1997. április archívum

1997. április 21.

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen.

Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem, az örök Atya, ki mennyei édes Atyátok, az ő szent fia, Jézus Krisztus; ki bűneitek megváltója, az egyedüli üdvözítő, ki az Atyához viszi az ő bűn­bánó gyermekeit, és Isten szent Lelke a Szentlélek Úristen közreműködése által, a szentháromságú egy igaz Isten szent kegyelméből. Ámen.

 

Imádkozzunk testvérem és testvéreim! Kik járjátok a tövisekkel telerakott utat, kik a jó Pásztort követitek és hallgattok szavára, amint mondotta Uratok, üdvözítő Istenetek; Jézus Krisztus. “Én vagyok a jó pásztor, ki életét adja juhaiért. Juhaim ismernek engem és hallgatnak szavamra.

Áldott légy mennyei Atyám, dicsőítessék meg a te szent neved, most és mindörökké, imádtassék és felmagasztaltassék a dicső szentháromság, úgy mint Atya, Fiú; Jézus Krisztus a világ megváltója és üdvözítő Istene, és Isten Szentlelke; a Szentlélek Úristen, ki kegyelmeit szétosztja köztetek tetszése és akarata szerint.

Áldassék és dicsőítessék és felmagasztaltassék a szentháromságú egy igaz Isten, most és mindörökké. Ámen.

 

Testvéreim! Imádkozzatok és engeszteljétek a mélyen megbántott Istent mindazokért a rettenetes bűnökért, mit az emberiség nap mint nap tetéz, és fokozza a rettenetes bűnö­ket. Mint már az előzőekben is mondottam, mint ahogyan az ima a kegyelem csator­náit nyito gat ja és ezáltal ragadtatnak ki a lelkek a sátán markából. Mert a kegyelem kopogtat a lelkek ajtaján és az ima által nyílnak meg. Mint már annyiszor felhívtam figyelmeteket az ima óriási erejére, most is újra és újra reá irányítom figyelmeteket ennek a fontosságára. Mert az állhatatos ima az egeket ostromolja a kegyelemért.

Mert Uratok mint földre szállott Isten láthatóan, mint ember vérzett el kimondhatatlan kínok között értetek a keresztfán, hogy lássátok, mennyire szeret az Isten. De ezzel Uratok, Istenetek felhívta figyelmeteket; nagy alázatában “ember-fiának” nevezve magát, hogy ti is mint emberek, küzdjetek a rettenetes bűnök ellen. Nem karddal és fegyverrel, hanem imával, engeszteléssel. Ne feledjétek. Iszonyatos a bűn ereje. De a kegyelem az ima által sokszorta felülmúlja azt. Mit mondott Uratok, Istenetek Péter­nek; “Te Péter vagy, erre a kősziklára építem Anyaszentegyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. ” Ebben van reményetek. Legyetek tele bizalommal. Mit mon­dott Uratok, Jézus Krisztus? – Ki legyőzte a halált és győzelmet aratott a gonosz felett. “Kérjetek és adatik, kopogtassatok és nyittatik.

Ti pedig ostromol játok az eget imáitok által. Engesztelj etek ! Engeszteljetek! Engeszteljetek! Kérjétek a bűnösök megtérését. És egyben a gonosz bukását. És Isten a ti egy igaz Istenetek a dicső Szentháromságban megtisztítja a földet a salaktól, és kivá­lasztja a konkolyt a tiszta búza közül, és tűzre vettetik.

 

Mint ahogyan az előzőkben ráirányítottam figyelmeteket az ima felül nem múlható erejére Isten kegyelme által, most reá térek a bűn iszonyatára. A bűnnek is megvan a negatív ereje, mi a sátáni hatalom erejét növeli és táplálja. Tehát a sátán erejét a bűn növeli. Ezért ölt oly hatalmas méreteket hatalma. Ezért már oly elbizakodott és színre­lépett, követői a sátánisták. Itt már megmutatja egész valóját. Másokat a jó látszatával tereli a tévútra /holtvágányraJ. Szedi áldozatait, ahol csak lehet. De mint már előzők­ben is mondottam, hatalma a lelkek felett véges. Ezt tudja, mert okos és intelligens és ravasz. Ismeri az Atya hatalmát. Hisz megtapasztalta mikor Isten ellen lázadt, mint Lucifer a fény angyala, és letaszíttatott. Hatalma negatív oldalra fordult. Hisz ezt ti is tudjátok. A ti világotokban semmi sem egyoldalú. Mindennek két oldala van. A jónak a rossz, a szeretetnek a gyűlölet, a szépnek a csúnya, – és ezt lehetne folytatni – és az imának pedig az istenkáromlás, a bűn.

 

Testvéreim, ti pedig ne féljetek! – kik Krisztust ajó Pásztort követitek. Mert az ő kezé­ből senki el nem ragadhat benneteket. Reményetek Krisztusban van. Legyetek olyanok, mint a bárány. Haladjatok a Jópásztor után, mert előttetek megy, veletek van. Ismer benneteket és ti is ismeritek őt. Mert ő az “Út, az igazság és az élet.” – hiszen mondotta; őt kövessétek! Ne a magatok feje után menjetek, mert eltévedtek. Vértez­zétek fel magatokat (halhatatlan lelketeket) imával, engeszteléssel, bűnbánattal. Járuljatok és tápláljátok lelketeket Krisztus testével és vérével: a csodálatos Oltáriszentséggel. Mert az valóban Krisztus teste és vére. Hol szent szívét adja eledelül lelketek táplálására és így Krisztus szíve egyesül szívetekkel! – Hát akkor mitől féltek bárányai a jó Pásztornak?

 

Testvérem és testvéreim! Munkálkodjatok Isten szőlőjében. Imádkozzatok, engesztelje­tek, építsétek Isten templomát szívetekben, Isten országát testvéreitek között. Ajánljá­tok fel nap mint nap halhatatlan lelketeket Isten szolgálatára. A szeplőtelen szent Szűz, Isten anyja, Mária szeplőtelen szent szívének győzelméért a gonosz felett. De ne csak magatokat, hanem ezt az egész bűnös emberiséget, hogy a kegyelem munkálkodjon az emberek lelkében. Hogy mikor eljön a király, a Krisztus király hatalommal és dicső­séggel, ítélni eleveneket és holtakat, hogy a tévelygők is hazataláljanak az akolba, hol a

jó Pásztor számontartja őket és ítéletét irgalmas szeretetén keresztül méri nektek. És

azt mondja a jobbján levőknek; “Éheztem és ennem adtatok, beteg voltam és ápoltatok, rab voltam és meglátogattatok, mert amit a legkisebbnek tettetek testvéreim közül, azt nekem tettétek. ” Ámen.

Testvérem és testvéreim, fontoljátok meg a fentieket. Mert közelednek a nehéz idők. Azért figyelmeztetlek benneteket oly sokszor, hogy ezek a napok készenlétben talál­

janak benneteket. Mentsétek a lelkeket!

Lelkeket kérjetek, esdjétek le a megtérés kegyelmét, a tisztánlátás kegyelmét, a böl­csesség kegyelmét necsak magatok részére, hanem az elvakult bűnösök részére, hogy tisztán lássanak és bölcsek legyenek és megmenekülnek a gonosz karmai közül. Ámen.

 

Most búcsúzom és azt mondom. Áldjon meg testvérem és testvéreim, kik imád­koztok és engeszteltek az örök Atya, az ő szent Fia; Jézus Krisztus, Isten szent Lelke, a Szentlélek Úristen; a szentháromságú egy igaz Isten áldása legyen rajtatok és szent kegyelme őrizzen benneteket bárány testvérkéim. A szeplőtelenül fogantatott szent szűz, Isten anyja Mária oltalmazzon benneteket a nehéz úton. Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket. Isten angyalai és szentjei imádkozzanak értetek. Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Armin.

 

 

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: