1996. március archívum

1996. március 1.

 

VÁLJATOK KRISZTUSOKKÁ ITT A FÖLDÖN, A LELKEK MEGMENTÉSÉÉRT

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk és Istenünk szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem, az Atya – ki atyja mindenkinek, mert szent akarata által lett, ami lett égen és a földön, az ő szent Fia, az Atya egyszülöttje; Jézus Krisztus, a világ megváltója, ki által van üdvösségetek, Isten szent Lelke, a Szentlélek Úristen közreműködése által, a dicső szentháromság szent kegyelméből. Ámen.

Imádkozzunk testvérem! Áldás és dicsőség az örökké és mindörökké élőnek, a három személyű egy igaz Istennek. Minden hatalom és dicsőség tied mennyei, Örök Atyám, úgymint az Atya, a Fiú és a Szentlélek Úristen. Imádtassék és felmagasztaltassék mindig és mindörökké. Ámen.

Köszönjük mindazt a jót mivel elárasztottad a világot. Hálát adunk neked szent Fiadért, hogy elküldted az esendő, a botladozó emberért, nem hagyod elveszni a tieidet, kik akaratuk által neked szentelik életüket. Pedig bűneik miatt haragra gyúlt szent arcod, de szereteted és irgalmad felülemelkedett és szent Fiad által kinyilatkoztattad magad,

 

megbocsátó szerető irgalmadban leküldted megbocsájtó, irgalmas szereteted a bűn­bánat szentsége által. Mit szent Fiad, Jézus Krisztus kínszenvedése és kiömlő szent vére által tetted hozzáférhetővé, a bűnbánat szentsége által. Mindez érdem nélkül hullott az öletekbe. Ez Isten végtelen és felmérhetetlen kegyelme.

És mit tett és tesz ma is a balga, a bűnébe belevakult ember, elmegy mellette érzéket­lenül és süketen, pedig a kegyelem szóIítgatja, hívogat ja, de mit tesz az ember? ­Rohan a bűnbe, szalad a délibáb után, kábítja magát, altatja a lelkiismeretét, az helyett, hogy felébredne, hogy Urát és Istenét, megváltó Üdvözítőjét hívná segítségül. Mert a sátán az őskígyó elhiteti velük, hogy minden bajnak az oka Isten. Ahelyett, hogy felismernék bűnös voltukat. Ezért annyiszor felhívom figyelmeteket, kik Krisztuséinak valljátok magatokat, hogy nem magatoknak éltek, hanem Krisztusnak. Aki pedig Krisztusnak él, azáltal Krisztus működik. Ezért mondottam annyiszor, de annyiszor, hogy váljatok Krisztusokká itt a fóldön, a lelkek megmentéséért. Amen.

Mit mondott Uratok, Istenetek: “Nincs szükségem fö/di dicsőségre”. Nektek sincs test­véreim! Ezért hangsúlyozottan felhívtam figyelmeteket az imára, a munkára. Imád­kozni és dolgozni, ezt kitartóan, fáradtságot nem kímélve tegyétek!

Ajánljátok fel ezt mind Uratoknak, Isteneteknek nap mint nap. Az már nem a ti dolgotok, hogy ezt hol és mikor hasznosítja Uratok, a lelkek megmentésére. Ez a gyermeki bizalom az embemek Istene, Atyja, megváltó Istenében. Ne a látszatnak élje­tek, hanem Istennek, ki a rejtekbe is lát és megfizet kinek-kinek cselekedetei szerint. Ezért hangsúlyozottan felhívtam figyelmeteket. Éljetek Uratok, Isteneteket Krisztu­sotok jelenlevésében. Mert ott van mellettetek, mert színe előtt álltok életetek minden percében, mert nincs elrejetett tett, sem elrejtett gondolat. Ezért hívtam fel a figyel­meteket a gondolat tisztaságára! Mert ki gondolatban tiszta, annak tiszták a tettei is.

 

Röpke sóhajtásnyi az életetek itt lent a földön, a örök élethez képest, ha ezt fel tudnátok fogni! Mennyivel másképp élnék le az emberek az életüket. Odaadják a mara­dandót a mulandó ért.

Nyíljon ki szívetek testvéreim a kegyelem felé. Kérjétek nap mint nap a tisztánlátás /belső látási és a bölcsesség kegyelmét. Nem elég azt egyszer kérni, folyton, nap mint nap kérni kell. Mert a kegyelmet megkapni könnyebb, mint azt megtartani. Mert aki folyton nap mint nap kéri, odaköti lelkét a kegyelemhez, Urához Istenéhez..

Sokszor felhívom figyelmeteket egy ugyanaz dologra. Azt azért teszem, mert fokozottabban akarom felhívni figyelmeteket rá, hogy szemetek előtt legyen amire igen-igen ügyelni kell. Mert a gonosz kilopja gondolataitok közül, ami neki nem tetszik, ebben nagyon nagy mester. Ilyenkor mondjátok, feledékenyek vagyunk. Mert a gonosznak van hatalma testetek felett. De halhatatlan lelketeknek akaratotok ellenére nem árthat. De ne féljetek! Testetek felett sem korlátlan úr, mert Isten kegyelme által nagyon sokszor belenyúl életetekbe, sok esetben kézzelfogahatóan. De viszont, minden betegséggel, fájdalommal, lelki megpróbáltatásaitokkal, sáfárkodhattok. Mert felajánl­játok és odaviszitek Uratok Istenetek, megváltó Üdvözítőtök keresztje tövébe. Nem is tudjátok felfogni ezt, mert azt tettétek, mit Uratok Istenetek, megváltó Krisztusotok. Igy váltok itt a fóldön Krisztusokká, a lelkek megmentéséért. A sátán pedig beleesik a saját vermébe, mit nektek készített. Ezért mondottam már az előzőekben, hogy a sátán akaratán kivűl mégis Istent szolgálja. Ezt pedig nehezen tudja elviselni. Arra is fel­hívtam már figyelmeteket, hogy kudarcaiba nem fárad bele, rátok irányítja figyelmét, kimondhatatlanul gyűlöl benneteket.

 

De ti ne féljetek bárány testvéreim, mert Krisztus veletek van. Erőtökön felül nem enged kísérteni, mert Krisztus veletek van, bennetek él és ti Őbenne. Ezért mondom és már sokszor mondottam nektek. Ne legyetek kicsi-hitűek! Szabaduljatok meg félel­meitektől. Feltétel nélkül bízzatok megváltó Istentekben, mert ő, csakis ő tudja mi szolgálja lelketek üdvét, és mi hozza bukását. Arra is már sokszor felhívtam figyel­meteket, hogy esendők vagytok, ti is meg-meg botlotok. De ti ismeritek az utat, a megbocsájtó szeretethez. Szaladjatok hozzá, éljetek a bűnbánat szentségével. Bánjátok meg nap mint nap bűneiteket, amit életetekben elkövettetek, úgy váltok alázatos szívűekké nemcsak Isten felé, hanem embertársaitok felé is.

A rosszat jóval viszonozzátok, a gyűlöletet szeretettel. Mert ha gyűlöletre gyűlölettel feleltek, semmivel sem vagytok különbek, itt diadalmaskodik a gonosz.

Legyetek szelídek és alázatos szívűek! Mert mit mondott Uratok: “Tanuljatok tőlem, mert én szelid vagyok és alázatos szivű.

Testvérem és testvéreim! mindnyájan, kik Krisztuséi vagytok! Vegyétek fontolóra mindezeket, mert nem azért küldött a világba Uratok, hogy a világé legyetek. “Mint ahogy én sem e világból való voltam, ti sem evilágból valók vagytok. Szent lelkemmel őrizlek benneteket, mig enyéim akartok lenni. Mert én mint Isten, akaratotok nélkül nem tehetek veletek semmit, mert üdvösségeteket Isten akaratotok alá helyezte. Isten törvényei örök érvényűek. De ne féljetek kicsi gyermekeim, a gonosznak nincs hatalma akaratotok felett. Legyetek teljes bizalommal irántam. Minden tudott előttem, az én tudtomon kivül semmi nem történik veletek és én minden rosszat a lelketek üdvére forditok. De azt tudjátok, nélkülem semmi, de velem mindenek lehettek, mert szeretetem végtelen. “Amen.

 

Testvéreim, most búcsúzom. Áldjon meg benneteket az örökké élő Atya, az ő egyszülöttje, a megváltó Jézus Krisztus, ki őriz és véd benneteket az eljövendőkben, Isten szent Lelke, a Szentlélek Úristen, ki ajándékait szétosztja köztetek. A szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja Mária oltalmazzon, védelmezzen, járjon közben értetek Urunknál, Istenünknél. Szent Mihály arkangyal tartsa távolt tőletek a gonoszt. Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek. Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted, veled, értetek és veletek.

Ármin.

 

1996. március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony

 

ENGESZTELJETEK, ENGESZTELJETEK, ENGESZTELJETEK!

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelméből. Ámen. Ánnin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem az Atya, a mindenható örök Isten, ki teremtője és a mennybéli örök atyja az embemek (mert mindnyájan örökösei vagytok a mennyek országának), az Atya egyszülött szent Fia által, mert ő a ti bűneitek megváltója Jézus Krisztus, és

 

Isten szent Lelkének kegyelmi ereje által éritek el azt a forrást, hogy lelketeket meg­fürdethetitek a Bárány vérében. Köszöntelek testvérem a dicső szentháromságú egy igaz Isten végtelen kegyelméből. Ámen.

Imádkozzunk testvérem és testvéreim Krisztusban. Imádjátok és magasztaljátok az Atyát és a Fiút; Jézus Krisztust és Isten szent Lelkét, ki imára és jóra vezet benneteket, kik itt a földön Krisztuséinak valljátok magatokat. Hozzátok szólok: Engeszteljetek, engeszteljetek, engeszteljetek!

A ti imáitok által nyílnak ki azok a lelkek Krisztus felé, kik olyan távol állnak tőle. Esdjétek le a kegyelmet a tévelygő lelkekért. Imáitok által lesztek hősök a lelkek megmentésében. Igy váltok Krisztus katonáivá és bátran szembeszegillhettek a gonosszal. Ne ijedjetek meg tőle, mert igaz ügyért harcoltok, mert Krisztus veletek van életetek minden pillanatában és nincs mitől rettegnetek, mert az övéi vagytok. Az ő kezéből senki el nem ragadhat benneteket. Testvéreim! Most csakis hozzátok szólok, kik az akol bárányai vagytok, mert a jó Pásztor életét adta az ő juhaiért.

 

Ne féljetek és ne rettegjen a ti szívetek. Még egyszer mondom, hogy ne féljetek, mert a félelem megbénítja a szíveteket. Ti csak imádkozzatok, engeszteljetek! Tudatosítsátok magatokban, hogy Isten jelenlevésében éltek. Mert a félelem keltése is a sátán egyik hathatós fegyvere ellenetek. Imával áldozatvállalás sal megtöritek hatalmát. Gyűlöletre szeretne uszítani benneteket, egyik hathatós fegyvere ellenetek. Ti pedig szívetek szeretetével legyőzitek azt, mert Krisztus él szívetekben. Megcsillogtatja előttetek a hamis értékeket, a pénzt, ti pedig legyetek lelketekben szegények a földi javak iránt. Csalogat benneteket érzékeitek által. Ti pedig legyetek testben is és lélekben is tiszták és semmitől se féljetek, mert Krisztus bennetek és általatok működik. Ti pedig adjátok át lelketeket, hogy az formálhassa lelketeket – az aki meghalt értetek – aki eltörli bűneiteket. Kinél nincs nagyobb szeretete senkinek sem, mert ő Isten, mert úgy szeret benneteket külön-külön mint az egyetlen egyet. Ti is testvéreim úgy szeressétek viszont őt, mint senki mást. Bízzatok benne feltétel nélküli bizalommal és odaadással, ami nem feltételekhez kötött. Munkálkodjatok együtt uratokkal, Istenetekkel a lelkek megmentésében. Építsétek Isten országát itt lent a földön. Így váltok Krisztusokká, mert ő működik szívetekben. Hisz mondotta, ne félj te kicsiny nyáj, mert Atyátoknak úgy tetszett, hogy nektek adja az országot. Kérjétek szüntelenül azokat a kegyelmeket, hogy minél több lelket nyerjetek meg Krisztusnak. Apostolkodjatok!

 

Kérjétek nap mint nap a tisztánlátás kegyelmét, a bölcsesség kegyelmét, ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni. Ajánljátok fel szíveteket, életeteket, ne felejtkezzetek meg halálotok órájáról sem.

Kérjétek a szeplőtelenül fogantatott Szűz Máriát, Krisztus anyját, kérjétek a védelmét, rejtsen el benneteket szent palástja oltalma alá, mert ő a ti mennyei anyátok, szeret benneteket anyai szeretettel. Ámen.

 

Testvéreim! Fontoljátok meg a fentieket.mert nehéz idők jönnek a föld népeire. Nehéz munka vár rátok. Mit mondott Uratok Istenetek: “Mind elvesznétek, de meg lesznek rövidítve ezek a napok az igazak kedvéért. ” Meg lesztek ti emberek rostálva, mint ahogy a búzát megrostálják. Mind elvész, csak a tiszta búza marad és kerül a csűrbe, a többi pedig tűzre vettetik. Testvéreim, használjátok fel minden időtöket, a lelkeket meg kell menteni!

 

Gyarapítsátok Isten országát, hogy ne maradjon becsapott, rászedett ember a sátán markában egy sem. Hogy elmondhassa Uratok, Istenetek, mikor bemutat benneteket az Atyának: “Megőriztem Atyám mindazt, kit nekem adtál, nem is veszett el csak a kárhozat fia.

Testvérem! Testvéreidnek üzenem, készüljenek fel, tegyenek meg mindent hogy egy lélek bukása se múljék rajtuk. Munkálkodjatok Isten országáért, önzetlenül a lelkek megmentéséért, csupán szeretetből. Mert Atyátok a rejtekben is figyel benneteket, mindig és mindenkor. Mert rövid az idő, fogynak a napok! Váratlanul jönnek a nehéz idők és hirtelen. De ti bárányai a jó pásztornak készüljetek fel rá, hogy ne érjen benneteket váratlanul, nehogy pánikba essetek. Mert a lelkeket menteni és menteni kell. Kérjük a mennyei örök Atyát, szent Fia, Jézus Krisztus kiömlött szent vére által, védjen meg benneteket azokban a napokban, hisz a megváltás mindenkié. Sokszorozza meg kegyelmének erejét, hogy a bárányok meghallják a jó pásztor hangját, hogy a nyáj teljes legyen. Ámen.

 

Testvérem! Még egyszer, s már sokadszor mondom, imádkozzál és dolgozzál, lelkedet imával, testedet munkával foglald le. Semmitől se félj! Bízd magad teljesen Uradra és Istenedre. Soha ne kételkedj! Mert mit mondott Urad és Istened Péternek, mikor a vízen tudott Ura és Istene elé menni, – míg nem kételkedett – és süllyedni kezdett:

“Miért kételkedtél?” Bármi történik, az mind a te lelked üdvét szolgálja. Csak előre a göröngyös nehéz úton, töretlen hittel, reménnyel és szeretettel és meglátod Isten dicsőségét, mit Uratok, Jézus Krisztus azoknak készített, kik hűségesen kitartottak mindvégig. Ámen.

Testvéreim! Előre Krisztusért, Krisztussal a Golgota hegyére, oda ahol a ti üdvössé­getek ered és nő fel az égig. Atyátok trónjáig, mert megtartattok Krisztusban, ha kitartotok mindvégig. Ne feledjétek: “Aki az ösztökére tette a kezét, az ne nézzen vissza. ” Csak előre a krisztusi úton, mert utatok mellett kínálják a hamis gyöngyöket, az örömöket, a kábulatot, mert jaj, ha félrenéztek, nem tudjátok megtenni, hogy meg ne álljatok.

Erőtök megfeszítve törtetni előre, csak az útra figyelmi, hogy mi van mellette, azzal ne törődjetek. Ezért mondotta Uratok, ki utatokat kitaposta: “Az erőszakosaké a mennyek országa.” Majd lelketek nyugalomra, békére, szeretetre talál, mert mint Szent Pál mondotta miután felragadtatott a mennybe: “Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi elme fel nem foghatja, milyen gyönyörűséget készített Isten az ő gyermekeinek.” Ámen.

 

Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg benneteket a mennyei örök Atyátok, ki üdvösségre teremtett benneteket. Az ő szent Fia, Jézus Krisztus, ki helyet készített számotokra. Isten szent Lelke, a Szentlélek Úristen, ki az ő fényébe vezet benneteket a keskeny úton. Ki vigyázza lépteiteket. A szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja Mária rejtsen el benneteket a gonosz elől, Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket, meghajszolt báránykái a jó pásztornak. Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek. Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek.

 

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: