1992. május archívum

1992. május 3.

 

A HIT ÉS A SZERETET ÉLTET, A REMÉNY TÁPLÁL BENNETEKET, ISTEN PEDIG ÜDVÖZÍT

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntlek testvérem az örök Atya, az ő szent Fia, a megváltó Jézus Krisztus és lelket megvilágosító Szentlélek által. Ámen.

 

Imádkozzunk testvérem! Áldás és dicsőség az örökké élőnek, a megváltónak, az égi Báránynak, ki vállára vette a világ bűneit, hogy megváltsa az emberiséget a kárhozattól, ki eledelül adja magát, hogy táplálja lelkünket, hogy ő bennünk lakoz­hasson, hogy velünk lehessen életünk minden percében. Ki feltalálja magát és lakomára hívja megfáradt nyáját, hogy erő és lelki ír legyen, és szent Lelke erejével megvilágosítson benneteket, hogy üdvösségetek legyen Obenne és általa, ki lelketek ajtaján kopogtat, szelíden és bebocsátást vár, és vár életetek utolsó órájáig, hogy ti az övéi és ő a tietek lehessen. Mert szent szíve a szeretet lángjával ég és lángra akarja lobbantani a ti szíveteket is, hogy el ne vesszetek. Áldott légy Uram Jézus, ki nem kímélte magát, ki átadta magát önként a szenvedésnek, ami kézzel fogható, és a lelki szenvedésnek, mi sokszorosa a testi kínoknak. Jézusom! Te örök Ige, hányan, de hányan keresztre feszítenek Téged ma is lelkükben. Hányan gyűlölnek ma is és gyűlö­lik azokat is, kik a tieid. Hisz megmondottad:

 

“Ha engem üldöznek, titeket is üldözni fognak.”

 

Nem földi javakat, dicsőséget ígértél a tieidnek, hanem szenvedést, meg­próbáltatást, kűzdelmet. A te utadat mutattad meg, min téged követni lehet. De erőt is adtál, szent tested és szent véred adtad az Eukarisztiában, hogy velük legyél az úton, hogy útitárs légy a szenvedésben, hogy erőt adj a gyöngének, hogy vigasztalást a szomorúnak. Pedig te tudtad, hogy hányan kigúnyolják és megtapossák a te szentségijelenlevésedet. De te úgy szeretted a tieidet külön külön, mint az egyetlen egyet, mert szereteted végtelen és kimeríthetetlen, minek lángja ég és el nem ég. Nem hamvad el szereteted lángja soha. Imádjuk Urunk és Istenünk ezt a szeretetet, csak légy velünk, tedd lelkünket alkalmassá a befogadásra. Ha el is távolodik szívünk, szent kegyelmed mindig utána nyúl az elveszett báránynak és keresi, mint a jó pásztor, hisz te mondot­tad: “Elhagyom a kilencvenkilencet és keresem a századikat”. Ezért kik akaratuk által hozzád tartoznak, ne aggodalmaskodjon szívük, hanem bizalmuk legyen teljes, mert úgy szeretted a tieidet, hogy mindegyikért külön-külön keresztre feszítetted magad, hisz a megváltás folyamatos.

Uram, szenvedésed harmatával tisztítsd meg a szívünket a bűnbánat szentsége által, hogy úgy álljunk előtted, ha eljön az az óra, mikor elindulhatunk haza – hisz a föld csak vándorút, hol a próbát ki kell állni, hogy megszerezzük a menyegzős köntöst – mint a tieid, hogy hozzád hasonlókká váljunk a te szent kegyelmed által. Amen.

 

Testvérem, imádjad Istent teljes erődből és akaratodból. Éljetek úgy, hogy Isten elől nem bújhattok el, Isten lát és figyel rátok. Uratok szívetekben lakik és szól hozzátok, embertársaitokon keresztül is és irányítja életeteket, ha odanyújtj átok szíveteket és lelketek és hagyjátok, hogy ő működjön bennetek szeretettel, szelíden és semmitől se féljetek. Reá hagyatkozzatok, ha el is botlatok, ha el is buktok, ő segít talpra állni nektek, a bűnbánat szentsége által, mit bármely pillanatban elértek, mert Uratok drága árat fizetett érte a keresztfán, mert a váltságdíjat lefizette a lelketekért, de a bűnbá­natotok nélkül semmit nem tehet, mert akaratán kívül senkit nem üdvözít. Mert az elsőlépést mindig az isteni Bárány tette meg felétek és a ti akaratotok felé, ami a bánat, a bűnbánat. Ami fájjon lelketeknek, hogy megbántottátok azt, aki mindenkinél jobban szeret, hogy a jót rosszal fizettétek. Mert a sátán csak erre vár. Mert a bűn elhomá­lyosítja lelketekben Isten képét és a gonosz megcsillogtatja hamis gyöngyeit.

 

Minél tovább vártok és éltek bűnben, annál nehezebb lesz a visszatérés. Pedig a kegyelem keres benneteket, mint az elveszett bárányt, de ti elsodródtok és a hazugság atyja elhiteti veletek, hogy jó úton haladtok.

Ezért mindig azt mondom, legyetek éberek, és az imát ne hagyjátok abba. Imádság a munka is, mit felajánlotok Uratoknak. Még a pihenés is, még a legkisebb cselekedet is, csak tudjátok a nap minden percében, hogy Krisztuséi vagyok. Az ima, a fohász váljon szokásaitokká, ne csak hangulat legyen nálatok.

 

Járuljatok minél többet ahhoz az asztalhoz, hol Uratok szent testével és vérével táplál titeket.

Éljetek félelem nélkül, bízzatok a ti Uratokban és Istenetekben, mert aki fél az gyáva lesz, mert a félelem az megkötöz és lelketek szabadsága csorbát szenved De legyetek óvatosak, a bajt ne keressétek. Irtózzatok a bűntől. Kerüljétek a rosszat. Legyetek éberek, mert a gonosz erőszakos és rossz.

Jobban ismer benneteket, mint ti magatokat. Tudja nagyon jól, mi a gyengétek. Tudja a rosszat jól csomagolni és meg tudja téveszteni lelketeket. Tudja a bűnt takarni. De bízzatok Istenben, mert Szent Lelke megvilágosít titeket és a helyes útra vezet.

 

Vigyázzatok, ha az ima egy nap elmarad, egy kicsit hiányzik, de másnap már észre sem veszitek, hogy elmaradt és nem hiányzik. És azt mondjátok: nem értek rá, nincs időm. De egy percetek csak van Uratok számára? Ezért mondottam, hogy minden imává válik, amit Uradnak ajánlsz és így egész nap imádkoztál.

Csak ennyi:

“Uram, a te szentséges szívednek ajánlom fel az egész életemet, múltamat, jelenemet, jövőmet, a legkisebb cselekedetem is. Irányíts és vezérelj engem. Add meg a tisztánlátás kegyelmét, hogy meg tudjam különböztetni a jót a rossztól. Add, hogy egész nap neked éljek.”

Testvéreim! Ez nem több mint egy perc a nap 24 órájából.

 

Este pedig adj hálát Istennek, hogy vigyázott rád és kérd bűneid bocsánatát azokra is, mit felismerni nem tudtál. Csak a szándékod legyen tiszta. Hisz Uratok azt mondotta: “Ne félj te kicsiny nyáj, mert Atyátoknak úgy tetszett, hogy nektek adja az országot..” Isten akarata az, hogy üdvözüljetek, nem pedig hogy elvesszetek. A hit és a szeretet éltet, a remény táplál benneteket, Isten pedig üdvözít. Ámen.

 

Testvérem, imádkozzál, higgy és szeress, remélj! Urad nem hagy el, szeret téged. Kérd az egek Urát, hogy feladatodat teljesíteni tudjad és megadja neked. Kereszted vidd hősiesen, majd Urad erőt ad. Majd mindennek eljő az ideje.

A gonosz támad, mások által próbára tesz téged, de Krisztussal győzni fogsz. Majd Urad könnyít rajta, hogy eljő az ideje, légy türelemmel egy kis ideig még. De az út szűk marad és a kapu szoros, min át kell jutnod, hogy szemtől szembe állj Krisz­tusoddal, Megváltóddal, Üdvözítőddel, hol bőséges legelőre viszi megfáradt nyáját, hol Atyátok letöröl szemükről minden könnyet. Ámen.

 

Most búcsúzom és azt mondom: Áldjon meg a Mennyei Atya, ki letörli könnyeidet, a megváltó Jézus Krisztus, a jó Pásztor, ki inni ad az élet vízéből, a Szentlélek Úristen, ki vezérel a nehéz úton. Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted és veled. Ármin.

 

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: