1992. október archívum

1992. október 2.

 

TI LESZTEK, AKIK KITARTOTTAK KÉTEZER ÉVVEL EZELŐTT A KERESZT TÖVÉBEN

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem az Örök Atya, az ő szent Fia, a mi Urunk és Istenünk; Jézus Krisztus szent nevével, a Szentlélek közreműködése által.

Imádkozzunk testvérem! Áldás, dicsőség és imádás az örökké élő Atyának, Jézus Krisztusnak, a megváltó Istennek, és az utatokat bevilágosító és lépteiteket vezérlő Isten Szent Lelkének, a hannadik isteni személynek. Magasztaltassék az örök szenthá­romságu egy igaz Isten mindörökké. Áldassék az ő szent neve, mert irgalmas, mert megbocsájtó, mert kegyelmes és nem utolsó sorban a végtelenül szerető Atyátok mindörökké. Kinek szeretete beragyogja az eget és a földet. Ki szívetek ajtaját zörgeti szelíden, hogy. meg ne riasszon benneteket. Ki úgy szeret benneteket, mint övéit, mint az egyetlen egyet külön-külön. Ki számontart benneteket, minden gondolatotokat, örömötöket, bánataitokat és megkísértésteket, harcaitokat.

De ne feledjétek el azt sem, hogy Atyátok igazságos Atya, nem részrehajló, nem személyválogató, hanem birátok is. Mert számontartja bűneiteket is, addig a pillanatig, míg tisztára nem mossátok lelketeket a Bűnbánat Szentsége által, az Égi Bárány vérével. Mert ahányszor éltek ezzel a csodálatos adománnyal, mit Uratok szent vére által szerzett nektek a keresztfán mert mondom nektek, amikor megbánjátok bűneiteket őszintén mindannyiszor Krisztus vére harmatozik lelketekre és fehérre mossa lelketek ruháját, ha még oly fekete is volt.

Ez az égi adomány rendelkezésetekre is áll az életnek minden pillanatában, de lelketek fehér köntösére vigyázzatok! Ha botlatok, ha kísértésbe estek, ha el is estek, csak forduljatok ehhez a csodálatos kincshez. Ha szándékotok és bánatotok bűneitek felett őszinte, a bocsánat megadatik nektek. Ezért kérem ó mennyei örök és dicső szentháromságú egy igaz Isten, Szentlelked által add meg a tieidnek ezt a kegyelmet, mert mondom, ha Isten Szent Lelke nem működne bennetek, nem tudnátok megtenni. Isten nevét sem tudnátok kiejteni a szátok on, ha a Lélek nem segít.

Ezért kérlek Isten szent Lelke a Szentháromságban, munkálkodj a lelkekben! Irányítsd és vezéreld őket a rögös úton, erősítsd meg lelküket szent kegyelmed által. Szánd meg a tieidet, hisz olyan esendő, a gonosz elleni küzdelem oly fáradttá és oly árvává tette népedet. Vezesd a krisztusi úton őket, hogy célt érjen, hogy ne vesszen el közülük egy sem, csak a kárhozat fia. Hiszen Uram, te mondottad: “Megőriztem őket, kiket nekem adtál Atyám, nem veszhet el belőlük, csak a kárhozat fia.” Őrizd őket, hogy a bárányok közül ne vesszen el egy sem, csak a farkasok, ki báránybőrbe búj tak, hogy megté­vesszék a kicsiket a bárányokat. Könyörgök esedezve Uram; Jézus Krisztus, védd meg őket a világban a gonosz ellen, mert csak egyedül te védheted meg szent kegyelmed erejével. Mert csak általad és veled juthatnak az üdvösségre, hol megdicsőülnek benned. Ámen.

Testvérem, légy éber és kész a küzdelemben. Nagyon óvlak a báránybőrbe bújt farka­soktól. Kérd a te Uradtól Istenedtől a tisztánlátás kegyelmét, mert a sátán nagy gondot fordít rád és rátok, kik tejesztitek ezeket az írásokat. Mint Uratok és Istenetek mondotta; Jézus Krisztus:

 “A VILÁGBAN GYÖTRELMETEK LESZ, DE NE FÉLJE­TEK, ÉN LEGYŐZTEM A VILÁGOT.” Ezért ti se féljetek!

 

Bátor szívet ad nektek az Úr; Jézus Krisztus. Felvértez benneteket szent kegyelme erejével, csak ezen az úton haladjatok. Megkísért a sátán báránybőrbe bújva, de ti ne figyeljetek rá. Hagyatkozzatok teljesen Istenre és a lélek világosságot gyújt szívetekben és megtudjátok különböztetni a jót a rossztól. Mert Isten veletek van, ha ezt ti is úgy akarjátok. Még egyszer mondom és ismétlem mindig, hogy figyelmeztesselek benneteket, hogy előre felvértezzétek magatokat imával, böjttel és áldozatvállalással. Hogy a problémák előtt nehogy meghátráljatok, hanem legyetek hősök és erősítsétek egymást, hiszen a kegyelem megadja nektek és Isten Szent Lelke szállást vesz lelketekben, mert veletek Isten és harcosaivá választott benneteket

 

Ti lesztek, akik kitartottak kétezer évvel ezelőtt a kereszt tövében mindvégig, és hitték minden látszat ellenére, hogy Jézus Krisztus az élő Isten Fia, ki e világra jött. Ezeknek a lelkeknek ti vagytok a késői utódai, kit Uratok Istenetek kiválasztott és harcosaivá tett. Ezért legyetek éberek és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Ámen.

 

Testvéreim, az előzőkben azt mondtam, hogy kicsiségtek miatt Isten nevét ki sem tudnátok ejteni a szátokon a Szentlélek Úristen közreműködése nélkül. Ezek a bárá­nyok.

De vannak a Földön farkaslelkű emberek, akik nagyon is kiejtik mind gyakrabban Isten szent nevét. Nem azért, hogy kérjék és imádják, hanem hogy káromolják és meggyalázzák őt a legfőbb jól, a szeretetet. Az ő nyelvükre is a lélek, a sátán lelke adja a szót, ezek azok az emberek, kik lelki vakká lettek a kísértő által. Ezek azok a késői utódok, kik Krisztus keresztjét ácsolták, kik a töviskoronát fonták, kik megkorbácsolták azt a szent testet, ki az égből szállott alá, Kik keresztre szegezték Krisztust, kik gúnyolták, kik epével itatták. És mit tett az Örök Isten, Jézus Krisztus? – Imádkozott értük ezen szavakkal: “ATYÁM, BOCSÁSD MEG NEKIK, MERT NEM TUDJÁK, MIT CSELEKSZENEK. “

 

Mint már az előzőkben említettem, mikor az Úr, az örök Ige; Jézus Krisztus mondotta: “ÉN PÉLDÁT ADTAM  NEKTEK” Igen példát adott Uratok, hogy ti is így tegyetek.

 

Imádkozzatok a bűnösök megtéréséért, a késői keresztre feszítőkért.

Kik meggyalázzák Krisztust, és rossz példával állnak az emberek előtt, a megbotrán­koztatókért, a gonosz prédáiért. Imádkozzatok a lelki vakokért, hogy nyíljon meg a szemük és a Saulok Pállá szülessenek újjá. Ámen.

 

Most búcsúzom és azt mondom: áldjon meg benneteket az örök Atya, a Fiú; Jézus Krisztus, ki őriz és vigyáz rátok. Isten Szent Lelke, ki gondolataitokat irányítja, ki szent fénye ragyogásával világosságot gyújt szívetekben, hogy tisztán lássatok. A szep­lőtelenül fogantatott szent Szűz takarjon és vonjon be szent palástja oltalma alá, hova a gonosz tekintete nem férkőzhet. Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted és értetek, veled és veletek. Ármin.

 

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: