1997. augusztus archívum

1997. augusztus 26.

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk; Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

Köszöntelek testvérem és testvéreim az Úrban, az Atya, ki mennyei édes Atyátok, mert úgy szeretetett Istenetek, a dicső szentháromságú egy igaz, ki az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette és feláldozta értetek az ő egyszülött fiát és a fiú az Örök Ige beteljesítette rettenetes áldozatát és egyben lehetővé tette részetekre az üdvösséget és kitárta előttetek a mennyek országának ajtaját, hogy aki benne hisz és parancsait megtartja, annak élete legyen mindörökké. Mert mint mondotta Jézus Krisztus; “Azt akarom, hol én vagyok ott legyetek ti is.” És Isten Szent Lelke irányít, vezet és bevilágítja azt a tövisekkel teli utat, min járnotok kell, hogy ne sötétben járjatok, mint a kárhozat fiai, mert féltek a világosságtól, mert szívük és tetteik sötétek voltak. Ti pedig testvéreim járjátok a világosság útját, mert tetteitek és szívetek is a krisztusi utat járja.

Köszöntelek benneteket testvéreim a dicső szentháromságú szent egy igaz Isten nevével, úgy mint az Atya, Jézus Krisztus és Isten Szent Lelkének végtelen kegyelme által. Ámen.

 

Testvérem és testvéreim, imádkozzunk! A lélek erejével zengjünk hozsannát, zengjünk tedeumot e szavakkal: Téged Isten dicsérünk, Téged Urunknak ismerünk, Téged örök Atya Isten áld az egész földön minden. Téged dicsér egek Ura, apostolok boldog kara. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy Te mindörökre. Mentésünkre közénk szálltál a csodálatos Oltáriszentségben, mint eleven hús és vér köztünk maradtál, hogy lelkünk tápláléka legyél és áldjuk veled vigasztaló Szent Lelekedet. Mert minden dicséret és tisztelet Tiéd mindenható Atya Isten. Mert szereteted nem ismert határt, mert meghallod feléd kiáltásunkat szent fiad által, ki megváltója bűneinknek. Ki botladozó lábunkat, sőt eséseinkből is talpra állítasz kimondhatatlan irgalmad által, mit szent keresztedről nyújtottál felénk: a bűnbánat szentségével. Hogy újra tiszták lehessünk és hófehér legyen lelkünk köntöse. Hogy lelkünkben a bánat teljes és előtted értékes legyen Isten szent Lelke: a Szentlélek Úristen ki a bánatra indítja szívünket. Ezért áldunk és imádunk egy igaz Istenünk a dicső Szent­háromságban, hogy ennyire szeretsz minket érdemtelen kicsi gyennekeidet, hisz ezt szavakkal kifejezni nem tudjuk csak szívünk viszont szeretete – mi feléd száll ­mondhat hozsannát neked Örök Atyám. Ámen.

 

Testvérem és testvéreim! Kicsi a nyáj, de lelkesedve kiált Ura és Istene felé és felszáll Atyánk trónodig és sok sok kegyelmet eszközöl ki a botladozó a tévelygő, az Istent kereső ember részére. Ti is engeszteljetek! Mint már annyiszor figyelmeztettelek és óvtalak benneteket, nehogy beleragadjatok az anyagi világba! Ne a pénzeteket számolgassátok és törjétek testeteket lelketeket, hogy még több legyen. Mert mondom, ez mind haszontalan törekvés, elsorvasztja lelketeket. Előtérbe kerül, értékrendetek felborul, észre sem veszitek mert arcotokon – melyet Isten képére és hasonlatosságára teremtett – a sátán vonásai sejlenek fel.

Hányszor, de hányszor felhívtam figyelmeteket több ízben és többféleképpen. Nem lehet két úrnak szolgálni / a testnek és a léleknek! oly sokszor felhívtam figyelmeteket. Ne a mulandónak éljetek, hanem a maradandónak!

 

Testvérem és testvéreim! Vonuljatok vissza és szálljatok le szívetek mélyéig és vizsgáljátok meg lelketeket a Szentlélek fényében. És felismeritek mennyivel többet tettetek a mulandóért, mint a maradandóért. Hányszor helyeztétek a mulandót a maradandó elé. Pedig hányszor, de hányszor hívtam fel figyelmeteket a Szentírás szavára; mi Jézus Krisztus szava: “Keressétek előbb Isten országát, a többi pedig , hozzáadatik nektek. “

 

Testvérem és testvéreim! Szálljatok magatokba, elmélkedjetek a fentieken. Nagyon, de nagyon vegyétek fontolóra, mert a figyelmezetések soha sem a másikra vonatkoznak, hanem mindig nekem: egy személyben. Mert mondom nektek testvéreim: minden bűn, mi elvon Istentől. Ez nem azt jelenti, hogy ne dolgozz, amit a földön el kell végezned, azt meg kell tenned. Mint már az előzőkben mondottam a testet munkára, a lelket imára kell fogni. Munka közben is lehet imádkozni, fohászkodni. Ne az kösse le a figyelmeteket hogy a munkátoknak mennyi az anyagi haszna, mert a nagy pénzszámolás az olyan, még több, még több! Ezek a dolgok nagyon el tudják vonni figyelmeteket, mert ma elmarad egy ima, holnap még egy és ez így megy szép sorjában, szinte észrevétlenül a széles utat tapodja lábatok. Itt még nem a csalókról, a gyilkosokról, az Isten káromlókról beszéltem, nem is a tolvajokról, hanem akik becsületesen dolgoznak, de nem Isten az első, hanem Isten elé helyezik a mulandót és így a maradandó értékek elvesznek. Ezek az emberek szokták azt mondani /nekem nincs bűnöm, nem loptam, nem gyilkoltam, nem csaltam én mindig csak dolgoztam.! ­Hát így állunk testvéreim!

 

Oly sokszor figyelmeztetlek benneteket a sátán csalfaságára. Ezeket az embereket nagy bűnre nem tudja ösztönözni, mert felismernék. Arra pedig nagyon ügyel. Csak annyit tesz, az anyagi dolgokat Isten elé helyezi.

 

Testvéreim ezt azért rész1eteztem, hogy fokozottabban felhívjam figyelmeteket arra, hogy mindig és mindenkor részetekre első legyen: Isten, az egy igaz, minden csak utána jöhet. Imádkozzál és dolgozzál! A soITendet soha el nem feledjétek!!! Mert életetek egy vándorút itt a földön, kinek ennyi, kinek annyi. De testvérkéim ezt jól végezzétek! Imádkozzatok, engeszteljetek, sáfárkodjatok talentumaitokkal. Legyetek bizalommal Uratok, Istenetek iránt, mint a gyermek. Szüntelenül kérjétek Isten szent Lelkének ajándékait és megadja nektek és kitárul előtettek a mennyek országának ajtaja és örömötök teljes lesz.

 

Most búcsúzom és azt mondom; áldjon meg benneteket az örök Atya, ki saját képére és hasonlóságára teremett benneteket, az ő Szent Fia, az Örök Ige, az üdvös­ségszerző, Isten szent Lelke, a Szentlélek Úristen; kinek kegyelmi ereje megszenteli lelketeket. A szeplőtelenül fogantatott szent Szűz; Isten anyja Mária védelmezzen, oltalmazzon testvérkéim és vezessen el szent Fiához. Szent Mihály főangyal védelmébe ajánllak benneteket. Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek, Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek, Ármin.

 

 

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: