1993. február archívum

1993. február 24. Hamvazó szerda

 

MERT ISTEN NEM AZÉRT KÜLDÖTT BENNETEKET A VILÁGBA, HOGY ELVESSZETEK, HANEM HOGY ÜDVÖZÜLJETEK

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem a mindenható Atya, az ő szent Fia, a megváltó, a bűneiteket hordozó – az értetek felfeszített, aki elveszi a világ bűneit – Jézus Krisztus szent kegyelméből az egyszülött, a halottaiból feltámadott, ki egy az Atyával, ki az Atya­isten dicsőségében él, a Szentlélek Úristennel egyetemben, a dicső Szentháromságban, most és mindörökké Ámen.

 

Imádkozzunk testvérem! Áldjátok és magasztaljátok a magasságbelit, az egy igaz Istent, mindenkor és mindenhol és mindenekben. Ki az eget és a földet teremtette és fenntart az ő szent Lelkének erejével, ki mindeneket az ő szeretete által tart fenn. Mert minden élő, ami van mennyben, a csillagokban, a földön és a föld alatt. Mert Atyátok az örökké élő, nem teremtett semmit ami holt, mert minden él és mozog és örök mozgásban van. Mert Isten az élők Istene és életet adott mindeneknek, mert semmi sem hal meg, csak átmegy egy másik létbe és él tovább a következő átalakulásig. Csak az ember, az istengyermek marad meg annak, ami. A testét ugyan leveti a lélek, mert lélek az ember!

 

Az anyagi test csak ruha, ha úgy tetszik a börtön. A halál szabadulás, hol a léleknek nincsenek korlátai, SZABAD. Hisz ti is oly találóan fejezitek ki, ha valakit úgy láttok, hogy szabadabb mint ti: “szabad, mint a madár! “. Miért? Mert az magasba tud szállni. Ti is így tesztek, ha átlépitek azt a küszöböt, amitől úgy rettegtek. Pedig boldogtalan-e az a rab, kiről lehullanak láncai? Ezért imádjuk és magasztaljuk az életet adó Istent, mert életet csak egyedül Isten adhat. Ezért ne féljetek, ti kicsinyhitűek! Fogjátok már fel végre, hogy Isten kezében vagytok! A ti feladatotok az, hogy betöltsétek a nektek rendelt küldetést.Ezért kérjétek a mennyei Atyát, hogy szent Lelke világosítson meg benneteket, hogy tisztán lássatok, hogy bölcsek legyetek és felnyíljék szemetek és meglássátok az utatok végén, életetek célját, mit Isten szeretete nektek rendelt, az ÜDVÖSSÉGET, miért érdemes volt végigkűzdeni a hosszabb, rövidebb életet.

 

Ne legyetek kicsinyhitűek! Bízzatok Uratok végtelen szeretetében és jóságában, mert Isten nem azért küldött benneteket a világba, hogy elvesszetek, hanem, hogy üdvözül­jetek. Mikor Atyátok látta, hogy mennyire esendők lettetek, mennyire a földhöz ragadtatok, elküldte szent Fiát, a jó Pásztort, hogy egybegyűjtse a szétszéledt nyájat, hogy tanítson és felnyissa szemeteket, hogy az ő tanítása által megkapjátok a tisztánlátás kegyelmét, hogy felismerjétek, hogy mikor szól hozzátok Isten és mikor a gonosz. Szent kegyelme ereje által felismerjétek azt az utat, amit nektek végig kell járnotok, hogy üdvözüljetek.

 

Mert ahogyan meghatározta szemetek színét, bőrötök színét, úgy kijelölte az utat is, mit nektek végig kell járnotok, mert csak azon az úton érhetitek el az üdvösséget, ami jelöltetett. De a felséges Isten nemcsak tanított titeket, az isteni Bárány megváltott benneteket bűneitekből, tévedéseiteket helyreigazította, minden útra letette szent keresztjét és azt mondja: “JÖJJ KÖVESS!” Es aki erre a hívó, szerető szóra hallgat, az nem téved el, mert azt is mondja:

“Tudom, hogy esendő vagy, hisz én teremtettelek. Neked adom a bűnbánat szentségét, hogy tévedéseidet, bűneidet megbánhasd és én a te Istened boldog vagyok, ha meg­bocsáthatok. A keresztfán kitártam karomat, hogy atyai keblemre ölelhesselek mind­nyájotokat, minden embert. Mikor az anya megszülte gyermekét, már elfelejtette, hogy milyen árat fizetett érte. Amikor megtérsz hozzám én is elfelejtem, hogy én igazán meghaltam ezért a találkozásért. Örülök nektek, mintha ti lennétek az egyetlen egyek. Hisz könnyűvé tettem utatokat, hisz veletek maradtam, ott várok rátok az Oltári­szentség színe alatt, csak ki kell felém nyújtani kezeteket és én már ott vagyok. Csak azt a szeretetet tükrözzétek vissza, amit én sugárzok felétek. Ha ti eggyé lesztek velem, utatok könnyű lesz, szenvedéseitek édes. Hisz mondottam; “Az én igám édes, az én terhem könnyű. Mert az én szeretetem mindenre képes és hitetek szilárd, reményetek erős és szeretetetek teljes lesz. És Krisztusban születtek újjá, hogy beléphessetek a szűk kapun és szélesre tárul előttetek a mennyek országának ajtaja, hol szívem minden szeretetével várlak titeket, mert pásztorotok, megváltótok, barátotok, testvéretek vagyok, Istenetek, és nem bírája vagyok mindazoknak, kik velem töltötték életüket és ott voltak mikor összeszámláltam az enyéimet. De ne feledjétek, ki kitart mindvégig az üdvözül! Amen.

 

Testvérem! Ne féljetek ha jönnek a nehéz idők, mondom ne féljetek! Mert Istennek minden lehetséges. Imádkozzatok és bízzatok az Istenben. Bízzátok magatokat Jézus Krisztusra. Kérjétek az ő szent Anyját és a ti Anyátokat a szeplőtelenül fogantatott Szent Szüzet, Isten Anyját, Máriát. Ő oltalmatok és menedéketek lesz. Mert Szent Fiát a keresztfán nektek ajándékozta, hogy oltalmat és menedéket találjatok az ő szeplőtelen szívében.

 

Hallod testvérem! Ezen az úton töltsd be azt a feladatot, mit a te Urad és Istened rád bízott. Kamatoztasd a reád bízott talentumokat. Kérd Isten szent Lelkét, hogy világosítsa be a te utadat a tisztánlátás kegyelmével, hogy mit a te Urad és Istened rád bízott, azt maradéktalanul beteljesítsd Isten végtelen kegyelméből. Legyen hited szilárd, reményed töretlen, életed Istennek tetsző, gondolataid tiszták, imáid tökéletesek, cselekedeteid alázatosak, szereteted teljes, és nem kell semmitől sem félni, mert Urad és Istened számon tart Téged. Kitartani ebben mindhalálig és üdvösséged Krisztusban lesz. Ámen.

 

Most búcsúzom, és áldjon meg téged testvérem és mindazokat kik hallgatnak Isten szavára, a mindörökké élő Atya, a titeket megváltó, megbocsájtó, égő szeretet, ki a keresztfán mutatta be szeretete nagyságát és gazdagságát feltámadásával és kitárja előttetek az üdvösség kapuját: Jézus Krisztus, az isteni Bárány. Vezessen mindig a jóra és világosítsa meg elméteket és szent kegyelme erejével szentelje meg lelketek a Szentlélek Úristen. Óvjon és oltalmazzon meg benneteket a szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz, Isten anyja Mária. Takarjon be szent palástja oltalmával, hogy elrejtsen a gonosz elől. Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted és veled, értetek és veletek. Ármin.

 

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: