1995. január archívum

1995. január 19.

 

A BŰN UTÁN JÖN A BŰNHŐDÉS

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem a mindenható Atya Isten, a Fiú Isten, a Szentlélek Úristen szent és szentséges szent nevével, a Szentlélek kiáradása által.

Imádkozzunk testvérem! Imádunk és áldunk mennyei örök Atyám, ki szerető Atyja vagy a tieidnek, mindazoknak, kikben felismered szent Fiadat, Jézus Krisztust, mert ki megfürdette lelkét a Bárány vérében – azok kik akaratuk által Krisztuséi lesznek ­azoknak a lelke a megváltó üdvözítő vonásait tükrözik vissza, így válnak hasonlóvá a jó Pásztorhoz, ki életét adta a juhaiért. Ez a hasonlóság nem a testé, hanem a léleké.

 

Áldunk mennyei Atyám, azért a szeretetért, hogy szent Fiadat küldötted el értünk. Hálát adunk, mi esendő senkik ezért a szeretetért, hogy ezt szent Fiad bemutatta az embernek, hogy akinek szeme van, lássa, akinek füle van, hallja, akinek értelme van az meg is értse akarata által. Mert aki nem akarta látni, az nem is látta, és aki nem akarta hallani az nem is hallotta, így tudatáig nem is jutott el.

Imádunk Atyám, szent Fiadban és általa, és dicsőítünk a Szentlélek Úristen által, külön-külön, de mégis a Szentháromságban, az egy igaz Istent. Ki érti ezt? Teljes­ségben az embemek nem adatott meg. Ezt csak a hit által, mert ezt csak a szív fogja fel, de csak annyira, mennyire megadatik neki a Szentlélek Úristen kegyelme által. Mert Atyátoknak nem a tudástokra van szüksége, hanem a hitetekre és ezáltal igazultok meg. Ezért áldunk és magasztalunk Atyám, a dicső Szentháromságban a te felülmúl­hatatlan bölcsességedért. Így tártad ki a mennyek ajtaját a kicsik és a semmiknek látszók előtt, mert szabad akarata minden embernek van, éppúgy a kicsiknek, mint a nagyoknak. A rabnak éppúgy, mint a hatalmasnak, ki testét rabláncra fűzte, de lelke szabadon élhet Isten kegyelmével (és utasíthatja azt vissza). Mert könnyebben megtapasztalja azt, hogy nincs egyedül és rádöbben arra, hogy Ura és Istene ott van vele a nyomorúságában, csak engedni kell, hogy ez a szeretet átölelje és ez a szeretet mindenre képes. Leborulva imádunk, ó dicső Szentháromság, úgy mint Atya, a Fiú, Jézus Krisztus és Isten Szentlelke, a Szentlélek Úristen. Áldassék a te szent neved mindörökké, Ámen.

 

Testvérem! Egy új év kezdődött. Egy igen igen nehéz év, mit a hazugság atyja a sátán igen nagyon nehézzé tesz mindnyájatok részére. Jönnek a bajok lentről, jönnek a bün­tetések fentről. Ne feledjétek a bűn maga után vonja a büntetést. Ez isteni törvény, a bűn és a bűnhődés. Ezt is az ember gonoszsága idézi elő. Mert ha hallgattatok volna Uratokra és Istenetekre – mert Isten akarata az volt, hogy szeressétek egymást, mint önmagatokat – mindent megadott ahhoz, hogy míg a földön éltek, boldogok legyetek. De az ember ellenállt Isten akaratának. Szembefordult Urának és Istenének. És ez a szembeszegülés felhalmozódott és az egekig csapott, s jött az özönvíz. Pedig Noé hirdette Isten haragjának napját. Nem egy nap alatt épült fel a bárka, ha úgy tetszik nagy hajó, miben elfért mindaz és mindazok, hogy újra kezdődjön minden. Itt is lehetőség adatott az embernek, hogy mindenki megtérjen Urához, Istenéhez. Ehelyett mi történt? Kinevették azt, ki hirdette az eljövendőket, lenézték és kigúnyolták. És mi történt? – elérkezett Isten haragjának a napja. A bűn után jött a bűnhődés.

 

De Isten adott még egy lehetőséget az embernek, hogy újra tiszta lappal indulhasson, hogy az utódok beteljesítsék Isten akaratát, hogy boldog és emberhez méltó életet élje­nek. És mi történt, újra elfordult az ember. A gyűlölet, utána hatalomvágy, a kapzsiság, a kevélység, taposó malmot épített az emberi gonoszság és kin taposott az ember, a másik emberen, kit úgy kellett volna szeretni, mint önmagát.

 

Hiába küldött az ég prófétákat, megölte a bűnében megátalkodott ember. Végül jött Isten Fia, az Atya egyszülöttje – hogy megváltsa az embert kínhalála által kiömlő szent Vére által – hogy aki benne hisz, az el ne vesszen, hanem őbenne és őáltala örök élete legyen mindörökre. Mindezt milyen érthetően és egyszerűen mondotta el Uratok Istenetek a szőlőmunkásokról szóló példabeszédben, egyben utalva saját halálára. És ki hallgatott rá? A kicsik, a semminek látszóak. Ma is járja apostoli útját Péter utóda, Krisztus földi helytartója. Kik hallgatnak rá, a kicsik, a semminek látszóak! A hit csak a gyökerekből sarjadzik, lentről. A papság is jobban el van foglalva a földi dolgokkal, mint az égiekkel. A buzgó krisztusi útján járó kisbojtárjai a jó Pásztornak, ki vannak közösítve, kik élik a hivatásukat. Nem a hívek, akik először kiközösítik, hanem maga a papság. Mint mondottam az előzőkben a bűn, bűnhődést von maga után.

 

Testvérem és testvéreim! Kik Krisztuséinak valljátok magatokat, úgy éljetek, hogy Krisztus is magáénak valljon benneteket. Járjátok a nehéz utat egymásért és Krisztusért és semmitől se féljetek! Bármi történik is tudjátok, hogy Uratok azért engedi meg, hogy abból Krisztus által győztesen kerüljetek ki. Higgyétek töretlen hittel, hogy Uratok és Istenetek szívügye a ti üdvösségtek. Semmitől sem féljetek! Ne törődjetek vele, ha kinevetnek, mit számít az nektek! Mert mit adhat a világ, hamis gyöngyöket, álörömöket, utána pedig, örök kárhozatot. Ettől féljetek!

 

Legyetek reménységgel eltelve Uratok és Megváltótok iránt. Nem hagy el benneteket, veletek lesz a nehéz úton és átvisz azon a szakadékon, ahova a világ urának hatalma már nem ér el, hol várnak rátok, hol az Istenetek, Uratok végtelen szeretete vesz körül benneteket, hol nincs félelem, nincs rettegés és fel tudjátok fogni, mit jelent az a szó: “Én vagyok a jó Pásztor, ki életét adja juhaiért.” Ámen.

 

Testvérem és testvéreim Krisztusban! Vértezzétek fel szíveteket imádsággal, szeretettel, alázattal és Krisztusba vetett hittel, ami nem feltételekhez kötött. Szeretet­ből ajándékozzátok szíveteket, lelketeket Uratoknak, Isteneteknek. Ne a jutalmat várva tegyétek, hanem csak úgy egyszerűen, szeretetből. Hasonlítsatok ebben is Uratokhoz, hisz ő is ezt tette, csupán szeretetből. Ugyan, milyen jutalmat várhatott volna tőletek? Mert nem Istennek volt és van szüksége rátok, mert nélkületek is tökéletes Isten, hanem nektek kis porszemek van nagyon nagy szükségetek Istenre.

Fő bűne az emberiségnek, hogy azt hiszi magáról, hogy valaki. Abban látja óriásnak magát, hogy tud repülni és ezáltal fentről is tudja pusztítani embertársait. Birtokában annak a tudománynak, hogy egy gombnyomással országokat, sőt kontinenseket tüntethet el, sőt ha úgy tetszik a Földet is szétrobbanthatja. Az sem számít már, ha maga is belepusztul. Itt már semmi sem számít. Vannak ugyan olyan tudományágak és emberek, akik felismerik a veszélyt, felismerik, hogy még lehetne remény a túlélésre, még meg lehetne fordítani és tudják is, hogy hogyan. De ki figyel rá! Megy minden a pusztulás útján. Az emberiség egy része szenvedélybeteg, a másik része az éhségtől szenved. A másik fele megittasult a gazdagságtól, a hatalomtól. És maradt egy kicsi nyáj, ki követi Krisztusát, hogy hazatérjen Urához, Istenéhez. Ámen.

 

Most búcsúzom, áldjon meg benneteket testvéreim és testvérkéim, kik még itt a földön követik a Pásztort, kinek isteni szeme rajtuk nyugszik, hogy egy se vesszen el az övéi közül, az Atya, a Fiú, Jézus Krisztus, Isten szent Lelke, a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz oltalmazzon. Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket Isten kicsi báránykái. Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek.

 

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: