1986. január archívum

“SZÛZANYÁNK, VILÁG GYÕZELMES KIRÁLYNÕJE, MUTASD MEG HATALMADAT!”

Az Úr Jézus azt kéri tõlünk, hogy ezt a fohászt gyakran és nagy bizalommal imádkozzuk. Különösen most, amikor a Szûzanya korszakában élünk, hogy mielõbb eljöjjön újra az “idõk teljessége”, és Szûzanyánk újra a világra hozhassa Szent Fiát. Miként Isten az emberiséget Szûz Mária közremûködése által váltotta meg, úgy most is az Ö segítségével fogja megmenteni a bûnbe süllyedt világot a kiérdemelt pusztulástól.
Jézus azt mondta nekem, kívánja, hogy a magyar nép különösképpen megismerje, tisztelje és szeresse Édesanyját, úgy, mint a Világ Gyõzelmes Királynõjét. Mégpedig oly módon, ahogyan a gyermek ismeri, tiszteli és szereti földi édesanyját. Kéri ezt azért, mert ennek a népnek jogilag valóban Szûz Mária a Királynõje. Szent István ugyanis ezt a hatalmat Reá ruházta, és azt Ö elfogadta. Szûzanyánk többször is kifejezte, hogy a magyar népet Ö tulajdonának tekinti. Az elmúlt évszázadok azért is voltak annyi vérrel és könnyel teli, mert ez a nép ugyancsak a Golgotát járta, miként Királynõje és Édesanyja. De megígérte a föltámadást is. (Lelki értelemben) / 171 /

 

“MAGYARORSZAG SZEPLÖTELEN ÉDESANYAM ÁLDOTT ÖRÖKSÉGE ÉS EGYEDÜLI TULAJDONA”

A Szûzanya pedig így szólt: “Azért jövök, hogy áldásommal segítselek és a kegyelem ruhájába öltöztesselek titeket.”
Jézus megismételte azon szavait, melyeket még a negyvenes években, az ostrom nehéz óráiban mondott. Amikor úgy véltük, hogy elpusztulunk, így bíztatott:
“Ne féljetek! Magyarország nem pusztul el! Szeretném minden magyar ház kapujára arany betûkkel felírni: MAGYARORSZAG NEM PUSZTUL, HANEM TISZTUL! És minden viszontagság ellenére a világ végéig fennáll!”
A magyarok különösképpen imádkozzanak Királynõjük eljöveteléért.
Jézus ezt elvárja tõlünk és többször is kifejezetten kérte:
– “Kedves Gyermekeim, ne féljetek! Imádkozzatok! Édesanyátoknak, a Világ Gyõzelmes Királynõjének eljövetelét örömmel várjátok! Ö gazdag áldásával érkezik meg hozzátok. Ezeknek a kegyelmeknek mielõbbi eljövetelét segítitek azzal, ha sokat imádkoztok, engeszteltek, életeteket Neki áldozzátok.”
– Jézusom, milyen kegyelmeket kap a magyar nép? – kérdeztem.
– “Szeplõtelen Édesanyám, a Világ Királynõje és a ti Gyõzelmes Királynõtök, nem Magyarország területét kívánja kibõvíteni, határait rendezni, Ö most azt kívánja és akarja, hogy a magyar nép Öt jobban megismerje és szeresse. Ezt a népet Ö Szeplõtelen Szívére akarja ölelni, mert az Ö Szíve a legbiztosabb út, amelyen HOZZÁM, ISTEN FIÁHOZ / 172 / juthatnak. Mert életük és üdvösségük Én vagyok.”
– “Ismét mondom, örüljetek, imádkozzatok és bízzatok! Szeplõtelen Édesanyám parancsára a világ meghajol Isten elõtt, megszûnik a bûnözés, bezáródnak a pokol kapui, megáll a vér patakja.” (Az elsõ közlés még vérfürdõrõl beszélt, késõbb az engesztelés nyomán – vérrõl szólt Jézus. És most tudom, ha tovább engesztelünk, még vér sem lesz Szûzanyánk eljövetelekor. – 1986.).
“Az új élet öröme tölti el az eget és a földet. Az ember élete megmarad szeretetben, hogy Engem imádjon és áldjon.”
– Mindez mikor jön el, Jézusom?
– “Az ígért kegyelem nagyon közel van hozzátok.”- Hogyan lesz az, hiszen nem látni, hogy az emberek megjavultak volna? – “Mit ti – az ország és az Egyház -, bûneitek miatt elveszítettétek azt Szeplõtelen Édesanyám érdemei által gazdagon megnyeritek.” – “Minden látszólagos rombolás ellenére Édesanyám királynõi hatalma legyõz minden ellenséget. Ezzel a hatalommal az örök Mennyei Atya ajándékozta meg Öt. A gyõzelem akkor is az Övé lesz, ha a világ és a pokoli gonoszság minden erejével ellene támad. Édesanyám királynõi gyõzelme úgy valósul meg, ahogyan azt a Szentháromság a világ teremtésének pillanatában elrendelte. Anyámat isteni hatalmam erejével ruháztam fel, és a Szentháromság mindegyik Személye megáldotta Öt.”

A SZÛZANYA ELJÖVETELÉRÖL

Jézus engem, mint méltatlant, 1986. január 25-én, elõre nem sejtett kegyelemben részesített. / 173 /
Mintegy Elõhírnökként láthattam a késõbb bekövetkezõ és lélegzetelállítóan felemelõ, s egyben szent félelmet keltõ égi jelenséget.
Látnom engedett egy csecsemõfej nagyságú, gyönyörûszép, piros színben játszó gömböt, mely áttetszõ felhõn haladt, és Keletrõl érkezve a magyar föld felett kis idõre megállt. A gömb kinyílt, és belõle Édesanyánk, mint a Világ Királynõje tûnt elõ. Felhõn közelített felénk, tekintetét pedig végighordozta országunkon, mint saját tulajdonán, és kegyelmeivel árasztotta el, sugározta be magyar gyermekeit. A kegyelem abból állt, hogy mindenki látta Öt, s az emberek szíve hirtelen szeretetre lobbant fel Isten és embertestvéreik iránt. Bûnbánat tört fel belõlük, és lelkûk mintha a bûn terhétõl megszabadult volna. Ebben a pillanatban ugyanis mindenki saját bûneinek porába hullott, és szemüket-kezüket égre emelve irgalomért kiáltoztak. Kevés embert láttam, aki nem könyörgött irgalomért, ezek közül többen meghaltak. A kegyelem mindenki szívét megérintette, de a kegyelmet nem mindenki fogadta be.
Ismétlem, ez a jelenés a világnak ígért nagy csoda elõhírnöke. Ezért Édesanyánk felettünk áthaladva tovább lebegett, oda, ahol ez az ígért kegyelem, a nagy Csoda végbemegy.
A gömb rendkívül lassan haladt. A történést szinte pillanatok alatt láttam végbemenni, de a jelenség lassan haladt célja megvalósulása felé. Jézus egy számot is mondott, de bármennyire szeretném, nem tudom kimondani. Ilyenkor kiesik emlékezetembõl: Jézus elveszi tõlem. – Úgy tudnám érzékeltetni, hogy bár egy nap alatt is megtörténhetne, de egy évig is eltarthat az átalakulás. – Isten már a gömb / 174 / elindulásakor kegyelmeivel mintegy besugározza Szûz Mária által az egész világot.
A mi áldott Jézusunk megismételte azt a látomást, melyet a bûn elhatalmasodása idején. az 1930-as, 40-es években adott.
Akkor a mennyei Atya, büntetésre emelte igazságos, sújtó kezét, hogy elpusztítsa világot. De Jézus, az Irgalom, saját kezét odatette az Atya sújtó keze alá, de ez sem segített, mert a fenyegetõ Kéz lejjebb ereszkedett. Ekkor Jézus szemével kérte Édesanyját: Anyám, jöjj, segíts! – Ekkor a Szûzanya alátette könyörgõ Kezét Jézus Keze alá. s erre a Mennyei Atya büntetõ Keze felemelkedett. (Akkor megértettem, hogy a Szûzanya Isten Irgalmasságának kisugárzása) – De ez olyan fé1elelmet keltõ élmény volt, hogy reszketek, ha eszembe jut.
Most, 1986-ban viszont azt mondja Jézus:
– “Bízzatok, gyermekeim! A mennyei Atya, áldásra emelte fölétek irgalmas Kezét.. Én az irgalmasság, és Édesanyám, a könyörgõ Mindenhatóság, visszatartotta Atyám Kezét, mellyel lesújtani készült a bûnbe merült világra.
AZ ATYA ÉDESANYÁM SZEPLÕTELEN SZÍVE ÁLTAL IRGALMASSÁGOT NYÜJT AZ EGÉSZ VILÁGNAK!”
– “Gyermekeim” – folytatta Jézus -, “Szeplõtelen Édesanyám fényes érkezését Magyarországon is látni fogjátok, az Ö tovahaladását is. Kívánom, hogy gyermekeim ezt tudomásul vegyék. Járva, kelve, éjjel is figyeljétek Szeplõtelen Édesanyátok érkezését. Várjátok Öt örömmel, hívogassátok lángoló szeretettel. Készítsétek elõ bevonulását hozsannával, hintsétek tele útját Üdvözlégy Máriákkal és áldozathozatallal.” / 175 /

a
1986. január 1. éjjel fél 3 óra
 
KERESD ISTEN KÉPMÁSÁT EMBERTÁRSAIDBAN
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem, az Atya és a Fiút és a Szentháromság szent nevében. A mi Urunk és Istenünk szent kegyelméből.
 
Testvérem! Áldjuk és magasztaljuk az Urat az újesztendő hajnalán.
 
Először is hálát adunk neked mennyei Atyám, a te szent kegyelmedért, hogy vonzásod szent erejével megtartottad testvéremet a mi Urunk és Istenünk, a megváltó Jézus Krisztusban. Hála és imádás neked Uram Jézus, hogy elfogadtad, hogy irányítottad szent kegyelmed erejével.
Megköszönöm mindazt a sok kudarcot, megpróbáltatást és küzdelmet mivel a te féltő isteni szereteted megtartotta. Köszönöm Uram azt a sok-sok erőt mivel szent kegyel­med elárasztotta, mert te tudod Uram, mi az mi előbbre viszi lelkét a te utadon. Mindezért hálát adunk Neked, te végtelen szeretett te végtelen irgalom! De egyben kérlek és könyörgök hozzád Uram és Istenem, Jézus Krisztust hogy az elkövetkező év is legyen az ő lelkének üdvösségére. Tartsa meg a te kegyelmed ereje azon az úton, mit rendeltél neki. Mert tudom Uram, hogy csak általad, és veled lehet az, amivé te Örök Irgalom, formálod az ő lelkét.
Kérlek Uram, és Istenem bocsásd meg esendőségét, lásd meg akaratát feléd, hisz neked nyújtja szívét lelkét. Te isteni szeretet vigasztald, erősítsd és irányítsd őt. Vigasztald és tartsd meg a lelkét és őrizd és vezesd és szabadítsd meg hibáitól és abból a vonzásból, mit a világ adhat, anélkül hogy kiszakítanád e világból.
 
Engedd meg Uram és Istenem, hogy lelkét előkészíthesse mindig jobban a te eljöttödre, hogy a királyi lakomára kész legyen lelkének menyegzős ruhája, beléphessen oda, hol te vagy Uram, Jézus Krisztus. Ezért Uram időt kérek a részére, mert a te kegyelmed ereje megadja az időben, hogy mindig előbbre jusson feléd, Uram Jézus Krisztus.
 
Fürdesd meg kegyelmed szent erejében lelkét, és szent tested és véred által, mit elrejtettél az Oltáriszentség misztériumában. Add Uram ezt az élő kenyeret, hogy te őbenne és ő tebenned lakozhasson, mit megígértél a tieidnek. Kérlek Uram és Istenem, hogy adj időt, mert csak itt a földön van lehetőség az érdemszerzésre, a lélek fejlődésére, a tisztulásra a szeretetben. Engedd meg ó Uram, te isteni Bárány, ki elveszed a világ
bűneit, hogy még itt a földön megkapja lelke a menyegzős köntösét, mert itt a próbatétel helye, mert odaát kínban és gyötrelemben tisztul a lélek.
         Kérlek Uram és Istenem, te végtelen irgalom, te végtelen szeretet, hallgasd meg könyörgésemet, mert te tudom, hogy meghallgatsz, és könyörülj meg lelkén és hallgasd meg imáit, és könyörülj meg rajtuk. Mert nélküled senki és semmi, de veled minden, mert neked minden lehetséges. Add Uram, hogy mint te egy vagy az Atyával, úgy legyen egy veled. Töltsd be szent Lelked erejével, hogy lelke mindig kész legyen Ura és Istene érkezésére. Add, hogy a te szentségi testeddel és véreddel megerősítve tér­hessen meg hozzád, hol letörölsz szeméről minden könnyet. Ezért könyörgöm és esedezem érte Uram, Jézus és köszönöm, hogy meghallgattál, imádott megváltó és egyedül üdvözítő, édes Jézusom. Amen.
 
Testvérem! Legyél áldozatot vállaló lélek, imáidban és cselekedeteidben. Fogadj minden megpróbáltatást alázatos szívvel és lélekkel. Add szívedet, lelkedet, a te akaratodat a te Uradnak és Istenednek, hogy ő vezérelje gondolataidat és tetteidet. Megerősít az Úr hitben, reményben és szeretetben és alázatban és béketűrésben.
Kérd te is állandó jelleggel Isten szent kegyelmét. Mert mit mondott az Úr, Jézus Krisztus: “KÉRJETEK ES ADATIK, KOPOGTASSATOK ÉS NYITTATIK.” Ezért testvérem imádkozz szűkebb családodért, mert te Uradnak és Istenednek minden lehetséges. Imádkozz nővéredért és azok családjaiért.
Használj ki minden lehetőséget a lelkek megmentéséért!
 
Imádkozz testvérem, ebben a formában, ahogy az Úr szent kegyelme rávezetett. Mert mondom neked, az szereti Urát és Istenét, aki munkálkodik itt a földön Isten országáért. Keresd Isten képmását embertársaidban! Munkálkodj lehetőséged szerint Isten szőlő­jében. Légy apostola a szent ügynek, terjeszd az Evangéliumot és hirdesd azt az örömhírt, hogy közel Isten országa, mert Istennek minden ember egyformán fontos. Légy aktív tagja a küzdő egyháznak és imádkozz és szerezz érdemeket a szenvedő egyház tagjai részére – ima, szentmise, – hogy majdan tagja lehess a győzedelmes egyháznak, mi a szentek egyessége.
Ezért testvérem, hited legyen erős, akaratod legyen szilárd Istenben. Szereteted legyen teljes először Istened és üdvözítőd felé, és Istenben embertársaid felé. Mert mondom neked, ki csak egy lelket is visszatérít Urához Istenéhez – Isten kegyelmének szent ereje által – az részesévé vált Isten megváltói munkájának. Mert Isten végtelenül irgalmas, és ebben is megmutatkozik a ti emberi méltóságotok Istenben. Mert aki áldo­zatot tud vállalni embertársaiért, az Krisztusért teszi, és aki Krisztus parancsait meg­tartja – mert szívében él Krisztus – az üdvözül. Amen.
 
Testvérem most búcsúzom. Áldjon meg a mennyei Atya, ki szent vonzása által tart meg, az ő szent fiának Jézus Krisztusnak, ki a mennyből szállott alá, ki elvezet az Atyához, Jézus Krisztushoz. Áldjon meg Isten szent Lelke, Isten, ki munkálkodik bennetek, ki felnyitja szemeiteket, ki felnyitja füleiteket, ki által világosságban élhettek.
Áldjon meg testvérem és őrizzen a te Urad, Üdvözítőd, Istened és Megváltód, a mi Urunk, Jézus Krisztus. Én pedig Isten alázatos gyermeke imádkozom érted és veled.

Ármin.

1986. január 2.
 
SEGÍTSETEK A LELKI VAKOKNAK, A SÜKETEKNEK, A BÉNÁKNAK
 
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szent nevében, a mi Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus szent kegyelméből. Imádkozzunk testvérem! Áldjuk és magasztaljuk az Atyát, dicsőítsük és magasztaljuk a Fiút, és imádjuk a Szentlelket; az egy igaz Istenben, mert hatalmas, mert jóságos, mert maga a szeretet ki kiárasztotta végtelen szeretetét az emberre a Fiú által. Ki érettünk az utolsó véres áldozattá vált a szeretetben, hogy mint neki élete van az Atyában, úgy legyen életünk Őbenne és Ő általa, a Szentlélek Isten munkálkodása által. Mert senki sem mehet a Fiúhoz, csak ha Atyám vonzza, úgy senki sem éri el a Fiút, csak a Szentlélek Isten közreműködésével.
Te csodálatos isteni titok, imádunk, áldunk és magasztalunk, hogy felfogni nem is tud­juk a végtelent a végessel. De hitünkkel hisszük és valljuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia, ki e világra jöttél, érettünk, a mi üdvösségünkért, hogy életünk legyen benned, mindörökké.
 
Kérünk és könyörgünk, hogy tarts meg bennünket magadnak. Bocsásd meg vétkeinket és irányíts, vezérelj, vezess és add szent áldásodat, add a te békédet, te felséges Isten. Add, ó Uram a Te szent erődet, szent kegyelmed által, hogy a bűnt és a bűnre vezető kísértést felismerjük. Add, hogy tisztán lássunk Urunk és Istenünk! Legyünk egyek veled, már itt a földön a szent Tested és Véred által, hogy majdan eggyé legyünk veled halálunk órájában, hogy teáltalad és teveled és tebenned léphessük át azt a küszöböt, mi az életre visz. Kérlek Uram és Istenem, Jézus Krisztus, áldd meg testvéremet, nyisd meg füleit, nyisd fel szemét, tanítsd meg járni a te utadon.
Add meg neki a te szent ajándékaidat, mit szent Lelked által árasztol szét a világban. Add meg neki a felismerés kegyelmét, hogy téged Egek Ura, mindinkább felismerjen, ahogy az embernek lehetséges hogy felismerje, hogy a te szent jelenlevésedben élhessen tudatosan. Engedd érezni te végtelenül szerető Isten szent közelséged gyönyörűségét, hogy ki tudjon szakadni a világ vonzásából, hogy a lelke szabaddá váljon, hogy testét uralja a halhatatlan lelke, hogy szent kegyelmed erejével feléd szállhasson te egy igaz, Örök Isten. Ámen.
 
Testvérem! Légy hitben szilárd. A te hited alapja Krisztus tanítása. De nem elég meghallgatni az Úr szavát, hanem azt be is kell tartani. Kérd Urad és Istened kegyelmét, hogy erősödjön lelked a szeretetben és az alázatban, mert aki a krisztusi szereteten keresztül nézi a teremtett világot, és benne az embert, az tud is cselekedni embertársaiért. Mert aki úgy érzi, hogy Krisztust szereti és embertársait nem, az be­csapja saját magát, azt nagyon megejtette a sátán.
Mert aki csak saját lelkével törődik, aki elhalad a lelkileg elesett ember mellett, az csak azt hiszi, hogy felfelé halad, mert csak hitte, hogy Krisztust szereti, pedig önző módon saját magát szereti, ez pedig nem visz a mennyek országába.
 
Mint ahogy Krisztus lehajol hozzátok szent keresztje által és szent teste és vére által, ki szeretetből köztetek él és körülvesz benneteket szent jelenléte, ti ugyanúgy munkál­kodjatok Isten országáért embertársaitokon keresztül. Legyetek apostolai Krisztusnak. Vigyétek az Örömhírt, hogy közel Isten országa. Segítsetek a lelki vakoknak, a süketeknek, a bénáknak. Imáitokkal érdemeljétek ki a kegyelmeket a részükre. Ne legyetek fáradtak, hanem segítsétek Krisztus keresztjét minél magasabbra emelni, hogy fennen hirdesse, hogy “ÉN VAGYOK AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET, KI HISZ BENNEM, HA MEGHAL I S ÉLNI FOG.”
 
Mentsétek a fuldoklókat, kik a bűn rút sarában fetrengenek, anélkül, hogy felismernék lelki halálukat. Mentsétek meg a lelkeket testvérem! Imádkozzatok és vállaljatok áldozatokat, és szeressetek a krisztusi szeretettel, kinek minden lélek egyformán fontos. Mert mit mondott az Úr, az Isten; Jézus Krisztus:
 
 “AZ ÉG ANGYALAI JOB­BAN ÖRÜLNEK EGY MEGTÉRŐ BŰNÖSNEK, MINT SZÁZ IGAZNAK.”
 
Mert Isten egyformán szeret benneteket. Mert a krisztusi szeretet minden embert meghívott a mennyei lakomára. Mert a megváltás mindenkié. Engeszteljetek a bűnösök megtéréséért. Tömörüljetek egységbe! Imádkozzatok, hogy kik Krisztust szeretitek, kik megtartjátok parancsait, eszközöljétek ki a hitbéli egységet Jézus Krisztusban. Tömörülni és tömörülni Krisztus földi helytartója köré, mert nála vannak a mennyek országa kulcsai és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta.
 
Imádkozzatok Szűz Anyátokhoz, ki anyátok fenn a mennyben, ki a közvetítő köztetek és Isten között. Kit a krisztusi szeretet nektek adott, hogy legyen közbenjárótok a mennyei Atyánál és az ő szent Fiánál.
 
Testvérem imádkozz és ezen az úton haladj, de legyél áldozatra készebb. Tegyél mindig többet és többet a családodért a szeretetben. Légy béketűrőbb és alázatos. Mert ne feledd, Istennek minden lehetséges.
 
Most búcsúzom és azt mondom, az Atya szent vonzása, az Úr Jézus kegyelme, a Szentlélek egyesítő ereje legyen veled, hogy lelked tisztán várja Urát és Istenét. Ámen. Az Úr Jézus szent kegyelme legyen a te lelkeddel. Ármin.
a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: