2000. március archívum

2000. március 8. Hamvazó szerda
 
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott vagy testvérem a mi Urunk ; Jézus Krisztus kegyelméből. Ármin vagyok. Ne félj!
 
 
Köszöntelek testvérem és testvéreim Krisztusban! Az Atya szeretetével, a fiú; Jézus Krisztus megváltó áldozatával, a Szentlélek Úristen kiáradása által, a dicső szentháromságú egy igaz Isten kegyelméből. Ámen.
 
Imádkozzunk testvéreim! A legszentebb imával, amire az Atya egyszülöttje tanított benneteket. „Mi Atyánk! Ki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, miképp a  mennyben, azonképpen itt, a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek és védj meg minket a kísértésben, de szabadíts meg bennünket a gonosztól, Ámen.
 
Testvéreim! Ez a legszentebb ima ami által mennyei Atyátok elé járulhattok. Amire a ti lelketeknek szüksége van – a megszólítás tökéletesen kifejezi az Atya és a gyermek közötti viszonyt. Mi feltétel nélküli bizalmat fejez ki, mert nem Uramnak szólítja, hanem a legbizalmasabb hangon; Atyám! Mert az „Atyám” szerető atya, az Úr pedig parancsoló. Így lehet összefoglalni : „az Atya és a fiú,   úr és a szolga.” Mert a fiú atyjától kapott szabad akaratú ember, érdemeket szerezhet, felöltöztetheti lelkét , mit a Bárány  vére tisztára mos a bűnbánat szentsége által, és meghallja azt a gyönyörű szót : „Menj be Urad, Atyád országába, amit készített az idők kezdete előtt. Mint Szent Pál mondotta – miután felragadtatott a mennybe : „Szem nem látta, emberi elme fel nem foghatja milyen gyönyörűséget készített Isten az ő gyermekeinek.”
 
Testvéreim ! Teljen el a ti lelketek is bizalommal, imádattal. Leborulva köszönjétek meg szerető mennyei Atyátok felül nem múlható, végtelen szeretetét, hogy ennyire szereti botladozó gyermekeit. Ezért küldte el az Atya egyszülöttjét. Hisz oly szépen imádkozzátok ti is, mikor hiteteket megvalljátok : „Hiszek Jézus Krisztusban, az Atya egyszülött fiában, ki született, nem teremtetett. Ki az Atyával egylényegű. Igen testvéreim, ezen  illő elgondolkodni. Hányszor mondotta Uratok Jézus Krisztus : „ én és az Atya egy vagyunk.”  Először Atyátok.
Ezen illő lenne elgondolkodnotok és végig elmélkednetek! Kik vagytok ti emberek, és honnan jöttetek, hogy Atyátoknak, aki a mennyekben van, mekkora szeretetének nagysága, hogy az ő egyszülöttjét adta értetek, ki az Atyával egylényegű. Mert mondotta a Fiú : „Én és az Atya egy vagyunk.”  Egy más alkalommal pedig Fülöpnek : „Aki engem lát, az látja az Atyát is.”
 
Mikor Uratok, Jézus Krisztus szenvedése előtt megsiratta Jeruzsálemet, mikor beteljesítette a próféta szavát (Örülj Jeruzsálem, Urad jő szamárcsikó háton) . „Jeruzsálem, Jeruzsálem! te megölöd a prófétákat, megrövidülnek napjaitok, kő kövön nem marad, pusztaság lesz házaitok felett. Hányszor akartam összegyűjteni fiaidat, mint a tyúk a csibéit, de te nem akartad.”
Testvéreim szálljatok magatokba és fogjátok már fel végre, hogy hova rohan a ti világotok? A bűnök borzalmasak. A föld törvényei  bűnpártolók, több esélyt ad a gyilkosnak, mint az áldozatnak. A sátán uralkodik és szedi áldozatait. Az előzőkben mondottam, az állatoknak állatvédő egyesülete van, de az ember kiszolgáltatottabb. A gyilkolás már szenvedéllyé válik. Rettenetes méreteket ölt a
 
bűnpártolás. A törvény őrei a bírák, és a gyilkos védői a másodrendű gyilkosok, körömszakadtukig védik a gyilkost. Itt a pénzért mindent lehet venni, érte gyilkolni, érte a gyilkost futni engedni.
 
A jó látszatával úgymond új hitet, új egyházat alapítani. Embereket lehet megfosztani szabad akaratuktól, a jó látszatával, Isten nevében. Altatják, kábítják a lelkeket, mennyországot ígérnek és kárhozatot adnak. Borzalmas méreteket öltött a lélek-rombolás.
 
De ti testvéreim, ne féljetek! Ti csak higgyetek, reméljetek és szeressetek. Imádkozzatok, engeszteljetek, lelkeket mentsetek Krisztus egyházát el ne hagyjátok, ott van a biztos menedék. Mit mondott Uratok, megváltó Istenetek Péternek : „Te Péter  vagy ! Erre a kősziklára építem anyaszentegyházamat. A pokol kapui nem vesznek erőt rajta.” Lássátok meg, Péter utóda a külső szemlélőnek egy beteg, öreg, erőtlen ember (külsőleg). Mit is mondott Uratok, Megváltótok Pálnak?  – „A te gyengeségedben van az én erőm.” Legyetek abban biztosak testvéreim, van az egyházban annyi erő, mert a krisztusi kinyilatkozatás ez : „A pokol kapui nem vesznek erőt rajta.” Mert Krisztus veletek van, őrzi lelketeket, ha ezt ti is úgy akarjátok. Mert Istentől kapott szabad akaratotokon áll vagy bukik a lélek. Mert mondom, Atyátok úrnak, szabad akaratú úrnak teremtett benneteket. Az teljesen mindegy, hogy itt a földön koldusként élsz vagy úrként. Isten, ki a szívek és a vesék vizsgálója, ő tudja ki itt az úr, és ki a szolga. Mert ki szenvedélyének él – és itt ti is tökéletesen fejezitek ki   (rabja a szenvedélyének) –  teljesen mindegy, ha palotában él, vagy kunyhóban él,  mégis rab.
 
Ti pedig testvérem és testvéreim!  Szabadok legyetek gondolatban, szóban és cselekedetben. Keressétek mindig és mindenben Uratok akaratát és a szép gondolatokból szép szavak, a szép szavakból Istennek tetsző cselekedetek lesznek. Imádkozzatok, engeszteljetek a bűnösök megtéréséért, lelkeket mentsetek! Mert ti nem szolgák vagytok, hanem szabadok , sőt dúsgazdagok vagytok, kincseitekből minél többet adtok, kétszer annyit kaptok vissza, még akkor is ha fekhelyed a börtön. Mert te Istenben élsz és Isten él benned, mert a Szentlélek temploma a szívetek. Ne feledjétek testvéreim, Isten országából senkit sem zárnak ki, hanem ti, az akarat szabadsága által zárjátok ki magatokat.
 
Testvérem és testvéreim! – Ujjongjon a ti szívetek és csordultig legyen Isten és emberszeretettel, mert szeretet az Isten. Ne féljetek, mert a félelem is megkötöz. Ti tudjátok mi a fegyveretek minden örömet, bánatot felajánlani Uratoknak, Isteneteknek, Jézus Krisztusnak, a szeplőtelen Szent Szűz; a Szűzanya győzelméért a gonosz felett, így lelkeket mentetek Isten nagyobb dicsőségére, a lelkek megmentésére, lelketek üdvére, Ámen.
 
Most búcsúzom testvérem és testvéreim, áldjon meg benneteket szerető Atyátok. Megváltó Istenetek őrizze lelketeket, hogy ne csak hivatalosak, hanem választottak legyetek a menyegzői lakomára, a lelkek megmentéséért. A szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja Mária védelmezzen benneteket. Szent Mihály arkangyal mellettetek legyen küzdelmeitekben. A Szentlélek

Úristen a bölcsesség és a tisztánlátás kegyelmével lásson el benneteket. Istennek minden angyalai és szentjei védjenek és imádkozzanak értetek. Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Ármin.

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: