1999. június archívum

1999. június 27.

 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Armin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem és testvéreim Krisztusban az Atya Isten szeretetével, atyai megbocsátó irgalmával, hisz elküldötte közétek az ő egyszülött gyermekét; Jézus Krisztust, hogy mit az ősszülők hagytak rátok – az áteredő bűnt, mi atyáról fiúra száll – szent vérével tisztára mossa lelketeket, visszaszerezve istengyermekségeteket, hogy üdvösségetek legyen általa mindörökké. Isten szent Lelke pedig közétek jött a Fiú által, ki hívogat, szólítgat benneteket és építi lelketekben Isten templomát, hogy üdvösségetek legyen mindörökké. És szétosztja köztetek ajándékait akarata és tetszése szerint; a bölcsesség lelkét, az igazság lelkét, a tisztánlátás lelkét és készíti lelketek hófehér köntösét, hogy tisztán és hófehéren érkezzetek meg arra a gyönyörű találkozásra, hol megértitek és érezni fogjátok, hogy mennyire szeret az Isten, a dicső szentháromságú egy igaz Isten, úgy mint az Atya, a Fiú és a Szentlélek Úristen nevében, Ámen.

 

Imádkozzunk testvéreim! Minden dicsőség, imádás a Tied egy igaz Istenünk, a dicső szentháromságban. Legyen áldott szent és szentséges neved, most és mindörökké. Feléd kiáltva kérünk, mennyei édesatyánk fordítsd reánk irgalmas szemedet. Védd meg és erősítsd meg felé kiáltó gyermekeid, sokszorozd meg szent Lelked kegyelmi erejét, tedd a te gyermekeid lelkét alkalmassá a kegyelem befogadására. Bölcsességet adj ó Urunk és Istenünk nekik, hogy felismerjék szent Fiadban Jézus Krisztusban megváltó, üdvözítő Istenüket. Adj imádkozó, engesztelő lelkeket, add a bűnösök megtérését. Szabj határt a gonosz hatalmának, adj ó Uram Istenem Atyám, munkásokat az aratásban, mert az aratni való nagyon sok, a munkás meg nagyon kevés. Kérünk könyörgünk hozzád a szeplőtelen szent Szűz, Jézus Krisztus anyja és a mi édesanyánk szeplőtelen szent szíve által, hogy tékozló fiaid visszataláljanak hozzád, szerető mennyei Atyjukhoz, Isten szent Lelke pedig indítsa lelküket bűnbánatra hogy üdvösségük legyen szent Fiadban, most és mindörökké. Hisz te mondot-tad Uram Jézus Krisztus: „Az ég angyalai jobban örülnek egy megtérő bűnösnek, mint száz igaznak.” Adj Istenem mennyei Atyám jó pásztorokat, akik terelgetik a nyájat a te országodba, mert olyan ez a nemzedék, mint a pásztor nélküli nyáj. Hiányzik az engesztelés sok helyen. Nem elég az ha az ember csak önmagáért imádkozik, (ilyenek az önszeretők) testvéreiről pedig megfeledkezik. Adj Urunk engesztelő lelkeket. Mert ez a tábor a Szűzanya engesztelő katonái, kik által megtörik a gonosz hatalma. Add ó Uram és Istenem a kicsiknek a semminek látszóknak, hogy ne lankadjon akarásuk, hogy Veled és általad mentsék a lelkeket Isten országa részére. Hallgasd meg Uram könyörgésünket és kiáltásunk jusson elődbe. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak Jézus Krisztusnak és a Szentlélek Úristennek. Amen.

Testvéreim, ti is imádkozzatok! Engeszteljetek! Ne magatoknak éjetek, hanem Istennek. Isten fiai legyetek, ne a világé. Annyiszor és oly régóta figyelmeztettelek benneteket, a mulandónak éljetek, hanem a maradandónak, mert a mulandó ma van és holnap már nincs. A maradandó a lelki értékek, pedig ma is van és holnap is lesz, és holnapután is és mindörökké, Amen.

Mondotta az Úr Jézus Krisztus: „Keressétek előbb Isten országát a többi pedig hozzáadatik nektek.” Mondottam az előzőkben oly régóta (a testet munkával, a lelket imával kell lefoglalni), azt is mondottam, hogy a kényelem a bűn  melegágya. Ez így is van. De viszont ha közben azt számolgat-játok, hogy munkátoknak mennyi az anyagi értéke, és azért töritek magatokat, odaadtátok lelketeket a mammonnak, mert egy ördögi kör, hálót fon lelketek köré, mikből mind nehezebb lesz kilépni. A munka nem mehet a lélek rovására sem. Dolgozni Isten dicsőségére, engesztelni a lelkek üdvére, mert ellenkező esetben az imádság az engesztelés félre van téve, mert sok a dolog. Ez testvéreim nem így működik. Mert munkátokkal nem a lelket szolgáljátok, hanem a sátán kísértésének tesztek eleget. Becsapott benneteket a jó látszatával.

 

Testvérem és testvéreim jó lesz megfontolni mindezeket. Mint már annyiszor mondottam titeket bűnre nem tud felhasználni, mert felismernétek, hanem a jó látszatával vezet benneteket félre és már le is léptetek a keskeny és szűk útról. Észrevétlenül követitek a gonosz fondorlatát. Miért? Mert elvesztettétek azt a fonalat, hol Isten szent Lelke ajándékait küldi felétek. Ilyen a gonosz a hazugság atyja. A jó látszatával szedi sok-sok áldozatát. Vannak köztetek kik többet is megtesznek az anyagi dolgokért. Szívlelje meg az, ki neki szól!

 

Testvérem! Légy összeszedett, te tudod, hogy első a lélek, utána a test. Első az ima, ezt te is tudod és ehhez is igazítod életedet. Köszönöm, hogy a tanítások, az elvetett mag, nem a bozótba, nem is az útszélre esett hanem meleg emberi szívedbe vetett gyökeret. De ne feledd, hogy teljes legyen az aratás hited magját érlelni kell. Isten és emberszeretettel, összeszedettséggel. Szabj határt gondolataidnak, fékezd indulataidat. Ne ítélj és nem ítéltetsz. Nehéz az út mit még meg kell tenned. A gonosz reád irányítja a figyelmét. Kimondhatatlanul gyűlöl. A küzdelem nem külső, hanem belső. Külső segítség nincs. Csak lelkedben keresd Uradat Istenedet, mert veled van, melletted van, benne élsz. Melléd rendelt az én Uram és Istenem, hogy őrizzelek és védjelek, nem is tudod, hogy hányszor őriztem meg lelkedet. Hányszor őriztem meg testi épségedet. Oly régtől fogva fejezem be így írásaidat; én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted és veled. Három ízben találkoztál velem. Először a plébánia templomotokban, másodszor Lurdban, harmadszor szobádban, jelezve azt, hogy ha nem látsz is melletted vagyok őrangyaloddal együtt. Hányszor üzente az én Uram és Istenem a mi Urunk Jézus Krisztus; „Ne félj, a te gondod az enyém is. Minden úgy fog történni, hogy abból neked lelked üdve származzon.” Erre ígéretet kaptál. Használd fel azt a sok sok kegyelmet kamatoztasd talentumaidat, Isten nagyobb dicsőségére, embertársaid javára, a magad üdvére. Most is azt üzeni Urad és Istened, megváltó Üdvözítőd; „Ki kitart mindvégig, az üdvözül, és én az élet koszorúját adom.” Amen.

 

Testvérem és testvéreim! Üdvösségetek a ti kezetekben van. Mert a kegyelem záporozik reátok, rajtatok múlik, hogy rangsoroljátok az értékeket, hogy a maradandót helyezitek a mulandó elé, vagy pedig fordítva. A kegyelem megtartása nagy áldozatot követel. Vigyázzatok, hogy az az utolsó óra, hogyan talál benneteket. Készen legyetek! Többet mondok, Készenlétben legyetek!

 

Imádkozzatok, tegyetek jót ahol csak lehet! Engeszteljetek a bűnösök megtéréséért. Zárkózzatok fel a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, a Szűzanya zászlaja alá és megmentitek országotokat, hazátokat, megmentitek a lelkeket, Ámen.

 

Most búcsúzom, áldjon meg benneteket szerető mennyei Atyátok, vezessen el az örök életre megváltó Üdvözítőtök, Isten szent Lelke pedig irányítson és vezessen benneteket Isten országába. A szeplőtelen Szűzanya Mária rejtsen el benneteket a gonosz elől. Szent Mihály főangyal védelmezzen harcaitokban, Isten minden szentjei és angyalai imádkozzanak értetek. Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Ármin.

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: