1995. március archívum

1995. március 13.

 

NEM MINDENKI ISTEN SZEGÉNYE

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem! Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy. Áldott legyen a te szent neved mindenben és mindörökké. Jöjjön el a te országod. Szólítsd magadhoz a tieidet Jézus Krisztus, a te szent Fiad által. Parancsolj álljt a gonosz hatalmának. A te szent akaratod által üdvözítsd a tieidet. Emlékezz meg szent Fiad kereszten függő kínhalálára, kiömlött szentséges szent vérére és kérve kérünk mennyei Atyám, hogy ez ne váljék hiábavalóvá oly sok ember számára. Hisz Atyám neked minden lehetséges! Mert tudjuk, ó egy igaz Istenünk, hogy a gonosz hatalmát az emberi gonoszság és bűn, mik az égig kiáltanak, – növelte iszonyatos méretekre, mert a gonosz hatalma és ereje a bűnök által, mit a balga, a megátalkodott ember elkövet – válik mind iszonyatossá. Atyám, kérve kérünk, taszítsd le trónjáról a gonoszság fejedelmét, mutasd meg hatalmadat. Vezesd ki ebből a testi és szellemi fertőből a tieidet Szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. A te akaratod szerint, jöjj Szentlélek Úristen, Szentlelked erejével és rázd fel a lelkeket, mert sok a félrevezetett ember. A jóakaratú embereket vedd ki a gonoszok közül. Különítsd el a tiszta szemet a pelyvától, mert neked minden lehetséges. A tieidet pedig erősítsd meg szent kegyelmed erejével, hogy állhatatosak maradjanak mindhalálig. Amen.

 

Védd meg a gonosz kísértéstől. Vedd le róluk a gonosz hatalmát. Vezesd, őrizd és védd őket édes Jézusom, hisz szereted őket, hisz bemutattad szereteted végtelenségét szemmel láthatóan, szívvel érezhetően. És én tudom, hogy te megváltóm ma is éppúgy szereted őket, mert te állhatatos vagy, te hű vagy, te mindenképpen megtartod ígéreteidet, te az ember üdvösségéért jöttél. Te megváltója vagy népednek, az egyházadnak, te vagy az örökös Főpap, mert egyházadban elevenen jelen vagy.

 

Eledelül kínálod szent testedet, italul szentséges véredet, hogy egyesülj a tieiddel. Táplálod őket, mert lelkük tápláléka lettél. Könyörülj rajtuk Uram! Hívd egybe a nyájat és vezesd a te országodba, hol nincs sírás, jajgatás, hol nincs félelem, mert letörölsz szemükről minden könnyet, az élet vízét adod nekik és isteni szereteteddel veszed körül és örömük teljes lesz. Ámen.

 

Testvérem és testvéreim Krisztusban! Ne féljetek. Nem hagyott benneteket árván Uratok Jézus Krisztus, hisz ezt meg is mondotta; “Nem hagylak árván titeket, mert veletek leszek minden nap a világ végezetéig.” Ez így is van, csak észre kell venni, hogy ott van mellettetek Uratok és szomjúhozza a ti lelketeket. Vágyva vágyja, hogy üdvözíthessen benneteket. Ne foglaljon le benneteket az evilági gond. Ez mind semmi az örökélethez képest. Ti mindenkor tegyétek meg azt, mit mint feladatot kaptok a földön. Mert a becsületes munkának is éppoly nagy az értéke lelketek javára, mint az imának.

 

Imádkozzatok és dolgozzatok! Hirdessétek és építsétek Isten országát már itt a földön. Mentsétek a lelkeket. De legyetek óvatosak. “Gyöngyszemeiteket ne szórjátok a disz­nók elé, mert össze tiporják és titeket is elveszejtenek.” Imádkozzatok, ajánljátok fel munkátokat és imáitok értékét a bűnösök megtéréséért. Segítsetek a rászorultakon, kiket érdemesnek ítéltek rá.

Vigyázzatok, ha juttattok anyagi javakat a rászorultaknak, fontoljátok meg kinek adjátok, mert nem mindenki – ahogy ti is találóan fejezitek ki – ” nem mindenki Isten szegénye! “

Mert sok szegénye a züllöttségnek, a bűnös hajlamainak, a restségnek, ti pedig becsületes munkátoknak a gyümölcsével ezt ne segítségek elő, mert ez is a disznók elé vetett gyöngy.

Imádkozzatok értük! Bízzátok Uratok és Istenetekre, hogyan és hol hasznosítsa. Az igazi szegényeken, a betegeken, az árvákon nem kell, hanem kötelességetek segíteni. Keressétek mindenben Isten akaratát. Nagyon sok az olyan ember, ki a jó látszatával csalja ki tőletek munkátok gyümölcsét. Legyetek óvatosak! Kérjétek állandó jelleggel a Szentlélek kegyelmét, a tisztánlátás kegyelmét és ő mindig rávezet benneteket a helyes útra. Éljetek állandó jelleggel Krisztus jelenlevésében, hagyatkozzatok rá és semmitől se féljetek. Minden ügyetekben forduljatok hozzá, legyetek bizalommal mennyei és Atyátokhoz, a jótanács anyjához a szeplőtelenül fogantatott szent Szűzhöz, Máriához, Jézus Krisztus édesanyjához és egyben a ti édesanyátokhoz, hisz Uratok végtelen szeretete nektek ajándékozta. Ne feledjétek el a legbiztosabb út Jézus Krisztushoz a Szűzanya szeplőtelen szent szíve.

 

Testvéreim! Zárkózzatok fel mindnyájan egységesen Krisztus keresztje alá. Ott is megtaláljátok égi édesanyátokat. Tömörüljetek egymás mellé, és erősítsétek egymást. Keressétek a kapcsolatot lelki testvéreitekkel. Itt is legyetek óvatosak. Nehogy a gonosz közétek furakodjon báránybőrben. A gyümölcseiről ismeritek meg a fát. “Mert a jó fa, jó gyümölcsöt terem, a rossz fa, rossz gyümölcsöt terem.” Legyetek alázatosan. Legyetek béketűrők. Legyetek szerető szívűek. De legyetek éberek. Vigyázzatok a csalókkal szemben. Nem kell mindent elhinni, amit mondanak nektek!

Szűrjétek meg a beszédeket a Szentlélek fényében. Ne csak arra figyeljetek, hogy ki mit mond, arra is figyeljetek, ki mit és hogyan cselekszik. Ha a tettek fedik a szavakat, csak akkor legyetek teljes bizalommal. Ahol a Szentlélek kegyelme működik ott a tett és a szó ugyanaz. Legyetek óvatosak, még egyszer mondom legyetek óvatosak, ezzel nem azt mondom, hogy legyetek képmutatók! Hol szint kell vallanotok, tartsatok ki és valljátok meg hiteteket bánni áron. Mert mit mondott Uratok Istenetek, Jézus Krisztus: “Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom az Atyám előtt.” Legyetek észrevétlenek, amíg lehet. Ne ingereljétek a gonoszt. Itt most a farkas-emberekről beszélek. Ne szálljatok velük vitába, csak káromlásra ingerlitek őket.

Ne feledjétek nehéz utat választottatok. Ne keressétek benne sem a kényelmet, sem olyan örömöket, amit a világ adhat, mert már le is tértetek a krisztusi útról. Bízzátok magatokat egészen Uratokra, Istenetekre, Jézus Krisztusra és megtaláljátok életetek értelmét. És örömötök teljes lesz, mert ő lecsendesíti életetek háborgó tengerét és békét ad szívetekbe, olyan lelki kincseket kaptok, amit a világ soha nem adhat és ebben kitartani mindvégig és utatok végén ott áll előttetek az élő szeretet, ki úgy szeretett benneteket, hogy életét adta önként, csupán szeretetből ezért a találkozásért. Mert mondotta.. “Életemet senki nem veheti el tőlem, mert hatalmam van odaadni és hatalmam van visszavenni azt. “Ámen.

 

Most búcsúzom és mondom, áldjon meg benneteket az örök Atya, az ő egyszülöttje, Jézus Krisztus – ki bemutatta szentháromságú isten-szeretetét az embernek – Isten szent Lelke, a Szentlélek Úristen, ki osztja kegyelmeit és az ő ajándékaival halmozza el az embert az ő tetszése szerint. Ámen. A szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja Mária legyen a közbenjárótok szent Fiánál, Jézus Krisztusnál. Ámen.

Szent Mihály főangyal védelmezzen a gonosz ellen, kik a nehéz és tövises utat választottátok Krisztusért, a kereszthordozó megváltó Istenetekért. Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, értetek és veletek. Ámen.

 


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • 44 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: