1996. április archívum

1996.április 21.

 

ÉLETETEK NEM ÖNCÉLÚ

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ármin vagyok, ne félj!

Köszöntelek testvérem a mennyei örök Atya, az Atya egyszülöttje, az üdvösségszerző Jézus Krisztus és Isten szent Lelke a Szentlélek Úristen nevével, a dicső szenthárom­ságú egy igaz Isten kegyelméből. Ámen.

 

Imádkozzunk testvérem és testvéreim, kik itt a földön viszont szeretitek Uratokat, Isteneteket, a kereszthordozót, ki azt mondja nektek: “Jöjj kövess engem” és azt is mondotta és úgy mondja ma is, “Ki követni akar, az minden nap vegye fel keresztjét és úgy kövessen engem.” Hogy Uratokat, Isteneteket, megváltó Üdvözítőtöket követni tudjátok, ahhoz kérjétek szent kegyelmét, hisz körülölel benneteket szent kegyelme, de azt csak kérjétek nap mint nap, hogy ez a két akarat összefonódhasson és ez az össze­fonódás mindennél erősebb legyen. És ezt szét nem tépheti a gonosz fondorlata, mert erősebb minden ördögi erőnél. Mit mondott Uratok Istenetek: “Atyám kezéből senki el nem ragadhat benneteket!” Mert aki Krisztushoz köti magát, azt az Atya keze nem engedi el. Mondotta Uratok: “Aki szeret engem, azt szereti az én Atyám is.” Ezért áldjuk és imádjuk a háromszemélyű egy igaz Istent, alázatos szívvel. Köszönjétek meg végtelen szeretetét, jóságát, irgalmát, megbocsátó, felül nem múlható szeretetét. Hisz elküldte értetek szent Fiát, ki szent vérével festette be utatokat, hogy az ő nyomdokán haladva el ne tévedjetek, hogy hazataláljatok az atyai házba, hol Uratok, megváltó Üdvözítőtök bemutat benneteket – mint övéit – mert szenvedése által és kiömlött szent vére és kereszten ruggő kínjai árán felemel benneteket az istenfiúság méltóságára, mert gyermekei lettetek az egy igaz Istennek, hogy az elsőszülött Jézus Krisztus, másod­szülött testvérei lettetek. Vigyáz rátok, köztetek maradt az Oltáriszentség misztériu­mában, a Szentlélek Úristen pedig világosságot gyújt szívetekben, hogy azon a rövid vándorúton, mi a földi életetek, ne sötétben, hanem fényben járjatok. És hogy így imádkozhassatok; “Mi Atyánk. Ki a mennyekben vagy.” Ezt a végtelen kegyelmet teljességében felfogni sem tudjátok, hogy a mindenható örök Istent, mennyei Atyátok­nak szólíthatjátok. A legbensőségesebben, aminél a földön nincs bizalmasabb megszó­lítás, ami egyben fejezi ki az Atya iránti tiszteletet és imádatot és az igaz szeretetet, hogy viszont szeretitek teremtő Isteneteket, az örök Atyát. Ennek tudatában imádjuk, áldjuk és magasztaljuk és hálatelt szívvel forduljatok hozzá és szívetek minden szeretetével szeressétek gyermeki reáhagyatkozó, őszinte szeretettel, embertársaitokon keresztül. Így váltok hasonlóvá Uratokhoz, Jézus Krisztushoz, mert Uratok ezt tette csupán irántatok érzett szeretetből vérzett el a keresztfán, egyben bemutatva az Örök Atya szeretetét is, hogy lássátok, ennyire szeret az Isten.

 

Testvérem és testvéreim zárjátok szívetekbe a fentieket!

Kérjétek Isten Szent Lelkének kegyelmi erejét, hogy szívetekbe zárjátok és fel tudjátok fogni mindezt és életeteket ehhez alakítsátok. Értsétek meg már végre: ÉLETETEK NEM ÖNCÉLÚ. Mindnyájatoknak egy bizonyos feladata van a földön, mert bárhol vagytok a földön, mindegy, hogy kicsik vagytok, vagy nagyok, a feladat ennyi: Építeni Isten országát itt a földön. Ezért mondottam már annyiszor: Engeszteljetek, engeszteljetek, engeszteljetek!

 

Mentsétek a lelkeket bárhol vagytok. Ehhez nem kell pénz. Azt mondjátok, nincs idő. Annyi ideje mindnyájatoknak van, hogy felajánljátok minden napotokat, munkájával, nehézségeivel, és egy-egy fohászt küldeni Atyátokhoz, a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja Mária szeplőtelen szent Szívén keresztül a gonosz bukásáért. Ha ezt megteszed a mai nap már nem hiába telt el. Továbbá segítsetek a szegényeken, kik Isten szegényei. Teljesítsétek be a rátok bízott feladatot és Uratoknak öröme telik bennetek. Ámen.

 

Testvérem, testvérednek azt üzenem: Kit oly nagyon rászedett a gonosz a jó látsza­tával, de a gonosz ugyan beleesett a saját vennébe. De Isten kegyelme feloldotta esküje alól. Többé ne gondoljon rá. Mert más a test akarata és más a léleké. Neki ott a küldetése, ahol van és sehol másutt.

Továbbá testvérednek, ki úgy érzi, hogy döntés előtt áll, az üzenem: merüljön el az Újszövetségi Szentírásba. Olvassa figyelmesen, mit mondotta Ura és Istene; Jézus Krisztus “Ha engemet megvetettek, titeket is megvetnek. Meggyűlölnek benneteket az én nevemért, de jusson eszetekbe engem már elóbb gyűlöltek.” Ajánlja fel minden testi-lelki szenvedését. Vigye Krisztus keresztje alá és kincset gyűjt az örök élete számára. Minden, ami szerinte – úgy érzi – hogy rossz, szaladjon Urához és Istenéhez, hisz Ura is megölelte szent keresztjét, mert az Atya egyszülöttje. Nem nyugalmat, hanem keresztet ad az ő követőinek itt lent a földön, hogy majd azon a napon, mikor Ura szólítja, bemutathassa az Atyjának, mint az övét és az Atya örömmel várja, mert felismeri benne az ő szent Fiát, mert kereszttel érkezett. Ámen.

 

Testvérem és testvérkéim, kik keresztjeiteket hősiesen viszitek és erőtök megfeszítve járjátok a tövises utat, ne féljetek! Ismét mondom, ne féljetek! Bízzatok Uratokban, Istenetekben: Jézus Krisztusban töretlen hittel, reménységgel és szeretettel, mert hatalmas az Isten, hatalmas kardjának ereje. Megvédi az övéit minden időben és minden körülmények között, hogy tisztán hófehéren, menyegzői köntösben érjetek haza a királyi lakomára és Atyátok letöröl szemetekről minden könnyet. Ámen.

 

Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg benneteket az örök Atya, az ő szent Fia, Jézus Krisztus, ki előttetek kitaposta az utat az örök hazába vezető úton. Isten szent Lelke a Szentlélek Úristen, ki a fénybe vezet benneteket, a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja Mária oltalmazzon benneteket és rejtsen el benneteket szent palástja oltalma alá. Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket. Istennek minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek. Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értettek és veletek. Ámen. Ármin.

 

 

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: