2013. november archívum

Karácsonyi forgatag

Kedveseim, a lemondás útján járjatok! Amennyire le tudtok mondani e világ javairól, olyan mértékben tudtok határozottabban járni az üdvösségre vezető úton. Hagyjatok el mindent, ami nem válik lelketek javára! Hozzatok áldozatokat, mondjatok le minden olyanról, ami nem érlel számotokra jó gyümölcsöt. Különösen a karácsonyi nagy forgatag nem használ lelketeknek. Ne hagyjátok magatokat elcsábítani! Hozzatok apró kis önmegtagadásokat azokért is, akik gátlástalanul költekeznek. A gonosz lélek legfőbb célja ebben a most kezdődő (adventi) időben, hogy elérje azt, hogy ne figyeljetek belső összeszedettségben a Szentlélek hangjára. Ezt igyekszik egyre jobban elnyomni. Álljatok ellen kísértő csábításainak!
2013.11. 29. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-12-01-09-47-11

a

2013. november 5. Szentségimádáson Jézus…

 

 „Drága gyermekeim! Most hozzátok szólok, akik hűségesen megtartjátok parancsaimat. Ne hagyjátok magatokat félrevezetni! Ne higgyetek azoknak, akik megtévesztenek benneteket! Csak azoknak higgyetek, akik életpéldájukkal bizonyítják hitelességüket! A főparancs ez: Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! Csak ezután jön: szeresd felebarátodat, mint magadat! Tehát az első az Istenszeretet, és csak utána jön az emberszeretet. Az szeret Engem, aki megtartja törvényeimet. 

Gyermekeim! A Szentmise a legszentebb, a legdrágább cselekmény, a legnagyobb ima. Az Én Szent kereszthalálomat jeleníti meg. Jóllehet vértelenül, de mégis valóságosan. Mindaz, aki meggyalázza keresztemet, ellenem van. Mindaz, aki nem imád Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben, és nem hajt térdet Előttem, az nem hisz az Én valóságos jelenlétemben, nem hisz Bennem, a Megváltóban, kereszthalálomban és feltámadásomban. Újra mondom nektek, ha ilyeneket láttok, ne menjetek utánuk! Mert az ilyenek eretnekek, akik saját magukat rekesztik ki Egyházamból, és megfosztják magukat tisztségüktől. Ne a címüket és a rangjukat tekintsétek, hanem kizárólag a cselekedeteiket. Mert Én is így ítélek. A feladatot Én bízom rájuk, de jaj azoknak, akik visszaélnek vele, és félrevezetik népemet. Nekik egy kötelességük van: az, hogy hitelesen megéljék és közvetítsék Evangéliumomat. Ezekre mondtam: mindaz, aki ismeri Ura akaratát, de nem áll készen rá, hogy megtegye, nagyon sok verést kap. Ezért kicsinyeim imádkozzatok még többet papjaimért, hogy szentek legyenek, és egyedül az életszentségre törekedjenek. Mert mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri, de a lelke kárt szenved. Ti pedig drága gyermekeim, akik tettekre váltjátok szavaimat, nagy jutalomra számítsatok a mennyben, mert Előttem a legnagyobb az engedelmesség. De nem mindegy, hogy kinek. Apostolaim ezt válaszolták, amikor Miattam megbotozták és megfenyegették őket: inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Ezért azt mondom nektek: vizsgáljátok meg vezetőiteket, és csak annyiban engedelmeskedjetek nekik, amennyiben az Én tanításomat közvetítik nektek. Ismerjétek meg mielőbb az Evangéliumot, mert jönnek idők, amikor tévtanításokat fognak hirdetni nektek. Ne menjetek utánuk, mert ezek a kárhozatba akarnak taszítani benneteket. Maradjatok meg az Evangélium szellemében, amit Én tanítottam nektek! Egyedül Istent imádjátok, és Rajtam kívül senkit se fogadjatok el messiásnak, akármilyen kedves is lesz, és akármennyi csodát fog majd tenni. Mert mindezeket a sátán hatalmával teszi azért, hogy a pokolra taszítsa a lelkeket. Ti egyedül Bennem higgyetek, csak Tőlem kérjetek! Ha hűségesek maradtok Hozzám, megmenekültök és üdvözültök. Saját érdeketekben fogadjátok meg szavamat! Ne higgyetek az álmessiásnak, az antikrisztusnak, mert ő a sátán embere, és a vesztetekre működik. Ne fogadjatok el tőle gyógyítást, se pénzt, se halott feltámasztást, mert utána a pokolra taszít benneteket. Ha tőle kértek és kaptok segítséget, ezzel eladjátok neki a lelketeket, és örökre meg lesztek fosztva Tőlem, igaz Üdvözítőtöktől, Aki meghaltam értetek a keresztfán. Tiszteljétek a keresztet, rajta megfeszített drága Szent Testemet! Semmi más keresztet ne fogadjatok el, mert az a sátántól van, aki az Én helyembe akar lépni, hogy saját magát imádtassa. Ez az a kárhozatos undokság, amiről Dániel próféta jövendölt. Most teljesülnek be szavai. A történelem legnehezebb korszakába juttok. Most mindenkit megrostálok. Mindenkinek színt kell vallani. Vagy Velem tart, és üdvözül, vagy a sátán mellett, és elkárhozik. Vigyázzatok! Tartsátok nyitva a szemeteket! Mindent előre megmondtam nektek. Megáldalak benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. november 8. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…

 

Drága gyermekeim! Eltaposom a kígyót. Most jövök vissza dicsőségemben. Most jött el az ideje, hogy rendet teremtsek a világban. Jönnek még szomorúbb napok is, amikor egy időre bezárják templomaimat felújítás, restauráció címén. Kidobnak Engem a tabernákulummal. Eltávolítják a gyóntatószékeket. Azt mondják majd, hogy elég a közös bűnvallás. Bánat és erős fogadás nem kell. Nagyon sok lelket el fog ragadni a sátán. Mindazok, akiknek eddig nem volt fontos, hogy megismerjenek Engem és Evangéliumomat, már csak tévtanítást fognak hallani. Mindazok, akik elvetik üzeneteimet, amelyeket rajtatok, prófétáimon keresztül adok, vakok lesznek, mert elzárják magukat az Én igazságomtól. Ezek mind be fognak hódolni a sátánnak, és az ő szolgáinak. Mindaz, aki a fenevadat és a kígyót fogja imádni keresztemen, amelyen Én már nem leszek, örökre a fenevad és a kígyó martalékai lesznek, és az örök tűzben fognak szenvedni. 

Drága gyermekeim! Nagyon szomorú az Én lelkem! Gyászolom és siratom mindazon gyermekemet, akikért drága Szent Vérem kiontása hiábavaló volt. De nem tudok mit tenni. Szabad akaratot és értelmet kaptatok Atyámtól, és Én ezt a legmesszebb menőkig tiszteletben tartom. Ezért van pokol és tisztítótűz, amelyeket az emberek bűnei hoztak létre. 

Gyermekeim! Újra mondom: ne higgyetek a sátánnak és csatlósainak! Ne kövessétek őket! Csak Engem, az élő Istent imádjatok, Aki meghaltam értetek, és feltámadtam, hogy örök életet adjak nektek. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki Bennem hisz, ha meghal is élni fog. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

Szentírási megerősítés: Márk 14, 34: „Halálosan szomorú a lelkem, mondta nekik, várjatok itt és virrasszatok.” Jézus halálfélelme.

2013. november 10. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…

 

Drága gyermekeim! Ami most történik, ilyen még nem volt, amióta fennáll ez a világ. Újra csak azt mondom: készüljetek! Álljatok szüntelen készenlétben! Éljetek halálra készen, mert megrostálom a világot. Sokan meg fognak halni. Tartsatok ki Mellettem mindhalálig, mert csak akkor üdvözültök! Mindazok, akik a fenevadat fogják tisztelni, imádni, és csatlósaik után mennek, örökre elvesznek. Az őskígyó, a sátán most megpróbálja megsemmisíteni Egyházamat. De csak annyit tehet, amennyit Én megengedek neki. Rajtatok is múlik, hogy mennyit tehet. Ha ti imádkoztok, és kizárólag Nekem engedelmeskedtek úgy, hogy megtartjátok törvényeimet, ezzel tehetetlenné teszitek a saját életetekben ellenfelemet. Minél többen éltek életszentségben, annál gyengébb és tehetetlenebb lesz a sátán. Értsétek meg végre: ti szabadítjátok ki az ördögöket a pokolból, és engeditek a földre azáltal, hogy bűnt követtek el. És ti taszítjátok vissza a pokolba, ha életszentségben éltek. Szabad akaratot és értelmet kaptatok. Amikor megálltok ítélőszékem előtt, nemcsak bűneitekről adtok számot, hanem azok következményeiről is, hogy hány lélek veszett el, mert ti bűnre csábítottátok rossz tanácsaitokkal, vagy romlott erkölcsű életpéldátokkal, és mulasztásotokkal, hogy nem imádkoztatok érte, és nem mutattatok jó példát. Minderről számon kérlek titeket életetek végóráján, és cselekedeteitek függvényében nyeritek el a mennyországot, mentek a tisztítótűzbe, vagy az örök kárhozatba. Úgy éljetek, hogy életetek minden pillanata, még a gondolataitok is nyitott könyv Előttem. Nekem, az Örök Bírónak tartoztok számadással. Én meghaltam értetek a keresztfán. Én vagyok a ti Megváltótok. Nagy váltságdíjat fizettem értetek. Ezért mindnyájan az Enyémek vagytok. Imádkozom értetek Atyámhoz. Megáldalak benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

Szentírási megerősítés: Márk 13, 21-23: „Akkor, ha valaki azt mondja: Nézzétek, itt van a Krisztus, vagy ott van! – ne higgyétek. Álkrisztusok és álpróféták lépnek fel, jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is félrevezessék. Vigyázzatok, mindent előre megmondtam nektek.”

 

2013. november 16. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…

 
 

„Drága gyermekeim! Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de utána semmit sem tehetnek. Attól féljetek, aki a testet a lélekkel együtt a pokolra tudja taszítani. Ez maga a sátán, az őskígyó. Egyedül tőle féljetek! Ne álljatok szóba vele! Amikor kísért, azonnal fussatok Hozzám, mint kis csibék a kotlós szárnya alá. Szálljatok szembe bátran a sátánnal, a hit erejével! Újra mondom, ne álljatok szóba vele! Ha Éva is ezt tette volna, még mindig a paradicsomkertben élnétek, gondtalan boldogságban, békében, közösségben Istennel, Aki megteremtett, gondoskodik rólatok, mert végtelen az Ő szeretete irántatok. De ti a magatok útját akarjátok járni. Kiszakítjátok magatokat Atyám ölelő karjából, ezért ne csodálkozzatok, ha magatokra hagy benneteket. De kaptatok mentőöveket: az Én végtelen irgalmamat, a rózsafüzért, és Szent Anyám Szeplőtelen Szívét. Ha felajánljátok magatokat Neki, Ő belehelyez benneteket az Én irgalmas Szívembe, ahol biztonságban vagytok. Az Én irgalmam olyan, mint a teljes fényében ragyogó nap. Sugarai mindent beborítanak, felmelegítenek és éltetnek. De nektek kell belekapaszkodni. Ha nem teszitek, örökre elvesztek. A bűnös olyan, mint az az ember, aki bezárkózik egy dohos, büdös pincébe. Ott nem éri a nap, mert elbújik előle. A bűnös menekül Előlem, egyedüli Megmentőjétől. Elvágja az utolsó szálat is, ami Hozzám köti, és a mélységben találja magát. Jaj annak az embernek, aki így cselekszik. Örökre kárát látja.

Gyermekeim! Vegyetek példát Máriáról, az Én Édesanyámról! Ő mindenben kitartott Mellettem. Nem számított Neki, hogy hajléktalan lett Betlehemben, majd Egyiptomban, sem az, hogy hóhéraimmal dacolva odaállt keresztem alá. Neki Én voltam az egyetlen biztonság, mert szeretett. Végtelenül szeretett. Ha ti is így szerettek, megvettek kényelmet, biztonságot, az egész világot, még saját életeteket is. Erre mondtam: aki feláldozza életét Értem, megmenti azt.

Gyermekeim! Most van a nagy megmérettetés ideje. De ti ne féljetek! Álljatok ki bátran Mellettem akkor is, ha ezért az életetekkel fogtok majd fizetni. Mert elmúlik ez a világ, és elsöpröm az összes gonosz erőt, akik most megpróbálják kisajátítani maguknak az egész világot. Körülnéztek, és nyomukat sem látjátok. De Én, az élő Isten Örök, és Mindenható vagyok. Dicsőségem betölti a mennyet és a földet. Elhozom rátok az új korszakot, a szeretet és a béke uralmát. Megkötözöm az őskígyót, a sátánt, és ezer évre a kénköves tóba vetem. Ott fog gyötrődni csatlósaival együtt, akik neki szolgáltak.

Gyermekeim! Emeljétek föl fejeteket, mert hamar elérkezik szabadításotok! Kimenekítelek benneteket. Eljövök dicsőségben, és nagy fényességben úgy, mint amikor a cikázó villám lecsap az égből, és megteremtem az ezer éves béke uralmát a földön. A mennyei Jeruzsálem leszáll a földre, és egyesül vele. Soha nem látott békében és boldogságban fognak élni gyermekeim. Az üdvözült szentek feltámadnak, és együtt lesznek szeretteikkel.

Gyermekeim! Készüljetek, mert mindezek hamar valóra válnak. Mindannak, ami most van, be kell teljesülni, hogy választottaimnak legyen alkalmuk megmutatni Irántam való hűségüket, még életük elvesztése árán is. Készüljetek, mert hamar eljövök dicsőségemben, és megfizetek kinek-kinek tettei szerint. Drága gyermekeim, legyetek hűségesek Hozzám mindhalálig! Megáldalak benneteket Szívem túlcsorduló szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: 1 Péter 1, 25: „…az Úr szava örökre megmarad.”

2013. november 17. Szentségimádáson Jézus…

 
 

„Drága gyermekeim! Az idő rövid. Jól használjátok fel! Olvassátok el üzeneteimet, és váltsátok tettekre! Ha megteszitek, akkor olyanok lesztek, mint az okos ember, „aki sziklára építette a házát. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja.” (Máté 7, 24-25.) A szikla Én vagyok. Aki megtartja törvényeimet, élni fog. Törvényem egyszerű. Egyetlen szó csupán: szeretet. De az első az Istenszeretet. Mindenekfölött a Szentháromságot szeressétek, mert Ő méltó rá a legjobban. Csak utána szeressétek a felebarátot, és csak legutoljára magatokat. Ha így tesztek, szentek lesztek. De ha felcserélitek a sorrendet, bálványimádók lesztek, és elkárhoztok. Nem mindegy a sorrend. Csak aki Atyám törvényét teljesíti, az üdvözül.

Kicsinyeim! A bálványimádás halálos bűn. Mindazt, amit, vagy akit Isten elé helyeztek, bálvány. Az életetekben az első helyen az Istennek kell állni! Ez azt jelenti, hogy az Ő törvényei szerint kell élni az Evangélium szellemében, és csak Istennek kell engedelmeskedni. Ha valaki bűnre csábít, fordulj el tőle! Mert mindaz, ami ellenkezik a tíz paranccsal és a főparanccsal, bűn. A bűnösök pedig nem örökölhetik Isten országát. Igyekezzetek szentül élni, mert ezt mondtam: Szentek legyetek, mert Én Szent vagyok! Csak a szentek örökölhetik Isten országát. Azok a szentek, akik megteszik Atyám törvényét, vagyis tökéletesek a szeretetben. Nézzetek Rám! Vegyetek példát Rólam! Egész földi életemben engedelmeskedtem Atyámnak, mert mindenekfölött szerettem Őt. Rengeteg jót tettem az emberekkel. Tanítottam őket, meghirdettem nekik az örömhírt, az Evangéliumot, hogy van feltámadás és örök élet, amit Atyámtól hallottam. Betegeket gyógyítottam, halottakat támasztottam fel, ördögöket űztem ki az emberekből. Végül hatalomféltésből kivégeztek. A legszörnyűbb kínhalállal haltam meg, és még előtte rengeteget szenvedtem. Mindezt az emberiség iránti szeretetből tettem azért, hogy ártatlan Isten-Emberi Vérem kiengesztelje Atyám jogos haragját azért az óceánnyi bűnért, amelyeket a világ végéig elkövetnek ellene az emberek. Ha tudnátok, milyen undorító a bűn, és milyen ocsmány, gonosz a sátán, soha nem vétkeznétek. A kígyó ravasz. Becsap benneteket. Szépnek és jónak tünteti fel a rosszat, a bűnt, és ti elhiszitek. Rossznak és unalmasnak a szentséget, és ti bedőltök neki. Olvassátok üzeneteimet, és lehull a hályog a szemetekről! Ne higgyetek azoknak, akik azt mondják, hogy ezek az üzenetek a sátántól vannak! Ez ugyanolyan vád, mint amikor azt mondták Rám, hogy az ördögök fejedelmének a segítségével űzöm ki az ördögöket. Vigyázzatok, mert aki a Szentlelket káromolja, azt örök vétek terheli, ez pedig a kárhozat. A Szentlelket káromolni annyit jelent, mint a megismert igazság ellen tusakodni. Ha Én az imára és a megtérésre buzdítalak benneteket, akkor ezt Isten mondja nektek. Jegyezzétek meg: ellenfelem mindig a bűnre akarja rávenni gyermekeimet. Ő soha nem fog ilyen üzeneteket adni nektek, ami az üdvösségre vezet. Ő mindnyájatokat a kárhozatba akar taszítani. Kérjétek magatokra a Szentlélek megvilágosító kegyelmét, hogy adjon nektek tisztánlátást, és akkor meg tudjátok különböztetni a jót a rossztól, és a Szentlélek bölcsessége elvezet benneteket az örök életre. Megáldalak benneteket megszentelő, megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Ima a Szentlélek által:

„Imádott Jézusom! Te ott függsz a kereszten. Szent Véred ömlik. Végigfolyik drága Szent megkorbácsolt csupa Seb Testeden. Ó Jézus! Mivé tett Téged a szeretet! Kérlek, add, hogy én is úgy tudjak szeretni, hogy teljesen megfeledkezzek magamról, és én is áldozattá legyek Érted! Mindenekelőtt Téged akarlak szeretni, egyedül Téged, Aki Áldozattá tetted Magadat értem. Téged akarlak szeretni, Aki fenékig kiürítetted értem a szenvedés kelyhét. Ó Jézus! Mekkora nagy a Te szereteted! Nagyobb, mint az egész teremtett világ, mert mindenre kiárad. Emberi elme felfogni képtelen. De Te mégis elrejtőztél a parányi ostyában, hogy a szívünkbe tudjunk fogadni Téged. Ó végtelen Szeretet! Köszönöm ezt Neked. Köszönöm, hogy eggyé válsz velem, a porszemmel, és én, a semmi, elválaszthatatlanul örökre a Tiéd lehetek. Jézusom! Annyira szeretlek, hogy ha nem fogadhatnálak a szívembe, belehalnék a vágyba, hogy Veled, az Istennel egyesüljek. Köszönöm, hogy itt maradtál köztünk a legméltóságosabb Oltáriszentségben, és én naponta a szívembe fogadhatlak Téged. Köszönöm ezt a kimondhatatlan gazdagságot. Téged, Magát az Istent birtokollak. Te felülmúlod az egész világot, és a legnagyobbat, Magadat adod nekünk. Ó kimondhatatlan kincs, öröm, gyönyörűség és kedvesség a Te áldott Szent jelenléted mindazok lelkében, akik tiszta szívvel járulnak Hozzád. Egyetlen örömöm, édes boldogságom! Minden vágyam az, hogy színről színre lássalak Téged! Kérlek, jöjj el értem! Vegyél Magadhoz! Jutalmazd meg a Te kis szolgálóleányodat a Te örök társaságoddal! Engedd, hogy a Szívedben lakjak örökkön örökké! Töltsd be vágyamat, amelyet Te helyeztél belém! Sietnék Hozzád, de az időt és az alkalmat egyedül Te tudod elhozni. Ezért teljesen Rád hagyatkozom. Legyen nekem a Te akaratod szerint! Ámen.”

Az Úr Jézus: „Imádkozz papjaimért, hogy befogadják a tisztánlátást! Fogadják el üzeneteimet, szerintük éljenek, és hirdessék népemnek!

Imádkozz a szerzetesekért, hogy keresztem alatt állva, hűségesen kitartsanak hivatásukban, és csak Engem, az élő Istent, Megváltójukat fogadjanak el Királyuknak, és soha ne hódoljanak a bálványok előtt!

Imádkozz a családokért, hogy mindenkor szeretetben és békességben éljenek egymással. A szülők bölcsen neveljék gyermekeiket, és az életszentségre segítsék őket életpéldájukkal és tanításukkal.

Imádkozz X-ért, mert hamarosan Magamhoz fogom szólítani, hogy készenlétben találja őt a halál.

Imádkozz Y-ért, hogy legyen türelmesebb, és elviselje mindazt a keresztet, amit azért engedek meg, hogy lelkeket mentsek általa.

Imádkozzatok ellenségeitekért, hogy ne gyűlöljenek benneteket, hanem az Én szeretetem sugározzon át rajtuk keresztül.”

 

 2013. november 20. Szentségimádáson Jézus…

„Drága gyermekeim! Most, amikor még itt vagyok köztetek, örüljetek és ujjongjatok, és jöjjetek minél gyakrabban, naponta Szentmisére, hogy tápláljam lelketeket az örök élet kenyerével és borával, drága Szent Testemmel és Véremmel. Mérhetetlen nagy az Én fájdalmam azért, amit most előkészítenek, és amit hamarosan véghez is visznek, hogy eltörlik az átváltoztatást. A kenyér nem lesz többé az Én drága Szent Testem, és a bor sem lesz többé az Én értetek kiontott Vérem.

Gyermekeim, készüljetek! Soha nem látott botrányt készítenek elő. Én már a keresztről is le fogok kerülni. A helyembe az őskígyót, a sátánt teszik, és az előtt fognak térdet hajtani. Helyettem őt imádják, és megparancsolják népemnek, hogy ők is ugyanezt tegyék.

Gyermekeim! Én most újraszenvedem rettenetes haláltusámat a kereszten, elveszett gyermekeim miatt, akiket tömegestől taszít ellenfelem a pokolba. Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok, hogy ne kövessék gyermekeim a sátánt, hogy legyen erejük szembe szállni vele, a Belém vetett hitükkel és bizalmukkal. Mondom nektek: mindazok, akik csak egyszer is leborulva imádják a fenevadat, már eladták a lelküket neki, és nem menekülhetnek a markából.

Gyermekeim! Vérkönnyeket sírok az örökre elveszett lelkek tömege miatt. Halálosan szomorú a Lelkem! Hiába adom évek óta üzeneteimet kiválasztott prófétáimon keresztül, amelyek nagy része már most, a szemetek láttára beteljesül, mégis csak kevesen ismerik, és nem kamatoztatják a saját és mások lelke üdvére.

Kicsinyeim! Az idő lejár. Hamarosan visszajövök dicsőségemben, és elsöpröm szám leheletével az antikrisztust, és minden gonosz erőt megsemmisítek. Elhozom az ezer éves béke uralmát. Csak azt fájlalom, hogy nagyon sokan fognak áldozatul esni a sátánnak, és örökre el fognak veszni. Kérlek titeket: hirdessétek üzeneteimet mindenkinek, akikkel csak találkoztok! Ezt mondjátok nekik: soha ne imádjátok a fenevadat, és ne álljatok szóba vele, mert az örök kárhozatba taszít! Egyedül a Szentháromságos egy Istent imádjátok, és szüntelen imádkozzatok lelketek örök üdvösségéért, és az összes lélek megmentéséért! Ha ezt teszitek, még sok lelket megmenthettek.

Gyermekeim! A legsötétebb éjszaka ereszkedik le most az egész világra. A gonosz szellemi démonoktól és hordáktól feketéllik az ég és a föld. Ha látnátok, belehalnátok, olyan félelmetes.

Kicsinyeim! Higgyetek Nekem! Fogadjátok meg figyelmeztetéseimet! Ne álljatok szóba a kígyóval, mert a lelketek örök vesztét okozza! Nagyon ravasz, de borzasztóan rút. Nagyon intelligens, de rettenetesen gonosz. Gyertek Hozzám! Jöjjetek be irgalmas Szívembe! Szívem nyitva áll mindazok előtt, akik kérik Tőlem az üdvösséget. Hisz értetek ontottam ki drága Szent Véremet, és haltam kínhalált. Jöjjetek Hozzám, hogy megmentselek benneteket! Elepedek a vágytól, hogy üdvözüljetek! Megáldalak benneteket megerősítő áldásommal, Szívem túlcsorduló szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottai! Most hozzátok szólok, akik hagyjátok magatokat Általam üdvözíteni, és együttműködtök kegyelmemmel. Készüljetek, mert most nagy próbatétel előtt álltok! A véreteket fogják kiontani Értem. A sátán gőgje nem tudja elviselni, hogy rajta kívül mást imádjatok, és csatlósait arra kényszeríti, hogy mindazokat, akik hűségesen kitartanak Mellettem, és a rejtekben Engem imádnak, megtizedelje, és ha lehetséges lenne, mindnyájatokat megsemmisítse.

Drága kicsinyeim! Ne féljetek tőle! Tartsatok ki Mellettem mindhalálig, még véretek kiontása árán is! Én olyan erőt és lángoló szeretetet adok a szívetekbe Irántam, az élő Isten iránt, hogy semmibe veszitek fenyegetéseiket, és magát a halált is. Olyan vágyat adok a szívetekbe Szent Színem látására, hogy azért fogtok Hozzám imádkozni, hogy vértanúk lehessetek Isten nagyobb dicsőségére, és lelketek örök üdvére. Én megadom nektek ezt a kegyelmet, mert ezt a vágyat is Én ültetem bele a szívetekbe. Készüljetek! Soha nem látott üldözésben lesz részetek. De ti soha ne féljetek! Jutalmatok nagy lesz a mennyben. Fogadjátok megerősítő áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: 2 Péter 3, 9: „Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni…” Márk 12, 5: (A gyilkos szőlőművesek) a szolgákat megölték.

 

a

Jézus Krisztus Urunk:

Sükösd kiadványok010      Köszöntöm testvéreimet a mai napon, akik meghallottátok hívásomat, és e ünnepen, hogy egyek lehessünk a tanítás szeretetében, e kegyelem által, ahogy mondani szoktuk a Közösségben, de most Mária, kiválasztott testvérem szavát idézem számotokra. Ő ilyenkor úgy nevezi, hogy: „a család ismét egy”. Mert már úgy ismeritek egymást e hosszú évek folyamán, hogy szinte családnak nevezhetitek egymást, mert nem azt mondani már, hogy „zarándokútra jövünk”, hanem: „Jövünk haza a családhoz, amiről mondhassuk azt is, hogy ez a mi második otthonunk a családunk mellett.” És hogy ha már nem tudok úgy eljönni, ahogy szeretnék, akkor néha szomorúvá válunk, de ezt a szomorúságot nem szabad engedni, hogy megérintse szíveteket a bensőben. Az öröm és a kegyelem működjék rajtatok és bennetek.

Most már áttérve az ünnep második részébe, amikor sokan és sokan a szeretteiteket fogjátok magatok elé vetíteni az emlékekben. S ilyenkor van egy olyan énektek, hogy: „Halottaink szent estéjén csendesül az élet”1. Ilyenkor mindig arra figyeltek, hogy hogyan és miképpen tudjak eleget tenni, mert a gyertyafénynek világossága világosságot nyújt e sötét estében.

És most rátérünk e hónap tanításaira, mert a hónap tanításait, ha figyeltétek, nem egymást követő napokról van szó, hanem van a hét, az elkövetkezendő hét, ami jön számotokra, van egy tanítás, utána ismét lesz egy, majdnem egy hét szünet, és utána jön megint egy, és a hónap vége felé a harmadik tanítás. De mind a három tanítás, mintha egymásra épülne, szinte mondhatod azt, mintha folytatódna egymás után. Hisz az első tanítás miről is szólt?

Mikor Én, Jézus Krisztus Uratok elmentem a farizeus házába, hogy nála étkezzek — hogy vendégül lát e vacsorán, e ebéden, e lakomán? Mindegy, hogy melyiket mondjátok a három megnevezésből — az egyiken részt veszek.2 És ahogy szétnézek közöttük, az tűnik fel, hogy nem az egyszerű, a szegény és a kicsinyek vannak jelen, akik rá vannak erre szorulva, hanem az olyanok, akik dúskálnak a mindennapi életben, a jelenben. Hisz hogy’ is mondottam a ház urának, mint ahogy most Én boldog József 3 felé emelem tekintetem, így fordultam a ház urához, és azt mondottam neki:

— Ha máskor ebédet, vacsorát vagy — a legegyszerűbb szóval — lakomát tartasz és adsz, ne ezeket hívjad, testvéreidet, rokonaidat, gazdag szomszédaidat, mert ők ismét visszahívnak téged, mert meg tudják tenni számodra. De ha te hívod a szegényeket, a betegeket, a sántákat, a bénákat, a vakokat, kiket szinte úgy lehet csak oda vezetni, mert azt sem tudják, hogy hova mennek, ők valóban tudnak örülni az ilyen ajándéknak, értékelni a kegyelmet, értékelni mindazt, amely körülvesz.

És ilyenkor nem kell szomorkodni, hogy „valójában most én mit teszek”. Ilyenkor arra kell gondolni, érezni, átélni: „Mily boldog vagyok, mert én ezt tudtam nyújtani számukra, és az öröm, amelyet viszonzásul kaptam, szinte felemel. És akkor majd elgondolkodhatok azon, hogy ha eljön az igazak feltámadása, hogy milyen kegyelemben lehet részem.”

Most az egyszerűségében ez nem kimondottan egy vacsoráról, egy meghívásról, egy megjelenésről szól, hanem hogy hogyan ismered fel az elesetteket, a szegényeket, a betegeket, hogyan tudsz velük együtt élni, hogyan tudod megnyitni feléjük szívedet a segítségnyújtásban, hogyan tudsz értük imával, fohásszal rájuk gondolni. Ezek mind-mind a szegények és az elesettek megsegítéséhez tartozik.

Érezni a működést e kegyelem által a szeretetben. Mert fontos, hogy ha én boldog vagyok, örömben részesülök, érzem a szeretetet, érzem az öröm békéjét, érzem, hogy irgalmasság ölel át, akkor én ezt meg tudom osztani mindazokkal, akik vágyakoznak erre az ajándékra s erre a kegyelemre a jelenlévők között. És ilyenkor nem kimondottan azt kell nézni, hogy a szegénységben most mi a szegény, mi a beteg, mi a béna, mi a sánta és mi a vak. Ez egy példa volt a ház urának. De a példát úgy is lehet értékelni, érezni, hogy te, testvér, aki észreveszed, hogy most talán rászorul a testvéred egy felajánló imára, egy felajánló kérésre, egy felajánló fohászra, akkor én ezt szívből, szeretettel önmagamból kiadhatom, és megadhatom számára a jó cselekedetekért, mert számomra is az üdvösség így jön el e kegyelemben. És akkor tudod értékelni ennek a tanításnak a mondanivalóját.

De erre a tanításra folytatódott a második tanítás, hogy úgy-e, Én, Jézus Krisztus Uratok, most mindegy, hogy melyik városról beszélünk a tanításból, amikor Jerikó felé haladok.4 De megyek a nép sokaságával, akik követnek, akik hallgatják szavamat a tanítás által, amit nem csak tanítványaimnak, hanem a nép sokaságának is adok. És adott egy alacsony növésű férfiember. Most ezt az alacsony növésű férfiembert nem muszáj úgy neveznetek, hogy a vámosok feje. Ezt az alacsony növésű férfiembert lehet a mai kor emberének is nevezni, aki vágyakozik, hogy találkozhassék Velem, aki vágyakozik, hogy megismerjen. És ezt a vágyat szeretné kiegészíteni. És mi jön akkor a gondolatába?

— Hát felmászok a vad fügefára, mert úgy is itt kell Neki elhaladni, ha más nem, akkor bár látom, és talán néhány szót hallhatok is, amit a tanításban ad.

Ő erre készült fel, hogy ha ezt megkaphassa, ő ezzel is megelégszik.

Úgy-e, hogy működik a kegyelem?

Én, Jézus Krisztus Uratok látom a jelen kor emberének a vágyát. És a vágyra megpróbálok ilyen egyszerű választ adni.

Mit mondottam e alacsony növésű férfiembernek vagy férfiúnak?

— Gyere le gyorsan, mert ma nálad kell megszállnom, hogy vendégül lássál.

Az öröm és a szeretet olyan nagy lesz benne, hogy elkezd gondolkozni az életén. Megtörténik a vendéglátás, annak ellenére, hogy vannak, akik méltatlankodnak, akik felháborodnak. Most a felháborodást lehet mondani: a jelen korban lévő testvérek és a jelen kor emberei, akik oly hamar meg tudnak ítélni másokat, mert ők is mit mondtak?

Felháborodtak, meglepődtek, hogy:

— A bűnösök közé megy? Hát milyen Ember ez, ha bűnösökkel akar együtt lenni?!

A jelenben ezt hogyan fordítod? Most csak beszéljünk erről a helyről: ti is „bűnösek” vagytok, mert itt vagytok.

Úgy-e, pásztorotok ezt már többször és többször elmondotta: „Ez az igazi szeretet? Ez az igazi öröm? Így működik a kegyelem,   hogy aki nem kedves előttem, azt én kitaszítom?”

Mert itt is lehet értelmezni, hogy ők szinte kitaszítanak, mert Én, Jézus Krisztus Uratok szinte leereszkedtem ehhez a bűnöshöz. Hát akkor Én is épp olyan bűnös lehetek, mint ő, ha már szóba állok vele, ha már meglátogatom, ha betérek házába.

Holott Én, Jézus Krisztus Uratok miért is jöttem?

Hogy üdvösséget árasszak mindazoknak, akiknek szükségük van; érezzék a kegyelmet, érezzék az ajándékot, és érezzék, hogy ami elveszett, megkeressem, és visszavezessem az üdvösséghez.

Mert mit mondott ez az alacsony növésű férfiú?

— Uram, vagyonom felét szétosztottam, s akit megkárosítottam, négyszer annyit adok neki vissza.

Megérintette őt a kegyelem?

Működött rajta és benne a Szentlélek?

Megváltoztatta őt, nem csak külsőleg, hanem bensőleg is?

Tudott változni, s ez által cselekedni?

Úgy-e, milyen könnyű a válaszok ezekre a kérdésekre?

Mert az üdvösség így jött el hozzája e kegyelem által.

És hagyta, hogy ez az üdvösség magával ragadja. Hagyta, hogy ez az üdvösség mutassa meg számára mindazt, amire szüksége van a kegyelem által.

Fontos, hogy ezeket mind-mind meg tudjuk érteni, felismerni és elfogadni. És akkor mi is a kicsinyekkel, az egyszerűekkel, a szegényekkel és az elesettekkel tudunk együtt lenni. És nem taszítunk ki senkit, nem utasítunk el senkit, nem ítélünk meg senkit. Számunkra mindenki legyen egy testvér, aki az üdvösség által hozzánk tartozik, mert felismerte mindazt, ami megelevenedett rajta és benne, és hagyta, hogy működjön rajta és benne, hogy ez által változzon és változtasson.

Úgy-e, milyen egyszerű ez a tanítás a felismerés részében?

Mert ha én nem akarok változni, akkor kifogásokat mindig lehet találni. Mindig lehet megítélni, mindig lehet mások felett pálcát törni, mindig lehet másokat kitaszítani, csak azon nem gondolkodunk el a mai kor népének emberében, e jelenben, hogy minket ugyanígy megítélhetnek, kitaszíthatnak, utasíthatnak, s talán akkor döbbenhetünk rá, hogy ez nem egy kellemes érzés a felismerés megtapasztalásában.

Fontos, hogy próbáljuk érezni és értékelni a különbséget e tanítás által, mert a tanítás azt mutatta számotokra, hogy ha van egy vágyad, ezt a vágyat tudod teljesíteni, ezzel a vággyal elindulsz valahova, ezzel a vággyal elindulsz a változás útján, ezzel a vággyal tudsz örömet, békét és szeretetet árasztani, ezzel a vággyal igyekszel az igazak felé törekedni, ezzel a vággyal elfogadod a felebarátot és a testvért, és nem leszel személyválogató, hogy ő kell, ő nem; ő megint kell, ő megint nem kell. Mert Én, Jézus Krisztus Uratok nem így jöttem el. Én úgy jöttem, hogy mindenkit megkeressek, még azokat is, akik most talán távol vannak, de felkeresem, hogy el ne vesszenek, hogy ők is ez által üdvösséget nyerjenek e kegyelem által.

És akkor folytatódott a harmadik tanítás, ami szintén ehhez a két tanításhoz kapcsolódik abban az értelmében, hogy jelen vagyok egy Atyám házában való részvételben. És most próbáljátok csak úgy elképzelni, hogy egy külső szemlélőként vagyok jelen, és figyelem, hogy mi történik. Figyelem, hogy ki hogyan cselekszik és mit tesz a külső szemléletben.5 És akkor látom, hogy ki hogyan cselekszik: eljött Atyám házában a perselygyűjtés az adományban. És látom, boldogan, hogy hogyan és hogyan adakoznak azok, akiknek bőven van, akiknek talán ez nem is hiányzik, észre sem veszik, hogy ezt ők talán csak kiadták magukból. És akkor észreveszünk egy egyszerű, kis szegény asszonykát az özvegységében, aki lehet, hogy nem ilyen bátran adakozott, hanem megpróbálta a szegénységét szinte leplezni, és megpróbálta csak úgy odaadni azt, amije van. És az is az utolsó. Szinte a megélhetését is átadta. Nem törődött azzal, hogy: Holnap vagy holnapután mi lesz velem? „Én most ezt ki akartam adni önmagamból a felajánláshoz, a kéréshez, a fohászhoz, a hálához, a köszönethez” — sok mindent lehet felsorolni, vagy éppen azért, hogy kérek, fohászkodok, felajánlok, reménykedek, hogy megtörténik a meghallgatásom, és segítségemre siet az a kegyelem, amiért talán most nyitott szívvel és szeretettel, őszintén, összetett kézzel tudtam imádkozni, tudtam felajánlani, és tudok majd hálát adni a kegyelemben.

Hogy ha ezeket mind-mind a tanításokban így értelmezitek és fogadjátok el, és megengeditek, hogy egymásra épülő tanítások megérinteni szíveteket, a lelket, ami működik rajtatok és bennetek, „ami által könnyedén nem mondok nemet bármire, vagy nem engedem, hogy kiutasítsanak, eltaszítsanak, megpróbálok harcolni mindazért, amivel megillettél, Uram, Jézusom, e kegyelemben, megillettél, hogy én is a Te testvéred vagyok, és Hozzád tartozom, és mivel Hozzád tartozok, boldog lehetek, hogy valójában, ha nem is vagyok ma itt, a jelenben, de ha talán holnap vagy csak ha holnapután figyelem meg, s érzem, hogy milyen csodálatos az az ajándék, amely körülölel a mindennapok tanításával, e szeretet által.”

És hogy ha ezeket mind-mind meg tudtuk érteni, el tudtuk fogadni, akkor érezzük, hogy valójában nincs se szegénység, nincs se kitaszított, nincs se béna, se sánta, se vak, mert a szív szeretetével egyek lehetünk, mert sugározzuk egymáshoz ezt a kegyelmet, ezt az ajándékot a felemelkedéshez. És akkor érezzük teljesen az öröm boldogságát e kegyelemben, a mindennapokban. Érezzük, hogy valójában mi is fontosak vagyunk a mindennapokban, a kegyelem által. Érezzük, hogy „én is boldog lehetek, mert valamit adhatok önmagamból, mert nekem talán csak ez van, de ezt szívből és szeretettel oda tudom adni a jó cselekedetekért”, mert Jó Jézus Krisztus Urunk, ahogy mondani szoktátok, és ahogy most Én mondom, Jézus Krisztus Uratok, a tanítás, amely jelen van nálatok és közöttetek, az mindig és mindenkor úgy szól felétek és hozzátok, hogy nem olyan, hogy elfelejtsük, nem olyan, hogy nem vesszük figyelembe a testvéreket, és nem vesszük észre a segítségnyújtást. Megpróbáljuk elfogadni mindazt, ami a tanítás által számunkra jelen van az átölelésben e kegyelem által. És akkor érezzük a tanítások mondanivalóját, ahogy egymásra épülnek, mert ebben a hónapban nem csak ezek a szegények és elesettek, bénák, sánták, egyedül maradottak lesznek számotokra jelen, hisz ebben a hónapban lesznek azok is, akik ezeket mind felkarolják, átölelik, ha kell, az ágyukat átadják, ha kell, élelmet adnak, ha kell, megpróbálnak segíteni, hogy érezzék, hogy ők is Jézushoz tartoznak a testvérben, e kegyelemben. S akkor valóban azt mondhassátok: „Nincs hiábavaló ima, mert az ima valójában meghallgatásra talál, csak legyen bennem annyi türelem, annyi szeretet a kegyelemben, hogy ezt mind ki tudjam várni, meg tudjam élni, meg tudjam tapasztalni, és engedjem, hogy működjön rajtam és bennem, engedjem, hogy ez által én is változzam, és engedjem, hogy az ilyenekre fel tudjak nézni, talán először, s később már azt teszem, hogy én is segítek, én is egy akarok lenni ebben a közösségben, mint ahogy Te, Uram, Jézusom, a kegyelemben.”

Úgy-e, milyen könnyű így gondolkodnotok a tanításokról?

Mert a tanítások ma és ennek a hónap tanításában így jönnek el hozzátok e felemelkedés, e kegyelem által a kicsinyekhez, a szegényekhez, az elesettekhez, a betegekhez, az árvákhoz, hogy mind-mind összetartozzatok és egyek legyetek. És érezzétek az egységet, érezzétek a szeretet jelenét, érezzétek, hogy ti is fontosak vagytok e jelen kor testvérben, emberben, a felebaráthoz, a felismerésben.

És akkor ennek reményében ma a kicsinyek és a szegények kegyelmének áldását árasztom reátok a felemelkedéshez, hogy egyek legyetek, és örüljetek minden napnak, amely felvirrad számotokra. Örüljetek, hogy egymást ismerhetitek. Örüljetek, hogy elfogadjátok egymást. És örüljetek, „ha tudok tenni, cselekedni vagy éppen adni önmagamból egy ilyen felemelkedő szegénynek, elesettnek, kicsinynek”, mert Én, Jézus Krisztus Uratok így szólok most hozzátok.

Fontos, hogy ti is, mind-mind, érezzétek a felismerést, a küldetést, az elindulást a meghívás által.

Ennek reményében kiválasztott Mária testvérem által árasztom felétek a szegények, a kicsinyek, az elesettek, a felemelkedéshez való áldásomat.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme áradjon reátok, mert Én, Jézus Krisztus Uratok küldöm most felétek e áldásban, hogy érezd a felemelkedést, az összetartozást, hogy összekovácsolva egyek legyetek e szegénység kicsinységében, e kegyelem által, hogy elfogadjátok egymást, ahogy Én, Jézus Krisztus Uratok tanítalak, és megmutatom számotokra a cselekvést e kegyelemhez, a mindennaphoz, a mindennapban.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!

Jézus Krisztus Urunk:

E temetőkertben égnek már a gyertyák, fényt és világosságot nyújtanak. De e temetőkertben még csak ma kezdődik az ünnep mindazok számára, akik e földi élet befejezésével eltávoztak. Megemlékeztek mindazokról, akiket szerettetek, akiket átöleltetek, akikre szívetekben emléküket őrzitek a felemelkedéshez, az összetartozáshoz. És így most e temetőkertben, ha kigyúlnak a fények, „a halottaink szentestéjén csendesül az élet”.

De itt ti a gyertyát, a fényt, a világosságot a Mindenszentek ünnepén gyújtjátok.

Ilyenkor lehetne megkérdezni tőletek:

Most kinek gyújtottátok a gyertyát: a szeretteiteknek, akiket szívetekben emlékül őriztek, vagy Mindenszentek ünnepén az összes szentnek, akik már a Dicsőségben vannak, és közbenjárók lehetnek értetek?

Mert az ünnep, amelyről átléptetek a mai nap ünnepébe6, ma kell a fényt, világosságot gyújtani a megemlékezésben a testnek. De a lélek, az már a Dicsőség megtapasztalásából időnként így reátok tekintenek, hogy valójában hogyan és miképpen vagytok jelen e mindennapokban. Vannak, akik tartják ilyenkor, mint ahogy van az újévben a nyolcad, a Feltámadás után a nyolcad, most ismételten a nyolcad. A nyolcad napjában azt mondod: „Igyekszek a fényt, a világosságot megadni a szeretteim emlékének, mert én már csak így tudok rájuk emlékezni, arcukra, mosolyukra, kedves lényükre a mindennapokban, hogy erőt adjanak, hogy én is szerethessem e csodálatos napot, legyek felkészült, mert ma vagyok, de nem biztos, hogy holnap is leszek.

És ma lehet, és holnap szabad elmélkedni a mindennapi életen.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: