1994. október archívum

1994. október 9.

 

JÖJJETEK ATYÁM ÁLDOTTAI

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem, az Atya Isten, a Fiú Isten, a Szentlélek Úristen szent kegyelméből. Áldassék a dicső Szentháromság öröktől örökké. Ámen.

 

Imádkozzunk testvérem! Imádtassék a te szent neved Atyám, te egy igaz Istenünk, a te istenséged három személyt takar, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Úristen. Ebben a háromságban teljesedik ki az egy igaz Isten. Ezt emberi elme felfogni nem tudja, de mi, akik a tieid vagyunk hisszük töretlen hittel, mert tudjuk, hogy szent Fiadban közénk jöttél, hogy megmentsd az embert.

 

Elküldted a te egyszülöttedet, hogy kiemelje a botladozó embert, a becsapottat, a meg­tévesztettet a bűn fertőjéből, hogy mindaz, ki benned bízik, kik benned remélnek, azokat megajándékozod – elveszed a kő szívüket és húsból alkotott szívet helyezel beléjük, hogy a Te szereteted teljes legyen bennük – hogy életük fája, mi belőled fakad Uram és Istenem szent Fiadban, bő termést hozzon a te országodban Atyám. Mert ami a földé az a földé marad, ami a léleké az örök életre szökellő forrássá válik. Mert a tieid lelkéből ó Uram, élővizek forrásai buzognak.

Add ó Uram és Istenem, hogy egészen a tieid legyünk! Add meg a tieidnek a te ajándé­kodat, hogy tisztán lássanak, a lélek szeme ne sötétben tapogasson, mert hol homály van, ott a gonosz, ki kész tanácsaival félrevezetni, még ha lehet a tieidet is. Ezért kérjük állandó jelleggel a Szentlélek ajándékát, a tisztánlátás kegyelmét, hogy lelketek tisztán lásson, a Szentlélek fényében járjon, hogy felismerje a gonosz csapdáit, akár­mennyire beburkolja a jó látszatával.

 

Imádkozzunk! Esdve kérünk, ó dicső szentháromságú egy igaz Istenünk, hogy szemeink a látszat mögé lásson, hogy meg ne csalatkozzanak a tieid. Add Uram, hogy hitük legyen állhatatos, reményük szilárd és szeretetük tökéletes, mert tudjuk azt, hogy szeretet az Isten.

Imádunk, áldunk és magasztalunk, köszönjük szereteted, köszönjük, hogy felvitted Uram, Jézus Krisztus rettenetes bűneinket a keresztfára, hogy aki keres, az meg is találjon. Mert minden egyes életút elé letetted szent keresztedet és boldog az az ember, ki ezen az úton halad. De ne feledjétek el, hogy ezen az úton csak kereszttel vállaitokon lehet járni. Mert mindenki megkapja a maga testreszabott keresztjét, mert az isteni szeretet senkit nem enged erőn felül terhelni. Mert a megváltó Jézus Krisztus előttetek jár, de ott van mellettetek is, mert mondotta: “JÖJJETEK HOZZÁM MINDNYÁJAN, KIK TERHELVE VAGYTOK ÉS ÉN MEGENYHÍTELEK TITEKET.” Ezért száll feléd imám, ó egek Ura és Istene, hogy a tieid meg ne torpanjanak a félúton, mondván: ” már tettem én épp eleget ahhoz, hogy üdvözüljek!”. Ez a legnagyobb csapdája a gonosznak, ebbe esnek bele sokan a félúton.

 

Könyörülj rajtunk Uram és Istenem! Kiömlött szent véredre, vértől buzgó szent sebeidre, szent sebeiden függésedre, kínhalálodra, kérve kérünk, hogy ez ne így legyen. Adj ó Uram, Jézus Krisztus kitartást a végsőkig, kitartást mindhalálig, hogy meghalljuk azt a két szót a te szent ajkadról: “JÖJJETEK ATYÁM ÁLDOTTAI! ” Ámen.

 

Testvérem! Keresd mindig Istent, bármi történik veled. Helyezd akaratodat Isten akaratába. Élj Urad jelenlevésében, kérd nap mint nap a tisztánlátás kegyelmét, a lélek szemeinek élességét, mert testi szemeid csak néznek, a lelki szemek pedig látnak.

Ne feledd, amit a füled hall, azt a lélek szeme látja és megítéli azt. Meg tudja külön­böztetni mi jó és mi rossz, mi az igaz és mi a hamis. Mindig a krisztusi tanítás lebegjen a szemetek előtt, mert az a ma emberének épp úgy mutatja az utat, mint kétezer évvel ezelőtt.

Isten szent Lelke keresi a bárányokat és legyetek biztosak benne, hogy meg is találja azokat. Bízzatok feltétel nélkül Krisztusban, a jó Pásztorban, kinek hatalma van távoltartani a farkasokat, hogy ne ártsanak nektek, bármennyire vicsorítanak is rátok. Tépjétek ki szívetekből a félelmet. Bízzatok feltétel nélkül Krisztusban, mert ő üdvösségetekre jött és maradt köztetek, mert ő az Ige, az Atya egyszülöttje, hisz mondotta: “NE FÉLJ TE KICSI NYÁJ, MERT ATYÁTOKNAK ÚGY TETSZETT, HOGY NEKTEK ADJA AZ ORSZÁGOT”. Hát akkor miért remeg a ti szívetek? Miért féltek az eljövendőtől? Miért féltek remegő báránykái a jó Pásztornak, a vele való találkozástól? Várjátok repesve, ujjongva, reményteli szívvel! Mert bárányait bő legelőre viszi, hol nem lesz sírás, jajgatás, fogak csikorgatása, hol Atyátok letöröl szemetekről minden könnyet. Ettől kell félni?

 

Testvéreim! Imádkozzatok, böjtöljetek, apostolkodjatok, zárkózzatok fel a szeplő­telenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja, Mária – mennyei anyátok – mellé. A lel­keket meg kell menteni! Imáitokkal sok-sok kegyelmet leesdhettek az égből. Mert a küzdelem a lelkekért folyik itt a földön. Legyetek hősök! Még egyszer mondom, tépjétek ki a félelmet szívetekből, mert az a hadvezér, ki előre fél, már el is vesztette a csatát. Hangsúlyozom, ne féljetek, mert Krisztus veletek van! De ne feledjétek, Krisztus nélkül semmik, de Krisztussal hősök lehettek!

 

Legyetek tisztaszívűek! Nagyon ügyeljetek a gondolatok tisztaságára és így tiszták lesztek ti is, mert aki gondolatban tiszta, az tiszta tettben is.

Tartsatok bűnbánatot, kérjétek az élet Urát, a szívek és a vesék vizsgálóját, hogy bocsássa meg esendőségeteket. Kérjétek megváltó Üdvözítőtöket, hogy rejtsen el benneteket szent Sebeibe.

Azonosuljatok Krisztussal a kereszthordozásban. Mert keskeny az út, szűk a kapu, mely a mennyek országába vezet, mert Krisztus útja a szenvedések útja, üdvösségtek titka a kitartásban van. Majd szemtől szemben álltok Krisztussal, a megváltóval, Isten egyszülöttjével, ki neveteken szólít és azt mondja: “JÖJJETEK, ATYÁM ÁLDOTTAI” Ámen.

 

Testvérem, testvérednek és az én testvéremnek üzenem, szívlelje meg a fentieket. Megérzései és álmai Isten szent Lelkének ajándéka, de legyen óvatos. Ezért imád­kozzon sokat a tisztánlátás kegyelméért, hogy felismerje, mi jön Istentől és mi a gonosztól. Azt is üzenem: Gyöngyeit ne dobja a dismók elé, mert gyöngyeit szét­tapossák és ő magát is elveszejtik. Őrizze gyöngyeit szívében! Ezekről csak a bárányokkal lehet beszélni, a farkasokkal soha! Járja ezt az utat mindvégig, mire rálépett az utolsó leheletéig, és a keskeny, göröngyös út után kinyílik elötte a szűk kapu és öröme teljes lesz. Ámen.

 

Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg benneteket a mennyei Atya, az ő szent Fia, Jézus Krisztus! Isten szent Lelke vezessen végig benneteket a nehéz úton. A szeplőtelenül fogantatott szent Szűz oltalmazzon benneteket! Szent Mihály főangyal védelmezzen mindvégig. Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Ármin.

 

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: