1991. április archívum

1991. április 1.

 

A HARC ELÖSZÖR A SZÍVETEKBEN FOLYIK – GONDOLAT ÚTJÁN – ÉS MIKOR OTT GYŐZÖTT A GONOSZ, ÚGY TERELI A HARCOT A CSELEKEDE­TEKRE

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!

 

Imádkozzunk! Uram, Jézus Krisztus áldunk téged, magasztalunk téged, imádunk Ó, dicső Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek.

Köszöntelek testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelméből, a Szentlélek kiáradása által. Örvendezzünk testvérem a feltámadott Úrban, a Húsvéti Bárányban, ki legyőzte a halált és megváltotta Isten népét és örök életet adott, egyben örök üdvösséget az övéinek, mert üdvösség csak Jézus Krisztus által van! Mert jegyezzétek meg, Jézus Krisztus nélkül nincs üdvösség,

 

– mert Ő egyedül az üdvösség forrása és senki más,

– mert Ő a megváltó, de nem a közbenjáró. Ő egy az Atyával,

– mert ki a Fiút látta, az látta az Atyát is, mert az Atyával egylényegű, ki az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik most és mindörökké. Ámen.

 

Az Atya, a Teremtő. A Fiú, a Megváltó, a Szentlélek, a megszentelő kegyelemnek kiárasztója. A közbenjáró, a kegyelmek hordozója, Isten Anyja Mária, a szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz, kinek tisztaságos teste, a földre született Isten földi bölcsője lett. Ezért a végtelen szeretetért imádjuk a Mindenható Atyát, ki szent Fiában nemcsak leszállt közétek, hanem szeretetét annyira kiárasztotta, hogy szent szeretete nem ismert határt, hanem magára vette az ember rút bűneit és szenvedése által megszerezte az üdvösség lehetőségét.

 

A testi szenvedés, mi szemmel látható és kézzel fogható, minél több nincs a földön, csak elenyésző kicsiség volt mindahhoz a szenvedéshez képest, mit az Úr lelkében el­szenvedett. Mert az ő isteni és egyben emberi lelke úgy öltötte magára az emberi bűnt és undokságot, mintha ő követte volna el és összerogyott alatta. Ez a fájdalom olyan mérhetetlen és felfoghatatlan, mint maga az Isten. Ennél csak egy volt nagyobb, az Isten szeretete.

Ezért testvérem ne higgyétek, hogy ti, a ti pislákoló hitetekben bármit is túlságba tudtok vinni.

 

Itt domborodik ki a szeplőtelenül született Szent Szűz Mária szerepe és társmegváltói szerepe, mikor anyai szíve végigjárta a keresztút minden stációját és végigélte lélekben Szent Fia testi szenvedését, de ugyanakkor megérezte Fia lelki szenvedése mérhe­tetlenségét, és ugyanakkor szeplőtelen szíve megtelt Isten végtelen nagy szeretetével, ami emberfeletti erővel halmozta el.

 

Imádjátok és áldjátok Istent végtelen szeretetéért és irgalmáért, aki a ti nagypéntekjei­tek után, Húsvétot tud rátok virrasztani, mert Atyátok először és Istenetek, és végül bírátok, kinek-kinek akarata és élete szerint. Kérjétek Isten Anyját, a szeplőtelenül fogantatott szent Szüzet, Máriát, hogy legyen közbenjárótok és az ő érdemei által vigyen el benneteket szent Fia színe elé és könyörögjön értetek. Ámen.

 

Testvérem! Imádkozzatok és ne féljetek az áldozattól, se magatok, sem mások részére ­- és ne féljetek a szándékot Isten Anyjára bízni – mert ez a bizalom teljes. Ne akarja­tok okosak lenni, mert ez a bizalom alázatot is hordoz magában. Mert bármi kicsi tettet is hajtotok végre és odaviszitek a kereszt alatt álló Máriához és egyesititek az ő hét tőrrel átdöfött szeplőtelen szivével, ő elvisz és elrejt szent Fia sebeibe, és közben­járótok lesz. Csak arról ne fedkezzetek meg, hogy a sátán ezekre a lelkekre les. Ezért legyetek éberek, mert a harc állandó út, nincs fegyverszünet, de már az erőt a ti Uratok és Istenetek kínszenvedéséből és szent sebeiből merítitek.

 

Ezért intette Uratok és Megváltótok az ő tanítványait az éberségre, mert ki nem harcra kész, azt az ellenség körülfogja és becsapja. A harc a szívetekben folyik, elsősorban gondolat útján, és mikor ott győzött a gonosz, úgy tereli a harcot a cselekedetekre. Mert cselekedeteitek és beszédeitek által tud ártani másik embemek is, mert az ő eszközeivé akar tenni benneteket. Ezért mondotta a ti Uratok, Istenetek: “Jaj annak, aki megbotránkoztatott, jobb lett volna ha malomkövet kötöttek volna a nyakára és a tengerbe dobják.” A sátánnak az a legfőbb vágya, hogy rajtatok keresztül munkálkod­jon.

Ez az igazi ördögi kör. Ezért legyen lelketek éber, a csatát meg kell nyerni még a gondolataitokon belül!!! De ne féljetek, Uratok veletek van ha kéritek, és a kegyelem nem hagy el benneteket, de ragaszkodni kell hozzá teljes erőtökből.

 

Mert mint már annyiszor mondottam, az erőt csak erőtökön felül kapjátok. Ezért könyörögjetek Isten Anyjához a szeplőtelenül fogantatott Szűzhöz, hogy a kegyelmeket necsak megkapjátok, hanem meg is tartsátok!

 

Amint már mondottam, sem testeteket, sem lelketeket ne hagyjátok henyélni. Amikor a pihenés ideje van, pihenjen a test, de ugyanakkor lelketek legyen éberen és keressétek meg lélekben Uratok keresztjét és ott pihenjen a lélek, de ne henyéljen, és Uratok veletek van.

Mert már annyiszor mondottam, szűk a kapu, keskeny az út, min át az üdvösségre mész. Széles az út, tág a kapu, mi a kárhozatba vezet! – De ne féljetek, ha a gonosz erőszakosan kísért, odalopódzik hozzád, imáid közben is odamegy hozzád azon az úton is mikor szentáldozáshoz járulsz, de te légy résen, tehát ébren és szaladj Uradhoz Istenedhez, mert így biztos a győzelem. Magadba ne bízz, csak Istenedben! És hagyd Istent működni benned és semmitől ne félj.

 

Testvérem haladj ezen az úton, vértezd fel magad imával, fohásszal. Járulj a szentáldozáshoz, hívd őrangyalodat és bízzál Szent Mihály arkangyalban, mert nehéz út áll előtted. Mert a keskeny úton végig kell menned és a szűk kapun be kell jutni. De ne félj, mert Krisztus kegyelme veled van, mert a te Urad és Istened semmiképp sem hagy el, csak te távolodhatsz el tőle.

 

Neked azt mondta valaki, hogy azt az embert, akit úgy lát a sátán, hogy hiába kísért, azt elhagyja. Ez nem így van. Aki ezt hiszi, azt éppen akkor kaparintja meg.

 

Ezen elmélkedj és imádkozz és fohászkodj, tagadd meg magad, hogy Krisztusé lehess!

 

Most búcsúzom és azt mondom: áldjon meg a mindenható Atya, az ő szent Fia, a megváltó Jézus Krisztus, a lelket betöltő Szentlélek Isten. A szűz Anya oltalma legyen veled, Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted és veled. Ármin.

 

 

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: