tudjatok erről, lássátok meg mesterkedéseit az életetek minden területén, “kicsiben” és “nagyban” egyaránt! Elvakító fényének, hamis ígéreteinek ne higgyetek!
 
Szellemi Harcosaim, szólítalak benneteket! Szívetekben visszhangozzék Szavam! Nyíljon meg szemetek és fületek minden Igazságra!
 
Álljatok készen a Szó, a Tett és az Ima fegyverével!
 
Rázzátok fel az alvókat, támasszátok fel a lelki halottakat, tanítsátok a hitetleneket, adjatok kenyeret az éhezőknek! Sokszorozzátok a jót, és nyissátok ki születésem ünnepére a bezárt szíveket, hogy minél több emberi szívbe beleszülethessek!
 
Az idő kitöltetik…
 
Előttem nincs helye halogatásnak, egymásra mutogatásnak, vádaskodásnak! Én, a Megváltó Krisztus szívetekbe látok, lelketeket teszem mérlegre… Tudom, ki az igaz, és ki nem!
 
Álljatok készen ott, ahol vagytok, ott, ahová jutottatok. Egységesítsétek BENNEM erőtöket, használjátok ki a legkisebb esélyt is a lelkek megmentésére, így még kicsi időt nyerhettek, fájdalmas történéseket módosíthattok!
 
Édesanyám Szeretete menteget benneteket, Könnyei támogatnak, de visszaút nincs! A változás kereke visszafordíthatatlanul megindult! Lassítani csak a szívetekből kiáramló IGAZ SZERETET tudja!
 
Az idő kitöltetik…
 
Ne feledjétek az első parancsolatot: Istennek, az EGY IGAZ ÖRÖK ATYÁNAK legyen mindenek előtt elsőbbsége az életetekben!
 
Legyetek éberek, Atyám Áldottai, vezetlek benneteket!
 
Én, az Úr Jézus szóltam, második eljövetelemre készülök!
 
Szívem legmélyebb Szeretetével áldom meg az Emberiséget, és Isteni Hatalmam teljes Irgalmát öntöm az elközelgő Szent Ünnepen a világra! Ámen.
 
Én, Jézus Krisztus, az Eljövendő Úr szóltam!
 
2010-12-04

                                                     M.G.Mária

2010. december 31-én pénteken du. itthon az Úr Jézus: „Ezen az éjszakán imádkozz és virrassz! Így engesztelj Engem, mert ezen a napon bántanak meg a legtöbben.”
 
Szentmisén, Szentáldozás után Jézus: „Add tovább lelki testvéreidnek, hogy ma éjjel imádkozzanak, mert haragom lesújt a földre. Már nem tudom tovább nézni, hogy sokan mennek a széles úton a kárhozatra. Sok lesz a halott.”
 
2011. január 1. Itthon Jézus: „Folytassátok az imát és az engesztelést. Ezzel még sok lelket mentetek meg az örök kárhozattól.”
a

Jézus Krisztus üzenete a magyar néphez

 
 

„Emelkedjetek föl kapuk,

Emelkedjetek föl örök kapuk,

Bevonul a dicsőség Királya.

Kicsoda ez a dicsőség Királya?

A seregek Ura, Ő a dicsőség Királya.”

 

Ne legyetek értetlen szívűek, ne zárjátok be fületeket és szíveteket, hogy meghallhassátok Szavamat, melyet e hűtlen nemzedéknek adok.

Nyisd meg kapudat, hogy bevonulhasson a dicsőség Királya.

Istened akar hozzád költözni, lakást venni nálad, ne zárd hát be kapudat előtte, nehogy tovább menjen és a te zárt házad üres maradjon.

Bízz az Érkezőben, az Úrban, aki nem késlekedik, mert eljön, mint a hajnal, és fénye elűzi a sötétséget és bezárja kapuját.

Tisztítsátok meg szíveteket, a hamis utaidat hagyd el, hogy szentségben és igazságban járj majd színem előtt és kegyelmet találj jövetelem napján. Mert eljövök és ítéletet tartok a nemzetek fölött és minden lélek fölött, hogy meglássa bűneit és megtérhessen, és ne vesszen el, ha megbánja bűneit.

 

Aki nem tart bűnbánatot, már elítéltetett!

Gyermekeim, térjetek meg, hogy megmeneküljetek!

Igei üzenet: Szofóniás 3,9-20.

Kedves Testvér! Az Úr kéri, hogy imádkozzunk, hogy nyitott szíveket találjon, ha áthalad közöttünk.

 

Szalóki Katalin által 2010. január 1.

a
1987. január 1. éjjel 2 óra
 
HAGYATKOZZ TELJESEN A TE URADRA KRISZTUSODRA, ÉS SEMMITŐL SE FÉLJ!
 
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk; Jézus Krisztus által. Ámen.
Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem a mennyei Atya, az ő szent Fia, a mi Urunk; Jézus Krisztus szent kegyelméből, a Szentlélek közreműködése által. Az Úr Jézus akarata és kegyelme által.
Imádkozzunk testvérem! Minden dicsőség és imádás az Atyáé, hála és dicséret szent Fiának a mi Urunk; Jézus Krisztusnak. Áldás és dicsőség a Szentlélek Istennek. Áldassék és magasztaltassék a Szentháromságú egy Isten, most és mindöröktől és mindörökké. Ámen.
 
Testvérem, ismét elmúlt egy nehéz év a számodra, de adjunk hálát érte Urunknak, Istenünknek; a megváltó Jézus Krisztusnak.
Uram és Istenem, hálát adok neked az elmúlt évért, hogy megtartottad szent kegyelmedben testvéremet. Köszönöm Uram ezt a sok-sok megpróbáltatást, mivel próbára tetted, lesújtottad Uram. Sokat vergődött, de a te szent kegyelmed mindig fele­melte. Köszönöm Uram szent erődet, mivel elláttad és megtartottad. Köszönöm Uram, hogy meg is jutalmaztad, hogy elvitted Rómába, hogy Péter utóda által te áld meg, és hogy oly széppé tetted számára azt az utat.
 
Hiszen köszönni valóm még is annyi van, de áldalak Uram azért a nagy szeretetedért, mivel körülveszed. Egyben könyörögve kérlek, hogy az elkövetkező évben is óvjad és védjed szent kegyelmed erejével. Add, ó Uram, hogy ez az év is azt hozza meg neki, mit annyira vár, hogy közelebb és mind közelebb kerülhessen a te szentséges szent szívedhez. Add, hogy mind jobban érezhesse szent jelenlevésed erejét.
Lelke legyen mindig kegyelmed szent állapotában, hogy mennyei köntöse készen álljon arra a nagy ünnepélyre, mikor te édes Jézusom haza hívod, hogy szemtől szembe láthasson Téged, és te úgy fogadhasd, mint gyermekedet, és a mennyei Atya felismerje benne szent Fia vonásait.
 
Üdvözítő Jézusom vezesd a te utadon, óvjad és védjed a lelkét. Egyben kérem szent Anyádat, a szeplőtelenül fogantatott Szüzet, legyen oltalma és menedéke, és kérem szent Józsefet, legyen pártfogója és a kegyelmek kieszköz1ője nálad édes Jézusom. Amint te egy vagy az Atyával, úgy lehessen egy Teveled, hogy te őbenne és ő tebenned lakozhasson. Rejtsd el szívedben Uram, mosd tisztára lelkét, szent véreddel, mert kit te tisztára mosol, azon még a bűnnek árnyéka sem marad.
 
Uram Jézus, könyörülj rajta! Szent kegyelmed őrizze és tökéletesítse lelkét. Ámen.
 
Köszönöm Uram és Istenem, hogy meghallgattál. Áldott légy Uram Jézus mind­örökké. Ámen.
Testvérem! Haladj ezen az úton, de vágyjál mindig többet és többet tenni Krisztusért. Ne legyen semmi elég, mert nem lehet egy ponton megállni, mert aki megáll a hegy derekán, az soha nem éri el a csúcsot, pedig a lélek üdvössége a csúcson van.
 
Testvérem, az Úr nagyon szeret, ismertek előtte imáid, fohászaid. Kedves gyermeke vagy az Uradnak, de te erőd megfeszítve törekedj Urad felé. Majd a te Urad és Istened szent szeretetével megvigasztal téged. Te semmitől ne félj! Mint már annyiszor mon­dottam, hogy gondja a te Uradnak a te gondod. Hagyatkozz, hagyatkozz teljesen Krisztusra, és semmitől se félj, mert a kereszthez a te Urad erőt is ad.
A következő évben pihenőt is kapsz, a külső bajok elülnek. A betegség is elkerül, de lesznek belső megpróbáltatásaid. Ne félj! Urad és Istened veled lesz, egy pillanatra sem hagy el téged. Te csak mindig keresd az ő akaratát és higgyél, bízzál és remélj és a te Urad a kapuban várni fog, hogy belépj Urad örömébe. Ámen.
 
Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg a mennyei Atya szent vonzásának szent ereje vigyen mind közelebb és közelebb az ő szent Fiához; a mi Urunk, Jézus Krisztushoz. Az Úr, Jézus Krisztus szent kegyelme őrizzen és védjen a Szentlélek Isten világosítsa meg lelkedet, hogy látva lássál és hallva halljál. Ámen.
 
A mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme őrizzen és vigyen az örök életre. Ámen.
 
Én pedig az Úr szolgája imádkozom érted és veled. Ármin.
1987. január 23.
 
MINDEN EGYES LÉLEK KÉT VEVŐ KÖZÜL VÁLASZTHAT
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem a mindenható mennyei Atya, az ő szent Fia, a megváltó Jézus Krisztus és a Szentlélek Isten szent nevével és a mi Urunk; Jézus Krisztus szent kegyelme által a Szentlélekben.
 
Imádkozzunk testvérem! Mennyei Atya, te, aki vagy, voltál és leszel mindöröktől és mindörökké, teremtői erődnek nincs kezdete és nincs vége. Áldott legyen a te neved mindörökké. Belőled származik a Fiú, még az idők kezdete előtt – és királysága tart mindörökké – kit megváltónkká rendeltél és megváltottál minket általad. Mert mindent általa teremtettél, Eget és a Földet. Dicsőítve és magasztalva légy a Szentlélek által és általunk a Szentlélekben. Ámen.
 
Urunk és Istenünk; Jézus Krisztus, te üdvözítőnk, megváltónk, te jó pásztorunk. Te, aki bőséges legelőre vezeted nyájadat, te, aki megitatod őket és ez a víz az örök életre szökellő forrás lesz bennük.
 
Üdvözlégy! Te, aki előttünk jársz, hogy utat törj, mert embernek lehetetlen azon végigmenni, de te mondottad: “ISTENNEK MINDEN LEHETSÉGES.” Ebben bízva és remélve a te szent erődre hagyatkozva kérünk és könyörgünk, vezess ó, vezess minket, hol megláthassuk fényes, megdicsőült arcodat, hol el tudjuk viselni azt a mérhetetlen szeretetet, mivel te szeretsz minket. De arra kérünk, hogy míg itt a földön élünk, engedj éreznünk szent szeretetedből annyit, mit el tudunk viselni, ez a szeretet vigasztaljon, erősítsen és vezéreljen minket a mennyei Atya vonzása által, míg meg nem érkezünk hozzád, végtelenül szerető Istenünk; Jézus Krisztus, hol szemtől szembe fogadod gyermekeidet, engedelmes bárányaidat, kiket egytől egyig a nevén szólítod, megváltó édes Jézus. De tudjuk, hogy ez nem a mi érdemünk lesz, hanem a te végtelen szereteted kiáradása. Mert mint szent Pál mondotta: “Szem nem látta, fül nem hallotta gyönyörűség, mit a testben lévő ember el sem tudna viselni.” Áldott légy Uram Jézus, ki megtartod gyermekeidet és elrejted magadban, mert szent szereteted körülvesz minket és bemutatsz az Atyának, mint tieidet. Mert érdemünk csak annyi lesz, hogy átadtuk magunkat neked, rádbíztuk magunkat, Istentől kapott szabad akaratunk által, és a többi mind a te megváltói műved, Uram.
 
Jelt adtál nekünk, a te szent kereszted jelét, minek sokan ellentmondanak, de te végtelen irgalmas szeretet, megengedted nekünk, hogy megváltásodban részesülve részt vehessünk a bűnösök megtérésében. Mint ahogy szent keresztedet engedted vinni
Cirenei Simonnak, jelt adtál, hogy mi is társaid lehessünk csodálatos megváltásod áldozatában. Segíthetünk a kereszthordozásban embertársainknak, a te kegyelmed erejében. Áldott légy Uram Jézus, te aki mindent odaadtál nekünk. Nekünk adtad szent Anyádat, a szeplőtelenül fogantatott szent Szüzet, hogy közbenjárása által megsokszorosítsa imáinkat, hogy megengesztelje és kiengesztelje a mennyei Atyát, ki mint Anya közbenjárónk és pártfogónk, nekünk szegény bűnösöknek.
 
Közöttünk él és munkálkodik a Szentlélek, ki összegyűjti az elvesztetteket, hogy egy akol és egy pásztor legye_ hogy mint egy vagy Uram az Atyával, úgy legyünk eggyé veled a Szentlélekben. Amen.
 
Testvérem! Jó úton haladsz, de hogy előbbre juss, mindig több és több erőre lesz szükséged. De ne félj! Ami a te erődből hiányzik, azt a végtelen szeretet és irgalom hozzá adja neked.
Ne félj testvérem! Tudod már, hogy ezt hányszor üzente neked az Úr? Ugye nem. Még azt is, hogy gondja a te gondod Uradnak, Istenednek. Add át teljesen magadat annak, ki magára vette bűneidet és felvitte a keresztfára. Aki szégyenkezett miattad, aki meg­szenvedett érted, és szenvedése árán megvette a te lelkedet. De tudod, hogy megvenni csak azt lehet, amit felkínálnak, ami eladó. A lélek ilyen árú, ami megvételre vár és itt ez a ti szabad akaratotokon múlik, hogy kinek adjátok.
 
Mert minden egyes lélek két vevő közül választhat:
 
az egyik szenvedést, küzdelmet, megpróbáltatást ígér tövises utat, kereszttel, a másik megcsillogtatja hamis gyöngye it, könnyű, széles utat ígér, csak azt felejti el megmondani, hogy ez az út hova visz.
 
A gonosz mind olyat ígér, mit láthattok és megfoghattok, és elvesztitek. Ehhez nem kell hit, semmiféle lelki erő, hisz szemeitekkeliátjátok.
 
Krisztus mit ígér: kézzelfogható szenvedést, keresztviselést, mit szintén megtapasztal­tok itt a földö_ de ígér örök életet, örök boldogságot, amit a földön megfogni, látni nem lehet. Ehhez hit kell, ehhez szeretet kell. Ez a kereszt nehezebbik fele. Ezt az emberek úgy mondják, ” a biztosat a bizonytalanért.” Ezért is mondotta az Úr Jézus Krisztus, amikor az apostolai kérdezték: “Mester, ki üdvözül?” – erre Krisztus azt mondotta: “EMBERNEK LEHETETLEN, DE ISTENNEK MINDEN LEHETSÉGES” Ezért lett ő a megváltónk. Ezért támadott fel és jelent meg az apostolainak és az asszonyoknak. Ezért támogat kegyelmének szent erejével és vezet Isten szent Lelke által a mai napig is és a világ végezetéig. Ezért adta magát a legméltóságosabb Oltáriszentségben, hogy mindaz, ki hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen.
 
Testvérem, most búcsúzom és azt mondom: áldjon és szent vonzásával vonzzon a mennyei Atya. Kegyelmének szent erejével tartson meg szeretetében a mi Urunk, Jézus Krisztus. Világosítson meg, hogy minden tettedben világosan járj az Úr akarata szerint. A Szentlélek és a megváltó Jézus Krisztus szent vére hannatával mossa tisztára a lelkedet és őrizzen az örök életre. Ámen.
 

Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted és veled. Ármin.

a
1986. január 1. éjjel fél 3 óra
 
KERESD ISTEN KÉPMÁSÁT EMBERTÁRSAIDBAN
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem, az Atya és a Fiút és a Szentháromság szent nevében. A mi Urunk és Istenünk szent kegyelméből.
 
Testvérem! Áldjuk és magasztaljuk az Urat az újesztendő hajnalán.
 
Először is hálát adunk neked mennyei Atyám, a te szent kegyelmedért, hogy vonzásod szent erejével megtartottad testvéremet a mi Urunk és Istenünk, a megváltó Jézus Krisztusban. Hála és imádás neked Uram Jézus, hogy elfogadtad, hogy irányítottad szent kegyelmed erejével.
Megköszönöm mindazt a sok kudarcot, megpróbáltatást és küzdelmet mivel a te féltő isteni szereteted megtartotta. Köszönöm Uram azt a sok-sok erőt mivel szent kegyel­med elárasztotta, mert te tudod Uram, mi az mi előbbre viszi lelkét a te utadon. Mindezért hálát adunk Neked, te végtelen szeretett te végtelen irgalom! De egyben kérlek és könyörgök hozzád Uram és Istenem, Jézus Krisztust hogy az elkövetkező év is legyen az ő lelkének üdvösségére. Tartsa meg a te kegyelmed ereje azon az úton, mit rendeltél neki. Mert tudom Uram, hogy csak általad, és veled lehet az, amivé te Örök Irgalom, formálod az ő lelkét.
Kérlek Uram, és Istenem bocsásd meg esendőségét, lásd meg akaratát feléd, hisz neked nyújtja szívét lelkét. Te isteni szeretet vigasztald, erősítsd és irányítsd őt. Vigasztald és tartsd meg a lelkét és őrizd és vezesd és szabadítsd meg hibáitól és abból a vonzásból, mit a világ adhat, anélkül hogy kiszakítanád e világból.
 
Engedd meg Uram és Istenem, hogy lelkét előkészíthesse mindig jobban a te eljöttödre, hogy a királyi lakomára kész legyen lelkének menyegzős ruhája, beléphessen oda, hol te vagy Uram, Jézus Krisztus. Ezért Uram időt kérek a részére, mert a te kegyelmed ereje megadja az időben, hogy mindig előbbre jusson feléd, Uram Jézus Krisztus.
 
Fürdesd meg kegyelmed szent erejében lelkét, és szent tested és véred által, mit elrejtettél az Oltáriszentség misztériumában. Add Uram ezt az élő kenyeret, hogy te őbenne és ő tebenned lakozhasson, mit megígértél a tieidnek. Kérlek Uram és Istenem, hogy adj időt, mert csak itt a földön van lehetőség az érdemszerzésre, a lélek fejlődésére, a tisztulásra a szeretetben. Engedd meg ó Uram, te isteni Bárány, ki elveszed a világ
bűneit, hogy még itt a földön megkapja lelke a menyegzős köntösét, mert itt a próbatétel helye, mert odaát kínban és gyötrelemben tisztul a lélek.
         Kérlek Uram és Istenem, te végtelen irgalom, te végtelen szeretet, hallgasd meg könyörgésemet, mert te tudom, hogy meghallgatsz, és könyörülj meg lelkén és hallgasd meg imáit, és könyörülj meg rajtuk. Mert nélküled senki és semmi, de veled minden, mert neked minden lehetséges. Add Uram, hogy mint te egy vagy az Atyával, úgy legyen egy veled. Töltsd be szent Lelked erejével, hogy lelke mindig kész legyen Ura és Istene érkezésére. Add, hogy a te szentségi testeddel és véreddel megerősítve tér­hessen meg hozzád, hol letörölsz szeméről minden könnyet. Ezért könyörgöm és esedezem érte Uram, Jézus és köszönöm, hogy meghallgattál, imádott megváltó és egyedül üdvözítő, édes Jézusom. Amen.
 
Testvérem! Legyél áldozatot vállaló lélek, imáidban és cselekedeteidben. Fogadj minden megpróbáltatást alázatos szívvel és lélekkel. Add szívedet, lelkedet, a te akaratodat a te Uradnak és Istenednek, hogy ő vezérelje gondolataidat és tetteidet. Megerősít az Úr hitben, reményben és szeretetben és alázatban és béketűrésben.
Kérd te is állandó jelleggel Isten szent kegyelmét. Mert mit mondott az Úr, Jézus Krisztus: “KÉRJETEK ES ADATIK, KOPOGTASSATOK ÉS NYITTATIK.” Ezért testvérem imádkozz szűkebb családodért, mert te Uradnak és Istenednek minden lehetséges. Imádkozz nővéredért és azok családjaiért.
Használj ki minden lehetőséget a lelkek megmentéséért!
 
Imádkozz testvérem, ebben a formában, ahogy az Úr szent kegyelme rávezetett. Mert mondom neked, az szereti Urát és Istenét, aki munkálkodik itt a földön Isten országáért. Keresd Isten képmását embertársaidban! Munkálkodj lehetőséged szerint Isten szőlő­jében. Légy apostola a szent ügynek, terjeszd az Evangéliumot és hirdesd azt az örömhírt, hogy közel Isten országa, mert Istennek minden ember egyformán fontos. Légy aktív tagja a küzdő egyháznak és imádkozz és szerezz érdemeket a szenvedő egyház tagjai részére – ima, szentmise, – hogy majdan tagja lehess a győzedelmes egyháznak, mi a szentek egyessége.
Ezért testvérem, hited legyen erős, akaratod legyen szilárd Istenben. Szereteted legyen teljes először Istened és üdvözítőd felé, és Istenben embertársaid felé. Mert mondom neked, ki csak egy lelket is visszatérít Urához Istenéhez – Isten kegyelmének szent ereje által – az részesévé vált Isten megváltói munkájának. Mert Isten végtelenül irgalmas, és ebben is megmutatkozik a ti emberi méltóságotok Istenben. Mert aki áldo­zatot tud vállalni embertársaiért, az Krisztusért teszi, és aki Krisztus parancsait meg­tartja – mert szívében él Krisztus – az üdvözül. Amen.
 
Testvérem most búcsúzom. Áldjon meg a mennyei Atya, ki szent vonzása által tart meg, az ő szent fiának Jézus Krisztusnak, ki a mennyből szállott alá, ki elvezet az Atyához, Jézus Krisztushoz. Áldjon meg Isten szent Lelke, Isten, ki munkálkodik bennetek, ki felnyitja szemeiteket, ki felnyitja füleiteket, ki által világosságban élhettek.
Áldjon meg testvérem és őrizzen a te Urad, Üdvözítőd, Istened és Megváltód, a mi Urunk, Jézus Krisztus. Én pedig Isten alázatos gyermeke imádkozom érted és veled.

Ármin.

1986. január 2.
 
SEGÍTSETEK A LELKI VAKOKNAK, A SÜKETEKNEK, A BÉNÁKNAK
 
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szent nevében, a mi Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Imádkozzunk testvérem! Áldjuk és magasztaljuk az Atyát, dicsőítsük és magasztaljuk a Fiút, és imádjuk a Szentlelket; az egy igaz Istenben, mert hatalmas, mert jóságos, mert maga a szeretet ki kiárasztotta végtelen szeretetét az emberre a Fiú által. Ki érettünk az utolsó véres áldozattá vált a szeretetben, hogy mint neki élete van az Atyában, úgy legyen életünk Őbenne és Ő általa, a Szentlélek Isten munkálkodása által. Mert senki sem mehet a Fiúhoz, csak ha Atyám vonzza, úgy senki sem éri el a Fiút, csak a Szentlélek Isten közreműködésével.
Te csodálatos isteni titok, imádunk, áldunk és magasztalunk, hogy felfogni nem is tud­juk a végtelent a végessel. De hitünkkel hisszük és valljuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia, ki e világra jöttél, érettünk, a mi üdvösségünkért, hogy életünk legyen benned, mindörökké.
 
Kérünk és könyörgünk, hogy tarts meg bennünket magadnak. Bocsásd meg vétkeinket és irányíts, vezérelj, vezess és add szent áldásodat, add a te békédet, te felséges Isten. Add, ó Uram a Te szent erődet, szent kegyelmed által, hogy a bűnt és a bűnre vezető kísértést felismerjük. Add, hogy tisztán lássunk Urunk és Istenünk! Legyünk egyek veled, már itt a földön a szent Tested és Véred által, hogy majdan eggyé legyünk veled halálunk órájában, hogy teáltalad és teveled és tebenned léphessük át azt a küszöböt, mi az életre visz. Kérlek Uram és Istenem, Jézus Krisztus, áldd meg testvéremet, nyisd meg füleit, nyisd fel szemét, tanítsd meg járni a te utadon.
Add meg neki a te szent ajándékaidat, mit szent Lelked által árasztol szét a világban. Add meg neki a felismerés kegyelmét, hogy téged Egek Ura, mindinkább felismerjen, ahogy az embernek lehetséges hogy felismerje, hogy a te szent jelenlevésedben élhessen tudatosan. Engedd érezni te végtelenül szerető Isten szent közelséged gyönyörűségét, hogy ki tudjon szakadni a világ vonzásából, hogy a lelke szabaddá váljon, hogy testét uralja a halhatatlan lelke, hogy szent kegyelmed erejével feléd szállhasson te egy igaz, Örök Isten. Ámen.
 
Testvérem! Légy hitben szilárd. A te hited alapja Krisztus tanítása. De nem elég meghallgatni az Úr szavát, hanem azt be is kell tartani. Kérd Urad és Istened kegyelmét, hogy erősödjön lelked a szeretetben és az alázatban, mert aki a krisztusi szereteten keresztül nézi a teremtett világot, és benne az embert, az tud is cselekedni embertársaiért. Mert aki úgy érzi, hogy Krisztust szereti és embertársait nem, az be­csapja saját magát, azt nagyon megejtette a sátán.
Mert aki csak saját lelkével törődik, aki elhalad a lelkileg elesett ember mellett, az csak azt hiszi, hogy felfelé halad, mert csak hitte, hogy Krisztust szereti, pedig önző módon saját magát szereti, ez pedig nem visz a mennyek országába.
 
Mint ahogy Krisztus lehajol hozzátok szent keresztje által és szent teste és vére által, ki szeretetből köztetek él és körülvesz benneteket szent jelenléte, ti ugyanúgy munkál­kodjatok Isten országáért embertársaitokon keresztül. Legyetek apostolai Krisztusnak. Vigyétek az Örömhírt, hogy közel Isten országa. Segítsetek a lelki vakoknak, a süketeknek, a bénáknak. Imáitokkal érdemeljétek ki a kegyelmeket a részükre. Ne legyetek fáradtak, hanem segítsétek Krisztus keresztjét minél magasabbra emelni, hogy fennen hirdesse, hogy “ÉN VAGYOK AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET, KI HISZ BENNEM, HA MEGHAL I S ÉLNI FOG.”
 
Mentsétek a fuldoklókat, kik a bűn rút sarában fetrengenek, anélkül, hogy felismernék lelki halálukat. Mentsétek meg a lelkeket testvérem! Imádkozzatok és vállaljatok áldozatokat, és szeressetek a krisztusi szeretettel, kinek minden lélek egyformán fontos. Mert mit mondott az Úr, az Isten; Jézus Krisztus:
 
 “AZ ÉG ANGYALAI JOB­BAN ÖRÜLNEK EGY MEGTÉRŐ BŰNÖSNEK, MINT SZÁZ IGAZNAK.”
 
Mert Isten egyformán szeret benneteket. Mert a krisztusi szeretet minden embert meghívott a mennyei lakomára. Mert a megváltás mindenkié. Engeszteljetek a bűnösök megtéréséért. Tömörüljetek egységbe! Imádkozzatok, hogy kik Krisztust szeretitek, kik megtartjátok parancsait, eszközöljétek ki a hitbéli egységet Jézus Krisztusban. Tömörülni és tömörülni Krisztus földi helytartója köré, mert nála vannak a mennyek országa kulcsai és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta.
 
Imádkozzatok Szűz Anyátokhoz, ki anyátok fenn a mennyben, ki a közvetítő köztetek és Isten között. Kit a krisztusi szeretet nektek adott, hogy legyen közbenjárótok a mennyei Atyánál és az ő szent Fiánál.
 
Testvérem imádkozz és ezen az úton haladj, de legyél áldozatra készebb. Tegyél mindig többet és többet a családodért a szeretetben. Légy béketűrőbb és alázatos. Mert ne feledd, Istennek minden lehetséges.
 
Most búcsúzom és azt mondom, az Atya szent vonzása, az Úr Jézus kegyelme, a Szentlélek egyesítő ereje legyen veled, hogy lelked tisztán várja Urát és Istenét. Ámen. Az Úr Jézus szent kegyelme legyen a te lelkeddel. Ármin.
1985. január 1.
 
 
ÉN VELED LESZEK MINDIG, ÉS NEM HAGYLAK EL
 
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme által. Áldott legyen az ő szent neve mindörökké. Ámen.
 
Köszöntelek testvérem ez új év hajnalán, és adjunk hálát Urunknak, Istenünknek végtelen nagy kegyelméért, hogy megőrzött téged szent szeretete számára. Mert csak ő általa és ővele lehetsz testvérem azzá, akivé kell lenned, mert nélküle csak egy üres pohár vagy, ki szomjazik.
 
A te Urad szent szeretete forrásából megitat és teletölti szíved kelyhét az élővizek forrásából merített életadó vízzel, mi betölti a te lelked az Úr szeretetével. Mert test­vérem a szeretetre nagyon nagy szükséged van, mert ez a szent adomány termi meg lelked gyümölcseit, az alázatot, a türelmet, a béketűrést. Ezért kérjük testvérem a szeretet Istenét, hogy legyen veled, és őrzője legyen a te lelkednek, hogy küzdelmedben melletted maradjon. Add, ó Uram Jézus szent kegyelmedet, szent kegyelmed erejével erősítsd az ő lelkét: hogy hite mindig és mindig élőbb legyen, és szívének szeretete ne hamvadjon. Erősítsd Ó Uram, és tartsd lelkét ébren a te végtelen nagy kegyelmed által, hogy lelke állandó várással várjon téged, te felséges Úr, hogy a te hívó szavadra min­dig készen várjon. Végy lakást Uram Jézus a lelkében és légy maradandó lakó a lelké­ben. Nem azt mondom, hogy vendég, mert a vendég előbb-utóbb eltávozik, hanem az ő lelke legyen a te hajlékod, hogy te őbenne és ő tebenned lakozzon.
 
Tudom Uram, hogy te bármit teszel, azt azért teszed, hogy tisztuljon, és amennyire embernek lehet, úgy hasonlóvá váljék hozzád. Hogyha eljő az óra, ne kelljen szégyenkeznie előtted esendősége miatt, hogy lelke menyegzős ruhába várja a mennyei menyegzőt, mit te Uram a tieidnek készítettél. Légy hozzá Uram igazságos, de szent irgalmad által ítéld meg tetteit. Légy ó Uram könyörületes, légy irgalmas, légy megbocsátó, és üdvözítője légy Uram, ne a bírája. Mert ó Uram, ki az, ki megállhat a te igazságod előtt? Lásd meg Uram akarását, hallgasd meg imáit és könyörülj meg rajta. Most sem kérem részére a sima utat, mert a te utad göröngyös és tövises. Tartsd meg Uram a te utadon, csak szent erőddel ajándékozd meg én Uram és én Istenem. Légy mellette a kísértésben, hogy küzdelme általad mindig győzelmes lehessen Uram, Jézus Krisztus.
 
Hozzád könyörgök, te szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz, engeszteld ki Szent Fiadat és légy testvérem oltalma és menedéke. Ne hagyd magára ó, Szent Szűz! Védd, oltalmazd és kérd a te Szent Fiadat érette. Mert kit te anyai pártfogásodba fogadsz, az nem veszik el, hanem élete lesz, a te Szent Fiad által mindörökké. Ámen.
 
Testvérem, ez az év sem hoz nyugalmat a számodra, harcod folytatódik. Minden erődre, minden hitedre és nem utolsósorban szeretetedre szükséges lesz. Érnek csapások. A halál angyala megjelenik a hajlékod felett. Úgy imádkozz, és úgy kérd az Urat, hogy részére ne a kárhozat kapuja, hanem az üdvösség kapuja nyíljon meg.
Légy megbocsátó, légy irgalmas és a szereteted által légy ápolója és kérd az Atya vonzását, hogy lelke Istenben nyugodjék el.
 
Testvérem a következő év kifáraszt testileg, de kifáraszt lelkileg is. De ne félj, a te Urad és Istened nem terhel erődön felül, de minden erődre szükséged lesz. Imádkozz, fohászkodj testvérem! Legyen a te gondolatod, imád, akarásod a te Uradé Istenedé és nincs mitől tartanod. De mint mondottam, a következő év testi, lelki fáradtságot hoz rád. Betegség elkerül, testi szenvedéseid lesznek. A lelked terheltetik meg. Erre pedig orvoslást csak Istennél találsz.
Akármilyen fáradt leszel, ha a te Urad és Istened elvárja tőled, hogy szent testét, ezt az erőt adó forrást magadhoz vedd, legalább vasárnap, az Úr napján. Te soha olyan fáradt ne legyél, hogy ezt elmulaszd. Ha úgy érzed is, hogy Urad magadra hagyott, te annál jobban és jobban keresd az Urat, mert ki keresi, az elől nem rejtezik el soha. De te azért tudd, hogy veled van az Úr, mert szeret Téged, mert Te is szereted őt.
 
Befejezem testvérem azzal, amit az Úr üzen neked: “Én veled vagyok mindig, és nem hagylak egyedül.”Testvérem ebben nyugodjon meg a te szíved, és imádja lelked az Urat, mert szent szeretete kiárad rád. Ámen.
1985. január 18.
 
JÖNNEK HAMIS PRÓFÉTÁK A SÁTÁN ZSINAGÓGÁJÁBÓL, DE NE HIGGYETEK NEKIK
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szent nevével. Az üdvözítő Jézus szent kegyelme által, ki áldassék és dicsértessék, most és mindörökkön örökké. Ámen.
 
Áldjuk testvérem az Urat, a mindenható örök Istent, az Atya szeretete és dicsősége, a Fiú megváltó kegyelme, a Szentlélek Isten egyesítő ereje töltse be a lelkünket, hogy lámpásai legyünk az Úrnak, az üdvözítő Jézus Krisztusnak. Testvérem, legyen a te lelked egy mécses, mit az isteni szeretet lángra gyújt, hogy világítson a sötétben a tévelygő emberek felé. De nem te leszel a fény, hanem az, ki betölti szent fényével a te lelkedet. Mert csak egy üres, kietlen, zord, sötét zúg a te lelked Isten nélkül.
 
Te ennek a sötét kamrának az ajtaját, a te szabad akaratod által kitártad az isteni kegyelem felé, csak ez a pici ajtó a tied, mit szabad akaratnak nevezünk és a többi mind Istené, mert szent teljessége betölti azt, és fényt visz oda, ahol sötétség volt, és várat épít ott, ahol pusztaság volt, mert napja fényed lett. De ne hidd, hogy ezzel meg­szűnt minden kísértése és küzdelme a te lelkednek. Az igazi küzdelem csak most kez­dődik, mert a gonosz a sötétséget kedveli és bántja a fény, és mindent elkövet, hogy ezt eloltsa. A kísértések és a megpróbáltatások most kezdődnek. Mert a láng és a fény, őrizőévé tett téged a te Urad és Istened a te küzdelmeden múlik, hogy a lángból fáklya lesz-e, vagy füstölgő kanóc.
 
De ne félj, a te Urad és Istened erőt is ad a szent kegyelme által, de a te teljes erődet is fel kell használni, mert a te erődön felül kapod a kegyelmi erőt. Ne aggódjál, és ne legyenek kételyeid, mert a te Urad és Istened tudja, hogy mit miért enged, mint már annyiszor mondottam, most is mondom, hogy ebből is erőt merítsen a te lelked, mert te ígéretet kaptál az Úrtól, hogy bármi történik is veled, az mind a te lelked üdvösségét szolgálja. Ez a te reményed, a hited maga az Úr, Jézus Krisztus. Testvérem, csak ezen az úton haladj! Csak a te Uradat és Istenedet kövesd és ez az út Krisztus egyházán át vezet. Azt soha ne feledd, hogy Uradnak és Istenednek az ő egyházán belül vannak pásztorai, és Isten országának van a földön helytartója, sőt nemcsak helytartó, hanem magának Krisztusnak megszemélyesítője itt a földön, az pedig a mindenkori római Pápa, ki egy rangon áll magával Szent Péterrel. Ki hit és erkölcs tanításban tévedhe­tetlen, mert ezt maga az Úr, Jézus Krisztus garantálja.
 
Testvérem ez az akol, ahova gyűjti az Úr az ő bárányait, mert a mennyek országába a kapu én vagyok, mondotta a te Urad és Istened. Ide tömörüljetek emberek, mert itt válik valóra az egység, hogy egy akol és egy pásztor lesz. Mert ez meglesz, mert ezt maga az Úr, az Isten nyilatkoztatta ki.
 
Testvérem, tetszik a te Uradnak, Istenednek az imádságod, mit a Szent Atya szándékához kapcsolsz. Imádkozz, te mindig így, mert erre maga az irgalmas Isten, Jézus Krisztus vezetett rá. De mindezen által a te Urad és Istened rólad sem feledkezik meg. Ezt az imaformát terjeszd, mert ez a feltétel nélküli hit legfőbb forrása. Mert amint az Atya küldte a szent Fiát, a mi Urunk, Jézus Krisztust, úgy küldte a te Urad és Istened Pétert, az első pápát, hatalmat adva: “MIT MEGKÖTSZ A FÖLDÖN, MEG LESZ KÖTVE A MENNYBEN IS, S MIT FELOLDASZ A FÖLDÖN, FEL LESZ OLDVA A MENNYBEN IS. “
 
Ezért testvérem, tömörüljetek szorosan Krisztus földi helytartója köré. Ostromoljátok az eget az ő szándékára, hogy ne csak külön-külön imák jussanak az Úr elé, mik csak kicsi kis erek, hanem ezek a kis erek folyjanak be a nagy folyóba, hogy ima-áradattá növekedjen és ostromolják az eget. Mert csak így jöhet el Isten országa, mert csak az egységben van az erő.
 
Testvérem, még egyszer mondom, kapcsolódjatok imában a Szent Atyához Imádkozzatok a szándékára, mert ebben nektek is minden jó benne foglaltatik. Mert meghallgatja az Úr imátokat és megkönyörül majd rajtatok. Legyetek bizakodók és higgyetek feltétel nélkül, ne számításból. Mert ezek kedvesek a ti Atyátok előtt. Mert az Atya szerető Atyátok, mert maga az élő szeretet, mert mint szereti szent Fiát, úgy szeret titeket is. Mert mit mondott az Úr, az Isten Jézus Krisztus: “Atyám akarata az, hogy higgyetek bennem, mert ki bennem hisz, az hisz Atyámban is. Mert ki engem szeret, az szereti Atyámat is, mert kit én szeretek, azt szereti Atyám is, mert az Atya és én egyek vagyunk.”Ezért ti is legyetek egyek és tömörüljetek egy pontban egy és ugyanaz célért. De Krisztus még mást is mondott apostolainak: “Ki titeket szeret, az engem szeret, ki titeket befogad, az engem fogad be, ki titeket megvet, az engem vet meg.”így azonosította magát tovább a szenvedő emberrel. Ez testvérem csodálatos titok. Ezért várja el a ti Uratok, hogy tömörüljetek ahhoz a tanításhoz, mit az ő helytartója, ma élő első apostola tanít. Mert ez, csakis ez az egyenes, Krisztushoz vezető út. Mert minden más tanítás a sátán műve, ki éket akar verni az egység közé, hogy megakadályozza az egységet. Mert tudva van előtte, hogy csak addig tart fejedelemsége a világ felett, míg széthúz. Ezért mindent megtesz, azért bújik báránybőrbe, azért hinti el a kétely magvait. Mert mondom, mindaz, ki más úton akar Krisztushoz érni, és más úton keresi Krisztust, az a sátán vermébe esik. Az egyedüli tanítás, az magával Krisztus fő apostolánál van, ki a hit tanításában tévedhetetlen. Mert megmondotta az Úr, az Isten: “Jönnek hamis próféták a sátán zsinagógájából, de ne higgyetek nekik.
         Testvérem, ezen elmélkedjetek. Mert mindaz, ki azt mondja, hogy nála van a biztos út titka, mi az Úrhoz vezet, ne higgyetek neki. Ne higgyetek az okoskodóknak, kik mindent jobban akarnak tudni, csak egyedül Krisztus egyháza fejének higgyetek, mert nála van, benne van Krisztus igazsága                          .    

 

 
Most búcsúzom testvérem. A mindenható Atya, ki szent Fia által szeret téged, lásson el szent kegyelmének erejével. Az Úr, Jézus Krisztus árassza el lelked, és az egység és a világosság Istene, a lelket betöltő szentlélek Úr Isten, hogy a te lelked mindig és mindenből győztesként kerüljön ki az Úr Jézus szent kegyelme által.
Áldjon meg, és szent vére harmatozzon a te lelkedre, hogy lelked menyegzős ruháját tisztára mossa a mennyei Bárány, Jézus Krisztus.
Én pedig arra kérlek, hogy légy hirdetője a te Urad és Istened akaratának, mit általam üzen nektek. Ármin.
1985. január 30.
 
SOHASEM MINDEGY, SOHASEM HIÁBA
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem az Atya és a Fiú és a Szentlélek Isten szent nevében. A mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme által. Imádjuk testvérem az Urat. Adjunk hálát végtelen nagy jóságáért és mérhetetlen nagy szeretetéért, mivel eláraszt bennünket élőket és üdvözülteket egyaránt, kik édes gyermekei vagyunk mindahányan.
 
Áldás Uram reád, áldott legyen a te szent neved, mennyben, földön és minden helyen, mert mindenek alkotója te vagy én Uram és én Istenem, Jézus Krisztus.
 
Áraszd reánk szent kegyelmed teljességét, hogy levethesse testvérem mindazt, ami a világé és szabadítsd fel lelkét a világ, a mulandóság rabláncaitól, tedd lelkét szabaddá.
A félelmet, a kétséget tépd ki szívéből, hogy szabadon szállhasson. Ültesd tele lelkét a te reményed és békéd virágaival, mit a te szereteted öntöz, és az ő akarata, mit neked adott legyen a gyökere, és lelke szent bizalommal legyen tele, a te végtelen nagy irgalmadba.
 
Kérlek Uram, hisz te mindent megtehetsz, amit csak akarsz, te Ura vagy mindeneknek, őrizd meg lelkét a vad kísértéstől. Mert te tudod csak igazán, hogy hol él, és hogy él. Köszönöm Uram, hogy meghallgatsz. Mert tudom, hogy nincs ima és nincs fohász, ami elől elfordítod szent szívedet. Ezért legyen a te neved áldott most és mindörökkön örökké. Ámen.
Testvérem! Ne szorongjon a te lelked. Bízz feltétel nélkül a te Uradban és Istenedben. Ne legyenek kétségeid az isteni gondviselésben. Hagyatkozz te csak az üdvözítő Jézus Krisztusra. Megadja neked a csendes halál kegyelmét, azt hogy hited szerint szenderülj el az Úrban. A gonosz nem vehet erőt rajtad, mert az Úr azt nem engedi, mert bármi történik is veled, az Úr ellát az ő szent erejének kegyelmével.
 
Mert te testvérem tele vagy félelemmel azért, mert az előző üzenetekben elég keményen fogalmaztam, és te megrettentél. De ne félj! Jusson eszedbe, amit az Úr Jézus Krisztus mondott, és ez töltsön el erővel. Mert ezt mondta az Úr:
 
“AZ ÉN IGÁM ÉDES ÉS AZ ÉN TERHEM KÖNNYŰ”.
 
 Tehát testvérem, mindaz mi eljövendő az életedben, könnyű lesz neked. Mert te Krisztusért teszed, és a te Urad szeretete körülvesz téged. Mert mit is mondott az Úr az apostoloknak a süllyedő hajón:
 
“MIT FÉLTEK, TI KICSINYHITŰEK! “
 
 Ezért testvérem, a te lelked se féljen, mert hol Krisztus, ott nincs félelem.
 
De ne szégyelld emberi gyengeségedet, mert a te Urad tudja mit jelent embernek lenni. Mert a te Urad is ismerte a halálfélelmet, az. Úr Jézus embersége is vissza­rettent. Ezért testvérem, bízd magad az Úrra, Jézus Krisztusra és ne félj, hanem imádkozzál és dolgozzál. Amit teszel, bármi munka, azt szívedből tedd! Lelkedet foglald el imádsággal, testedet pedig munkával.
 
Testvérem, most erről tanítok. Mi a léleknek az imádság, a testnek a munka: Ezt is hármas csoportra oszthatjuk:
 
– a lélek imával való lefoglalása,
– a test munkával való lefoglalása,
– valamint, mit jelent az előbbi kettő hiánya.
 
Először:
Az ember lélek. Mert mondom, minden jó és rossz a lélekből fakad, mert Isten és angyalai a lelkeken keresztül tart kapcsolatot az emberrel. Mert a lélek az Istenből kipattant szikra. A szabad akaratot Istentől kapta, tehát döntési joga van, mert Isten gyermekeként jött e világra, erre a mulandó világra.
 
De van a szellem világának egy negatív oldala is, mi szintén kapcsolatot teremt a lélekkel. A bukott angyal a mai napig is küzd Isten ellen és minden erejével arra törekszik, hogy Isten terveit keresztülhúzza, amit az emberi lelken keresztül érvényesíthet. Mert Isten terve az, hogy minden gyermeke a mennyek országának birtokosa is legyen.
 

Itt is három hatás érvényesül:

– először Istené,

– másodszor a gonoszé

– és a harmadik az ember döntés-joga: mert az ember szabad, mert nem szolgának született, hanem örökösnek és dönt a lélek Isten mellett.

 

De ez a döntés nem egyszeri, hanem ez érvényesül minden tettünkben, minden gondolatunkban. Mert a sátáni gonoszság állandó jelleggel döntés elé állítja a lelket.

Szinte egész életen át űzi, hajtja, bele akarja fárasztani a lelket. De itt van Isten végtelen nagy szeretete és kegyelme, ami erőt ad. Ahol a lélek lefoglalja magát imával vagy elmélkedéssel és ezzel, mint bástyával körülveszi magát és rést csak a kegyelem felé tár, az ne féljen! De lelkének ébernek kell lenni mindvégig!

 

Másodszor pedig a test lekötése munkával:

 

Mert ahol a lélek Isten imádásával van elfoglalva, a test pedig Istennek tetsző munkával van lefoglalva mindvégig, az a krisztusi úton halad előre. Mert mit mondott az Úr, az Üdvözítő:

“A LÉLEK AZ, AMI SZÁMÍT, A TEST SEMMIT SEM ÉR!”

 

Mert a test a világé, ami lehúz, mert minden bűn a testen keresztül talál magának nyitott kaput. Ezért arra törekedjetek, hogy testetek a lélek uralma alatt álljon és így testben és lélekben Istenéi vagytok. Mert mint az Úr, Jézus Krisztus testben támadt fel, úgy fogtok ti is testben feltámadni. Ezt ugyan nem értitek, de higgyétek.

 

A harmadikat pedig röviden meg lehet magyarázni:

 

Ahol a test uralja a lelket, az elveszett, az a kárhozaté. Ezért testvérem ne csüggedjetek, ha néha megbotlotok is. Tudja a ti Uratok, hogy esendők vagytok. De azt soha ne feledjétek el, hogy Isten végtelen nagy irgalma által és a bűnbánat szentsége által minden bűnt megbocsát. Ezért testvérem, ha bármekkorát botlotok is, de legyen erőtök, akaratotok által felállni, mert Isten végtelen nagy kegyelme segít titeket. Mert itt van a gonosz ereje, hogyha egyszer sikerült benneteket elgáncsolni, igyekszik veletek elhitetni, hogy már úgyis mindegy és minden hiába. De mivel ő a hazugság atyja, mindenben hazudik. Ezért testvérem, sohasem hiába és sohasem mindegy. Mert az lesz a győztes, ki kitart mindvégig. Mert csak a felfelé vezető út kívánja és veszi igénybe minden erőtöket, a lefelé vezető úton a bűn súlyával könnyen csúsztok.

Oda nem kell lelki erő, ott csak odaadjátok legnagyobb kincseteket az Istentől kapott szabad akaratot. De ne higgyétek, hogy ezek az emberek boldogok! még itt a földön sem. Mert a gonosz semmit sem ad, mit vissza ne venne. Csak látszatot ad, és mindenkit rútul becsap, mert csak a gyűlölet fűti és égeti, mert a gyűlölet kénköves lángjában él elevenen és égeti.

Ezért testvérem ne térj ki a küzdelem elől. Ne keresd te a sima, gondtalan életet, sem a test kényelmét, mert ez lefelé vezet, mert ehhez sem erő, sem bátorság nem kell, hanem küzdj, bízz, higgy és remélj, és töltse be lelkedet az isteni szeretet és a te Urad és Istened kegyelme.

 

Most búcsúzom testvérem és azt mondom: áldjon meg az Atya, ki éltet, az Úr Jézus, ki megváltott, a szentlélek Isten, ki kegyelmével ellát és fényével bevilágítja a te lelkedet. Az Úr Jézus szent kegyelme legyen veled és őrizze meg a te lelkedet az örök élet részére. Ámen. Én pedig imádkozom érted és veled. Ármin.

 

1984. január 1.
 
 
ÚGY ÉLJ, HA AZ ÚR SZÓLÍT, A MENNYEGZŐS RUHA RAJTAD LEGYEN!
 
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Köszöntelek testvérem az Atya, a Fiú, a Szentlélek Isten, a Szentháromság egy Isten szentséges szent nevével az Úr, Jézus Krisztus szent kegyelme által.
Minden áldás és dicsőség a tied Uram, Jézus Krisztus, áldassék szent és szentséges neved mindenkor.
Uram és én Istenem! – imám hozzád száll és könyörög hozzád, én Uram és én Istenem hallgasd meg könyörgésem és jusson el a te szent színed elé. Mert hozzád kiáltok Uram, hozzád! Áldd meg testvéremet! Adj erőt a te szent erődből. Vigasztalja meg a te szent szereteted és töltsd be Uram az ő lelkét a te szent jelenléteddel.
Erősítsd meg mindazzal a kegyelmekkel, amit te adhatsz, hisz tudom Uram, hogy te mindent adhatsz.
Erősítsd meg hitben, reményben, szeretetben, béketűrésben és alázatban. Mert ami jó van, az mind ezekből fakad. Növeld lelkében a szeretet fáját, hogy megteremhesse az ő gyümölcsit az Örök Üdvösség számára. Öntözd meg lelkét a te szent véred harmatával és bocsásd meg vétkeit, te végtelenül irgalmas Isten. Most megint nem a földi életért esedezem hozzád. Nem kérek én számára könnyű életet. Hagyd azt az utat a részére, mit kezdet­től fogva neki szántál, csak szent kegyelmeddel és szent erőddel áraszd el és légy ó Uram vele mindvégig. Hisz tudom, hogy te nem hagyod el – de mégis kérve kérlek és könyörgök Uram, hisz én tudom és tudja Testvérem is, a földi szenvedés soha el nem múló kegyelem forrása, tudom, hogy te megígérted azt, hogy a világ nem árthat úgy neki, hogy a lelke javát ne szolgálná – de erőt Uram, erőt adj és szent kegyelmedet ­hogy azt a keresztet, mit vállaira raktál tudja éretted úgy elviselni, mint ahogy te is Uram válladra vetted az ő bűneit is.
 Én Uram és én Istenem! Te azt mondtad, hogy az ő gondja a te gondod is. Azt is tudom Uram, hogy te mindent a lelke üdvösségére fordítasz, én ezt mind tudom. De nyisd meg testvérem értelmét és a te szent fényeddel, világosítsd meg, hogy mindezt fel tudja fogni, hogy megértse a te végtelen nagy kegyelmedet és szeretetedet. Hogy mint ahogy te egy vagy az Atyával, úgy legyen ő is egy teveled, mindörökké, Ámen.
 
Testvérem, én is köszöntelek. Egy új esztendő nyílott meg előtted. Nehéz volt mind, de az éveid mind nehezebb és nehezebbek lesznek. Sokat fogsz szenvedni lélekben, sokszorta többet mint testben. De ne félj a szenvedéstől. Fogadd őket mint üdvösséged zálogát. Meg fogsz erősíttetni hitben, reményben és szeretetben és nem utolsó sorban béketűrésben és alázatban.
 
Köszönöm testvérem imáidat. Kérd továbbra is a Szeplőtelen Szent Szűz oltalmát. És ne csüggedj és ne félj! Mert gondja és terve van veled, a te Uradnak és Istenednek. De tudd meg azt, akit a szeretet kegyelmével áraszt el – itt van a te érdemed, hogy akaratod által kinyíltál a te Urad és Istened felé – azt a világ kiveti magából, mint ahogy a te Uradat Istenedet is kivetette ez a világ. Tudd azt is, hogy Krisztust a Megváltót sem lehet könnyed léptekkel követni. Mert az Üdvözítő mondotta; “Aki követni akar, az vegye fel keresztjét és úgy kövessen engem!”
 
Ezért mondom testvérem, te se akard letenni a te keresztedet, hanem maradj ott, ahol vagy, mert ez a te keresztutad, amit neked végig kell vinned és ebben kitartani mindhalálig.
 
Ne félj testvérem, mert én is veled vagyok mindvégig. Az Üdvözítő Isten a mi Urunk, Jézus Krisztus melléd adott engem és hogy mi mennyire eggyé tartozunk, majd megtudod akkor, mikor kilépsz testedből és átléped azt a küszöböt, mit halálnak neveztek. És én ott állok előtted, és mint már mondottam felismersz engem, mert egy isteni szikrából pattantunk ketté. Ezt még testvérem nem érted, de ideát Isten szent országában minden világos lesz előtted.
 
Urunk, Jézus Krisztus áldása és szent kegyelme erősítsen, világosítson és töltse be lelkedet a Szentlélek Úristen, és áldjon meg és szentséges szent kegyelmével, árasszon el a mi Urunk, Jézus Krisztus.
 

Én pedig Isten legkisebb szolgája, esedezem érted és imádkozom veled. Ármin.

1984. január 14.
 
ODADOBTA AZ EMBERISÉG A SÁTÁNNAK A LELKÉT EGY TÁL LENCSÉÉRT, MEGSZŰNTEK AZ ERKÖLCSÖK, A SZERETET KIHALT
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Köszöntelek testvérem az Atya Isten, a megváltó Jézus Krisztus és a megszentelő Szentlélek Isten nevével, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből és szent akarata által. Imádkozzunk testvérem és adjunk hálát az Istennek, aki szeretete által  fenntart mindeneket. Mert jóságos szeretete tartja vissza attól, hogy a bűnös földet szent haragjával sújtsa.
 
Testvérem, kik Krisztuséi vagytok, ne szűnjetek meg imádkozni és eszközöljétek ki imáitok által Isten szent kegyelmét és könyörögjetek, hogy a ti Uratok, Istenetek haragja csillapodjon, mert bizony mondom a föld megérett Szodoma és Gomora sorsára, mert közel, nagyon közel Isten haragjának napja. De ti csak imádkozzatok, legyetek nagyon alázatosak és esedezzetek Istenhez, hogy könyörüljön meg rajtatok.
 
Mert a ti Uratok Istenetek, a mi Urunk, Jézus Krisztus türelmes volt, várt és várt, hogy az emberek hozzá forduljanak. A tudományokban nem Istent keresték, hanem önös célokra és az egész emberiség ellen fordították találmányaikat. Nem veszik észre, hogy lábuk alatt ássák a földet. Megszűntek az erkölcsök, a szeretet kihalt, az állatnál alacsonyabbra süllyedt az ember. De kik még szívükben érzik és élik Isten végtelen nagy kegyelmét, ostromoljátok az eget, hogy Isten könyörüljön meg rajtatok. De Isten nem azért fenyít meg benneteket, hogy elveszítsen, hanem hogy megtartson! A jó Atya nem azért bünteti gyermekét, hogy elveszítse, hanem hogy megtartsa a jóban. És nem azért büntet, mert nem szereti gyermekét. Bizony mondom, százszorta jobban szereti az, ki büntet, mint aki elnéz hibája felett gyermekének, hogy az a vesztébe rohanjon.
 
Tehát testvérem, a ti mennyei Atyátok is jó Atyátok. Meg akarja tartani gyermekeit, ezért nagyon kemény eszközökkel kapjátok a fenyítést. Jó módotokban kevélyekké és elbizakodottakká váltatok. Megfeledkeztetek a ti Atyátokról, ki minden jónak a forrása.
 
Odadobta lelkét az emberiség a sátánnak egy tál lencséért. Odaadta a lelkét az élvezeteknek, a hamis káprázatnak, odaadta a látását, a hallását a gonosznak, mert csak azt látja, amit a gonosz elé ad látni, és csak azt hallja, amit a gonosz sugall neki.
Pedig a szeme világát azért kapta az ember Urától, Istenétől, hogy ne csak külső, hanem belső látása is legyen, mivel meglássa Urát és Istenét. Hallását pedig azért kapta, hogy meghallja belső hallásával az ő Ura és Istene hangját. Mert mit mondott a ti Uratok és Istenetek, Jézus Krisztus mikor a jó pásztorhoz hasonlította magát. “Az én juhaim ismernek engem. Az én juhaim ismerik az én hangomat és követnek engem.”
 
Testvérem a múltkor azt ígértem, hogy abból fogsz tanítást kapni, hogy Isten végtelen nagy kegyelme, hogy munkálkodik abban a táborban, kit a sátán magáénak tud.
 
Testvérem, kérd Isten szent Lelkét, hogy tegye világossá elmédet és lelki szemed helyesen, ne tükrön keresztül lásson, és lelked füle felfogja, hogy értelmed tisztán lásson és halljon. Először is azt jegyezzétek meg, a ti Atyátoknak hatalma van égben, földön és a gonosz felett. Már azt is mondottam, a kegyelemnek nagyon sok eszköze van a lelkek megmentésére. És azt is mondottam, hogy a kegyelem minden eszközt felhasznál a lelkek megmentéséért.
Testvérem! A földön az ember annyira, de annyira elvakult, annyira bűnössé vált, hogy a bűnök már az egekig csapnak. A sátán még a választottak közül is szedi áldozatait. Ezért Isten nagyon keményen megbünteti az ő gyermekeit. Olyan büntetést mér gyermekeire, mire példa még nem volt a történelemben. Mert ha az emberiségnek csak fele maradt volna meg Istenben, de az arány sokszorta rosszabb, elmaradt volna a megsanyargatások ideje. De azokért, kik ezen a bűnök földjén kitartottak Istenben, azokért Atyátok megrövidíti az időt. És mindezt a mennyei Atya azért teszi, mert szereti az ő gyermekeit. Mint az igaz ember sem azért fenyíti meg gyermekét, mert abban örömét lelki, mert ő is szenved gyermekével együtt. Így van a ti Atyátok fent a mennyekben, ő sem leli örömét az emberi kínban, gyötrelemben. Mert sok időt hagyott arra, hogy az emberiség jó útra térjen, de a gonosz tombol örömében, és tömegével szedi áldozatait. Hányszor, de hányszor figyelmeztetett benneteket a szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz! De az emberiség rohan végzete felé. De majd a kínok, és gyötrelmek völgyében felébred az ember, és keresni fogja Istenét.
 
Testvérem! Imádkozzatok, kik megtaláltátok szívetekben Krisztust, és még többet mondok, ne szűnjetek meg imádkozni. És ne féljetek, bármi történik is, de ti csak higgyetek, ahogy tanítottalak benneteket. Ne engedjétek a kételyt még csak lelketek közelébe sem, mert azt a fát, ami meginog gyökereiben, azt előbb vagy utóbb kidönti a szél. Ezért még egyszer mondom, hogy ti csak higgyetek, és ne féljetek, mert Krisztus nem hagyja el övéit.
 
Most búcsúzom és azt mondom, a mennyei Atya szent áldása, a megváltó Isten, Jézus Krisztus szent kegyelme, a Szentlélek Isten szent fénye őrizzen meg benneteket az örök üdvösség részére. Ámen. Téged pedig az Úr, Jézus Krisztus szent kegyelme őrizzen és tartson meg, én pedig melletted vagyok imáimmal őrizlek Téged.

Ármin.

1984. január 30.
 
VANNAK SZEGÉNY LELKEK IS, KIK ZÁRTAK A KEGYELEM BEFO­GADÁSÁRA
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem a mennyei Atya, az ő szent Fia, a mi Urunk, Jézus Krisztus és Isten szent Lelkének szent és szentséges nevével. Az Úr Jézus szent akaratából és szent kegyelme által. Minden dicsőség és imádás tied Urunk Istenünk, Urunk, Jézus Krisztus, ki az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben élsz és uralkodol, most és mindöröktől és mindörökké. Ámen.
 
Testvérem! ne szűnjön meg a lélek imádni és dicsőíteni az ő Urát és Istenét és Meg­váltóját, ki mondotta, hogy “Elmegyek és lakást készítek nektek, mert Atyám házában
sok lakóhely vagyon, ha nem igy lenne, azt megmondottam volna nektek. ” Mondotta az Úr, az Isten a Megváltó, a kereszthalált halt Isten, aki megfeszíttetett, hogy nektek örök üdvösségetek legyen. Mert azt is mondotta az Úr, az Isten; Jézus Krisztus “Atyátoknak úgy tetszett, hogy nektek adja az országot.”
 
Testvéreim, elmélkedjetek ezen. Mert igen nagy ígéretek. De ez nemcsak ígéret, ez sokkal több annál, mert ez olyan ígéret, ami valóság minden ember részére. De mégis csak azé, aki igényli és akarja, hogy Isten is lakhelyet kapjon az ő lelkében és így ő is lakhelyet kap Istennél. Mert azt is mondotta a mi Urunk, Jézus Krisztus: “Aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben vagyon.”Tehát testvéreim, ki itt a földön odaadja szívét, lelkét lakóhelyül az ő Urának, azzal az ő Ura és Istene is megosztja dicsőségét. És aki megvallja Urát és Istenét az emberek előtt, azt az Úr is megvallja az Atya előtt. Mert mondom testvérem, a hitet meg kell vallani, még akkor is, ha nektek ebből hátrányotok származik is, vagy az emberek bolondnak nézik is. Mert a hit és gyávaság nem fér meg egy és ugyanazon a helyen. Mert ahol Krisztus van, ott erő is van!
 
Mert azt is mondotta az Úr: “Én megerősítelek titeket”. Úgy éljetek testvéreim, hogy tudja a világ, hogy ti Krisztuséi vagytok, és ezt ne csak szívetekben éljétek, hanem cselekedetben is. Ne csak tanítványai legyetek a ti Uratoknak, hanem igenis legyetek apostolai, és mint az Úr Jézus mondotta: “Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat, mert az aratni való sok, de a munkás kevés.”
 
Ismételten mondom, hogy szinte belétek ívódjon, hogy soha egy percre se felejtkez­zetek meg arról, hogy imádkozzatok és eszközöljétek ki a kegyelmet embertársaitok részére. Mert bizony mondom, imátok isteni kegyelemmé alakul át a ti embertársaitok részére. És ezt a kegyelmet közvetve, a ti Uratok által adjátok embertársaitoknak. És ez már a ti Uratok és Istenetek dolga, hogy ez milyen formában nyilvánul meg, mert mondom, nemcsak szegény testű emberek vannak. És “Ha egy rongyos embert felöltöztettek ezek közül” – azt mondotta az Úr – “engem öltöztettetek fel”.De vannak szegény lelkek is ­kik zártak, kiknek csak ajtót kellene nyitni, hogy az a kegyelem, ami árad bőségesen minden emberre, hozza meg a maga gyümölcseit.
 
Beszéltem szegény lelkekről, de ezt ne tévesszétek össze a lelki szegényekkel. Majd ezt más alkalommal fogom megmagyarázni. Mert már annyiszor mondottam és ennek olyan nagy a fontossága, hogy szinte minden alkalommal utalok rá: a kegyelemnek nagyon, de nagyon sok eszköze van. Ezért hívom fel a figyelmeteket, hogy imával kegyelmet eszközöltök ki embertársaitok részére, a neki legmegfelelőbbet. És mondom nektek, itt is alamizsnát adtok egy éhező léleknek. Mert mondatott, hogy “Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mi Istentől származik.
 
Ne féljetek! Ne legyetek kicsinyhitűek. Mert kérjetek és adatik, kopogtassatok és nyittatik. Mert a virág, ha szárba is szökell, és nem kapja meg a forrás vizét, és nem éri a fény, annak a virága zárt bimbó marad, ki soha nem hoz termést és elszárad, és tűzre vettetik. Mert minden bűnre van bocsánat, csak a lélek elleni bűnre nincs bocsánat Istennél. Tehát aki bűnében megátalkodik, nem él a neki nyújtott kegyelmekkel – pedig a bűnbánat szentsége az utolsó leheletéig ott van testközelben – csak ezek azok, akikért hiába imádkoztok. Viszont ezt ti emberek nem tudjátok, ember nincs aki felismerje. Csak Isten lát mindenkit lélekben. Ti csak imádkozzatok, mert nagyon sok léleknek olyan az imátok, mint éhezőnek a kenyér, mint szomjazónak a víz.
 
Mert ti testvéreim ítéletre születtetek, de nem ítélkezésre. Ti csak hagyatkozzatok a ti Uratokra, Jézus Krisztusra. Mert a megváltó Jézus nem hagy elveszni a jóból még csak egy morzsányit sem. Az előbb azt mondtam, hogy ítéletre és nem ítélkezésre szület­tetek. Testvérem, most abból tanítalak, ami által ítéltettek:
 
Először a hozott hajlamok, mi segíthet is, de ugyanúgy gátolhat is:
 
– Vannak emberek, akik tele vannak rossz hajlamokkal, tele rossz indulatokkal.
– Vannak rossz hatásoknak kitett emberek. Itt arra helyeződik a hangsúly, hogy az ember a maga emberségéből küzdött-e, és mennyit küzdött ellene, mégis a világ szemében rossznak látszik. De csak a ti Uratok és Istenetek tudja, hogy mekkora harcot vívott önmagával.
– Van, ki csupa jó adottságokkal jött e világra, ki adottsága által nem áll önmagával szemben.
 
Hogy emberi hasonlattal éljek: kinek nincs káros szenvedélye, annak nem is kell ellene küzdeni, az adódik magától. Meg van elégedve, mert jónak tartják az emberek. Bizony mondom az előbbi közelebb áll Urához, Istenéhez, mert küzdelmében előbb fordul Urához Istenéhez, mint az utóbbi. Mert azt hiszi a balga, hogy az ő érdeme az, mit Istentől kapott. Mert aki küzd maga is, az felfogta Isten kegyelmét. Csak az öntelt, elbizakodott, kevély ember van annyira megelégedve, és többre vágyik, elkezdi keresni az ő Urát és Istenét. Mert aki nem küzd, az nem is győzhet, mert áki egyhelyben áll, az nem érkezik meg a csúcsra. Mert mondom, aki rossz, az legyen rossz, és aki jó, legyen még jobb! Mindezeken át hozza meg az Isten az ítéletet.
Tehát a velünk született adottságok, a tetteink, a gondolataink és mit tudtunk meg­valósítani az Istentől kapott feladatokból. Mert minden ember a neki szánt feladatra hivatott. Testvéreim, kik szívetekben megtaláltátok Krisztust, imádkozzatok és küzd­jetek és segítsetek a küzdelemben másoknak, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
 
Most búcsúzom. Áldjon meg benneteket a mennyei Atya, az ő szent Fia, a megváltó Jézus, Isten Szent Lelke töltse be a ti lelketeket. Testvérem az Úr, Jézus Krisztus áldása legyen veled, míg meg nem érkezel.

Ó, boldog halál!

1965. január 1.

Újév napján a Szűzanya így szólt:
“Szeretetlángom kiáradása által ráteszem a siker koronáját a szent zsinatra.”

Január közepe óta nagy lelki szárazságban és sötétségben élek, s elhagyatottságomban mindinkább erőt vett rajtam az a tudat, hogy eddigi életem csupa képzelődés és hazugság. Megkíséreltem ezt minden erőmmel elhárítani magamtól. De minél jobban erőlködtem, annál jobban hatalmába estem ennek a tudatnak. Ezt a nagy elhagyatottsággal járó lelki szorongást még nehezebbé tették az állandó hit elleni kételyek zavaros gondolatai. Minden erőmmel azon igyekeztem, hogy megtartsam lelki egyensúlyomat, mely már igen félrebillent, és gyengeségemben zavaros gondolataim mindent rossznak bizonyítottak. Ez a bizonytalanság egyre nőtt és hullámzott lelkemben. Majd kétségbeejtő erőszak arra kényszerített, hogy állandó hazugságaimat gyökerestől számoljam fel, mert ha ezt nem teszem, elkárhozom. Erre a gondolatra megtántorodtam: nem akarok vétkezni! Kitépem lelkemből egyszer s mindenkorra hazug képzelődésemet, mindennel szakítok, ami csak összefüggésben van hazugságaimmal. Nem akarok személyekkel érintkezni, akik tudnak rólam. Szakítok a mellém rendelt nővérrel, és gyóntatómhoz sem megyek többé. Állandóan az az érzésem, hogy ő gyenge hozzám és rám hagyta hazug képzelődésemet. -Az Úr Jézus szavait nem mertem tovább írni, mert állandóan az élt bennem, hogy ez csak az én kitalálásom, melyet önteltségből és kevélységből írok le. Rendkívüli nagy kínokban vergődtem. Ha pedig abbahagytam, újabb félelem fogott el, hogy nem engedelmeskedtem az Úr Jézus kérésének. Ezen kínok között vergődve már alig tudtam imádkozni. Nagy lelki sötétségemben egy kis időre feladtam a küzdelmet, és közben az Úr Jézus szavát hallottam:
“Ma még egy szavad sem volt Hozzám!”

E szavakra összerezzentem, de a lelkemben nem volt világos, hogy vajon ez az Úr Jézus szava-e, avagy csak hazugságaim utórezgése? A másik percben a Szűzanya zokogását éreztem lelkemben. De én ezt is képzeletem kísértésének tekintettem az elmúlt időkből. Tovább erőlködtem, hogy megszabaduljak életem e zavaros áltatásaitól, melyekről úgy éreztem, tetőfokát érték el.

Borzalmas lelkivilágban élek, de most még egy utolsó erőfeszítést teszek, hogy végképp felszabadítsam lelkemet a sok zűrzavaros ámítástól. Megkíséreltem ezt már sokszor, de gyenge akaratom mindig cserbenhagyott, és akkor újra kezdődött elölről, vagyis fokozódott tovább a régi. Hiába kértem meg a Püspök atyát, X. atyát, D. atyát is, hogy szabadítsanak meg a gonosz szellemektől, senki sem tette meg. Csak lecsitítottak, hogy várjak, majd kitisztul bennem Isten akarata. Számomra gyengék voltak ezek a szavak, és ez okozta, hogy hazugságaimat tovább folytattam. A gyóntatómat is hiába kértem, legyen hozzám szigorú, mert úgy éreztem, hogy ő tapintatból nem fedi fel súlyos hibámat. Rettenetes küzdelmeim voltak. Ha meggyóntam, akkor sem tudtam megnyugodni és megelégedni azzal a gondolattal, hogy ő nem veszi észre hazugságaimat. Volt idő, mikor a nyugtalanság lelkemet annyira gyötörte, hogy már nem mertem szentáldozáshoz járulni. Sírva könyörögtem gyóntatómnak: Atyám, ne higgyen nekem, mert én hazug ámító vagyok, és bűneim sokasága visszatart a szentáldozástól. Atyám, Ön tudja, mit mondott? Hogy csak járuljak továbbra is, mert Ön vállalja lelkemért a felelősséget, és én csakis az Ön parancsának engedelmeskedve mertem ezt megtenni.

Utána egy rövid ideig meg is nyugodtam, de ez lelkemben állandóan változott. Nem bírom ezt a küzdelmet tovább. Amikor utoljára gyóntam, Ön biztatott, hogy csak beszéljek és könnyítsek a lelkemen. De én nem bírtam elbeszélni a lelkemben történő dolgokat. Sokszor egészen váratlanul gátlást éreztem magamban, és azt, hogy Ön jóhiszemű. Legjobb lesz, ha Önt nem áltatom tovább az én szűnni nem akaró hazugságaimmal, mert nemcsak én kárhozom el, hanem Ön is. Borzalmas kín ez! Nem tudom ezt elviselni! Eddig minden gondolatomban és cselekedetemben Ön vezetett, mondván, hogy minden áldozatot hozzak meg a szent ügyért. De hogy valóban így van-e: hogy az ügy nem tőlem való, ezt senki sem tudja. Én magam sem vagyok biztos felőle. Hogy nem az ördögtől van, ezt már a Püspök atya is megmondta, meg X. atya és D. atya is. Atyám, Ön is megnyugtatott. Egyszer a Sátán is rám rontott: “Tőlem sincs, de Istentől sem. Ez csakis tőled ered!”

Uram, bocsásd meg vétkeimet! Nem bírom magam tovább áltatni, végképp meg akarok nyugodni. Látom, teljesen értelmetlen az, amit tettem, és nem tudom miért, de csak azóta szenvedek. Hiszen a bűnből ered, nem lehet érdemszerző. Szabadulni, szabadulni ettől a szörnyű kíntól! Ez az egyetlen imádságom az ég felé. Csakis a halál! Ó, boldog halál!… Számomra ez lesz a megváltás, mely megszabadít a földön átélt pokoli kínoktól. Ezt szenvedem már évek óta! Ó, boldog halál! Isten irgalmára hagyatkozom. Ha elveszi életemet, s ha az utolsó ítéletig is ott felejt a jó Isten a szenvedők között, azt is boldogan fogadom el, mert tudom, hogy ott -bármeddig is leszek ott -nincs többé alkalmam a bűnre. A halállal megszűnnek zavaros gondolataim és hazugságaim, és így már nem bántom meg Istent.

Amikor lelkemben azt hallottam, hogy mikor lesz a halálom napja és hogy mikor leszek az üdvözültek között, mélységes hálát éreztem lelkemben… El nem képzelhető gyönyörűség lesz számomra a földtől való megszabadulás. Addig is új gyóntatóhoz megyek, akinek nem említem meg a lelkemben lezajlott bűnös képzelgéseimet. Ezektől mentesen akarok vétkeimtől szabadulni, mert az előbbi szentgyónásaim -úgy érzem -tele voltak tettetéssel. Ez okozza a gyötrő nyugtalanságot lelkemben. Nem akarok a régi gyóntatómhoz menni, mert a múlt hazudozásai által okozott sebek ismét felszakadnának, és ez megingatná bennem erős elhatározásomat és feldúlná lelkem békéjét. Borzalmas kínokat élek át…

1965. január 7.

Az Úr Jézus ezt mondta:
“Ne töprengj azon, ki lesz az az erős, ki elindítja közléseinket! Nekem erőre nincs szükségem. Az alázatos és áldozatos lelkeket választom ki. És a fontos az, hogy bizalommal közeledjenek Felém. Bízzatok Bennem! Ismétlem, ez az, mely által teljesen közelembe férkőzhettek.”

1965. január 11.

Gyónni voltam. Két-három napig annyira megkönnyebbültem – nem, ezt nem is így kell írnom, mert ez a könnyedség elszakított a földtől, és napokon át elragadtatott boldogságban telt el az idő.

Boldogságom oly nagy volt, hogy úgy éreztem, nem fér meg bennem. Azokban a napokban is a k. házban jártam s ott tartózkodtam néhány órát. Úgy szerettem volna, ha mindenki velem érezte volna ezt az elragadtatást! Alig bírtam magamban tartani. Munkám közben átmentem s a mellém rendelt nővért homlokon csókoltam. E közben az Úr Jézus megengedte, hogy a nővér is érezze a lelkemben lakozó kegyelem csodálatos hatását.
Az Úr Jézus így szólt: “Az Isten Szeme pihen rajtad.”

1965. január 15.

“Kislányom, lelked isteni szavaim felvevőkészüléke. Ne remegj meg! Ez így van, még ha bármily méltatlannak is érzed magad erre. Hiszen tudod, hogy kicsinységedet, tudatlanságodat és alázatosságodat használom fel e célra, s főleg az utolsó szón van a hangsúly.” (Az alázaton.)


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: