2013. január archívum

2013. január 1. Szentségimádáson Jézus:

„Drága kislányom! Az idő rövid. Készülj, mert eljön a Nagyfigyelmeztetés! Minden összeomlik. Az emberek egyetlen pillanat alatt megváltoznak. Mindenki tudni fogja, hogy hol a helye. Aki eddig a mammont hajhászta, az most Felém fordul, és a gyóntatószéket fogja keresni. Aki paráznaságban élt, az ott hagyja bűntársát, és mellét verve siratja bűneit. Aki eddig uralkodott mások fölött, az most engedelmeskedik törvényeimnek, és alázatosan borul le Előttem.

Gyermekeim! Készüljetek! Olyan kegyelmet bocsátok le a földre, amilyen még nem volt, amióta ember él a földön. A Szentlélek megvilágosító kegyelme minden ember szívét, lelkét és elméjét át fogja járni. Az Ő fényében tartanak bűnbánatot az emberek. Köszönetet fognak mondani minden értük mondott imáért, és megteszik, amire a Szentlélek figyelmezteti őket. Tömeges megtérések lesznek. Ha nem lennének megátalkodottak, akik továbbra is elmerülnek bűneikben, akkor már itt lenne a Paradicsom. De sajnos még ekkora nagy kegyelem ellenére is lesznek, akik szabad akaratuk révén ellene mondanak a kegyelemnek. Ezek lesznek továbbra is a sátán eszközei, minden baj okozói. Imádkozzatok értük, mert ha kitartanak bűneikben, örökre elvesznek. 

Drága gyermekeim! Véremen megváltott kicsinyeim! Most hozzátok fordulok. Vigyázzatok! Ellenségetek a sátán szüntelen ott ólálkodik körülöttetek, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok ellen a hitben! A hit a legerősebb fegyver a sátán kísértése és támadása ellen.  Hitetekkel legyőzitek a gonoszt, minden félelmet, és nagyon megdicsőítitek Nevemet. A hit erejével átjárt ima a leghatékonyabb, mert meghallgatásra talál, sőt mindent elnyer, ami az üdvösségetekre válik. Az Istent félőknek a hit olyan, mint a levegő. Vagyis a keresztény hit nélkül halott. Imádkozzatok! Esdjétek le a hit kegyelmét mind a magatok, mind mások számára! Imádkozzatok a megtérés kegyelméért, mert mondom nektek, sokan meg fognak halni a Nagyfigyelmeztetéskor súlyos bűneik láttán. 

Az idő rövid. Hamar lezárul ez a korszak. Egy új következik. A Nagyfigyelmeztetéssel elindul az átalakulás. Készüljetek! Soha nem látott kegyelem kiáradásának lesz tanúja a föld. Az emberek egymás nyakába borulva fogják siratni bűneiket. Bocsánatot kérnek azoktól, akiket megkárosítottak, vagy megrágalmaztak, és igyekeznek jóvátenni ellenük elkövetett bűneiket. Szentlelkem fogja betölteni az embereket. Nem fogtok ráismerni ellenségeitekre, rosszakaróitokra. Ti csak imádkozzatok, hogy eljöjjön ez a nagy Szentlélek kiáradás, és lehetőleg mindenki megtérjen. Házasságok fognak helyreállni. Mindenki a békét és a kiengesztelődést fogja keresni. Kérjétek az aratás Urát, hogy mutassa meg nagy irgalmát még ez egyszer, mielőtt leküldené az igazságosság sarlóját a földre, hogy learassa a beérett termést. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Ima a Szentlélek által:

„Imádott Istenem! Esengve kérlek, légy irgalmas hozzánk! Engedd, hogy elmerüljünk Szent Szíved irgalom, szeretet lángtengerében! Szereteted izzó lángja égessen ki bűnös szíveinkből minden gyűlöletet, ellenszenvet! A Te végtelen szereteted késztessen bennünket, hogy szívből megbocsássunk minden ellenségünknek! Elfelejtsünk minden sérelmet! Szíved szeretetének izzó lángja égessen ki a lelkünkből minden fájdalmat, amelyeket ellenségeink okoztak nekünk. Uram, Te mondd ki bennünk a szavakat, amelyeket a keresztfán imádkoztál: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, és vértanúd, szent István szavait: Atyám, ne ródd fel nekik ezt a bűnt! Kérlek, add kegyelmedet, hogy ki tudjuk mondani: Uram Jézus, Irántad való szeretetből, szívből megbocsátok. Kérlek, bocsáss meg Te is nekem, nyomorult bűnösnek!”

Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő rövid. Az óra itt van. Mindezek hamarosan bekövetkeznek. Igyekezzetek megtérni, mert nem tudhatjátok, mit hoz a holnap! Éljetek szüntelen készenlétben! Azt mondom nektek: már most térjetek meg! Gyónjátok meg bűneiteket! Járuljatok a Szentáldozáshoz, mert hamar elérkezik a pillanat, amelyet nem vártok, mert féltek tőle, és ez a halálotok pillanata. Erre készüljetek egész életetekben, mert ez az utolsó pillanat a sorsdöntő a folytatást illetően. Erre kaptátok egész földi életeteket, hogy elnyerjétek az örök életet. Erre figyelmeztettelek az Evangéliumban. Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát!

Gyermekeim! Véremen megváltott kicsinyeim! Itt állok szívetek ajtaja előtt, és zörgetek rajta. Ha beengedtek, megváltoztatom életeteket. Megtisztítalak minden bűntől, és boldogokká teszlek benneteket. Az Én békémet és derűmet adom nektek, amit a világ nem adhat. De ha nem engedtek be szívetek ajtaján az életetekbe, soha nem ismeritek meg ajándékaimat. Nélkülem elsüllyedtek a bűnben, és ellenfelem martalékai lesztek. Ma még kérlek, mert még beengedhettek. De lehet, hogy holnap már késő lesz, és el fogtok veszni. Ha tudnátok, hogy milyen nagy rossztól akarlak benneteket megóvni, ti futnátok Hozzám, és kérnétek megbocsátó kegyelmemet. Fogadjátok meg figyelmeztetésemet! Hagyjatok fel a bűnnel, és meneküljetek irgalmas Szívembe, amíg még nem késő! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. január 2. Szentségimádáson a Szentlélek imája bennem:

„Drága imádott édes jó Jézusom! Mindenek fölött szeretlek Téged! Szívemnek már csak egy nagy vágya van: az, hogy színről színre lássalak Téged! Köszönöm, hogy ez a Te vágyad is. Te mondtad előbb: „Atyám, azt akarom, hogy akiket Nekem adtál, ott legyenek, ahol Én, és lássák dicsőségemet.”

 

Drága Jézusom! Ezerszer, milliószor köszönöm Neked ezeket a szavakat. Az egész örökkévalóságon át hálát akarok adni Neked megváltásod hatalmas művéért, és azért a kegyelemért, hogy engem, nyomorult méltatlant kiválasztottál, és meghívtál szolgálatodra. Köszönöm ezt a hatalmas kegyelmet. Kérlek, áraszd rám szeretetedet, és add, hogy tovább sugározzam mindazokra, akiket elém hozol. Kérlek, vonzzad Magadhoz általam a lelkeket! Nincs más vágyam ezen a világon, csak az, hogy lelkeket mentsek a Te dicsőségedre. Ezt add meg nekem Jézusom, és azt, hogy mindörökké Veled legyek a Te dicsőségedben. Vég nélkül imádjalak, Neked hálát adjak, és szent angyalaid és szentjeid végtelen seregével zengjem a legszentebb Szentháromság dicsőségét örökkön örökké. Ámen.”

2013. január 7. délután, itthon az Úr Jézus:

 

„Ezt üzenem X-nek: Drága kislányom! Az idő rövid, készülj! Hamar meglátsz Engem, Akit oly kitartóan felkeresel a templomban, Akit a Szívedbe fogadsz a Szentáldozásban, Akihez oly forrón vágyakozol, Akit teljes szívedből, lelkedből szeretsz és imádsz. Én is szeretlek téged. Én szerettelek előbb. Az életemet adtam oda érted, hogy ezzel megszerezzem neked az örök életet. Én hívtalak el, hogy Nekem tetsző életet élj. Én teremtettem meg a körülményeket, hogy nyugodtan tudj imádkozni Hozzám. Tőlem kaptad az erőt, hogy el tudj járni a templomba. Hűséges voltál Hozzám mindvégig. Nem cseréltél fel Engem, a hozzád lehajló, téged hűségesen szerető Megváltó Istenedet senki teremtménnyel, aki csak por és hamu. Hamarosan megkapod Tőlem kitartásod és hűséged jutalmát, az örök élet koronáját. Készülj, mert nemsokára meglátsz Engem színről színre! Így készülj: imádj, és szeress Engem lángolóan! Szakadj el mindenkitől és mindentől, és vágyakozz mindennél jobban Szent Színem látására! Kérd mindig a kegyelmet, hogy maradéktalanul teljesítsd rád vonatkozó örök szent tervemet! Imádkozz minden nap magadért, a jó halál és a végső állhatatosság kegyelméért! A teljes búcsúkat ezután már csak magadért ajánld fel! Nemsokára kiszólítalak ebből a világból. Szép, fiatal szellemi testet kapsz Tőlem. A legmerészebb álmodban sem tudnád elképzelni azt a boldogságot, amelyet öröktől fogva készítettem neked azért, mert szeretsz Engem, és hűséges maradtál Hozzám. Tarts ki mindhalálig! Erre áldalak meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. január 10. Szentségimádáson Jézus:
Drága gyermekeim! Készüljetek! Az idő rövid. Hamarosan megérkezik a Nagyfigyelmeztetés. Mindenki hagyja el bűneit! Tisztuljatok meg a bűnbánat szentségében! Éljetek Nekem tetsző életet, ami az evangéliumi életszentség! Az ilyen élet maga a boldogság, amit Én adok meg minden Engem követő léleknek. Ha tudnátok, mily nagy jutalom vár azokra a lelkekre, akik Engem követnek. De ne a jutalomért, hanem Irántam való szeretetből engedelmeskedjetek Nekem! Adjátok át az életeteket Nekem, és Én szentekké formállak benneteket! A szentek mind boldogok, mert a lelkük tiszta, és Én lakom bennük. Ők Belőlem táplálkoznak, mint a szőlővessző a szőlőtőkéből. Én vagyok az ő erejük, békéjük és örök boldogságuk. Velem együtt mindenre képesek. Csodákat teszek általuk. Imáikra minden engedelmeskedik nekik. Az időjárás, a vadállatok, stb. Megvédem őket ellenségeiktől. A sátán tehetetlen velük szemben, mert Engem lát bennük, megrémül Tőlem, ezért elfut szentjeimtől. Ha mégis megengedem a kísértést és a támadást, csak azért teszem, hogy szentem győztesen kerüljön ki a csatából, ellenfelem a sátán megszégyenüljön, szentem pedig Engem dicsőítsen. A szentek a leggazdagabbak. Kincseiket ugyanis a mennyben gyűjtik, ahonnan a rabló nem tudja ellopni, a moly nem tudja megrágni, és a rozsda nem tudja megemészteni. Szentjeim kincsei ezek: A rászorulókon, elsősorban a hittestvéreken való segítés, az önmegtagadás, és a kereszthordozás Irántam való szeretetből. Életük átadása Nekem. A szolgálat, amelyekkel Engem szolgálnak, felebarátaikban. Ilyenkor Én cselekszem általuk. Ha egy ember Nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya. Azért, mert Engem lát benne.
Most írj a szegény, szerencsétlen bűnösökről, akik bezárják Előttem szívük ajtaját! Ezek lelki vakságban élnek. A sátán becsapja őket. Ellenfelem legfőbb kelepcéje az, hogy elhiteti áldozataival, hogy nincs Isten, és nincs sátán. Ha ő, az ördög nincs, akkor nem is kell ellene védekezni. Mivel Bennem sem hisznek, nem imádkoznak, ezért teljes védelem nélkül élnek. Így könnyű szerrel elbuktatja őket a gonosz, és a pokol tüzére taszítja. Ó, ha tudnátok, mennyien kárhoznak el! Nézzetek körül az utcán, a környezetetekben! Már majdnem mindenki paráznaságban él. Ha tudnátok, milyen undorító Előttem ez a bűn. A testeteket és a vágyakat arra kaptátok, hogy utódokat nemzzetek, világra hozzátok, és felneveljétek. Ehelyett hulla hegyeket gyártotok, mert önző módon ellene mondotok akaratomnak, és nem akartok gyermekeket szülni, és nevelni, mert ez áldozattal jár. Nektek csak az élvezetek kellenek, ami bűn. Felrúgjátok a házasság szentségét azzal, hogy házasságtörésben vagy paráznaságban éltek. De már ezzel sem elégszetek meg. Az azonos neműek közül választotok magatoknak szeretőket, amit még kimondani is ocsmányság és szégyen. Tudjátok mi ez? A sátán aljas kísértése, aminek nem tudnak ellenállni, mert Én, az Isten nem kellek, törvényeimet felrúgják, és azt hiszik, hogy a bűn mocskában, undorító bűzlő szennyében megtalálják a boldogságot. Egyik teremtménytől a másikig mennek. De csak csalódást kapnak. Aztán jön a kábítószer, a depresszió, végül az öngyilkosság. Ha Engem imádnának, törvényeimet megtartanák, boldog, derűs, kiegyensúlyozott életet élhetnének. Értelme és célja lenne életüknek. Ha szükségben Hozzám kiáltanának, mindig segítségre találnának. 
Gyermekeim! Törvényeim azért vannak, hogy megőrizzenek titeket a rossztól, a bajoktól. A bűn elválaszt benneteket Tőlem, legnagyobb Jótevőtöktől, örök életetek Szerzőjétől. Ha valaki nem tartja be a KRESZ szabályait, szörnyű karambolokat csinál, amelynek a vége: súlyos sérülések, rengeteg szenvedés és halál. Az Isten törvényeinek be nem tartása még súlyosabb, mert a vége a kárhozat. Ezért tanítalak benneteket, hogy ezt elkerüljétek.
Gyermekeim! Most egy új korszak következik. Látjátok, hova vezetett, hogy Nélkülem akartok élni. Ezután ez másképp lesz. Közbe kell avatkoznom. Meg kell mentenem a lelkeket. Most lerombolom bálványaitokat, amelyeket Elém állítottatok. Megfosztalak benneteket tőlük, és Magamat adom nektek. Amiben bíztok, cserben hagy benneteket. A pénz elromlik, semmit sem fog érni. Házaitok kártyavárakként omlanak össze. Kényelmetek egy csapásra megszűnik. Csak egyedül Én leszek mellettetek, és várom, hogy Hozzám kiáltsatok segítségért. Irgalmas Szívem nyitva áll előttetek. De ha még ennek ellenére sem fordultok Felém, örökre elvesztek. Elegem van már abból, hogy hiába várlak benneteket a Szentmisékre, a gyóntatószékbe, a Szentáldozáshoz. Helyette hiábavalóságokkal töltitek el egész életeteket. Vasárnap kirándulás, szórakozás, bevásárlás. Csak a testetekkel törődtök, mintha lelketek nem is lenne. Gyermekeiteket csak erre az életre készítitek fel. Ez rosszabb, mintha írástudatlanok lennének, de megtanulnának imádkozni, és ha hitre nevelnétek őket. Én ugyanis gondoskodnék róluk, és üdvözülnének. De ha egy gyerek soha nem hall Rólam, és törvényeimről, azt könnyen félrevezeti a sátán, és a bűnről elhiteti vele, hogy jó, az életszentségről pedig, hogy rossz. Gondolkozzatok el ezen! Már nem nézhetem tovább, hogy emberek tömegei menetelnek a pokol felé. Meg fogom állítani őket, és minden eszközzel megakadályozom, hogy a vesztükbe rohanjanak. Készüljetek, mert soha nem látott eseményeket bocsátok a földre! Maga a Szentlélek fogja megmutatni, milyen mélyre süllyedtetek bűneitekben. Halálra fogtok rémülni, ha meglátjátok, hogy mit tettetek, és milyen büntetést érdemeltek. Ma még meggyónhattok, még jóra fordíthatjátok sorsotokat. Éljetek a kegyelem adta lehetőséggel! Lehajolok hozzátok, figyelmeztetlek benneteket. Ennél többet nem tehetek. Én nem erőltetlek. Értelmet és szabad akaratot kaptatok. Nektek kell válaszolni hívásomra. Ha elutasítotok, örökre elvesztek. De ha megfogadjátok tanácsomat, elnyeritek az örök életet. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Drága gyermekeim! Minden nagyon hirtelen jön. A Vatikánt porig rombolják. Utána egy új korszak köszönt erre a világra. Nem lesz nagy pompa, gazdagság. Egyszerűségben és nagy életszentségben fognak szolgálni papjaim. A pápa olyan lesz közöttük, mint közülük egy. Nagy alázatban és bölcsességben fogja irányítani az Egyházat. Egyházam újra egy lesz. Pontosan olyan, mint kétezer évvel ezelőtt, amikor megalakult. Kicsi lesz, de buzgó. Sok csodát fogok tenni köztük, hogy minél többen hitre jussanak. Életszentségük levonz közéjük a földre. Mindig köztük leszek. 
Drága kislányom! Nagy kegyelmeket kaptál. Vedd nagy kitüntetésnek, hogy beszélek hozzád! Sokan vágynak erre a kegyelemre, de nem adatik meg nekik. Téged azért tüntettelek ki ezzel az adománnyal, hogy felrázzam általad a világot. Általad figyelmeztetem e bűnös nemzedéket, hogy térjenek meg, különben elvesznek. Világító jelnek adtalak a téged körülvevő sötétségbe. Folytasd tovább a feladatot, amelyet rád bíztam! Menj végig az úton, amelyet neked kijelöltem! Légy világító fáklyám ebben a sötét, bűnökkel terhelt világban! Az Én dicsőségem ragyog be, és az Én fényem övez téged. Nagyon, kimondhatatlanul szeretlek. Csak Engem láss mindig a keresztfán, az Én érted átlyuggatott kezemet, lábamat, átdöfött Szívemet, hogy mennyit szenvedtem érted! Belőlem meríts erőt! Megáldalak téged, munkád folytatására, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. január 27. Itthon az Úr Jézus nagyon komor, szomorú hangon szólított:
„Beszélni akarok hozzád. Nyisd ki a Szentírást! A jobb oldalon olvasd! Ide nyílt ki: 2 Thessz 2, 1-4. Kétezer évvel ezelőtt írta Szent Pál apostol: „Urunk, Jézus Krisztus eljövetelét és vele való egyesülésünket illetően ne veszítsétek el rögtön józanságotokat, és sem lelki kinyilatkoztatás, sem állítólag tőlünk eredő mondás vagy levél ne ijesszen meg benneteket, mintha az Úr napja már küszöbön állna. Semmiképpen meg ne tévesszen valaki titeket, hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek. Sőt, Isten templomában foglal majd helyet, és istennek akar látszani.”
Jézus: „Mindez most fog bekövetkezni. Az Antikrisztus már készen áll, hogy beteljesítse ezt a próféciát. Tedd fel ezt az üzenetet mielőbb az internetre!”

2013. január 28. Itthon a kegyelem órájában (délután 3 és 4 óra között) az Úr Jézus:
„Drága gyermekem! Nagyon tetszik Nekem szentelt életed. Az Én drága Szent Vérem és Testem a te erőforrásod, amit a Szentáldozásban magadhoz veszel. Nemsokára bezárják templomaimat. Kifüggesztik rá ezt az ocsmány feliratot: Vége a kárhozatos bálványimádásnak. Ezzel elkezdődik a keresztényüldözés. Templomaimban nem lesz többé Szentmise és gyóntatás. Kezdetét veszi a bálványimádás, ami a legirtózatosabb az Isten szemében. Emlékezz! Amikor Mózes lejött a Hórebről, és a nép az aranyborjút imádta, azt mondtam: kipusztítom ezt a népet. Csak szolgám, Mózes közbenjárására álltam el szándékomtól. Most is ez lesz a helyzet. Az Antikrisztus bálványként és nagy jótevőként fogja magát imádtatni. Akik behódolnak neki, azokat kipusztítom. De megmarad egy kis csoport, akik Engem, az élő Istent imádnak a rejtekben. Őket meghagyom. Ők lesznek a szent gyökér, amely majd kihajt. Megtisztítom a földet. Nem lesz többé bálványimádás. Engem, az egy igaz Istent fognak imádni. Egyházam újra egy lesz, erős és szent. Én, az Úr mondom ezt, és véghez is viszem.”
Szentírási megerősítés: 1 Péter 1, 23-25. „Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá az Isten élő és örök szava által. Mert minden test olyan, mint a fű, a dicsősége, mint a rét virága. Elhervad a fű, s lehull a virága, de az Úr szava örökre megmarad.”

a
2013.01.08.
 
A SZABADKŐMŰVESSÉG I.
 
 
Éva: Drága Testvéreim! Ezt a szót: szabadkőművesség mostanában gyakran halljátok, de talán jó lenne ezzel a fogalommal bővebben megismerkedni. Ehhez a tanításhoz felhasználtam Paul Josef Jakobius: „Utolsó harc a fény és a sötétség között” c. könyvét.
 
 
A szabadkőművesség keletkezése a régi középkorra nyúlik vissza, amikor a román és gót stílusú díszes templomokat építették. Ezekhez az épületekhez a nehéz, durva munkát, a kövek kifaragását a kőművesek végezték. A finomabb, művészi faragásokat, pl. a díszeket, a kőcsipkézeteket, a szobrokat, ablakokat az úgynevezett szabadkőművesek. Azért hívták őket „szabad”-kőműveseknek, mert szabadon mozogtak, oda mentek, ahol szükség volt rájuk. Míg a durva munkát végző kőművesek helyi céhekbe tömörültek, addig a szabadkőművesek szervezetekbe. Kunyhóikat „loge”-nak, páholynak hívták. A szabadkőművesség Angliából származik. A nevükben szereplő „szabad” szóra építették alapelvüket: Az ember az első és legfontosabb, szabadnak kell lenni Istentől, vallástól, erkölcstől. A szabadkőművességet 3 angol férfi alapította: 1. egy protestáns udvari lelkész, 2. egy protestáns ókor-kutató, 3. és egy londoni protestáns prédikátor. 1717-ben alakultak és hárman létrehozták a nagypáholyt. Hamarosan e páholyok elterjedtek Németországban, Franciaországban és mindenfelé. Akik ezekbe a szervezetekbe beléptek, engedelmességgel tartoztak a nagymesternek. Árulásért vagy kilépésért meggyilkolták őket. Ugye, ez a hitleri gestapóra, a testvérgyilkosságra emlékeztet? Ott is mindenki kémkedett mindenki után, és aki hibát követett el, azt megölték. Hogy ez a szervezet alapelvét, az emberi szabadosságot megteremtse, azok ellen fordult, akik ezt akadályozták: 1. Az állam ellen, mely hozza a törvényeket és betartatja, 2. a pápa és a katolikus egyház ellen, aki a Tízparancsolat törvényeinek figyelembevételére nevel hitre, istenszeretetre. Céljuk lett a királyok és fejedelmek, valamint a pápa és az Egyház megsemmisítése. Azt mondták a szabadkőművesek, hogy minden vallás el fog tűnni, és a tiszta emberiesség vallása, a szabadkőművesség lesz a jövő évszázadok és évezredek vallása. De hát gondoljatok bele, Testvéreim, hová vezet ez az öntörvényűség, a törvény sárba tiprása? A káoszba, a zűrzavarba, a bűn mocskába.
 
 
Most azt szeretném bemutatni nektek, hogy a szabadkőművesek hogyan befolyásolták a történelmet. Ők indították el az I. és II. világháborút, és ők fogják előkészíteni a háttérből a III. világháborút is.
 
Nézzük mi történt az I. világháború előtt! Az angol uralkodó, VII. Edwárd látta, hogy a szabadkőművesség a legnagyobb titkos hatalom. Ezért ő is belépett közéjük, az angol páholy nagymestere lett. Az volt a terve, hogy Ausztriát és Németországot leveri, megdönti a monarchiát és így ebben a 2 országban uralomra kerülnek a szabadkőművesek. Ausztriában ekkor az öreg Ferenc József volt a császár, aki jó katolikus, mélyen vallásos volt. De fiát, Rudolfot a langyos vallású, egyházellenes Erzsébet császárné nevelte. Gyenge jellemű, erkölcstelen fiatalember volt a zseni és az őrült között. Már 18 évesen titkos szabadkőművesek közé keveredett. Angliába került és összebarátkozott VII. Edwárddal, a szabadkőművesek vezetőjével. Ez felbíztatta őt, hogy Ausztriában, apját, Ferenc Józsefet letaszítsa a trónról. De ezt az árulást a császárt védő titkosszolgálat felfedezte és megakadályozta. Erre Rudolf szerelmével együtt főbelőtte magát. Ezzel meghiúsult az angol szabadkőművesség terve, hogy osztrák-magyar szabadkőműves államot hozzanak létre. Elhatározták, hogy Németországot fogják bekebelezni. Sikerült nekik Olaszországot és Franciaországot a németek ellen fordítani és Belgiumot rávenni, hogy náluk landolhassanak az angol csapatok, hogy alkalomadtán Ausztriát és Németországot letámadhassák. Ausztriában még mindig Ferenc József öreg császár uralkodott, de ott volt mellette a trónörökös, Ferenc Ferdinánd, aki erős kézzel rendet akart teremteni. Ráncbaszedte az osztrák-magyar monarchiát. Felvette a harcot a támadó Boszniával. Mint a hadsereg főparancsnoka vezette az ütközetet, amely 1914. júniusában volt. Közben a szabadkőművesek mesterkedései eredményeként a trónörököst, Ferenc Ferdinándot Szarajevóban meggyilkolták. Az osztrák rendőrség kimutatta, hogy a szerb szabadkőműves páholy parancsára ölték meg feleségével együtt. A szabadkőművesség parancsára Oroszország hadat üzent Ausztriának és Németországnak. Folyton a németek győztek, és úgy tűnt, csődöt mondtak a szabadkőművesek. Ebbe a csődbe nem nyugodtak bele. Politikát változtattak: ne legyen háború, de legyen forradalom. Ezzel a forradalommal, amit Wilson szabadkőműves amerikai elnök ajánlott, megdöntötték az osztrák-magyar monarchiát. Így lett vége az első világháborúnak.
 
 
Látjátok, Kedves Testvéreim, mit műveltek a szabadkőművesek? Hátulról, a rejtekből egymásnak ugrasztották a nemzeteket, a végén pedig szörnyű forradalmakat szítottak.
 
 
Nézzük mi volt a II. világháború előzménye? Vajon kinek fordult meg először a fejében egy új világháború terve? Az akkori amerikai szabadkőműves elnöknek Franklin Rooseveltnek. Azt mondta, hogy egész Európát bombatámadásokkal kell megsemmisíteni. Ez lesz a szabadkőművesek jövendő Országa. De nem úgy lett, ahogy Roosevelt gondolta, hanem Oroszország lett a győztes. Jött a nemzetekre a bolsevizmus. Roosevelt, mint elnök és szabadkőműves nagymester nem tudta elfogadni a vereséget. Ezért Japánt izgatta fel. Japán nem akart háborúskodni, de Amerika sokat bosszantotta őket és végül egy ultimátumot adott nekik. A japánok erre úgy válaszoltak, hogy 1000 repülőgépet küldtek és megsemmisítették az amerikai flottákat. 4000 fiatal amerikai tengerész veszett oda.
 
A szabadkőművesek szervezik majd meg a III. világháborút is. A Szűzanya az ecuadori Patriciának ezt mondja: „Közel van a harmadik világháború. Imádkozzatok gyermekeim Kínáért, Oroszországért, Csehszlovákiáért. Imádkozzatok a déli országokért. Ott katasztrófák lesznek. Imádkozzatok Pamamáért, Nicaraguáért, El-Salvadorért. Tartsatok bűnbánatot, böjtöljetek, vezekeljetek! Mondd meg nekik, hogy mindegyiküket nagyon szeretem! Imádkozz sokat Latin Amerikáért és Közép Amerika országaiért. Imádkozz értük. Ezek az országok fognak résztvenni a 3. világháborúban. Németország, Anglia is köztük lesz.”
 
Érdekes, hogy Magyarországot és Lengyelországot az európai államok közül kihagyta a Szűzanya! Talán azért, mert ők felajánlották a koronájukat és országukat Neki?
 
Most pedig az Úr Jézus szeretne szólni hozzánk. Jöjj, Szentlélek Isten, hogy Megváltónk szavait méltóképpen tudjam közvetíteni testvéreimnek.
 
 
Jézus: Drága Engesztelő Gyermekeim! Elmondom nektek, hogy ezután a tanítás után mi történik Velem. A pusztában vagyok, bűnös gyermekeim közé igyekszem, hogy kegyelmeimmel felébresszem őket. Szembe jön Velem ellenségem, a gonosz. Öntelten és gúnyosan vigyorogva így szól: „Csak nézz körül itt a Földön! Láthatod, hogy az embereket megnyertem magamnak. Már nem hisznek benned és Atyádban. Sárba tapossák parancsaitokat. A gonosz lelkek és földi szolgáim segítségével a bűn útjára léptek. Kiöltük az erényt belőlük. A végén minden ember az Enyém lesz és pokolba kerül. Legnagyobb szolgálatot tette nekem a szabadkőművesség és a bolsevizmus. Látod? Hiába áldoztad fel magad az emberiségért, egy embert se hagyok neked. Az én követőim és neveltjeim: az antikrisztus és a hamis próféta mindent megtesznek, hogy elragadják Tőled gyermekeidet, még a leghűségesebbeket is.”
 
 
 
Én, Jézus erre így reagálok: „Tévedsz, gonosz. Mutatok neked valamit. Jöjj Velem az űrbe. Nézd, itt a Föld bolygó! Sűrűn tele van égő gyertyákkal. Minden gyertyaláng egy engesztelő közösséget jelent.” A Sátán nevet és leheletére a lángok harmada kialszik. Én, Jézus így folytatom: „Szentlelkem hatalmasabb nálad. Azon nyomban leszáll a Földre és Szeretetlángjával újra éleszti a kialvó engeszteléseket. Azt is megmutatom neked, hogy mikor elhatalmasodnak híveimen a te gonosz megbízottjaid, maradék Egyházam tovább él a rejtekekben. Hamarosan cselvetéseidnek vége. A 3 legnehezebb nap után eljövök dicsőségben égi seregemmel és Téged csatlósaiddal együtt megláncolva a pokolra küldelek. Nézd! Mutatom neked az Új Világot. Látod ezt a fehérruhás tömeget? Örülnek, ujjonganak. Ők az Én hűséges követőim, a Mennyország örökösei. Ők az Én Egyházam, mely legyőzhetetlen, örökkön örökké fennmarad.” Azután így szóltam hozzá fenséggel és hatalommal: „Most pedig távozz Tőlem, Sátán, ne merj kísérteni tovább, mert Én vagyok a te Urad, Istened!” Mutató ujjammal megérintettem a mellét és ő azonnal köddé vált.
 
Drága Gyermekeim! Bízzatok Bennem! Csak imádkozzatok, engeszteljetek, harcoljatok és Én végső győzelemre vezetlek benneteket.
 
Megáldalak titeket a remény lelkületével: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.”
 
 
       
 
2013.01.15.
 
SZABADKŐMŰVESSÉG II.
 
 
 
Éva: Kedves Testvéreim! Ma újra rám bízta az Úr, hogy készítsek egy másik beszámolót is a szabadkőművességről, mégpedig az egyházi szabadkőművességről.
 
Egy idézettel kezdem a Jelenések Könyvéből. János így szól: „Akkor láttam, hogy egy hatalmas angyal száll le az égből… Kezében kibontott kis könyvtekercset tartott. Azután az égi hang újra szólt hozzám: „Menj, vedd el a nyitott könyvet az angyal kezéből, aki a tengerben és a földön áll.” Odamentem az angyalhoz, hogy adja át nekem a könyvecskét. Így szólt hozzám: „Nesze, nyeld le! Keserű lesz tőle a gyomrod, de a szád olyan édes, mint a méz.” Elvettem és lenyeltem.
 
 
Testvéreim! Ez a könyvtekercs a lepecsételt igazság könyve volt, azért kellett Jánosnak lenyelnie, hogy a tartalma ne kerüljön kinyilatkoztatásra egészen az idők végéig, akkor majd felfedhető lesz. Most érkezett el ennek az ideje. Ez a könyv az igazság könyve, az ír látnoknőé, és Isten üzenetei vannak benne, az eddig elrejtett titkai a jövőről. János gyomrának azért volt keserű, mert sokak számára az igazság megismerése keserűséget és félelmet okoz. Szája azért érezte édesnek, mert ez az igazság édes azoknak, akik elfogadják Isten irgalmát, szeretetét, elismerik bölcs terveit. Az Igazság Könyvének egyik titka azt fedi fel, hogy a szabadkőműves csoportok, melyek Angliából indultak és terjedtek szét az egész világban, összeesküvést szőttek Isten és minden terve ellen. Ez az összeesküvés azzal indult, hogy a szabadkőművesek beszivárogtak az Egyházba.
 
 
Ugye ismeritek a Szentírásból, a Jelenések könyvéből a két vadállatot? Az egyik a tengerből emelkedett ki, a párduchoz hasonlított, a Sátán erővel és hatalommal ruházta fel: ez Testvéreim, a szabadkőművesség jelképe. A másik vadállat a szárazföldből jött elő, a bárányhoz hasonlított. Ez az egyházi szabadkőművességet jelenti. Beékelődtek a hierarchia tagjai közé, papok, szerzetesek közé. A templomba járó hívek között is van belőlük. A szabadkőművesek az ateista, egyház- és Isten ellenes érzelmű tagjait a papi szeminárum szolíd, tisztaszívű hallgatói közé küldik. Ezek a ravasz, báránybőrbe bújt farkasok hamarosan püspökök, bíborosok lesznek, és belülről bomlasztják az Egyházat. Közülük egyesek tanítani fognak a szemináriumban és a kispapokat félreinformálják. Képzeljétek csak, egyik nap felhívott egy anya, akinek mindkét fia papnak készül. A nagyobbik, aki már utolsó éves, majdnem sírva panaszkodott, hogy az egyik paptanár kifejtette, hogy a meséket nem kell elhinni, ugyanis Jézus személye nincs jelen valóságosan az Oltáriszentségben, mely csak az utolsó vacsora emlékeként van a szentmisén. Megdöbbenten hallgattam ezt a hírt a telefonban. Hiszen az ilyen tanár keze alól kikerült és felszentelt fiatal papok ki tudja, hány százaléka nem fog hinni a valóságos jelenlétben, és ezt a hamis elméletet ülteti bele hívei lelkébe.
 
 
Ezek után már nem is kételkedek abban, hogy a múltban is a nem odavaló elemek hozták az Egyházba a reformokat. A pápák a hagyományok hívei, a Szentlélek vezeti őket. Higgyétek el, nem ők találták ki az újításokat. Ti még emlékeztek a szép fehér csipketerítővel borított áldoztató rácsokra. A mi drága Jézusunk milyen boldog volt, hogy mi, az Ő gyermekei szentáldozáskor térdeplésünkkel hódolatunkat fejezzük ki iránta, Ég és Föld leghatalmasabb ura iránt. Az egyházi szabadkőművesek befolyására hamarosan bevezették a másik tiszteletlenséget: a kézben áldoztatást. Szomorúan nézem az elsőáldozók szentmiséjén, hogy a gyermekek ezt a szent cselekményt külső tiszteletadás nélkül végzik. Úgy tanítják meg nekik, hogy a Szentostyát állva és tenyerükkel vegyék magukhoz. Azután tekintsetek a szembe misézésre. A papok, ellentétben a régi évszázadok szokásával, hátat fordítanak a szentségi Jézusnak, aki be van zárva a tabernákulumba. Azután az egyházi szabadkőművesek nyomására megszüntették a latin nyelvű szentmisét, mely azelőtt az Egyház egységét fejezte ki. Régen bármelyik országban elmehettünk templomba, értettük a mise menetét. Megszoktuk a latin szavakat és a fordítását olvashattuk az imakönyvből.
 
 
Az is a szabadkőművesek beszivárgását jelenti az Egyházba, hogy a templomokban lecsökkentik a különböző vallásgyakorlatokat. Sok testvér azzal a panasszal fordul hozzám, hogy falujukban vagy városukban egyáltalán nincs szentségimádás. Mások mondják, hogy nem engednek rózsafüzért imádkozni a szentmisék előtt. Sok helyen különböző indokkal megszüntetik az engesztelést Isten Házában. A szentgyónásokat is helyenként elsorvasztják, mondván, ott a közgyónás.
 
A Sátán hatására az Egyház szerkezetébe is beleszólnak a szabadkőművesek. Nézzük a nemzeti püspöki konferenciákat. A II. vatikáni zsinat után hazatértek a püspökök és saját nemzeti konferenciát létesítettek. Olyan irányba fejlődtek, hogy a Vatikán egyre kevesebb szerephez jusson náluk. Lassan a püspök személyes felelőssége megszűnik, együtt döntenek mindenről. Ez olyan eljárás, amire nem volt példa a történelemben.
 
Jézus Krisztus utolsó prófétájához, az ír látnoknőhöz így szól: „A katolikus Egyház az Antikrisztus első számú célpontja és ő addig nem fog megállni, ameddig Egyházam vezetőinek legalább a felét el nem térítette ezen a Földön. Olyan felkészületlenek a bíborosaim, püspökeim és papfiaim, hogy nem képesek felismerni azokat a kifinomult változásokat, melyek a saját köreikben észlelhetők. Szegény, szeretett szolgáim! Sokan közülük csak ártatlan gyalogosok az élet sakktábláján, ki vannak szolgáltatva azoknak a sötét erőknek, a szabadkőműveseknek, akik óvatosságból nem fedik fel kilétüket.”
 
 
Az Antikrisztus csatlósainak, a szabadkőműveseknek az a feladata, hogy a lelkeket romlásba vigyék, amikor bálványimádásra késztetik őket. Az utóbbi 40-50 évben az emberiség elé undorító bálványokat állítottak: a pénzt, a vagyont, a szabad szerelmet, a homoszexualitást. A legnagyobb bálvány, amit imádtatni fognak mindenkivel: a hamis Krisztus, a tengerből kiemelkedő, párduchoz hasonló vadállat, az Antikrisztus. Az ökumenizmus jegyében az összes vallást világegyházba tömörítik. Ezek az egyházi szabadkőművesek hamis próféták lesznek és próbálják elhitetni velünk, hogy szavaik Istentől valók. Azért küldi őket az Antikrisztus és a Sátán, hogy felkészítsenek titeket a következő pápa fogadására, aki a Hamis próféta lesz. De most még van egy akadály előttük: XVI. Benedek pápa. Tervbe vették, hogy elüldözik vagy megölik. Egyenlőre próbálják rávenni a reformokra: a cölibátus eltörlése, az abortusz törvény, az eutanázia engedélyezése, az egyneműek házasságának bevezetése. Ha a pápa engedne ezeknek a bűnös reformoknak, a 10 parancsolat ellen cselekedne, már nem lenne az a szikla, amelyre Krisztus az Egyházat alapította. Ez soha nem lesz, mert Jézus azt ígérte, hogy a „pokol kapui sem vesznek erőt rajta”.
 
A szabadkőművesek nemcsak a pápa ellenségei, hanem a Tanítóhivatalé is. Régimódinak, középkorinak, elmaradottnak tekintik. Ha meg akar maradni, át kell alakulnia az új idők szelleméhez. Az evangéliumot is elítélik, korszerűtlennek tartják. El akarják taposni a vallást, főleg a katolikust és az emberiséget hitetlenségbe, pogányságba sodorni.
 
De ne féljetek, Testvéreim az Egyházat nem lehet eltiporni. Titkos helyeken, pincékben, lakásokban működik tovább. Jézusnak vannak lánglelkű, bátor, elszánt papfiai, akik lángoszlopként vezetnek bennünket. Szentmiséket tartanak majd a rejtekekben és kiszolgáltatják nekünk a szentségeket. Az Egyház Isten oltalma alatt lesz, és új fényben, megtisztulva fog kikerülni a megpróbáltatásokból.
 
Még a szabadkőműves szimbólumokról szeretnék szólni néhány szót. Az emberiség történetét jelképek, szimbólumok kísérik, melyekkel mutatni akarnak valamit. Pl. ilyen jelkép a kereszt, Krisztus megváltásának jele. A náci uralom szimbóluma a horogkereszt, a szovjet hatalomé a vörös csillag és a vörös zászló. A szabadkőműveseknek is vannak szimbólumai. Ilyen a pentagram, amit boszorkányszögnek neveznek. Ez egy ötágú csillag, a belsejében ötszög van. A sugárzó csillag, Lucifer, a fényhordozó jelképe. Kifejezi az Istentől megszabadított embert, aki széttárt karokkal terpeszállásban áll. Ha a csillag fordított, egy hegyén áll, akkor sátánközpontúságot jelent. Ezt a szimbólumot a szabadkőművesek mindenhová belopják: ruhákba, reklámokba, cipőkbe, játékokba, ékszerekbe, futball-labdákba, még a kegytárgyakra, rózsafüzérekre is igyekszenek rárakni. Olyan kegytárgyakat, rózsafüzéreket ne terjesszünk, amelyeken egyértelműen láthatók ezek a jelképek.
 
 
A másik szabadkőműves jelkép az ököl, amely a tengerből kiemelkedő vadállat jelképe, az erőszaké. A nyitott ököl, amikor a mutató és középső új V alakban szét van terjesztve és a többi új bezárva, az a meghamisított Krisztus jelet, a hamis pápa jelét mutatja. Ezt a szimbólumot „Győzelem-jelként” hozták forgalomba.
 
A negyedik a sarló és a kalapács. A kalapács a hatalom és erőszak, a vadállat szimbóluma. A sarló a hamis papság jele, a hamis ellenegyház szimbóluma, de jót is jelent, a Holdat, a holdsarlót, mely a jelenések könyve szerint Szűz Mária lába alatt van, az Ő győzelmét szimbolizálja az utolsó időkben.
 
Ezután a Mennyei Atya kíván szólni hozzátok. Jöjj, Szentlélek, segíts nekem, hogy az Atya szavait méltóképpen tudjam közvetíteni!
 
Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok Mennyei Atyátok és Éván keresztül szólok hozzátok. Elmondom, mit látok. Szent Fiam hatalmas alakjának körvonalát fényből. Az Ő teste az Egyház. Az igaz, hogy beletartozik a győzedelmes és a szenvedő Egyház is, de most csak titeket, a küzdő Egyházamat mutatom meg benne. Ott hemzseg a belsejében a sok ember, hívők és hitetlenek, tiszták és bűntől feketéllők, férfiak és nők, gyermekek, fiatalok, öregek. Mindenki a szokásos életét folytatja: esznek, isznak, dolgoznak, szórakoznak, imádkoznak, engesztelnek, templomba járnak, rabolnak, fosztogatnak, házasságot törnek, paráználkodnak, betegségekben szenvednek. Látom, hogy a föld mélyéből démonok jönnek fel undorító szörnyalakokban és ellepik őket. Fülükbe vallásellenes, istenkáromló szavakat suttognak és titkos szervezetekbe terelik őket. Ezek a szabadkőművesek. Hamis jelszavakkal, mint szabadság, egyenlőség, testvériség, szeretet, szabad szerelem, önmegvalósítás, sok hiszékeny embert toboroznak maguk köré. Zakójukban jelvényeket hordanak: pentagram, sarló és kalapács, zárt ököl, nyitott ököl. Vezetőjük kimagaslik közülük és egy földgömböt tart magasan a kezében és ezt kiáltozza lelkesen: „Világkormány, egységes világvallás, Új Messiás!” Híveit csatasorba rendezi. Célpontja a Római Katolikus Egyház és feje, a Pápa. Fegyverük a hazug szó, az új bálványok, a szabadosság, a bűn. Az Egyházon mély sebeket ütnek. Jézus szeméből patakokban hullik a könny, Szent Szíve teljesen el van borítva tövissel. Tagjai közül a legbuzgóbb, legbátrabb felszentelt szolgái, a leglángolóbb hitű, imádságos lelkületű hívei és a buzgón engesztelők sokasága odaáramlik Szíve köré. Kihúzogatják töviseit, letörölgetik véres sebeit és csókjaikkal borítják. Ti is köztük vagytok, drága kicsi Gyermekeim. Majd így szól hozzájuk: Köszönöm, Barátaim, az együttérző szereteteteket, vigasztalásotokat. Már sokat enyhítettetek szenvedésemen. Fájdalmaimat akkor tudnátok teljesen elmulasztani, ha imádkoznátok rosszakaróitok, az egyházi szabadkőművesek megtéréséért. Ők is az Én szeretett gyermekeim, és a kárhozat felé haladnak. Kérjétek Szentlelkemet, hogy a Nagyfigyelmeztetéskor az egyházi szabadkőművesek is fogadják el Irgalmasságomat, láthassák meg utálatos bűneiket és bánják meg azokat. Ti vagytok, Kicsinyeim, az Én bátor hadseregem. Fegyveretek a Keresztes imahadjárat füzete és a rózsafüzérek, pajzsotok az Én Szent piros Vérem, mellyel tetőtől talpig beborítottalak benneteket. Győzelemre vezetlek benneteket.
 
Köszönöm, hogy meghallgattatok és nagy szeretetünkben Atyám és Én egyszerre áldunk meg titeket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
a

Jézus Krisztus Urunk:

 

2923 javKöszöntöm testvéreimet a mai napon, a naptári év első Golgotáján.

És most elsőként kérdéssel fordulok felétek, mielőtt még tanításomat átadnám nektek örömmel, szeretettel, hogy:

Túléltétek a napot?1 Mindenki meg van nyugodva, hogy nem kell gyűjtögetnie, spájzolnia?

Most már, remélem, mindenki megértette a választ.

Remélem, már szolgámat nem kérdezitek ezzel kapcsolatosan. Mert még mindig az után volt, aki megkérdezte, most mitévő legyen?

Hát majd elfogyasztja!2

De hát a tanítás, amelyet megadtam, az akkor hol volt bennetek?

Hisz megpróbáltam úgy elmagyarázni, hogy érthető legyen. De ha nem gondoltad meg, hogy érted, semmi mást nem kellett volna tenned, kezedbe vehetted volna a Szentírást, és ott kikeresni a tanítás hosszabb változatát, mert Én csak ki-kiemeltem részleteket. De ez azért volt így jelen, hogy biztos legyél benne, hogy ne kételkedj, fogadd el. Akkor kiveszed a Szentírás tanításait, s végigolvasod. És akkor nem azt mondod: „Hát, jó, ha ketten beszélgetnek, akkor miért csak az egyik megy föl, a másik ott marad?!”

Ott világosan le van írva. S akkor nincs idő se gyűjtögetni, se magadhoz venni egy vagy két darabot. Amikor menni kell, akkor ilyenek már nincsenek előtted.3

Ilyenekre soha nem lesz időtök. Bármikor jön el a vendégélet utolsó pillanata, semmi mással nem fogsz akkor sem foglalkozni, csak azzal, hogy: „Uram, Hozzád szeretnék térni.”

Reménykedem, most azon testvéreimben a jelenlévők, és akik lélekben vannak jelen, hogy ennyi tanítás mellett már felismeritek a tanítás mondanivalóját, hogy hogyan és miképpen készülj a mindennapi életre. Mert a mindennapi élet maga a Szeretet. Mert az a Szeretet — hisz hogy szokta mondani számotokra pásztor testvérem?4 Hogy: Jézus jelenléte nem más, mint szeretet.

Én, Jézus Krisztus Uratok most azt mondom: Az élet nem más, mint maga a Szeretet. Csak a Szeretetet fel kell ismerni, el kell fogadni, értékelni kell, érezni, a szeretetettel átadni önmagad, és akkor érted meg a tanítás mondanivalóját.

Ma a naptári új év Golgotáján most egy kicsit távolabb mentünk a hónap tanításából5, nem a bölcseket, és nem azt vettem, hogy János áll a vízparton. Ma azt vettem számotokra, amikor már, ahogy ti mondjátok, az ünnepből a hétköznapba estünk. Én azt mondom számotokra: a hétköznapban is Én vagyok jelen, és ünnepet adhatok. És ma az a tanítás az Örömünnepben, amikor Én, Jézus Krisztus Uratok kinyilatkoztatom dicsőségemet a működések felett, vagyis a működés megkezdésében, hogy érthetőbb legyen, és felismerd, és elfogadd. Mert ti is élitek a földi élet mindennapjait. Ti is örültök, vigadoztok, énekeltek, különösképpen egy ilyen napon, amikor menyegzőre vagytok hivatalosak.6 Én, Jézus Krisztus Uratok is tanítványaimmal a meghívást elfogadtam, és megjelentem. De mivel a meghíváson Édesanyám is jelen van, és figyeli az öröm eseményeit.

287 tejercs 14 jav

De az örömben néha megjelennek aggodalmak. Úgy-e, az aggodalmak, azok a földi élet mindennapjaiban is jelen vannak. De nem mindegy, hogy az aggodalmakat hogyan fogadjátok el, hogyan értékelitek, hogyan engeditek szabadjára, és hogyan foglalkozol vele. Mert az aggodalmak lehetnek oly nagyok, hogy szinte magával sodornak. Amikor szinte olyanokká tudtok válni, hogy csak sétáltok, aggodalmaskodtok, féltek, és már úgy érzitek, hogy nem is jól érezzük magunkat, valami történik idebent. De még mindig nem engedjük el mindazt az aggodalmat, ami ezt okozza. Holott e tanításnak aggodalmára mi is a válasz? Mikor azt mondja Édesanya, mint a ti földi édesanyátok, kik jelen vagytok, vagy ti, akik édesanyák és nagyszülők vagytok a gyermeknek és unokának, mert hogy is szólt ott az Édesanya?

— Fiam, fogytán a bor.

Erre Én, Jézus Krisztus Uratok Feléje emelem tekintetem, és így szólok:

— Mi közöd hozzá, Asszony?

De az nem azt jelenti, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok nem adtam meg a tiszteletet az Édesanyám felé, hanem azt, hogy még nem volt itt az óra, de mindjárt itt lehet.

Az Édesanya a szavak révén megértette, hogy:

— Igen, Fiam, most még nem kell beleavatkoznom, de hamarosan azt mondod: Eljött a Te órád.

S akkor a tisztálkodásra jelen lévő kőkorsók megteltek vízzel, színültig, és mielőtt a násznagyhoz érnének vele, már nem víz van jelen, hanem bor. Egy jófajta bor, ahogy a násznagy úr is mondotta, a ti szavatok szerint. Mert itt csak násznagy, de ti már, a jelenben, úgy mondjátok, hogy násznagy úr. Ő már egy úr, úgy jelenik meg a menyegzőn, aki felügyeli a dolgokat, aki elsőként mondhatja meg véleményét, és aki elsőként fejezi ki mindazt, amit megtapasztal a szeretet, kegyelem részében. Mert ő is megtapasztalhatta a vízből vált bort, amelyet nem tudott hova helyezni, behatárolni, hisz azt sem tudta, honnan került oda. Mert talán előtte, mikor számadást tett, akkor még nem látta, akkor még nem ízlelte, és utána egyszeriben előkerül. Olyan, amin el kellett gondolkodni, hogy ki is adta, és hogyan került ide.

Ahogy a földi életben többször és többször elgondolkoztok a tanúságtételen, elgondolkoztok a kegyelmen, elgondolkoztok az ajándékokon, s elgondolkoztok, hogy a kinyilatkozás a dicsőségében, a megdicsőülés részén hogyan van jelen számotokra, hogyan ismered fel, hogyan fogadod el, és hogyan indulsz el a változás útján. Hisz ez is azt próbálja sugallani számotokra, hogy itt a csoda a működés elkezdésével azt akarja adni számotokra, hogy nem kimondottan most ezt a kőkorsókat nézd, amely vízzel volt teli, és borrá vált, hanem azt kell nézned, hogy nehogy szégyenben maradjon a násznép, akik hivatalosak lettek, nehogy kibeszéljék az ifjú párt, hogy meghívták az embereket, és nem volt elég.

Ilyenkor történik a segítségnyújtás a szeretet, kegyelem részében, hogy senki semmit nem vett észre, csak azt, hogy valahonnan valami megjelent.

De hogy ez a valami valahonnan hogyan jelenik meg, ez számotokra már nem ismeretlen. Ti már oly sok tanítást kaptatok, ami által a tanítás bennetek kell, hogy éljen — ez a tanítás vezessen, ez a tanítás mutassa meg számotokra a mindennapi élet útpályáját. Vannak küzdelmek, vannak akadályok, vannak nehézségek. Vannak néha, a ti szavatokat hallva és mondva, „gyomorfacsaró pillanatok”. De ezek mind-mind csak úgy elevenedhetnek meg rajtatok és bennetek, ha a szabad akarat cselekvése részében ti ezt meg is engeditek. Nem figyeltek, hogy ez által neked ez fájdalom, vagy éppen bánatot okoz. Akkor a hétköznap hétköznapjába kerülsz, és talán túl távolnak találod az ünnepet, szinte elérhetetlennek gondolod az ünnepet.

Pedig az ünnep a szeretetével jelen van. Az ünnep a szeretetében átölel. Az ünnep a szeretetében simogat. Az ünnep a szeretetében fényt áraszt. Az ünnep a szeretetében megmutatja, hogy mitévővé váljál, hogyan cselekedjél, hogyan éljél, és hogyan haladjál a mindennapokban. És akkor ebben az ünnepben érzed azt, hogy „nem is vagyok egy elveszett ember, nekem is van saját értékem, kegyelmem, ajándékom, amelyeket lehet kamatoztatni”. De a kamatoztatásban nem úgy, mint ahogy most kiemelek egy tanítást, ahogy a tanítványaimnak, hogy azt mondottam a példabeszédben, hogy:

— Kapsz öt tallért. Gyűjtesz még ötöt. Kapsz hármat. Gyűjtesz még hármat.7 S kapsz egyet: „Hát, elásom, majd csak lesz vele valami. Süt a nap, esik az eső, hátha kikel.”

Mert így is gondolkodhatnak a mindennapokban, a jelenben az emberek a felebaráti testvérben.

Értékelni kell, hogy valójában hogyan és miképpen szeretnétek élni az életet. Értékelni kell, hogy te egy ember vagy, és nem úgy, hogy egy elvetemült, aki az egy tallérját, talizmánját, mindegy, hogy hogyan nevezed, elásod, és várod, majd csak történik vele valami.

Te olyan testvérem vagy, aki, ha nem is az ötöt ötben szerzi vissza, hanem választja a középutat, hogy háromhoz hármat szerez. Megpróbál a középúton maradni, mert onnan még felfelé mehet, de ha véletlen esni kell, akkor sem esik nagyot.

Hisz régebben is azt mondottam nektek, ha elérsz egy szintre, és úgy érzed, ez a középút számodra megfelel, az nem azt jelenti, hogy ott akkor megmaradj. Küzdeni akkor is kell a mindennapokban, és haladni. De ne akarjál onnan leesni és lecsúszni. De törekedni innen is kell, hogy érezd az emberi mivoltodat, érezd a fontosságát. Érezd ennek a tanításnak is a mondanivalóját, hogy hogyan nyilatkoztattam ki dicsőségemet, különösképpen e első helyen, amikor megkezdtem működésemet.

Hisz ezt a működést csodának mondjátok. A csoda, amelyet a tanítványok megtapasztaltak, és a tanítványok ez után hinni és bízni kezdtek. És már tudtak követni.

Ti pedig a tanítást megkapjátok a szeretet érintésével, a kegyelem átölelésével, és ha ezt mind-mind fel tudod ismerni és elfogadni, akkor ti is tudtok hinni és bízni, és elindulni a mindennapi élet-útpályán. És akkor azt mondod: „Ez az első elkezdett működés a megtapasztalásban nekem is valamit nyújtott a kegyelemben, a szeretetben, az örömben és a békében. És hogy ha ezek mind-mind bennem vannak, akkor hamarosan tudok jó döntéseket hozni az életem értelmében, jó döntéseket tudok hozni talán a munkámmal kapcsolatban, jó döntéseket tudok hozni talán a családommal, jó döntéseket tudok talán hozni mindazokkal, akik hozzám tartoznak, vagy éppen reám vannak bízva, mert érzem, hogy a kegyelem működik rajtam és bennem a mindennapokban, a mindennapokhoz.”

Átléptünk a második tanításra, amely szintén egy csodálatos helyen játszódik, hisz az első hely is egy csodálatos hely volt, és különösképpen mindazok, akik már elmehettek és megtapasztalhatták ezt a helyet, és szembesülhettek a kinyilvánított, dicsőséges első csodával, és talán szembetűnően találkozott is a korsókkal, a kőkorsóval, és akkor boldogság járta át szívét és lelkét, hogy: „Én ezen a helyen lehetek! Talán szívből, örömmel tudok énekelni, örülni és vigadozni.”

A második hely, úgy-e, a Tibériás-tó, a Genezáreti-tó, a tenger. Hisz tudjátok, mondottam már nektek, sokféle megszólítású névben ugyanazt jelenti, ahol jelen vagyok és tanítást adok tanítványaimnak és mindazoknak, akik figyelnek és követnek. És ahogy onnan haladunk, elmegyünk a vám mellett, és figyelem, hogy ki mit csinál, és felismerem Lévit, Alfeus fiát, akit Máténak is nevezhetnek, és ti már így emlékeztek rá a jelenben, hogy Máté, a vámszedő.8 Ő számára meghívással érkeztem, és azt mondtam neki:

— Kövess Engem.

És ha most visszamegyünk arra a megszólításra, hogy a Lévi, az nem tanakodott, az nem gondolkodott, az nem mérlegelt, az nem kételkedett, az felállt a vámasztaltól, és elindult, mert valami olyan történt vele a csodában, hogy itt belül úgy érezte, mintha valami megérintette. Úgy érezte, hogy ezek a szavak szinte felemelték őt. Úgy érezte, hogy nincs maradása, és mennie kell, mert hitt mindabban, ami hozzája szólt.

Most a jelenben Én, Jézus Krisztus Uratok kinek mondhatnám azt például, hogy: Kövess Engem?

Felállnál vagy elindulnál, vagy először mérlegelnél, hogy: „Mi is zajlik az én életem körében? Mit is kellene talán tennem? Mit kellene elrendeznem? Vagyok-e olyan bátor és erős, hogy elinduljak?”

S erre mi a válasz?

Az aggodalom, a kétely, amely erőt vett rajtatok, ami által néha nem tudtok helyesen dönteni. Néha nem érzitek a hívást, néha nem érzitek a simogatást, néha nem érzitek a szeretetet, néha nem látjátok a fényt, ami mind-mind a hétköznap ünnepében is jelen van, ami által elindulsz, ami által felismered küldetésed a követés részében, ahogy Lévi felállt, és elindult.

Kis idő elteltével meghív házába.

Én nem vagyok olyan Ember, aki különbséget tegyek az emberek között.

Én vagyok, Jézus Krisztus Uratok, ahogy mondani szoktátok, a Szeretet. Hisz most ünnepeltétek a Szeretetet, amikor boldogan szoktátok énekelni, örülni: Betlehemnek pusztájában Földe szállt a Szeretet, ami Emberré vált, ami kézen fogható volt számotokra.

És Én, Jézus Krisztus Uratok elfogadtam a meghívást, mert nem mérlegeltem, és nem tettem különbséget: most ő nyilvános bűnös volt a vámasztalnál, vagy egy olyan ember, aki meghallotta a hívást, és elindul, mert ez által változik és változtatni akar.

És helyet foglalok asztalánál, ahova sokan jönnek. És jelen vannak a vámosok, hisz azok voltak az ő barátai. Hát a barátokat nem kell azonnal megvetni, eltaszítani magatoktól! De meg kell tartani vele a kapcsolatot, mert a barát még elindulhat veled a jó úton. De hogy teszel-e ezért a meghívás révén…

S ő is elfogadta a meghívásban, hogy részt vegyenek ott. Helyet is foglaltak, és akkor, úgy-e, jönnek az okosok, jönnek a farizeusok.

Azok most is vannak, néha mondhatom némely pap testvéremre, hogy farizeus, írástudó, aki csak ítélkezni tud, parancsolni tud, követelni tud.

Hol van benne a szeretet?

Hol van benne a simogatás?

Hol van benne az öröm?

Hol van benne az átölelés?

Figyeltétek a hanglejtéseket?

Éreztétek a szeretet különbségét?

Éreztétek a parancs különbségét?

Hát ha így szóltok egy emberhez a testvéri felebarátnak, az mindjárt ilyen kicsinek érzi magát. Már meg sem mer szólalni. Holott Én, Jézus Krisztus Uratok valóban a szeretet szaván szólok hozzátok, valóban elfogadom, ahogy mondjátok, Én vagyok a Szeretet. De ezt a Szeretetet Én nektek árasztom, mert azt akarom a tanítás révén, hogy ti is szeretetben éljetek, hisz Hozzám tartoztok, hisz kiemeltelek az út porából, mert szükségem volt reátok, és hogy megajándékozzalak a szeretetemmel, s ezzel a szeretettel éljetek és haladjatok. És akkor ne olyanok legyetek, akik ítélkeztek, akik mások felett pálcát mondtok, akik megszabjátok némely testvérnek a felebarátban, hogyan és miképpen éljen, akik néha vártok tiszteletet, megbecsülést, elismerést, de hogy ti önmagatokból ilyent adjatok, árasszatok, ó, hát az távol van tőletek! És akkor döbbentek rá, talán ti is a nyilvános bűnösök közé sorolhatók lehettek. Talán még nem vagy ott, de arrafelé haladsz.

De még ez sem baj, mert Én, Jézus Krisztus Uratok az ilyenekért jöttem, és az ilyenekhez szólok, meghívom a felismeréshez, a küldetéshez és az elinduláshoz. Mert ilyeneknek van szükségük a szeretet-kegyelemre, az ajándékra, az elfogadásra. Mert akkor boldogan mondhatom, hogy meghívtalak, s azt mondottam szeretettel, hogy: Kövess Engem. Te a követés küldetését felismerted, elfogadtad, és elindultál.

És akkor boldogan mondhattam: Betegek voltatok, szükségetek volt az Orvosra. Az Orvos eljött hozzátok, meghívott, meggyógyított, és elindultatok mindahhoz és mindarra, amire szükségetek volt az elindulásban. S most már haladtok az úton a szeretet tanítása révén, s akkor már érzitek, hogy: „Már nem is Lévik vagyunk, nem is nyilvános bűnösök vagyunk, hanem mi már azok vagyunk, akikben működik a szeretet, a kegyelem, az ajándék a meghívás részében. És én egy testvér vagyok, és a testvérben tartozom valahova, valakihez, aki átölel, és aki megmutatja az utat, és a haladásban elindulok, hogy én is a követés küldetésében tudjam élni a mindennapomat.”

Úgy-e, milyen szép így a tanítás, amikor meg lehet érteni, értékelni, különbséget tudok tenni benne, mert a tanítás a szeretetével ölel át benneteket. A tanítás mutassa meg a fényt. A tanítás mutassa meg, hogy valóban ember vagy. A tanítás mutassa meg, hogy önmagad légy. A tanítás mutassa meg, hogy ne félj, ne kételkedj, ne aggodalmaskodj, mert a hit szeretete erőt adhat, hogy önmagad lehessél.

És akkor a harmadik tanítást könnyebben értitek meg, mikor Én, Jézus Krisztus Uratok ismételten Kafarnaumban vagyok, és Simon házához térünk, akit már Kéfa, hisz a mai Evangéliumban is hallottátok. Hogy mondta?

Kéfa leszel, vagyis Péter.

S így mondjuk most már, hogy Péter házához térve sokan követtek, és sokan érkeztek. Még annyi hely sem volt, hogy valahova letelepedj, hogy étkezzél. Nyüzsögtek a sokaságban, hallgatták a tanítást, hogy közel legyenek. S ilyenkor jön a család, a rokonság, aki ismert gyermekkorom óta, hisz nem most látnak először, s nem most találkoznak Velem először. És hallgatnak a szóbeszédre, és elhiszik mindazt, amit mondanak.

— Hát, gyerünk, erőnek erejével vigyük el innen, hisz azt mondták, eszét vesztette.9

Tehát azt sem tudom, hogy mitévő vagyok, mit mondok, mit cselekszek. Hisz ezt így lehet értelmezni.

De úgy is lehet értelmezni: a kezdet kezdetén, mikor kiválasztottam Mária szolgámat, a család és a rokonság hogy állt? Az egyik azt mondotta:

— Pont te?! Miért pont te?! Nem volt más?

Volt, aki azt mondotta:

— Hát, majd akkor hiszek, ha úgy nyilatkozik, hogy neki a Názáreti Jézus jelent meg! Vagy akkor hiszem, hogy ha csodát tesz.

Holott gyermekkora óta ismertétek, a család és a rokonság. Tudtátok, hogy ki volt, nap mint nap előttetek nőtt fel, teljesedett ki, és mégis nem tudtatok hinni benne, ahogy Bennem sem hittek mindazok, akik oda jöttek, hogy erőnek erejével elvigyenek.

De ezt nem tudták megtenni, mert Én, Jézus Krisztus Uratok nem vesztettem el az eszemet, Én tudtam, hogy mitévő vagyok, tudtam, miben cselekszek, hogyan tanítok, és Én mit nyújtok mindazoknak, akik megjelentek és követtek.

Kiválasztott szolgámat pedig Én, Jézus Krisztus Uratok tanítottam, ami által most már a kezdet kezdete óta, akik jelen vagytok, többen, itt is, és kint is, a Szeretet házában, mondhassátok: „A szemünk előtt nőtt fel. Addig formálta, addig faragcsálta Jó Jézus Krisztus Urunk, mire ő felnőtt előttünk és közöttünk. És most már ő is egy közülünk, akihez tartozhatunk, s akivel együtt éljük a hétköznapokat, hogy ezen a helyen ünnepet érjünk a mindennapokban a szeretet, kegyelem részében.”

Mivel ma az egész tanításom a szeretet alapjaként volt jelen számotokra, ezért ma az áldásomat is a megkezdett új évben, a naptári évben a szeretet fényében árasztom reátok.

Mivel tudom, hogy most hosszú a menet, így most a kinti testvéreknek10 adom meg elsőként. Most ne keressetek, ne kutassatok, csak fogjátok össze kezeiteket. Érezzétek a szeretetem fényét, amelyet innen küldök felétek, és ti pedig itt jelen vagytok, fogjátok össze kezeiteket.

Érezzétek a naptári év első Golgotáján a szeretetem fényét, amelyet felétek árasztok, hogy járja át szíveteket, lelketeket, egész lényeteket, hogy ez a szeretet öleljen át, ez a szeretet mutassa meg számotokra mindazt, amit e tanítás által nyújtottam és árasztottam és adtam néktek a felismeréshez, az elfogadáshoz és a kegyelemhez. Mert így tudod e szeretettel, a fényben ünnepet teremteni, különösképpen akkor, amikor lehet, hogy egy kicsit szomorúvá válsz, amikor egy kicsit nehézség kínoz, ölel át, amikor aggodalmak jelentkeznek, és akkor ez a szeretet-fény átölel, felmelegít, megsimogat, megvigasztal és erőt ad. S akkor rádöbbensz, hogy: „Az élet öröme szép, ez a szeretet ebben a nehézségekben, megpróbáltatásokban, aggodalmakban, kételyekben fényt, szeretetet árasztott, ami által rádöbbenek: érdemes élni, örülni az életnek, mosollyal, örömmel és szeretettel.”

És ez a szeretet tartson össze benneteket ebben az esztendőben is, amelyet megkezdtetek.

És most ismét várjátok, ahogy szoktátok mondani, a „jövendölést”.

A „jövendölésben” most azt mondom:

Mellettetek vagyok, és különösképpen akkor, amikor szükséged van, hogy ott legyek. Ezért árasztom most a szeretetem fényét, hogy megerősödve el tudd fogadni mindazt, ami ebben az esztendőben megelevenedik előttetek, amelyet végig kell élni, végig kell járni szeretettel, becsülettel, tisztelettel.

Ennek reményében áradjon reátok áldásom, töltse be szíveteket, kiválasztott Mária testvérem által, a fény szeretetével.

Az Atya, a Fiú, a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme öleljen át, fényes sugara melegítsen, és mutassa meg számotokra e tanítást, hogy „hogyan és miképpen értékelem a kegyelmi ajándékokat, amelyeket megkaphatok, részesévé válhatok, hogyan fogadom el a felismerést az elfogadásban, a küldetés követésében, és hogyan értékelek mások felett, és hogyan fogadom el a testvéri felebarátot a szeretet révén”.

Ez mutassa meg a szeretetben számotokra a mindennapokat a hétköznapok révén, különösképpen az ünnepet.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!


[1] Jézus Krisztus Urunk itt 2012. december 21-ére utal, mely napra a hamis próféták világvégét jósoltak.

[2] t.i. a felhalmozott élelmiszereket

[3] Mt 24,1—44; Mk 13,1—37; Lk 21,5—36

[4] Jézus Krisztus Urunk Antal atyára, Mária kiválasztott szolga lelki és a Sükösdi Szeretetközösség lelki vezetőjére utal.

[5] t.i. a Katolikus Egyházban a 2013. január hónap vasárnapjain a szentmiséken felolvasott evangéliumi részletek tanításai

[6] Ezen a napon a Golgota előtti első ajándék-tanítás a következő volt: Csodatétel a kánai menyegzőn (Jn 2,1—12).

[7] Mt 25,14—30

[8] Ezen a napon a Golgota előtt második ajándék-tanítás a következő volt: Lévi meghívása. Lakoma a vámosokkal (Mk 2,13—17).

[9] Ezen a napon a Golgota előtti harmadik ajándék-tanítás a következő volt: Jézus és hozzátartozói (Mk 3,20—21).

[10] Jézus Krisztus Urunknak a Golgoták utáni tanításai Mária kiválasztott szolgája lakásában hangzanak el, a „kinti testvérek” kifejezés a kápolnában tartózkodó zarándok testvérekre vonatkozik.

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: