2009. augusztus archívum

2009. augusztus 29., Mennyei Atya: A Mennyország
Én: Édes Jézusom, szeretlek, tégy engem békéd eszközévé! Mennyei Atyám! Hálával, alázattal és szeretettel várjuk tanításodat, hogy te Ég és Föld Ura lehajolsz hozzánk kicsi teremtményeidhez.
 
Szentlélek Isten! Jöjj, segíts, hogy akadálytalanul tudjam közvetíteni Mennyei Atyánk bölcs szavait.
 
Mennyei Atya: Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok Mennyei Atyátok, aki Éva által szólok hozzátok. Ma egy gyönyörű szép valóságról beszélek nektek, a MENNYORSZÁGRÓL.
 
1.                  Van-e Mennyország? Ha nincs Mennyország, akkor nincs értelme az Én szent Fiam földi életének: tanításának, kínszenvedésének, halálának, mert mindez azért volt, hogy ti teremtményeink eljuthassatok az Örök Boldogságba. Ha nincs Mennyország, akkor hiábavaló lenne az emberek részéről minden jóság, becsületesség, áldozat, imádság. A Szentírásban számtalan helyen tanúskodnak az Úr Jézus szavai a Mennyország létezése mellett. Pl.: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol rozsda és moly megemészti, és hol tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket az égben, hol sem rozsda sem moly meg nem emészti, és ahol tolvajok ki nem ássák, és el nem lopják!” Vagy az utolsó ítélet alkalmával, mikor mondja: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!” Majd máshol így szól: „Atyám házában sok lakóhely van, megyek helyet készíteni számotokra.” Leírhatatlan öröm van a Mennyben, ahogy Szent Pál írja „Szem nem látott, fül nem hallott…” de ez az öröm nem a földi értékekre, vágyakra készült.
 
2.                  Második kérdés: Kik juthatnak a Mennybe?
A puszta emberi válasz erre az: Az emberek legnagyobb része halála után azonnal nem juthat a Mennybe, először át kell mennie a tisztuláson, és utána üdvözülhet. Viszont Jézus a jobb latorhoz intézett mondatával: „Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban!” – arra bíztat bennünket, hogy lesznek akik azonnal bejutnak az Örök Életbe, ha szeretettel teli, becsületes, kötelességteljesítő, áldozatos és alázatos életet éltek, és ebben az állapotban haltak meg felvéve a szentségeket.
 
3.                  Milyen lesz a Mennyország? Miben áll annak boldogsága?
 
a.)                Látni fogtok Engem a Mindenható Istent. Itt a földön az értelmetekkel és hitetekkel csak homályosan láthattok Engem, de ott szemtől-szemben teljes valóságomban, világosan. De nemcsak Engem fogtok látni, hanem műveimet is. A terveimet, amit sokszor az életben keményeknek, igazságtalanoknak tartottatok. Látni és érteni fogjátok a világ teremtését, a világtörténelem legnagyobb és legkisebb szereplőit, de most már igaz megvilágításban. Látni fogjátok a természet erőit, amiket az emberiség fel sem tudott fedezni.
b.)        Látni fogjátok az angyalok seregeit. A ma élő Vassulának, korotok egyik híres, ismert választottjának a következőképpen mutattam az angyalokat. Kiragadtam a lelkét testéből és Szent Fiam elkísérte a Mennybe. Látott egy óriási fénygömböt. Közöltem vele, hogy az az Én hajlékom. Mikor megközelítette látta, hogy többmillió angyal köröz körülötte.  A gömb belsejében lépcsők vezettek. Vassula belépett és minden bennt kékszínű volt, csönd és béke uralkodott. Körben a fal szorosan egymás mellett álló angyalokból állt és azt énekelték: „Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene…”
 
Igen, azt mondtam az előbb, hogy látni fogtok Engem, de teljesen nem tudtok majd akkor se belehatolni lényegembe, mint ahogy a tenger vize se fér bele a pohárba. De mindenki annyit láthat és fogadhat be Belőlem, amennyire képes. Tehát mindenki számára más és más lesz az örök boldogság, akkora örömet nyer, amekkorára rászolgált itt a földön. Mégis mindenki végtelenül boldog lesz. Képzeljetek el egy hangversenyt, ahol Bethoven Szimfóniáját adják elő. Mindenki élvezi ugyan, de más és más mértékben, annyira élvezi, amennyire kiművelt a zenei érzéke. Tehát a földi életben minél jobban kiművelitek a lelketeket, minél jobban szerettek Engem, annál többet kaptok Belőlem az Égben.
 
Esetleg felmerül bennetek a kérdés: Nem fogjuk-e megunni, hogy örökké néznünk kell az Istent és Műveit? Hát megunja-e az anya, hogy órákon át nézze kicsi gyermekét? Hát megunja-e a művész, hogy hetekig festi a témáját? Pedig ezek csak teremtett szépségek, fel sem érnek az Én Szépségemhez és gazdagságomhoz. Istent látni nektek, mint az Én boldogságomban, tevékenységemben és életemben részesülni, ez bizony nem unalmas nyugalom, hanem örök mozgás és tevékenység és ismeretgyűjtés.
 
Nemcsak látni fogtok Engem, hanem birtokolni. Ez azt jelenti, hogy az Én lényegem belelép a lelketekbe, bennetek élek, mint most legbensőbb gondolataitok élnek értelmetekben. Elborít benneteket az Én örök fényem és tudásom, amit eddig a földön hiába kerestetek.
 
c.)        Látni fogjátok Szent Fiamat is az égben. Az Oltáriszentségben csak a kenyér és bor színe alatt láthatjátok Őt. Itt színről-színre. Megölelhetitek, megcsókolhatjátok, beszélgethettek vele. Személyesen megköszönhetitek neki a Megváltás művét. Élvezhetitek a hatalmas szeretetet, ami belőle árad rátok.
 
Látni fogjátok a szenteket és vértanúkat, akik közbenjárását kértétek.
 
Látni fogjátok kedves hozzátartozóitokat, rokonaitokat, barátaitokat, lelki testvéreiteket. Különös öröm forrása lesz azokat látni, akik a ti imáitok, áldozataitok és felajánlott szenvedéseitek által üdvözülhettek, élvezni fogjátok hálájukat és köszönetüket.
 
Eddig arról volt szó, hogy kiket fogtok látni a Mennyben. Most egy szikrányit bemutatok nektek abból, hogy a lelkeken kívül milyennek láthatjátok ezt a gyönyörű helyet. Az Én nagyfalui választottam: Éva asszony lelkét is kiragadtam a testéből és egy Vezetőre bízva a Mennyországba küldtem. Egy olyan helyre érkezett, ahol minden a szivárvány színében ragyogott. Minden átlátszó volt, és mintha valami színes felhők szálltak volna ide-oda előtte. Mindenkiből szeretet sugárzott. Megmutattuk neki az őrangyalát, aki nagyon szép és fiatal volt, és mosolygott, ragyogott a szeretettől. Az Én gyermekem meg akarta ölelni, de nem tudta, mert nem kapta meg a végleges szellemi testet, amit halálotok után fogtok kapni. Láthatta, hogy ez olyan hely, ahol nincs gond, szenvedés, öregség, halál, leírhatatlan boldogságban élnek ott a lelkek.
 
Másik választottam magasabb szintre jutott a Mennyben. Tiszta aranyból lévő átlátszó hegyeket látott, gyémánthoz hasonló alapanyagú palotát, melyet angyalok építettek, mint bizonyságtevő palotát. Mikor egy ember üdvösséget nyert, mindig beleépítettek egy gyémánttömböt. Ugyanennek a léleknek mutattam egy nagy könyvtárhoz hasonló aranyfalu terme. A könyvek nem polcokon, hanem a falba voltak beágyazva: minden ember életének a könyve, aki valaha megszületett a földön. Az angyalok ezeket a könyveket időnként Isten elé vitték ítéletre.
 
Amit e látomásokban bemutattam választottjaimnak, és amit elmondtam, az csak egy csöpp kis ízelítő, abból a szépségből, amit ott fogtok tapasztalni. Ezt a ti szavaitokkal nem is tudnám megfogalmazni nektek. Különben is ezek mennyei titkok, amiket még rejtve tartunk előttetek.
 
Több emberben felmerül a kérdés, hogy a Mennybe lépéskor lesz-e a léleknek valamilyen teste? Igen. Ne egy formátlan, szabálytalan fényfoltot képzeljetek el az üdvözült lelkekként, hanem szellemi testben lesznek, amely átlátszó. Egészen a feltámadásig ebben a testben lesznek, majd a feltámadás után olyan testben élnek tovább, mint Jézus és a Szűzanya.

Drága Kicsinyeim! Szívem mélyéből kívánom nektek, hogy vándorló földi életetek után mindnyájan átléphessétek a Mennyország kapuit, és szerető atyai keblemre ölelhesselek benneteket. Megáldalak titeket a szeretet és tisztaság lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

a
2009.08.10., hétfő Jézus: Az örök kárhozat
Én: Édes Jézusom, szeretlek, tégy engem békéd eszközévé! Nagy érdeklődéssel várjuk tanításodat. Szentlélek Úristen! Jöjj, segíts, hogy édes Jézus szavait méltóképpen tudjam közvetíteni!
Jézus: Drága, engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok Jézus Krisztus, a ti Üdvözítőtök és Éva által szólok hozzátok. Ma egy megrendítő és súlyos valóságról beszélek nektek, melyről beszélnem kell: az örök kárhozatról.
1.      Van-e pokol? Hogy van Mennyország, egy állapot, ahol véget ér minden földi szenvedés, fájdalom, betegség, halál, ahol minden jócselekedetért jutalom vár – azt könnyű elhinni. De hogy csakugyan volna pokol, ahol örökké, véget nem érő szörnyű gyötrődésben folyik az elkárhozottak örök élete? Bizony van egy állapot, ahol az Isten ellen lázadók örök időkön át szenvednek.
a.) Már az ókori görögök vallása utal a pokol létezésére. Tantulus királynak, aki saját fiát megölte és ételnek elkészítette, szörnyű szenvedést kellett kiállnia a pokolban: büntetésből örök éhség és szomjúság kínozta. Gyümölcs és víz van előtte, de mikor utána nyúl, hátrahúzódnak. „Tantaluszi kínok”-nak szokták mondani. A többi régi kereszténység előtti vallás is beszél a pokol létezéséről. A Szentírás sok helye is bizonyítékul szolgál erre. Máté evangéliumában mit is mond nektek Keresztelő Szent János? „Minden fát, mi jó gyümölcsöt nem terem, kivágnak és tűzre vetnek” Szintén Máté evangéliumában mondom Én, az Úr, hogy a gonoszok olyan állapotba kerülnek, hol az ő férgük meg nem hal, és tüzük el nem alszik. Máshol meg a gyehenna tüzét emlegetem, ahol lesz sírás és fogak csikorgatása. Még sok hasonlót tudnék felsorolni a Bibiából.
b.) Az ész logikája is arra enged következtetni, hogy bizony van pokol. Olvashatjátok az újságokban, interneten, láthatjátok a TV-ben a sok bűnt, kegyetlenséget, gonoszságot: gyilkosságokat, gyűlöletet. Ez a tengernyi bűn kell, hogy valahol elnyerje büntetését. Isten igazságossága csak így tud érvényre jutni, hogy van pokol.
Egyszer már mondtam nektek egyik hétfői tanításomban, hogy ellenségem legravaszabb módszere: elhiteti veletek, hogy nincs pokol, nem lesz számonkérés. Aki ezt elhiszi, bátran elköveti a bűnöket és a pokolba hull. Ezzel sok-sok lelket szerez magának a Sátán.
2.      A pokol valóban örökké tart?
a.) Örökké! Ezt megköveteli Isten igazságossága. Egyesek azt mondják, hogy a pokol nem lehet örök, mert a Jó Isten nem lehet annyira kemény, hogy egy pillanatnyi súlyos bűnért örökre büntessen. Gyermekeim! Isten jósága nem tehetetlen gyöngeség, anyámasszonyos ellágyulás! Mennyei Atyám valóban jó és irgalmas és mindent megbocsát, amit megbántok, még ha bűneitek olyanok is voltak, minta a skarlát, a bűnbánat után fehérre mossa lelketeket. De ha valaki Istennek hátat fordítva él, és így viselkedik a halál perceiben is, nem kér bocsánatot, akkor megérett az örök kárhozatra.
b.) Hogy a kárhozatnak örökké kell tartania, azt megköveteli Isten szentsége. Ha te tiszta kezű ember vagy – utálod a lopást, ha szemérmes, tisztaszívű vagy – gyűlölöd a kicsapongást, ha igazmondó vagy, elítéled a hazugságot. No most képzeld el, hogy Atyám és Én végtelenül tiszták és szentek vagyunk. Előttünk borzalmas a bűn és el kell fordulnunk tőle, örökre.
c.) Ha a pokol nem lenne örök, akkor hiába haltam volna meg értetek a kereszten. Ugyanis egy ideig-óráig tartó kárhozatból a lelkek egyszer csak mind a Mennybe jutnának, így senkit se kellett volna megváltanom, hiszen anélkül is üdvözülnének.
Az igaz, hogy a pokol örökké tart, de vigasztaló, hogy nem ítélünk elhamarkodottan. Figyelembe vesszük a bűnös lélek körülményeit, neveltetését, szenvedélyes természetét. Mi a Szentháromság megadjuk minden embernek a megtérésre hívó kegyelmet. Példának elmondom egy szegény, hitetlen, ateista asszony történetét. Éva, az Én eszközöm, szívén viselte lelke sorsát. Felkereste, elvitte neki naplójából az egyik naplókivonatot. Próbálta meggyőzni, de úgy búcsúztak el, hogy sajnos ő egyáltalán nem tud hinni Istenben és az örök életben. A naplókivonatot hamarosan összetépte azzal, hogy erre neki semmi szüksége nincs. Teltek az évek változatlanul. Egy másik mélyen hívő gyermekemet is elküldtem hozzá, de a beszélgetések után semmi jelét nem adta megtérésének. Régi betegsége elhatalmasodott rajta, hirtelen meghalt. Természetesen nem kért papot haldoklásakor. Ugye – Gyermekeim – azt hiszitek, elkárhozott? Bizony nem kárhozott el. Éva 5 évig imádkozott a lelkéért. Halála perceiben ott állt Előttem reszketve, telve bűntudattal, melyet eszközöm imái esdekeltek ki számára. A tisztítóhely legmélyére került. Ebből az esetből láthatjátok, hogy irgalmam és szeretetem határtalan.
3.   Hogy a bizonytalankodó emberek könnyebben elhiggyék, hogy van örök kárhozat, ezért több választottam lelkét kiragadtam, és elvittem a pokolba, hogy visszatérve beszámolhassanak róla. Ezekben a megtapasztalásokban sok közös dolog van.
Az egyik, amit egyformán mindnyájan állítanak, hogy a kárhozat helye jelenleg lent van, a Föld mélyében, később a tűz tavába lesz vetve. Kinyílik a Föld felszíne, és kísérőjükkel lefelé haladnak, és közben fejük felett bezáródik a föld. A másik, amiről beszámolnak, a sötétség. Azt mondják, soha a földön nem tapasztaltak még ekkora sötétséget. Minden koromfekete és közben milliók kiáltozását, sikoltozását lehet hallani. Azt mondják, hogy a félelem ural mindent. Nem lehet látni semmit, és a szerencsétlen lélek, nem tudja, hogy mikor mi közeledik felé, és mi támadja meg. Ez a félelem felülmúl minden földi félelmet. Mindent undorító szag tölt be: égett hús, nyitott szennycsatorna, romlott tojás, rothadt hús, savanyú tej, kénszag keveredik egymással, torokszorongató szörnyű bűz. A hőség rettenetes a pokolban. A földön ekkora hőségtől pillanatok alatt meghal az ember, de ott mindent tűrni kell, mert nem lehet meghalni. A pokolban rettenetes szárazság van, nincs semmi nedvesség a levegőben és a víz egyetlen cseppje után is epekedik az ember. A pokolban tűz van, és a lángokban égnek az emberek, de nem tudnak elégni, meghalni. És ami mindennél rosszabb, a démonok, a gonosz szellemek kegyetlenül kínozzák a kárhozottakat. Ezeknek a démonoknak szörnyű külsejéről, gyűlöletéről és kegyetlenkedésük módjáról nem kívánok szólni nektek, mert nagyon felkavarna benneteket.
A szenvedésnek fokozatai vannak a pokolban. Mindenki a megérdemelt büntetését kapja. Isten igazságosságának megfelelően.
Drága Gyermekeim! Nem ijesztegetésből beszélek nektek az örök kárhozatról, hanem tanúság céljából. Mert aki hiszi, hogy van pokol, az úgy alakítja a földi életét, hogy messze ívben elkerülje. Óvakodik minden bűntől, különösen a súlyos bűnöktől. Azok a választottjaim, akiknek bepillantást adtam a kárhozat helyére, nagy sajnálatot éreznek és részvétet az oda került lelkek iránt, akiken már semmit sem lehet segíteni. Édesanyám és Én vérző szívvel szemléljük őket, hallgatjuk kiáltozásaikat, de már nem tehetünk semmit. De meg lehet még menteni testvéreitek millióit, akik még élnek, vagy haldokolnak, azokat, akik nagy lépésekben haladnak a pokol kapuja felé. Hogyan? A bűnökben élőkért, a hitetlenekért, a közömbösökért, a rengeteg haldoklóért ajánljátok fel a szentmiséket, amin részt vesztek. Ajánljátok fel a kárhozat felé haldoklókért kisebb – nagyobb testi-lelki szenvedéseiteket, hozzatok értük áldozatokat, imádkozzatok értük szívetek legmélyéből. Ezeket Én mind kegyelemmé alakítom és megtérnek, bocsánatot kérnek és pokol helyett a tisztítóhelyre, a remény helyére jutnak. Édes Kicsinyeim! Engesztelőim! Ilyen sokat tudtok segíteni Nekem. Minden báránykám elvesztése kimondhatatlan fájdalom Nekem és Édesanyámnak, és ti ezt a fájdalmunkat jelentősen tudjátok csillapítani.

Drága Gyermekeim! Ne féljetek, beborítalak benneteket végtelen irgalmammal és szeretetemmel, megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: