1996. október archívum

1996. október 23.

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem a mennyei örök Atya, az örök Íge: Jézus Krisztus és Isten szent Lelkének kiáradása által a dicső szentháromságú egy igaz Isten szent kegyelméből. Ámen.

Imádkozzunk testvérem és testvéreim! Ti, akik járjátok a tövises utat, kiket nem csábít a mulandó, kik a maradandónak szentelitek életüket, kiknek lelkén és akaratán nem vett erőt sem a pénz ördöge, sem a test ördöge, sem a hatalom ördöge, kik legyőzik a test bűnös hajlamait és volt bátorságuk reá mertek lépni a szűk és tövisekkel teli útra és igy

 

Krisztuséi lettek. Senkitől sem kérik számon, hogy eddig hol voltál, csak, csakis az a fontos ebben kitartani mindvégig!

Örök Atyám! Te egy igaz Istenem, ezekért esdek és könyörgök Hozzád! Tartsd meg őket, védd meg őket a kísértésben, erőt adj a küzdelemben. Vedd őket körül kegyelmed szent erejével, hiszen mennyei Atyjuk vagy örök Atyám! Dicsőítsd meg általuk Szent Fiad kereszten ruggő kínhalálát. Emlékezz meg arról a sebein ruggő eleven áldozatról, aki a bűnösökért jött, hogy üdvösségük legyen mindörökre.

Lelkeket adj nekik, akiket kiragadjanak a sátán karmai közül, hogy a tékozló fiúk hazataláljanak az atyai házba, hisz üdvösségre teremtettél minden embert és minde­gyiket hazavárod és örömöd teljes lesz örök Atyám, Ámen.

 

Köszönöm, hogy meghallgattál, mert aki szent Fiad által feléd kiált, azt nem taszítod el magadtól. Áldott legyen a te szent neved, most és mindörökké. Ámen.

 

Testvérem és testvéreim! Le ne térjetek erről az útról. Haladjatok Uratok Istenetek, Jézus Krisztus nyomdokain bátran, töretlen hittel és erős akarattal, mert a jó Pász­tornak bárányai vagytok, nem pedig birkái. Hogy is imádkozzátok? “Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk! Mert az ószövetségi zsidók bárányt áldoztak fel az ószövetségben Istennek. Ez már jelképe volt az igazi elven áldozatnak, mit Uratok beteljesített és ez mikor történt? – akkor abban az órában, mikor a zsidó Húsvétra a bárányokat ölték. Krisztus volt az az igazi áldozat a bűnök bocsánatára, ki hófehérre mossa lelketeket szent vérével. Testvéreim, kinek van ekkora szeretete? ­Ki hal meg a bűnös emberért? – Csak Isten fiának, ki mindenkiért ontotta szentséges szent vérét, senkit, de senkit ki nem zárt a mennyek országából, de mint már annyiszor, de annyiszor mondottam, ezt nektek csak akarni kell! Mert mennyei örök Atyátok üdvösségeteket akaratotok alá helyezte. Szabad akarata minden egyes embemek van, a kicsinek éppen úgy, mint a nagynak, az átlagembernek éppúgy, mint a bölcsnek, mert Isten egyenlőnek teremtett benneteket. Van, aki sok tálentumot kapott, attól sokat vár­nak, van aki kevés tálentumot , attól keveset várnak. Mit mondott Uratok, Istenetek: “Könnyebb a tevének átmenni a tú fokán, mint a gazdagnak a mennyek országába.

 

Ezért már annyiszor mondottam, de mondom most is, Maradjatok meg kicsinynek, nagyon kicsinynek bárány testvérkéim! Ne hallgassatok az okoskodókra, a magukat naggyá tevőkre, az Isten titkait keresőkre. Legyetek alázatosak, mert tudjátok, semmi sincs, amit nem Uratok, Istenetektől kaptatok. Legyetek szelídek és alázatos szívűek, mert mit mondott Uratok, Istenetek, megváltó Üdvözítőtök: “Tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű”. Ez lebegjen szemetek előtt és teljesítsétek be Isten akaratát és beléptek Isten dicsőségébe és koszorútokat senki el nem veheti tőletek. Ámen.

 

Testvéreim! Ne féljetek, de legyetek óvatosak. Mit mondott Uratok, megváltó Istenetek? “Gyöngyeiteket ne dobjátok a disznók elé, mert összetapossák és titeket is elveszejtenek. ” Mert a sátán fiai nagyon tudnak gyűlölni, ez az egyik oldala az emberi­ségnek.

A másik oldal pedig a szeretet jegyében a jó látszatával, mellékvágányra visz benne­teket. Ezek az emberek ugyanis a sátántól megcsalattak, mert ismeri hajlamaitokat jobban, mint ti magatok. Ezek az isteni titkok keresöi, az úgynevezett szeánszokon, az Istennel beszéigetök, a különleges titkok keresöi, a mindent tudni akarók. A Krisztus egyházától elszakadók, kik itt a földön osztogatják maguk közt és tudni vélik, hogy milyen magasan állnak Isten elött, pedig Isten országa a szelídek és alázatos szívűeké. Pedig ezek a sátántól becsapottak, mert azt láttat velük, amit ö akar, legyezgeti hiúságukat és azt hallanak, amit hallat velük.

 

Testvéreim, kerüljétek ezeket az embereket! – De sokat imádkozzatok érettük, esdjétek le részükre a tisztánlátás, a bölcsesség kegyelmét és nem utolsó sorban a szellemek megkülönböztetésének a kegyelmét. De még egyszer mondom, kerüljétek ezeket a helyeket. Bízzátok öket Isten Szentlelkének kegyelmi ajándékaira. De azt is mondom, sok a jóakaratú ember, ki keresi Istenét. Itt a ti feladatotok!!!

 

Ne engedjétek holtvágányra futni öket! Kérjétek Isten szent Lelkét, küldjön lelkeket, kit Krisztushoz visztek, hol szentséges szent vérével mossa a lelkeket hófehérre, hogy elvihessen benneteket az Atyához, mint övéit. Ha tudnátok, mennyire szomjúhozza lel­ketek üdvösségét? – Mikor Jézus Krisztus a keresztfán sebein függött és felkiáltott:

“Szomjúhozom!” Ezt mindenkinek kiáltja. Szomjúhozom a lelkedet, hogy üdvözítse­lek! De elöbb szent testét és szent vérét eledelül hagyta rátok, hogy lelketek tápláléka legyen. Isten szent Lelke, a Szentlélek Úristen köztetek munkálkodik, keres benneteket és szétszórja ajándékait, kinek, kinek akarata szerint.

 

Mikor Uratok, Istenetek a megváltó Jézus Krisztus azt mondotta: “Én elmegyek és el­küldöm a Szentlelket, aki az én nevemben jön és mindent tudtotokra ad és eszetekbe juttat. Ne szomorkodjatok, mert én elmegyek, mert különben nem jön el a vígasztaló Szentlélek Úristen.

 

Testvéreim! Lelkeket kértél, és Isten meghallgatta kérésedet. Ifjú testvérem, vigyázz lelked kincseire, őrízd, mert ez lelked drága gyöngye. Talentum, mit kamatoztatni kell a lelkek javára, Isten nagyobb dicsöségére. Nem könnyű út, amire léptél, olvasd az új­szövetségi Szentírást. De ne félj, egyedül ez az út vezet az életre, mely véget nem ér soha, hol a szeretet körülölel és megtudod, mennyire szeret az Isten.

 

Most búcsúzom, áldjon meg testvérem és testvéreim az örök mennyei Atyátok, az ö szent fia, Jézus Krisztus az egyedül üdvözítö, Isten szent Lelke, a Szentlélek Úristen, ki lelketekben munkálkodik és szíveteket betölti az ö szeretetével. A szeplötelen szent Szűz, Isten anyja Mária zárjon benneteket szeplötelen szent szívébe. Szent Mihály ark­angyal védelmezzen benneteket kicsi báránykáim! Isten minden angyalai és szentjei imádkozzon értetek. Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Ármin.

 

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: