1998. január archívum

1998. január 14.

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelme által. Ámen. Annin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem és testvéreim a mennyei örök Atya, az Atya egyszülöttje; Jézus Krisztus, az örök Ige – a megváltó Istenetek Jézus Krisztus – és Isten szent Lelke, kit az Atya a Fiú nevében küldött közétek, hogy bölcsek legyetek, hogy reá találjatok az igaz útra, min Uratok a kereszthordozó nyomdokain haladva hazaérjetek abba az országba, amit a Fiú; Jézus Krisztus készített nektek. “Hol én vagyok, ott legyetek ti is.” Ezen elmélkedve készítsétek szíveteket, lelketeket nap mint nap erre a nagy találkozásra. Fogadjátok gyenneki szeretettel az alábbiakat az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Imádkozzunk testvérem és testvéreim. Mert Atyátok úgy szeretett benneteket, hogy egyszülött Fiát adta értetek és mindazokért kik befogadták Megváltó Istenetek tanítását és tettre is váltották azokat.

Mi szívünk minden szeretetével imádunk mennyei Atyánk, leborulunk szent színed előtt, hogy megköszönjük Neked – Örök Atyám – hogy ennyire szereted kicsi gyennekeidet, ha meg is hajlott a hátuk, ha fehérré vált is a hajuk, ha a röpke földi élet küzdelmei megpróbáltatásai által arcuk vonásai barázdává is mélyült, de mindezek ellenére a te kicsi gyennekeid tudtak maradni.

Édes Atyám! Reád mertek hagyatkozni gyenneki szeretettel az örök Atyára és Jézus Krisztusra, megváltó Üdvözítőjükre. Mert kinyílt lelkük a kegyelem felé és a tanítást mit Szent Fiad hozott a földre, az a mag mit elhintett nem kőszívre hullott, hanem tennő, meleg szívekbe vert gyökeret. Mert gondolataitokból szép szavak lettek, a szavakból cselekedetek, amik meghozták lelki gyümölcseit az Örök élet javára. Ámen.

Ezért leborulva imádjuk atyai jóságos, irgalmas és megbocsátó szeretetedet Abba, menyei édes Atyánk! a dicső szentháromságban úgy mint Atya, a Fiú; Jézus Krisztus és Isten szent Lelke; a Szentlélek Úristen kegyelme által. Ámen.

 

Testvéreim! Kiket az isten-gyennekség szeretete eggyé kovácsolt, kik imáikkal állandó jelleggel feléd kiáltanak, kik ebben a sátáni világban (mi a földet uralja) bátran vállalják az isten-gyennekség kínjait és megpróbáltatásait akaratuk által és Isten kegyelme megerősíti őket. És így tudnak Krisztuséivá válni, mert Krisztus él szívükben és a krisztusi szeretet kiárad az egész lényükből embertársaik felé. És így értik meg azt amire oly régen kéri Uram és Istenem általam hogy a lelkeket menteni kell. Váljatok a lelkek megmentésében Krisztusokká! Hisz testvérem Krisztusotok is azért szállt le a mennyei dicsőségből mint egy közületek, hogy láthatóan, tapinthatóan, akaratotokra hatva (ezért tett oly sok csodát, hogy lássatok és halljatok) hogy felpattanjon az a sötét páncél mi lelketeket körülzárja, hogy a kegyelem utat találjon emberi szívetekhez. Mert mint már előzőkben mondottam Uratok a szívek Királya.

Hogy is mondotta Uratok? – “A száj a szív bőségéből beszél” az igazaknál. (Ezek pedig nem a hazugok és a gonoszok, nem a képmutatók és a hamisak. Van erre egy szólás-mondásotok: Ami szívemen a számon! Ilyenek legyenek imáitok és cselekedeteitek. Nehogy reátok is vonatkozzon a próféta szava:”Ez a nemzedék, csak ajkával tisztel engem, szíve pedig távol áll tőlem.”

 

Ti pedig testvéreim, ne ilyenek legyetek! Ne féljetek megvallani hiteteket bárki előtt és bármi áron. Sugározzátok a krisztusi szeretetet, bárhol és bármikor. Ne féljetek, ne legyetek gyávák! Mit mondott Uratok Istenetek: “Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom Atyám előtt, aki a mennyekben van.” Mert az előzőkben már volt rá példa, az előző ötven évben. Kik a sátánnak adták a nevüket a pénzért, az arany csillogásáért, gyarapították hatalmukat, egyben a sátán táborát. Titokban pedig imádkoztak. Nagyon ügyelve rá, hogy ezt meg ne lássa valaki. Utána pedig mikor más szelek kezdtek fújni, kérkedetek hitükkel. A templomokban mindig olyan helyre álltak, hogy minél többen lássák őket. Ezt ti is jól megfigyelhetitek, hogy ismét fordult a szélirány, ezek az emberformák úgy viselkednek mintha ott sem lettek volna.

 

Testvérem és testvéreim! Nyissátok ki jól a szemeteket. Ezt ti is észrevehetitek és észre is veszitek. Azt is mondottam már az előzőkben, hogy a mennyek országának ajtaja mindenki előtt nyitva áll. Nem az a legfontosabb, hogy ki mikor lépett a krisztusi útra, hanem aki erre az útra lépett az járja ezt az utat mindhalálig. Mert a hiten, akaraton, reményen és a szereteten át ebben kitartani mindvégig és üdvösségetek Krisztusban és Krisztus által van mindörökké. Ámen.

 

Testvéreim! Oly sokszor hívtam fel figyelmeteket, olvassátok az újszövetségi Szent­írást. A Lélek reá vezet benneteket annak belső tartalmára, világosságot gyújt szívetekben. Már erre is felhívtam figyelmeteket. Nem csak a szóra, hanem a cselekményre is nagyon figyeljetek. “Példát adtam nektek:” – mondotta az Úr, ez pedig a cselekedetet jelenti. Tudott volt előtte még mielőtt leszállt volna földre, hogy mi az ő feladata az eltévedt ember üdvössége. Megszenvedni a rettenetes bűnökért, hogy ami az embemek lehetetlen, az az Istennek lehets__es legyen. Erre utalt mikor tanítványai megkérdezték: “Mester, ki üdvözül?” Erre O azt felelte: “Embemek lehetetlen, de Istennek minden lehetséges.” (Ezt már több ízben hangsúlyoztam, lelketek ébren­tartására, a mai világ feladatául megjelölve; a lelkek megmentése.) Mert Krisztus is ezt tette. Lelkeket mentett. De a teljességében üdvösséget szerzett. És ezt minden Isten hívő ember tudja, milyen áron. Nektek is ez a feladatotok: a lélekmentés. Csak Istennek szolgálva kiszakadni az evilág vonzásaitól. Engesztelni, engesztelni, engesz­telni. Mert mit mondott az Úr prófétája által? “Ha nem figyelmezteted testvéred, akkor testvéred lelkét tőled kérem számon. “

 

Testvérem és testvéreim! Kérve kérlek benneteket, szívleljétek meg mindezeket, ami annyit jelent, zárjátok szívetekbe. Mert mit is mondottam, a száj a szív bőségéből beszél. Nem lehet két Úrnak szolgálni. Ez az első tehát a test örömeit keresve a léleknek élni. De ne féljetek mondotta az Úr: “Én veletek vagyok nem hagylak árván titeket.” Ámen.

 

Most búcsúzom testvérem és testvéreim! Áldjon meg benneteket mennyei szerető Atyátok, az ő szent Fia; Jézus Krisztus, ki erősít és veletek van és megtart magának, Isten szent Lelke a Szentlélek Úristen kegyelme által megtart és megerősít és ajándékait szétosztja köztetek. A szeplőtelen szent Szűz, Isten anyja Mária oltalmazzon benneteket kicsi kitartó báránykái a jó Pásztornak. Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket a gonosszal szemben. Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek. Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Armin.

 

1998. január 26.

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott vagy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ánnin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvéreim az örök Atya, a szentháromságú egy igaz Isten, az Ö egyszü­löttje az Örök Ige, az egyedül üdvözítő, megváltó Istenetek; Jézus Krisztus és Isten szent Lelke, ki rávezet benneteket az igazságra és építi lelketekben az Isten templomát, ki hét ajándékait szétosztja köztetek akarata és tetszése szerint, a dicső szentháromságú egy igaz Isten kegyelme által Ámen.

 

Imádkozzunk testvérem és testvéreim Krisztusban. Áldás és dicsőség Neked szerető mennyei Atyánk! Legyen áldott a te szent neved most és mindörökké, Ámen. Legyen áldott Jézus Krisztus, az Atya édes gyermeke az elsőszülött, a bűnök megváltója, az egyedül üdvözítő, a kereszthordozó, a bűnbánat szentségének szerzője. Ki a mennyek országának ajtaját szélesre tárta a bűnbánó ember előtt, mert ő letette a váltság díját bűneinkért, hogy mindaz, ki szereti Istenét és parancsait megtartva és tettre váltja, és ki teret enged szívében a kegyelmek hordozójának, hogy lelkében Isten templomában Isten szent Lelke szállást találjon, hogy ott építse lelketek üdvösségét, hogy bármikor hív benneteket Uratok Istenetek soha ne érkezzen váratlanul, hanem mindig útra készen találjon benneteket. Legyen áldott a szentháromságú egy igaz Isten, mindig és mindenkor és mindörökké. Ámen.

 

Testvérem, és testvéreim! Ezért kérlek benneteket oly régóta; legyetek készen létben, útra készen. Senki sem mondhatja, nekem még van időm reá érek, mert mit is mondott Uratok; “Nem tudott sem az óra, sem a perc, hogy Uratok mikor érkezik.” Boldogok lesztek testvéreim ha Uratok érkezése az ő szolgálatában talál benneteket. Már annyiszor figyelmeztettelek benneteket arra, hogy olvassátok az Újszövetségi Szentírást. Mert azok Krisztus szavai, ti pedig (de nem mindnyájan) olvassátok ami a kezetek ügyébe kerül. Úgyszintén elhiszitek amit az úgynevezett biblia magyarázóknak nevezett tévtanítók mondanak és magyaráznak. De viszont vannak köztetek Krisztus felkent papjai, kik köré tömörüljetek, kik tűzön, vízen át követik pásztorokat, ezekre hallgassatok. Arra figyeljetek kikben a szeretet él, szeretik a reájuk bízott kis bárányaikat, kikhez ügyes bajos dolgaitokban, mi lelketeket bán_a odafordulhattok, hogy ne kelljen Uratoknak azt mondani: “Szánom a tömeget, mert olyanok mint a pásztor nélküli nyáj.” Ezért mondottam testvéreim tömörüljetek pásztoraitok köré. Keressétek a jó pásztort, mert ő is keresi a nyájat. Megismeritek, felismerhetők, mert szeretet él szívükben és a szeretet kiárad egész lényükből. Ezek azok a pásztorok, Krisztus felkentjei, pásztorai a nyájnak. Krisztus egyházának tartópillérei. Nemcsak meghívottak, hanem választottak is. Testvéreim, Krisztus egyházát védjétek, soha el ne szakadjatok tőle. Ne a rossz példára figyeljetek, hanem keressétek a jót. Imádkozzatok a rossz példa mutatókért, mert nagyon szegény a lelkük. De imádkozzatok azokért is, ki elnyomva, megharcolva harcuk at nagybetűvel írt PAPJAI az egyháznak, Krisztus egyházának. (Itt nem rangsoroltam a külső világ szerint) Hogy is mondotta Uratok: “Jaj nektek farizeusok, jaj nektek vak vezetők!” Ezért van létjogosultsága a szektáknak, mert jó példa nélkül marad az egyház, Krisztus egyháza. (sok helyen).

 

Testvérem és testvéreim, kik Krisztuséi vagytok. Zárkózzatok fel Krisztus mögé és Krisztus vezet benneteket. A jó Pásztor tanítására figyeljetek szívetekben pedig az Ö hangjára… Szívetek ha a Szentlélek temploma, ott meghalljátok az ő szavát. Nagyon ügyeljetek lelketek kegyelmi állapotára, mert a kegyelmet megkapni könnyebb, mint megtartani és visszaszerezni. Gondolataitok legyenek tiszták, ezáltal szavaitok, utána pedig cselekedeteitek. Igy hoznak bő termést a lelketekbe vetett magok. Ezt újra és újra hangsúlyozom és ismételten felhívom figyelmeteket, hogy mindig és mindig a szemetek előtt lebegjen, hogy két Úrnak nem szolgálhattok. Mert képmutatók lesztek Isten szemében. Pedig testvéreim ti is megbotlotok, ki többször, ki kevésbé a botlás kövében. Ezt is már sokszor mondottam, soha ne legyetek megelégedve magatokkal. Minden szavatokat.cselekedeteiteket tegyétek nagyító alá. Kívülálló szemével nézzetek magatokba mintha ezt nem is ti gondoltátok volna, nem is a ti szavaitok és cselekedetei lettek volna. Nagyon vigyázzatok, nehogy becsapjátok magatokat!!!

 

Mindezt azért mondottam, hogy nehogy a gonosz az ő fondorlatával megtévesszen benneteket, nehogy elhiggyétek, hogy többek vagytok, mint más, mert már tettetek annyi jót, hogy le lehet egy kicsit állni. Testvéreim, csak ezt ne tegyétek! Nincs megállás, mert a krisztusi szeretet űz, hajt benneteket a lelkek megmentéséért, egymásért, mert mindnyájan testvérek vagytok Krisztusban. Mert a lelkeket menteni kell és kell! Mert a lelkek nagy veszélyben vannak, hogy ezt érzékeltessem, halálos veszedelemben úgy testileg mint lelkileg, de főképp lelkileg.

 

Ezért ostromoljátok az eget, imáitokkal tegyetek jót ahol csak lehet, a a lelkek megmentéséről van szó, ne legyetek fáradtak és egykedvűek. Ne legyetek kicsinyhitűek. Ti csak hig_etek, szeressetek és akarjatok! A hozzávaló erő onnan fentről megadatik nektek. Es semmitől sem féljetek, mert a bátraké és a mindvégig kitartóké a mennyek országa. Ámen.

 

Testvéreim, nektek is azt üzeni a megváltó Uratok Istenetek; Jézus Krisztus, ki meghalt értetek a kereszt fáján, hogy üdvösségetek legyen őbenne és őáltala. “Mint bárányokat küldelek benneteket a farkasok közé. Mint apostolaimnak mondottam nektek is mondom: Amint az én utam is tövisekkel teli volt a földön, a tiétek is az lesz, mert utánam csak az én utamon lehet haladni a nehéz és a tövises úton, mert ez az enyém a világból, mert enyéim vagytok, a tiétek is ez lesz. De ne féljetek, a szükséges erőt megadom nektek. Nem hagylak árván titeket és meg tudjátok mindenek ellenére, hogy az én igám édes, és az én terhem könnyű; és érezni engedem szeretetem végtelenségét. És elviszlek benneteket Atyámhoz, és bemutatlak benneteket mint enyéimet és Atyátok letöröl szemetekről minden könnyet, örömöm pedig teljes lesz bennetek. Ámen.

 

Most búcsúzom testvérem és testvéreim. Áldjon meg benneteket az örök Atya, ki várja kicsi gyermekeit az ő szent Fia, a megváltó Jézus Krisztus, ki megnyitotta a mennyek országát a bűnbánó lélek előtt és Isten szent lelke a Szentlélek Úristen, ki őrködik lelketek felett. A szeplőtelenül fogantatott szent Szűz a ti mennyei édes anyátok, közbenjárótok Urunknál, Istenünknél. Szent Mihály főangyal ki védelmez benneteket a gonosz ellen. Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek. Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Armin.

 

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: