2014. január archívum

2014. január 2. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…

 

„Drága gyermekeim! Ütött az óra. Ebben az évben sok prófécia beteljesül. Most különösen érvényesek szavaim: nem lehet többé kétfelé sántikálni. Most mindenkinek dönteni kell: vagy Isten mellett, az Ő törvényeit megtartva, vagy a sátánnal és a hamis prófétával. Eljött az óra. Most választom szét a bárányokat a kosoktól. Az antikrisztus már készen áll, hogy fellépjen, a sátán erejéből elkápráztassa a világot hamis csodáival, és imádtassa magát. 

Ti, akik Hozzám tartoztok, ne menjetek utána! Ti csak Engem, az értetek kínhalált halt, és dicsőségben feltámadott Üdvözítő Uratokat és Isteneteket kövessétek! Mindent tudtul adtam nektek. Dicsőséges visszajövetelem a földre már a küszöbön van. Az óra elérkezett. Mindenkit megrostálok. Csak az igazakat állítom jobbomra. Akik a hamis prófétát és az antikrisztust követik, örökre elvesznek. Soha nem láthatnak meg Engem, és soha nem élvezhetik Isten békéjét és örömét. Ma még választhattok: mellettem, vagy ellenem. De figyelmeztetlek benneteket: ez a világ elmúlik, és minden dicsősége porba hull. Csak akik Istent szeretik, azok élnek örökké. A döntés a ti kezetekben van. Mindent tudtul adtam nektek. Ne kövessétek a sátánt, az őskígyót, ami most végső csatáját vívja ellenetek, hogy megkaparintsa lelketeket, és az örök tűzre taszítsa. Ti tartsatok ki mellettem, a Hűséges és Igaz mellett, Aki megváltottalak benneteket. Erre áldalak meg titeket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

Szentírási megerősítések: Zsid. 1, 1-3: „…ezekben a napokban Fiában szólt hozzánk (az Isten)…” Zsid. 6, 4-8: „Aki egyszer már részesült a világosságban, megkapta a Szentlelket, felfogta az Isten tanítását,…aztán mégis elpártol, lehetetlen újra bűnbánatra indítani. …újra keresztre feszíti az Isten Fiát, és csúfot űz belőle.”

Jézus: „Ez vonatkozik az antikrisztusra és a hamis prófétára.”

 

2014. január 7. Szentségimádáson Jézus…

 

„Drága gyermekeim! Itt van az óra, amikor megmutatom kinek-kinek a lelki állapotát. Mindenki meglátja magát az Én fényemben, az Én szememmel, a Szentlélek megvilágosító ereje által. Akkor tudni fogjátok, hogy mit, hol rontottatok el, és azt, hogy hogyan tehetitek jóvá. Akkor sokan fognak sírni és jajveszékelni, amikor meglátják egész addigi életüket, hogy mi lett velük, amikor elhagytak Engem. Úgy hullottak a sátán karmaiba, mint a száráról sarlóval lekaszált búza. Sokan szeretnék akkor meg nem történtté tenni egész addigi gonosz cselekedeteiket, de nem lehet. Látni fogják ugyanis azt a tüzet, ami vár rájuk a testi halál után. A tüzet, amely jótékonyan kiégeti belőlük bűneiket, ha Előttem megbánják azokat, és azt a másik véget nem érő tüzet, amelybe azok mennek, akiknek megátalkodottságuk miatt ezt kell majd mondani: Távozzatok Tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely a sátánnak és csatlósainak készült, és mindazoknak, akik szolgálják őket, akik felcserélnek Engem a fenevaddal. Azt imádják, és áldozatot mutatnak be neki. Jaj azoknak a százszorosan szerencsétleneknek, mert örökre elvesznek. Ők lesznek az örök tűz martalékai, ahonnan soha nincs szabadulás. 

Gyermekeim! Féljétek az Istent! Féljétek elkövetni a bűnt, mert mondom nektek, Isten éppen olyan tökéletesen igazságos, minden megátalkodott lélekhez, mint amilyen irgalmas az Őt félőkhöz, akik megsiratják, és örökre elhagyják bűneiket. 

Drága kicsinyeim! Készüljetek, mert hamar lezárul ez a korszak. Egy új világ következik, amiben nem lesz bűn. Ez lesz az a paradicsomi állapot, amelyet Isten kezdetben teremtett, amikor még nem volt bűn a földön. Ez most sokkal tartósabb lesz, mint az első, mert megkötözöm a sátánt, és ezer évre a pokol fenekére vetem. Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Soha ne hagyjátok abba, mert az ima párbeszéd Velem, Üdvözítő, Mindenható Istenetekkel. Imátok felhatol az egekig, és ha hittel párosul, leesdi a szükséges kegyelmeket. 

Drága gyermekeim! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Kérjetek sokat! Kérjetek lelkeket, akik mindörökké szeretnek majd Engem! Nem tudtok annyit kérni, amennyit Én akarok adni. Irgalmam és szeretetem kiárad minden emberre, de a ti imáitok kell hozzá, hogy ezek az emberek, akik még nem ismernek Engem, megnyissák Előttem szívük ajtaját. Mert Én kopogtatok, de csak oda megyek be, ahol kinyitják Előttem az ajtót. Nem vagyok erőszakos. Tiszteletben tartom a szabad akaratot. Ahol nem fogadnak Engem, onnan tovább megyek. 

Gyermekeim! A kegyelem időhöz és alkalomhoz van kötve. Mint ahogyan nem léphettek bele kétszer ugyanabba a folyóba, mert a víz állandó mozgásban van, így van ez a kegyelemmel is. Isten mindig új kegyelmet ad. Mindig az adott időnek és élethelyzetnek megfelelőt. Ezért tartsátok szüntelenül nyitva a szíveteket, hogy be tudjátok fogadni a Mindenható ajándékait! Éljetek szüntelen készenlétben, mint az okos szüzek, hogy ha majd váratlanul megérkezik a Vőlegény, bemehessetek Vele az örök menyegzőre, az örök boldogságba. Erre áldalak meg benneteket drága kicsi gyermekeim az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

 

Ezt üzenem X családnak: Imádkozzák szüntelen, naponta többször is a Szent Mihály arkangyal c. ördögűző imát, és a rózsafüzért! Kérjenek Engem, és Én kiszabadítom őket a sátán kelepcéjéből! Járuljanak gyakran, a család minden tagja a szentségekhez, szentgyónáshoz, Szentáldozáshoz! Ha így élnek, akkor tehetetlen lesz velük a sátán, mert Én bennük lakom, és tehetetlenné teszem. Kérjék magukra az Én áldásomat és békémet, és Én megáldom őket Szívem minden értelmet meghaladó szeretetével és békéjével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

A kegyelem órájában, du. 3-4. óra között az Úr Jézus kínszenvedéseinek örök érdemeiért kérjék, amit szeretnének, és az Úr megadja, ha Ő jónak látja. 

 

Ezt üzenem Y-nak: drága kisfiam! Ne rohanj a vesztedbe! Itt állok előtted. Arra várok, hogy megnyisd Előttem szíved ajtaját. Én jobban szeretlek téged, mint a világ összes embere együttvéve. Én Mindenható vagyok. Leveszem válladról terhedet, ha átadod Nekem. Te egyedül nem tudod hordozni. Az Evangéliumban ezt mondtam: „Nálam nélkül semmit sem tehettek.” Ez rád is vonatkozik. Kérd Tőlem, és Én megajándékozlak a hit erejével! Kérd, és Én bölcsességet adok neked! Kövess Engem az önmegtagadás és a kereszthordozás keresztútján, és Én elvezetlek a teljes örök életre! Jóllehet, itt a földön ellene kell mondanod a sátánnak, és saját ösztöneidnek, de Én cserébe olyan lelki békével és boldogsággal ajándékozlak meg, hogy nem cserélnél senkivel. Add Nekem szívedet, és Én neked adom az Enyémet! Az Én Szívem izzó szeretet, amellyel tudod szeretni Istent és a felebarátot.

Gyermekem! Várom válaszodat. Az idő rövid. Neked is meg kell állnod ítélőszékem előtt. Akkor már késő lesz. Most, még ma mondj igent hívásomra! Erre áldalak meg megerősítő, és a sírig kitartó hűség áldásával az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

2014. január 10. Szentségimádáson Jézus…

 

„Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottai! Éljetek szüntelen készenlétben, mert eljön az óra, sőt már itt is van, amikor számon kérlek benneteket! Kamatoztassátok a talentumokat, amelyeket rátok bíztam! A talentumok a Tőlem kapott kegyelmek. A tudás, az ismeret, az Én tanításom. Az alkalmak, amikor elétek hozok embereket, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, az Én tanításomat, és keresnek Engem. Beszéljetek nekik Rólam! Tanítsátok őket az Evangéliumra! Így beszéljetek hozzájuk: Jézus a te személyes Megváltód. Magára vette ártatlanul a te bűneidet, és kínhalált szenvedett érted a keresztfán, hogy neked örök életet szerezzen. Harmadnapra feltámadt, felment az Atyához a mennybe, de itt maradt köztünk is. Feltámadott Testét és Vérét itt hagyta nekünk a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ha tiszta lélekkel fogadjuk Őt a szívünkbe, nagy kegyelmeket ad, örök életet kapunk Tőle. Szólítsd meg Őt! Ő valóságos, élő Személy, Isten-Ember, Aki felkínálja nekünk az Ő barátságát. A szíved ajtaján kopogtat. De csak akkor tud bemenni, ha egészen megnyitod Előtte szíved ajtaját. Ne hagyj meg magadnak semmit! Mindent adj át Neki! Csak akkor tud szentté tenni, ha átadod Neki egész életedet. A múltat, a jelent és a jövőt. Hagyatkozz Rá teljesen! Fogadd el a körülményeket úgy, ahogy vannak! Higgyed, hogy Isten mindent a te személyes, és mások megszentelődésére ad! Így imádkozz: Jézusom, Megváltóm! Leborulok Előtted. Köszönöm, hogy megtaláltalak, és megismertelek. Köszönöm, hogy megkerestél, és nem hagytál elveszni. Kérlek, maradj velem egész életemben, és vezess haza engem az örök hazába! Ámen. Mondom nektek, ha csak egyetlen lelket is Hozzám vezettek, már nem éltetek hiába. A családotokban kezdjétek, a kis gyermekeken, családtagjaitokon és rokonságotok körében. Ha nem hallgatnak rátok, ne erőltessétek, imádkozzatok értük! Aki nem hallgat meg, annak ne beszélj Rólam, de annál többet beszélj Nekem róla! Én meghallgatlak, és megadom a megtéréséhez szükséges kegyelmet. 

Kicsinyeim! Nagyon szeretlek benneteket. Azt akarom, hogy mindnyájan ott legyetek Velem a mennyben, és lássátok dicsőségemet! Ezért haltam meg értetek, hogy üdvözüljetek. Köszönöm, hogy elolvassátok, és tettekre váltjátok üzeneteimet. Ez az Én legnagyobb boldogságom. A mennyben ti is ennek fogtok a legjobban örülni. Megáldalak titeket Szívem túláradó örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 

Drága gyermekeim! Az óra itt van. Készüljetek! Már nincs több haladék. Megítélem a népeket mind. Figyeljétek a természetet! Egyik katasztrófa a másikat éri. Miért ültök még mindig ölbe tett kézzel? Keljetek föl! Bánjátok meg bűneiteket, és járuljatok a szentségekhez! Ne várjátok meg, míg titeket is utolér a hirtelen halál! Akkor már nincs menekvés. Rátok is az vonatkozik, amit az Evangéliumban mondtam: térjetek meg, mert ti is elvesztek mindnyájan! (Lukács 13, 1-5.) Nézzétek, milyen ártatlanok és tiszták a csecsemők, amikor megszületnek! Nektek is ilyeneknek kell lenni! Ne hagyjátok, hogy a bűn mocska befeketítse a lelketeket! A kisgyermekekre mondtam: ilyeneké a mennyek országa. Azért, mert ők lélekben tiszták, és ráhagyatkoznak bizalommal a szüleikre. Nektek is így kell bízni Atyámban, Aki szeretetből teremtett meg a semmiből, és gondot visel rátok. Gondoljatok gyermekeitekre! Milyen édesek és aranyosak, amíg kicsik. Vigyázzatok rájuk, hogy ne rontsa meg őket a világ! Ne engedjétek, hogy egyedül nézze a TV-t, vagy az internetet! Vonjátok őket állandó felügyeletetek alá! Mutassatok nekik jó példát az élet minden területén! Először ti javuljatok meg, és csak azután várhatjátok el gyermekeitektől, hogy jók, és szeretetre méltóak legyenek. Ti szülők és pedagógusok! Szeressétek ki gyermekeitekből a jót! Ha erőszakosak vagytok hozzájuk, ugyanazt váltjátok ki belőlük. Ők a ti tükörképeitek. Ha rájuk mosolyogtok, ők is ezt fogják tenni. Ha engedetlenek, és ti a szeretetre hivatkoztok pl. így: én nagyon szeretlek téged, és most megszomorítottál. Tedd jóvá, amit elrontottál! Mondom nektek, sokkal többre mentek velük, mint szigorral. Amikor Szent Édesanyám és nevelő Apám három napig kerestek, miután megtaláltak, nem szidtak, hanem Édesanyám kedvesen ezt kérdezte Tőlem: Miért tetted ezt velünk? Atyád és Én bánkódva kerestünk. Én szelíden megadtam nekik a felvilágosító választ: Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy Nekem Atyám dolgaiban kell lennem? Ezután pedig hazamentem velük Názáretbe, és engedelmeskedtem nekik. Ne hagyjátok elszabadulni az indulatotokat! Az önmegtagadás, amit mindnyájatoktól kértem, erre is vonatkozik. Beszéljetek gyermekeiteknek Rólam! Tanítsátok és neveljétek őket az Evangélium szellemében! Akkor ti magatok is megszentelődtök, és jó példátok láttán gyermekeitek is. A gyermek azt teszi, amit lát. Éljétek eléjük az életszentséget, akkor sohasem fogtok csalódni bennük! Kérjétek segítségemet, akkor sikerül tettekre váltani tanításomat. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

Ima a Szentlélek által: „Jézusom, hőn imádott édes Üdvözítőm! A szívem tele van az Irántad való szeretettel. Dicsőítelek, áldalak és imádlak Téged az Atyával és a Szentlélekkel együtt. Hálát adok Neked minden kegyelmedért, amelyeket nekem, méltatlan porszemnek adni méltóztattál. Különösképpen hálát adok azért, hogy beírtál engem az Élet könyvébe. Ez az én legnagyobb örömöm, és minden vágyam beteljesedése. Azért, mert látni foglak Téged, hőn imádott Mennyei Örök Édesatyámmal és a Szentlélekkel együtt színről színre, és az egész örökkévalóságon át fogok Bennetek gyönyörködni. A legnagyobb boldogság lesz számomra Titeket imádni, magasztalni és dicsőíteni örökkön örökké. Minden vágyam az, hogy ez beteljesüljön, a Te drága szent örök terved szerint! 

Imádott Jézusom, köszönöm, hogy Véred kiontásával megnyitottad előttünk, bűnösök előtt országod kapuját. Köszönöm, hogy most is közben jársz értünk az Atyánál, és csillapítod jogos haragját. Köszönöm, hogy beborítasz minket, nyomorult bűnösöket értünk kiontott drága Szent Véreddel, hogy a Mennyei Atya Szent Véredet lássa rajtunk, és kiengesztelődjön velünk a Te megváltásod által. Hála és dicsőség Neked végtelen irgalom, végtelen szeretet most és mindörökké! Ámen.”

2014. január 13. Szentségimádáson Jézus…

 

 „Drága gyermekeim! Legyetek készen, mert mondom nektek, hirtelen fognak bekövetkezni a próféciák! Úgy lesz, ahogy a Szentírásban áll: Ketten fekszenek egy ágyban. Az egyiket felveszik, a másikat ott hagyják. Két asszony őröl a malomban. Az egyiket felveszik, a másikat ott hagyják. Ez azt jelenti, hogy akik készen állnak az üdvösségre, azokat beviszik a menyegzőre a szent angyalok. Akik viszont nincsenek készen, kinn rekednek a külső sötétségben. 

Gyermekeim! Láttatok már halottat. Amikor a lélek kiszáll a testből, a test mozdulatlan. Nem képes többé semmire, mert nincs benne élet. Mindenkinek Istentől meghatározott ideje van a földön. Isten mindenkinek ad időt és alkalmat a megtérésre, és a jócselekedetekre. De ti szabad akaratotokkal keresztülhúzhatjátok Isten rátok vonatkozó örök szent tervét, a saját kárhozatotokra. Isten ugyanis sokkal jobban tudja, mi válik a lelketek örök hasznára, és ezt meg is adja. De ha ti hátat fordítotok Neki, ne csodálkozzatok, ha boldogtalanok vagytok, és egyszer csak az örök kárhozatban találjátok magatokat. Már százszor megmondtam: Nálam nélkül semmit sem tehettek. Én vagyok a kapu. Csak Rajtam keresztül mehettek be az üdvösségre. Én vagyok a Megváltó, Aki az életemet adtam értetek, hogy aki hisz Bennem, örök élete legyen. A Legszentebb Eucharisztiában drága Szent Testemet és Véremet adom nektek, ami maga az örök élet. Felszentelt papokat adtam nektek, hogy gyónjátok meg bűneiteket, hogy feloldozást nyerjetek. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a szívetekbe, rendkívüli kegyelmeket kaptok annak függvényében, hogy mennyire nyitjátok meg Előttem a lelketeket. Amikor befogadtok Engem, üresítsétek ki magatokat! Ne gondoljatok semmire, egyedül csak Rám figyeljetek! Akkor megtapasztaljátok kegyelmeimet. Minden lélek azt fogja érezni, amit Én az ő lelkében. Ha boldog vagyok, mert szeretettel fogadott, akkor ő is boldog lesz. Ha szomorú vagyok, mert bűnben fogadott, akkor ő is bánatot érez, vagy közömbösséget. Attól függően, hogy mennyire merült el a bűnben.” (Ha nagyon, akkor közömbös.) „Vannak, akik csupán eszköznek tekintenek Engem. Amikor befogadnak, Rám se figyelnek, csak vég nélkül sorolják siralmaikat, és kérik, hogy oldjam meg azokat. Az ilyen lélekben sem vagyok boldog. Istennek a Ráhagyatkozó kisded lélek kedves. A Miatyánkban ezt tanítottam: legyen meg a Te akaratod. Persze, ez nem azt jelenti, hogy nem lehet egyéni kérése valakinek, de mindig tegye hozzá: Uram, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te. Én is így imádkoztam a Getszemáné kertben. Jóllehet Vérrel verítékeztem, és tele voltam félelemmel, mivel előre tudtam, mi vár Rám. Mégis vállaltam értetek, mert csak így jöhettek be az üdvösségre. Ti is vegyétek fel naponta a keresztet, tagadjátok meg magatokat, úgy kövessetek Engem, mert csak így lesz érdemszerző az életetek. Az idő lejár. A szenvedés elmúlik. De ha mindvégig kitartotok, az örök boldogság vár rátok. Sőt, lelkek sokaságát mentitek meg az örök életre, akik Velem egyesített szenvedéseitek és áldozataitok nélkül a kárhozatba hullanának. Így lássátok a szenvedést! Odaát a mennyben ezeknek fogtok a legjobban örülni, ha szeretettel vállaltátok a lelkekért. 

Gyermekeim! Vegyétek nagy kegyelemnek a Szentáldozást, és adjatok érte hálát! Fel nem tudjátok fogni, mennyit szenvedek a sok szentségtörő áldozó miatt, akiknek a lelkében a sátán az úr, és újra keresztre feszítenek Engem. Aki így fogad a szívébe, ugyanazt fogja szenvedni örökké, amit Én, az ő lelkében. Figyelmeztetlek benneteket! Csak tiszta lélekkel fogadjatok a szívetekbe Engem a Szentáldozásban! Aki így vesz magához, az az örök életet kapja. De aki bűnben, és hitetlenül, az örök kárhozatára veszi. Ezt minden áldoztatás előtt ki kellene hirdetni papjaimnak. Őket erről fogom számon kérni. Megáldalak titeket Szívem féltő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. január 29. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…

 

„Drága gyermekeim! Eljön az óra, sőt már itt is van, amikor véretek kiontásával dicsőítitek meg az Istent. Soha ne feledjétek: Isten egyikőtöket sem próbál meg erőtökön felül. Akiket arra szánt, hogy vértanúságukkal dicsőítsék meg Őt, azoknak különleges kegyelmeket ad. Ilyeneket: végső állhatatosság, mindhalálig való hűség Isten, és az Ő törvényeinek megvallásában. Lángoló szeretet a Legszentebb Szentháromság iránt. Elemésztő vágy Isten Szent Színe látására. Minden szenvedést és halált megvető bátorság. Ők, akiket erre kiválasztottam, megtapasztalják állandó Jelenlétemet, közelségemet, mert lélekben egyesülve vagyok velük. Elszakítom őket mindentől és mindenkitől, akikhez a földön ragaszkodtak, hogy egyedül Hozzám, az élő Istenhez kötődjenek. Csak Én legyek számukra a minden. Ezért engedem meg a teremtményekben való csalódásukat, mert féltőn szerető Isten vagyok, Aki a lélekben élek, Aki Magamnak alkottam minden embert, és arra teremtettem, hogy egyedül Rám szomjazzon, Engem imádjon, szeressen, és csak Velem, az egyedül élő Istennel elégüljön ki lelke szomjúsága. Ezt minden emberbe bele teremtettem. Ezért keresnek Engem a lelkek fáradhatatlanul, amíg csak meg nem találnak. Mindazok, akik a teremtményekben keresnek, soha nem nyerik el azt a boldogságot, amelyet azoknak nyújtok, akik megtaláltak, és magukhoz ragadnak Engem. Ezért kicsinyeim, ne érjétek be kevesebbel, mert lelketek szomja Rám irányul, és csak Velem elégül ki. Ezért ha megtaláltatok, őrizzétek meg az első szeretetet, amelyet Én nyújtok a léleknek! Őrizzétek és ápoljátok az első tüzet, hogy soha ki ne aludjon! Sose feledkezzetek el Rólam, amiképpen Én is hűséges vagyok hozzátok, mert ezt ígértem: veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ti is tartsatok ki Mellettem hűségesen mindhalálig! Tartsátok meg törvényeimet, és ha kell, még véretek kiontása árán is maradjatok hűségesek Hozzám mindhalálig! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

a

Készenlét

Kedveseim, álljatok résen és legyetek készenlétben, mert bármikor bekövetkezhetnek az ígért események! Nem kell tennetek mást, mint felfegyverkezve készenlétben állni, hogy amikor elérkezik az óra, tudjátok, mit kell tennetek. Aki nem áll készenlétben, az úgy jár majd, mint a balga szüzek, akik lámpásukba nem készítettek olajat, ezért nem volt mit felszítaniuk, amikor megérkezett a vőlegény. Ti azért legyetek készenlétben, hogy azonnal segítségére lehessetek azoknak, akik nincsenek felkészülve az eseményekre! A Szentlélek nem késlekedik megadni nektek, akik szüntelenül ráfigyeltek, a kegyelmet mindezekhez. Nektek csak fel kell ismernetek és használnotok kell, amit felkínál kincsestárából. Jól kell felhasználnotok minden kegyelmet, hogy meg tudjatok állni egykor a Szentháromság színe előtt. http://engesztelok.hu/lelkielet/759-keszenlet


Napi lelkiismeretvizsgálat

Kedveseim, hosszan vizsgáljátok át napjaitokat, amikor lelkiismeret vizsgálatot tartotok! Ne hagyjatok figyelmen kívül semmit, ami lelketek szempontjából fontos lehet! Legyen vizsgálódásotok mindenre kiterjedő! Ne ragadjatok ki csupán egy-egy mozzanatot, hanem engedjétek, hogy a Szentlélek feltárja bennetek mindazt, ami fontos! Mondjátok el Jézusnak, mennyire fáj és bánt benneteket bűnötök, hiszen az őszinte bűnvallás nélkülözhetetlen a jó szentgyónáshoz. Tartsatok bűnbánatot azokért, és azok nevében is, akik gátlástalanok, és megátalkodottak bűneikben! Fejezzétek ki fájdalmatokat miattuk és irgalomért könyörögjetek Jézusnál, hogy adjon a bűnösök számára megtérést. Vigasztaljátok a két legszentebb szívet minden istenkáromlás, kevélység, irigység, harag, fösvénység, bujaság, torkosság, jóra való restségelkövetőjéért! Engeszteljétek, engeszteljétek a Szentháromságot, hogy irgalmat találjanak a bűnösök és megtérjenek!

 
2014.01.05. Anna Terézia
 

 

Álmunkban is imádkozni

 

Kedveseim, hosszan vizsgáljátok át napjaitokat, amikor lelkiismeret vizsgálatot tartotok! Ne hagyjatok figyelmen kívül semmit, ami lelketek szempontjából fontos lehet! Legyen vizsgálódásotok mindenre kiterjedő! Ne ragadjatok ki csupán egy-egy mozzanatot, hanem engedjétek, hogy a Szentlélek feltárja bennetek mindazt, ami fontos! Mondjátok el Jézusnak, mennyire fáj és bánt benneteket bűnötök, hiszen az őszinte bűnvallás nélkülözhetetlen a jó szentgyónáshoz. Tartsatok bűnbánatot azokért, és azok nevében is, akik gátlástalanok, és megátalkodottak bűneikben! Fejezzétek ki fájdalmatokat miattuk és irgalomért könyörögjetek Jézusnál, hogy adjon a bűnösök számára megtérést. Vigasztaljátok a két legszentebb szívet minden istenkáromlás, kevélység, irigység, harag, fösvénység, bujaság, torkosság, jóra való restségelkövetőjéért! Engeszteljétek, engeszteljétek a Szentháromságot, hogy irgalmat találjanak a bűnösök és megtérjenek!

2014. 01. 07. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/762-almunkban-is-imadkozni

a

Jézus Krisztus Urunk:

Sükösd kiadványok010Köszöntöm testvéreimet a mai napon, hisz elkezdtük az egyházi új évet, s elkezdtük a földi számítás új évét a mai nappal. Az új év Golgotájában folytatjuk a tanításokat is, a felkéréseket is, amit az egyházi év első Golgotájával elindítottunk.

Ma három tanítást adtam számotokra ebben a hónapban jelen lévő tanításokból. Az első tanítás, amikor Én, Jézus Krisztus Uratok tanítványaimmal együtt és Édesanyám jelenlétével meghívottak lettünk a galileai Kánába, a menyegzőre. Majdan következett az a tanítás, amikor a lepra Előttem leborult, és azt kérte, ha akarom, tisztítsam meg, hogy ez által gyógyulást nyerjen. És a harmadik tanítás pedig arról szólt, hogy hogyan és miképpen adjam tanítványaimnak s mindazoknak, akik jelen vannak, hogy hogyan tudják maguk elé képzelni, vetíteni, megtapasztalni Isten országát.

Na, most Isten országát a példabeszédekben adtam számotokra, de a példabeszédekben van jelen a kánai menyegző történelme, példabeszédben van jelen a leprás gyógyulása. Így most kiemeljük ma a példabeszédeket az első golgotai tanításában1, hisz Én, Jézus Krisztus Uratok itt kezdtem meg az első csodás, megjelent működésemet e kánai menyegzőn, mikor tudomást szereztünk arról, hogy fogytán van a bor. A bor, ami miatt szégyen ne érje a házigazdát a vendégek előtt.

Nem ismeretlen ez számotokra, hisz már ez a tanítás is volt előttetek a példában, s akkor is lehet, hogy nem teljesen e szavakkal közelítettem meg számotokra, mint amit most mondok, de nincs messze tőle. Hisz a kánai menyegzőt, azt most a jelenben épp úgy lehet magatok elé vetíteni, átgondolni, amikor ti is tartotok itt egy menyegzőt, a menyegzőre vannak meghívottak, a meghívottakban vannak olyanok, akik az első helyet foglalják el, és olyanok, akik szintén elfoglalhatnák az első helyet, de megelégszenek vele, ha valahol hátrább foglalnak helyet. A menyegzőn ilyenkor sok minden kegyelmet, ajándékot, jólétet próbálnak számotokra tükrözni, hogy jól érezd magad e meghívásban, e ünnepen. És akkor, hogy szégyen ne érje azokat, akik meghívtak benneteket, ezért a működés a csodában itt először jelenik meg, és ez által dicsőség övezi e működést: a tanítványok hinni kezdenek mindabban, amit láttak, és aminek tanúi voltak. Holott nem csak annak kell a hitet érezni, megtapasztalni, aki látja, és megtapasztalja a tanítást, a működést, a csodajelet. Hisz Én, Jézus Krisztus Uratok ezen a menyegzőn mint vendég, és mint rokon vettem részt. De mint vendég, és mint rokon mégis tudtam, hogyan és miképpen kell cselekedni. A jelenben szintén ezt mondom nektek: mikor meghívott vagy egy ünnephez, egy ünnepre, egy megtapasztalásra, és hogy ha észreveszel valami problémát, valamit, ami talán nem helyes, vagy talán nem jó, vagy ez miatt talán szégyen érheti mindazokat, akik meghívók voltak a meghívottakban, akkor a szeretet, a kegyelem működésével ezt sugallja szívedbe, lelkedbe, hogy tégy jót, cselekedjél jót, ne hagyd szégyenben azokat, akinek vendégei lettél, hanem próbálj figyelni mindarra, ami által segítséget tudsz nyújtani e kegyelem és e szeretet által. Mert a szeretetet már oly sokféle formában megadtam nektek, hogy a szeretet hogy működhet, hogyan van jelen, milyen szeretet van, és a szeretetből hogyan tudsz erőt meríteni, a szeretettel hogyan tudsz örülni, a szeretettel hogyan tudsz kikapcsolódni, a szeretet hogyan mutassa meg számodra, amire szükséged van.

Jézus Krisztus Urunk borrá változtatja a vizet. Oltárkép a galileai Kánában, a víz borrá változtatásának templomában.

Jézus Krisztus Urunk borrá változtatja a vizet. Oltárkép a galileai Kánában.

 

Úgy-e, most csak néhányat emeltem ki a tanítások közül, és rádöbbensz, hogy hogyan és miképpen tudod értékelni mindezt, ami jelen van e tanításban. És akkor, ha testvér vagy, és olyan testvér, akinél jelen van a szeretet, jelen van már a kegyelem, a kettő működik rajtad és benned, akkor hogyan tudsz megbocsátani, hogyan tudsz békét teremteni, hogyan tudod elfogadni a felebarátot és a testvért, hogyan tudsz segítséget nyújtani mindazoknak, akiknek pont tőled van szüksége a segítségnyújtásra. Mert ha ezeket mind-mind megérted, szívedbe zárod, megengeded, hogy működjön rajtad és benned, akkor mindjárt tudod értékelni, felismerni és elfogadni, hogy a szeretet működése hogyan és miképpen van jelen akkor, amikor mégis valami nagyot tudsz elképzelni, és nagyot tudnál várni a csodajelben, az ajándékban, a kegyelemben, a megtapasztalásban, vagy érzed mindazt, ami fontosságot tükröz számodra a mindennapokban. És akkor tudsz különbséget tenni, hogy a kánai menyegző a szeretetről szólt, a békéről szólt, az eggyé válásról, a felismerésről és az elfogadásról.

Hogyan akarod ezeket mind összekapcsolni?

Hogyan vagy te vendég?

A vendégben hogyan figyelsz?

Hogyan tapasztalod meg mindazt, ami körülvesz?

Hogyan tudsz segítséget nyújtani mindabban, ami éppen tőled telik, és tőled várják?

És hogyan ismered fel mindazt, aki a meghívást végezte a meghívottak felé? És hogyan figyelsz reája, hogy szégyen ne érje, hanem valóban érezze ennek a menyegzőnek varázsát, kegyelmét, ajándékát, a jelen ünnepét, ami miatt együtt vagyunk, ami miatt érezzük az együttlét fontosságát?

És akkor érzed azt, hogy nem hiábavaló a jelenlét, a jelenlétben a csodák, a csodás meghallgatás, a jelenlétben a segítségnyújtás, és a jelenlétben a felismerés, hogy hogyan is dicsőítsük mindazt, aminek tanúi lehettünk e kegyelem által.

És akkor tovább haladtál már ahhoz a tanításhoz, ami a kegyelem megtapasztalása a vendéglátásban, az ünnepben, a szeretetben elvezet a gyógyuláshoz, mert fontos, hogy gyógyult legyél lelkedben, testedben s egész lényedben. Mert ha ezeket ismételten te is megtapasztalod, akkor figyelsz mindarra, ami téged körülvesz ezzel a tanítással.2 Hisz hogyan is szól ez a tanítás csak röviden, egy-két gondolatrészében, hogy ne vázoljuk le az egészet?

Hogy jött egy beteg, a beteget megnevezzük most, ahogy e tanítás által, hogy leprás, aki leborul a Názáreti előtt, és megkéri:

— Ha akarod, akkor megtisztítasz engem.

Mi ennek a jelentősége?

Ő tudta, ő várta, hogy segítséget kaphasson. De nem úgy állt oda, hogy: „Márpedig követelem, márpedig parancsolom, márpedig utasítalak, mert Neked megvan ez a hatalmad, hogy segíts rajtam!”

E helyett leborult Előtte, Reá tekintett, és azt mondotta:

Ha akarod, meggyógyítasz, és megtisztítasz engem.

Én, Jézus Krisztus Uratok reá tekintettem, felismertem őt, s felismertem ez által, hogy hogyan és miképpen lehet segíteni mindannak, aki Hozzám fordult, mert ő komolyan kérte a segítségnyújtást.

A jelenben a komolyságotok, a kérésetek, a felismerésetek, az elfogadásotok valóban a komolyságát tükrözi rajtatok és bennetek?

Valóban azt mondod, hogy „én, Jézus Krisztus Uram, most átadom önmagam Neked, legyen meg minden, ahogy Te szeretnéd”?

Ezt most a jelenben, mondhassuk, hogy elmondottam.

Eltelik pár nap, egy hét, egy hónap, mondhatjuk, egy év, és már nem veszem komolyan ezeket a szavakat, már nem figyelek rá, már nincs is értelme és értéke.

Akkor Én, Jézus Krisztus Uratok hogyan nyújtsak segítséget? Hogyan figyeljek reátok? Hogyan várod, hogy leboruljál, és kérd a segítséget?

De ennek a tanításnak is van egy másik mondanivaló része, mert mi is a mondanivaló része? Mert nem kimondottan az, hogy megesett rajta a Szív, és segítséget kapott a gyógyulásban, hanem ettől volt egy fontosabb része a tanításnak e kegyelemben: hogy is szólt feléje?

— Most erről ne beszéljél, hanem helyette inkább cselekedjél. Menjél, és mutasd meg magad a papnak az elöljáróban.

Mert akkoriban papok voltak az elöljárók, és ha ők azt mondták valakire, valamire, hogy te talán meggyógyultál, te talán ott lehetsz, te számodra van hely itten, akkor biztos, hogy ez megtörtént. De ha ő azt mondta, hogy „te még mindig leprás vagy, te még mindig beteg vagy, te még mindig nem vehetsz részt e közösségben”, akkor ki lehet taszítani, nincs szükség reád.

Holott ő kérlelte leborulva a segítségnyújtáshoz. Ezzel nincs is probléma, hanem azzal, amikor Én, Jézus Krisztus Uratok hogy is szóltam feléje?

— Most te erről ne beszéljél, ne menjél hirdetni. Te először menj el, és mutasd meg magad a papnak az elöljáróban.

És utána foglalhatsz helyet úgy e tanításban, e tanítás mellett, hogy „hogyan és miképpen kell cselekednem, hogyan és miképpen várjam a segítségnyújtást a kegyelemhez, a működéshez”.

Ezeket mind-mind meg kell érteni, fel kell ismerni, és komolyan kell venni, nem úgy, hogy: „Ma szükségem van, Uram, a Te segítségedre. Te felismertél, megesett rajtam a Szíved, segítséget nyújtottál. Mit nekem most már ezzel foglalkozni, hogy nekem talán áldozatot kellene bemutatni, talán hálát kellene mondanom, talán megköszönni mindazt, aminek részese lehettem?! Ezzel már nem foglalkozom.” És akkor csodálkoznak mindazon, hogy a komolyság lényege hogyan van jelen, hogyan kell elfogadni, hogyan kell működni, és hogyan fogadom el mindazt, ami által jelen van a komolyságom fontosságának lényege.

Érezni kell, hogy valójában mi az én mondanivalóm. Érezni kell, hogy hogyan és miképpen fogadom el az ajándékot, a kegyelmet, hogy működhessen rajtam és bennem, és hogyan tartozom mindahhoz, amire szükségem van. És akkor már egész közel vagy ahhoz a tanításhoz, ahol példabeszédekben szóltam tanítványaimhoz, de a nép sokaságához is, és utána ismételten a tanúságtételben megtapasztalom mindazt, ami hivatott volt itt a jelenben.

És akkor már közel vagyok a harmadik tanításhoz3, amely szintén a példabeszédben van jelen, a példabeszédben elsőként a hozzám tartozóakat próbálok felismerni és elfogadni, és segítséget nyújtani, utána mindazokért, akik fontosak nekem, és akikért imádkozom, és utána talán a zarándoktestvérek, és talán mindazok, akik ma a jelenben itt vagytok. Pedig Én, Jézus Krisztus Uratok e harmadik tanításában, pont a példabeszédben arról szóltam, hogy hogyan és miképpen kell felismerni, elfogadni és eggyé válni ezzel a tanítással, hogy hogyan mutassam meg nektek, hogyan beszéljek nektek az Isten országáról, hogyan próbáld felismerni és elfogadni. Ekkor többen és többen egy távoli helyre próbálnak gondolni: „Hát az olyan messze van! Talán nem is szabad vennem a számra, talán én soha nem tapasztalhatom meg mindazt, ami erről szól, hogy mi az Isten országa!”

Pedig Én, Jézus Krisztus Uratok olyan könnyedén megadtam számotokra már a választ e tanításokban. Hogy hasonlítsam ahhoz, amikor az ember magához vesz vetőmagot, és elmegy, és kiszórja. S akkor azt őrizheted, figyelheted, gondozhatod, ha kell, locsolhatod is, és nézed, hogy mi történik vele. És akkor látod, hogy kipattan, kicsirázik, szárba szökken, kalászt hoz. A kalászban mik vannak jelen? Egészséges búzaszemek, akik megférnek egymás mellett, nem lökdösődnek, nem utasítanak, nem parancsolnak, és nem követelnek, hanem megpróbálnak együtt és egyek lenni. És akkor azt mondani, hogy igen, mert te a magvetésben egy szem mag vagy, aki elhullajtottad a szeretet, kegyelem által önmagadat. Majdan kipattantál, csírába szöktél, a csírából szár lett, a szárból pedig egy kalász, amelyben jelen vannak a búzaszemek, és ezek a szemek egészségesek, örülnek egymásnak, figyelnek egymásra, és érzik, hogy milyen szorosan tudnak egymás mellett lenni, és nem lökdösődnek, hogy: „Te nehogy mellém ülj! Én veled nem akarok kezet fogni!”

És ezt a jelenben most hányszor tapasztaljátok meg Atyám házában, különösképpen akkor, amikor az Úr imáját mondjátok, amelyre Én, Jézus Krisztus Uratok tanítottalak, tanítványaim, és itt, ezen a helyen, a kezdetekben benneteket, hogy hogyan és miképpen kell. És akkor elmondod az imát, és mikor ahhoz a részhez szól, érsz, hogy szívből, szeretettel engesztelődjetek ki, és akkor először körbenézel: „Ki is van mellettem, körülöttem vagy hátam mögött? Csak nem fogok én azzal kezet!”

Nézzél akkor önmagadba, szívedbe: van benned egyáltalán megbocsátás? Működik benned a kegyelem? Hozzám tartozol te egyáltalán? Vagy csak azért jelensz meg, hogy „mert én vagyok valaki”? Vagy: „Azért jelenek meg, mert én ezt megtehetem, mert talán tartozom valahova. És ha én már tartozok valahova, hát akkor lenézhetem azokat, akik nem kedvesek előttem.”

Hányszor lehetett ezt megtapasztalni, ugye, a kezdetekben kiválasztott Mária testvérem-szolgával? Hányszor felkeltek mellőle, úgy féltek, mintha ő is olyan beteg lett volna, mint a második tanítás, leprában szenvedett: „Nehogy hozzám érjen! Nehogy kezet kelljen fognom!”

Akkor ilyenkor joggal lehetne megkérdezni: Komolyan veszed te, hogy Mennyei Atya gyermeke vagy?

Komolyan lehet megkérdezni tőled, hogy veszed, hogy Én, Jézus Krisztus Urad jelen vagyok Atyám házában?

Azt mondod, eljössz Atyám házába, hogy részt vegyél egy szentmise-áldozaton, mert szükséged van, a lelkednek.

Hogyan van szükséged, a lelkednek, ha a felebarátot nem fogadod el?

Akkor te nem egy komoly ember vagy, akkor te nem komolyan mondod azt, hogy: „Uram, én Hozzád tartozom. Uram, én felajánlom önmagamat Neked.”

Te csak ezeket a szavakat kiadtad ajkadon, és nem érted a fontosság lényegét.

És akkor te nem tartozol ebbe a kalászba, ahol jelen vagytok szorosan, együtt, és nem lökdösődtök, nem keltek fel, és nem nézitek meg, hogy „egyáltalán kivel szeretnék kiengesztelődni”.

Ez a példabeszéd ezt próbálja számotokra megadni.

De ennek a tanításnak is volt még egy példabeszéde: mihez hasonlítsam nektek az Isten országát? Hogyan magyarázzam el nektek a példabeszédben?

És erre azt mondom: ismételten van egy mag, ami a legkisebb a konyhakerti növények közül4, alig veszed észre. De ezt a magot, ha elszórtad, és ha ez kipattan, szárba szökken, szinte fává alakul, az ég madarai fészket tudnak rajta tenni, ágai között megpihenhetnek. Erőssé válik. Így van jelen előttetek az Isten országa. De ezt az Isten országát el is fogadhatod, ide belülre, hogy eggyé válhass vele a kegyelemben. És akkor nem azt nézed, hogy: „Én vagyok valaki, én parancsolhatok, én követelhetek, én utasíthatok, és hogy ha ezt valaki nem fogadja el, akkor az előttem nem ember, akkor én azzal nem is akarok találkozni, nem is akarok szóba állni vele, pláne békejobbot nyújtani a kiengesztelődésben!”

Ezekre nincs szükség, mert ilyenkor Én, Jézus Krisztus Uratok ismételten kérdezhetem tőletek: Komolyan veszitek ti a saját életeteket? Komolyan veszitek ti azt, amit néha kimondtok önmagatokból szívből, szeretettel, őszintén, felajánlással, mert érzed a kegyelem működését? „Akkor én ezzel a kegyelemmel mondom el? Vagy csak elmondom, és nem törődöm vele?”

Akkor már nem érzed a fontosságot, nem érzed, hogy hogyan és miképpen kellene cselekednetek, „hogyan és miképpen fogadom és ismerem fel a felebarátaimat, a testvéreimet az eggyé váláshoz, a kegyelemben”.

Ezért mondottam nektek már el, nem egyszer, és nem kétszer, és nem utoljára, hogy szükségem van e Sükösdi Egyházra, amelyet még sokan most lenéznek, amelyet még sokan most nem ismernek, de majd közeledik most már az az idő, amikor rádöbbennek, hogy „talán nekem is szükségem volna arra a nyugalomra, arra a békére, arra a szeretetre, s arra a kegyelemre, amely működik, talán csak nekem is valahol helyt kellene keresnem, ahova tartozom, ahol észrevesznek, ahol örülnek, ahol átölelnek, és érzem a felemelkedést”. Mert ezeket sajnos most, e jelenben, ahogy mondottam az egyházi év megkezdésében, e bábeli zűrzavarban egyhamar nem fogjátok érezni, hisz ahol olyan pásztoraim vannak, akik nem törődnek saját nyájukkal, nem törődnek azzal, hogy marad-e még hívője, nyája, nincs benne szeretet, kedvesség, tisztelet, megbecsülés, akkor hogyan akarja azt, hogy neki egy működő egyháza legyen? Mert az egy és a ház, az így lehet csak együtt, hogy az működjön.

Ezért kell a fájdalom-, szenvedésnek ismételten ily erősen jelen lenni előttetek.

A segítségnyújtás pedig tőletek mindaz, ha imádkozol mindazokért, akikért látod, hogy szükséges, hogy imádkozz, hogy működjön benne a Szentlélek-kegyelem, megváltoztassa, nyitottá váljon, a nyitottságában felismerje testvéreit a nyájban, és próbáljon úgy oda állni melléjük, hogy: „Fontosak nekem, mert együtt tudunk haladni ezen az úton.”

Lehet, hogy hosszú ma a példabeszéd magyarázata, de ebben a bábeli zűrzavarban fontos, hogy figyeljetek, fontos, hogy felismerjétek, fontos, hogy észrevegyétek, és fontos, hogy ti e Egyházban érezzétek a szeretet megtapasztalását, érezzétek az átölelést, érezzétek a felemelkedést, és érezzétek azt, hogy ti nem vagytok elveszve, mert tőletek működhet a kegyelem mindazok felé, akik talán ridegek, akiket, lehet mondani, a kezdetekben, mikor azt mondottam: szinte jégtömb van a szívük helyén, és azt először el kell kezdeni felmelegíteni, hogy elkezdjen olvadozni, majdan szétpattanni, és már érezni, hogy valami ott jelen van, valami ott működik, valamit ott melegíteni, és erőt adni, hogy el ne vesszen. Fontos, hogy ezeket mind-mind megtapasztaljátok, s akkor érzitek itt belül, hogy igen, Isten országa nem ott, nem ott, és nem ott van, hanem Isten országa itt lehet, belül, benned, amit te szeretet kegyelme által áraszthatsz mindazok felé, hogy azok is felismerjék, megtapasztalják és elfogadják, hogy működő kegyelem legyetek, működés által segítsetek mindazoknak, akiknek ezekre szükségük van.5 És különösképpen azért az Egyházért kell sokat tennetek, akik nem törődnek mindazzal, hogy mire tették le az esküjüket, hogyan tették le az esküjüket, hogyan segítsenek azoknak, akik hozzájuk tartoznak, hogy megmaradhassanak, és hogyan vezessék őket az Egy Pásztorhoz és az egy nyájhoz. Ne csak az legyen, hogy: „Én vagyok, én parancsolhatok, utasíthatok, követelhetek, és megmondhatom, hogy hogyan és miképpen!”

Ebben a mai világban, ebben a jelenben így nem lesz Egyház némely pásztoromnak.

És akkor ne a félelem vegyen rajta erőt, hanem a helyett önmagába nézzen, hogy benne jelen van-e az Isten országa, benne működik-e a kegyelem, érzi-e Jézus szeretetét, érzi-e, hogy Atyám gyermeke lett, érzi-e, hogy neki volt egy vállalása, érzi-e, hogy komolyan vette-e e vállalást, és a szerint cselekedett-e?

Vagy csak: „Én vagyok, és majd én megmutatom!”

Így e jelenben már nem lehet működni. E változó világban — a ti szavatokat használva — nekik is változni kell, s el kell fogadni a tanítások példabeszéd-mondanivalóját.

Így árasztom felétek mai nap áldásomat, ahogy megkezdtem a kegyelemmel, mert elsőként fontos a kegyelem, hisz már évek folyamán megkaptátok az Élő Szentlelket, az Élő Evangéliumot, az élő szeretetet, az irgalmasság szeretetét, sorolhatom. Most odáig jutottunk, hogy ebben az esztendőben, a megkezdése által, a kegyelmet adom nektek. És hogy ha a kegyelmet felismered és elfogadod, és szívedbe zárod, és ezekkel, amit előzőleg megkaptál, szinte, ahogy mondani szoktuk, összetársulsz itt belül, és működik rajtad és benned, akkor valóban tudsz segítséget nyújtani mindazoknak, akik tőled várták és várják a segítségnyújtást.

Ennek reményében áradjon reátok mai áldásom a kegyelemben, hogy érezd, hogy ha vendég vagy, akkor is, ha szükség van, segítséget nyújtsál, hogy ne legyen szégyenérzet. Ha betegségben jelen vagy, vagy másokat látsz, nyújts számára is segítséget, és különösképpen akkor, amikor netán hozzád fordul. És aki a betegségből felgyógyul, és segítséget kap, az pedig ne felejtse el, Én nem azt mondom, hogy mózesi törvény szerint áldozatot tegyen, hanem szíve szeretetével, e kegyelem működésével adjon hálát imával, énekkel, virággal, jelenléttel, mindegy, fel fogja ismerni, hogy tőle mi várható. És majdan Isten országát felismerni, megengedni, hogy eggyé válni, és megengedni, hogy kegyelem által működhessen rajtad és benned a segítségnyújtásban. És akkor komolyan tudod venni elsőként önmagadat. Amíg ez nem történik meg, hogy önmagadat komolyan veszed, hogy te egy ember vagy, az emberben Isten gyermeke, az emberben Jézus, az Isteni Második Személy testvére, és hogy „én így szeretnék működni, jelen lenni”, addig te egy olyan testvér vagy a felebarátban, aki nem veszi komolyan még saját magát sem, nem pedig azt, hogy „én felajánlom önmagamat”. De szinte azt lehet mondani, hogy nevetséges, a jelen szavakkal.

Érezni kell a kegyelem fontosságának működését.

És ha ezek mind benned vannak, akkor a kegyelem fog átölelni, felmelegíteni, erőt adni, elindítani, hogy te Isten országával együtt élsz, és segítséget nyújthatsz mindazoknak, akikre rámosolyogsz, akiknek szükségük van, ez a kegyelmi ajándék.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek élővé vált bennetek. Most váljon élővé Isten országa, és a kegyelem működjön rajtatok, bennetek, és vezessen mindoda és mindahhoz, ahol fontos, hogy jelen legyetek, talán a segítségnyújtásban, talán a megtapasztalásban, talán az odafigyelésben, talán mindahhoz, hogy ez által komolyan vegyétek önmagatokat.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!

a

Már rövid az idő

 

Kedveseim, várjátok Urunk érkezését, mert már rövid az idő! Minden beteljesedik, amit a próféták megjövendöltek második eljöveteléről. Készítsétek lelketek ösvényét, hogy idejében felismerjétek jövetelét!

2013.12. 10 Anna Terézia


http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-12-19-18-19-28


Megalapozott adventi előkészület

 

Kedveseim, legyen ádventi készületetek megalapozott. Vagyis mélyüljetek el a tanításban, melyek a próféták általi üzenetként érkeznek hozzátok. Ne hanyagoljátok el a róluk való elmélkedést, mert csak akkor fog a tanítás bennetek gyökeret verni. Engesztelődjetek ki szívből egymással, és engedjétek, hogy szívetekből eltűnjön minden, ami nem az Úr akarata szerinti való. Csöndesedjetek el még akkor is, ha a világ zaja egyre jobban felerősödik. Jézus békéje járjon át benneteket és maradjatok meg benne! Engedjétek meg a Szentháromságnak, hogy cselekedjen bennetek! Ó, mekkora erőt jelent számotokra, amikor engedelmes szolgák vagytok.

2013.12. 12. Anna Terézia


http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-12-19-18-25-59

 

Karácsony a szívünkben

 

Kedveseim, várjátok és vágyódjatok nagyon szent Karácsony eljövetelére, a mi Urunk, Jézus Krisztus születése napjának méltó megünneplésére. A betlehemi barlang istálló nyújtson számotokra lélekben megújulást! Álljatok a kis Jézus jászolánál, és virrasztva, engesztelve hozzatok meg minden áldozatot a világ megmentéséért. Hulljatok térdre és boruljatok le Isten szent színe előtt, ne kívánkozzatok e szent jelenléttől elszakadni. Újuljatok meg lélekben egészen, és hagyjátok, hogy üdvözítő Istenünk szent fényessége beragyogja egész szíveteket! Örüljetek a megváltás örömhírének és éljetek vele és egymással boldog egységben!

2013.12. 16. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-12-19-18-30-16

 


Karácsony mások számára

Kedveseim, készítsétek szíveteket üdvözítő Urunk eljövetelére! Ne csak szeretteitekre gondoljatok, amikor ajándékoztok, hanem tegyetek jót azokért is, akik nem szeretnek, akik nem tartanak semmire benneteket! Örvendeztessétek meg a magányosok, a magatehetetlenek szívét azzal, hogy meglátogatjátok őket, de máskor se feledkezzetek meg róluk! Isten jóságát rajtatok keresztül fogják megismerni az emberek. Legyen mindenkihez jó szavatok, még azokhoz is, akik visszautasítják közeledéseteket! Mindent ajánljatok fel a Szentháromságnak, és akkor a kegyelem őket is érinteni fogja! Leginkább lelketeket készítsétek, hogy készséges szívet találjon bennetek! Mindent úgy éljetek át, mintha most lennétek először a betlehemi barlangistállóban!

2013.12. 17. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-12-19-18-34-54

 

A polgári év utolsó napjai

Kedveseim, azt mondom nektek, mindig csak előre nézzetek. Jó, ha felismeritek a múlt hiányosságait, hogy megpróbáljatok változtatni rajta. Fontos, hogy beismerjétek, ha valamit elrontottatok, de azt azonnal hagyjátok ott a Szentháromságnál. Neki gondja lesz jóra fordítani azt, amit elrontottatok, amennyiben töredelmes és alázatos szívvel kéritek. Egyedül Isten irgalmába kapaszkodhattok. Szeretettel hajoljatok le a gyengékhez és öleljétek át őket, mert csak így tapasztalhatják meg az isteni jóságot. A polgári év utolsó napjaiban gondoljátok át, hogy mit kellett volna még tennetek, amit még nem tettetek meg és határozott célt tűzzetek ki magatok elé, hogy teljesíthessétek!

2013.12. 28. Anna Terézia


http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-12-29-10-34-44


Időbeosztás

 

Kedveseim, okosan használjátok fel az időtöket az új esztendőben! Szüntelenül imádkozva tegyetek mindent, akkor az időtök nem fog kárba veszni! Helyesen és jól értelmezzétek feladataitokat! Ne engedjetek a félrevezetés lelkének, mert jól tudja, mire készültök és azt is, hogyan kell benneteket félrevezetnie! Ezért még fokozottabban legyetek résen és ne akarjatok a kelleténél többet tudni! Vigyázzatok, mert a kíváncsiság nagyon fel tudja ébreszteni az emberben a hamis vágyakat! Tartsátok magatokat távol ezektől! Minél többet legyetek csendben a Szentháromságra figyelve! Fontos, hogy jól felismerjétek a reátok vonatkozó akaratát! Attól nem szabad eltérnetek és szent meggyőződéssel követnetek kell utasításait! Amit ma megtehettek, ne halasszátok holnapra, nehogy már késő legyen!

2013.12.29. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2014-01-01-20-20-06

 

 

Ne tekintsetek hátra!

 

Kedveseim, miután lezártátok az elmúlt évet és bűnbánatotokat Jézus lába elé tettétek, ne tekintsetek hátrafelé, mert az legyöngítheti bennetek Isten tervét! Teljesen hagyatkozzatok a Szentlélekre, aki továbbra is vezet, sőt még intenzívebben szeretné, hogy ráhagyatkozzatok! Feszüljetek neki az előttetek álló évnek és helyezzétek bizalmatokat egészen a Szentháromságba! Aki szüntelenül imádkozik, vagyis igyekszik mindenben engedelmeskedni az Atya akaratának, az rendkívüli módon meg fogja tapasztalni a megtartó erőt. Ez az erő képessé fog tenni benneteket bármilyen nehézség vagy megpróbáltatás elviselésére. Bízzatok és teljesen hagyatkozzatok a kegyelem istenére, aki bármit megtesz értetek, ami lelketek javát szolgálja!

2013.12. 30. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/2014-01-01-20-22-26

 

 

Kérjétek a Szentháromság áldását!

 

Kedveseim, nyíljatok meg minden kegyelemre, mely hozzátok érkezik! Az ó esztendő búcsúztatása adjon lendületet az új esztendő megkezdéséhez! Ne kételkedjetek abban, hogy minden szükséges kegyelmet megkaptok, mert az Úr bőségesen árasztja irgalmát minden emberre! De csak azok részesülnek áldásában, akik kérik maguk és övéik számára. Áldás nélkül megnehezedik az életetek, ezért minél több embertársatokra kérjétek a Szentháromság áldását, mert akikért imádkoztok, azok elnyerik általatok a kegyelmeket. Virrasszatok, engeszteljetek és álljatok az üdvözítő Urunk, Jézus Krisztus mellé szorosan, hogy teljes egységben legyetek Vele!

2013.12. 31. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2014-01-01-20-24-22


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: