1985. szeptember archívum

1985. szeptember 19.
 
TÁRJÁTOK KI LELKETEKET AZ ÚR FELÉ, HOGY A KEGYELEMNEK MINDEN SUGARA LELKETEKET ÉRJE
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem a mennyei Atya, a megváltó Fiú, és a lelket betöltő Szentlélek Isten szent nevében, a mi Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus által.
 
Imádja lelkünk az Urat és örvendjünk szent dicsőségében és magasztaljuk atyai szere­tetéért és végtelen jóságáért, mert nagy dolgot cselekedett esendő gyermekiért, mert egyszülött Fiát adta érettünk, hogy üdvösségünk legyen. Áldassék és dicsértessék Te végtelen szeretet, Te egek Ura, mennyei Atyánk, ki úgy tudtál szeretni minket, hogy egyszülött gyermeked adtad értünk. Hol az az emberi elme, aki fel tudná mérni ezt a mindenek feletti és mindent odaadó szeretetet. Mert ahogy szerette az Atya az embert, úgy szerette a Fiú, mert áldozati bárány lett az Atya oltárán, mit hatalmába állt elutasítani és elfogadni.
Minden dicséret és dicsőség a Fiúé, mert nincs nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja barátaiért. Megváltó Istenünk! Jézus Krisztus, mennyire kell, hogy szeressünk Téged! Most arra kérünk, add meg szívünknek azt a szeretetet, mi méltó hozzád. Adj, ó Urunk és Istenünk a te szeretetedből csak egy morzsányit, hogy szívünk-lelkünk lángoljon a szeretettől. Először feléd Istenünk, Jézus Krisztus aztán embertársaink felé, hogy érezze szívünk azt, hogy embertársainkban is Téged szeretünk. Add meg szívünknek az alázatot, mint amilyen alázatos vagy Te Uram, Jézus. Mert mondottad:
 
“Szelíd és alázatos szívű vagyok”.
 
Erősítsd bennünk a reményt, mert kinek reménye te vagy Uram, Jézus Krisztus, az még soha nem csalatkozott. Mert te vagy a hitünk, a reményünk, az egyedüli boldogságunk, Istenünk!
Mert Te vagy az út, az igazság és az élet, ki hisz benned, még ha meghal is élni fog. Add nekünk az élet kenyerét, az élő kenyeret, mi a te valóságos tested és szentséges szent véred. Mert hittel hisszük, hogy te jelen vagy a csodálatos Oltáriszentségben. Mert te végtelen szeretetből nemcsak feláldoztad megad, még többet tettél, eledelül adtad magad, hogy te bennünk és mi benned lakozhassunk, te lángoló szeretet, mely az egekbe hat. Hát lehet Téged eléggé dicsőíteni? Hát lehet Téged eléggé áldani? Hát lehet Téged eléggé szeretni? Ó, milyen kicsiny az ember és milyen gyarló! Mert nemes emberi szív, ki így lángolna, nincs az az emberi nyelv, ki így dicsőítene és dicsérne. Mert hozzád Uram, ember nem fel nem érhet, de az isteni szeretet az isteni irgalom lehajolt az emberhez olyannyira, hogy benne lakozik és Ő bennünk lakozik. Mert nekünk ezt nagyon kell akarni, hisz az Úr, az akaratunkat kéri, a mindenkori akaratunkat a többi az isteni kegyelem dolga. Mert kérdezték apostolaid: “Mester, ki üdvözül?” és te Uram Jézus azt mondottad: “Embernek lehetetlen, de Istennek minden lehetséges “.
Ezért Uram és én Istenem, mi nagyon akarunk téged és kitárjuk a szívünket, lelkünket feléd, hogy szent kegyelmed munkálkodjon bennünk és tépje ki szívünk kertjéből a gyomot, – bármennyire fáj is – hogy láthassunk Téged, tündöklő napunk, Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus. Amen.
 
Testvérem! Bizakodjál a te Uradban és Istenedben. Ne félj a küzdelemtől. Hamarosan könnyít az Úr kereszteden, hogy egy kicsit megpihenj. Ne legyenek kétségeid, mert gondja a te gondod Uradnak, Istenednek. Imádkozz, fohászkodj, legyél türelmes. Ne félj testvérem, közeleg az idő, hogy az Úr akaratából rálépj arra az útra, mit az Úr szánt neked. A gonosz hatalma megtörik feletted az Úr akaratából és szabad lesz a lelked. Imádkozz sokat embertársaidért, családodért, mert az Isten mindenkit egyformán szeret. Az üdvösség azon múlik, hogy a ti lelketek hogy tárul ki Uratok felé. Mert lelketek felfogja a szeretet sugarát és átmelegíti és áthatja lelketeket és visszasugárzik ez a viszont szeretet. Mint a napsugár sem melegíti át a légteret, csak ha ütközik és a visszaverődés teszi meleggé a földet. Mert a földnek is az a része meleg, ami nap felé fordul, az a rész hol nem ütközik a sugár, csak elsiklik mellette, az hideg és zord marad. Így van a lélek is a kegyelemmel. Ezért légy testvérem nyitott merőlegesen Krisztus felé, hogy a kegyelemnek minden sugara a lelkedet érje. Ne vesszen el belőle még csak egy parányi sem, hogy üdvösséged legyen az Úrban. Ámen.
 
Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg a mennyei Atya, a megváltó Jézus Krisztus, a lelket betöltő Szentlélek Isten. Az Úr, Jézus Krisztus kegyelme óvjon és őrizzen az örök életre. Ámen.

Armin.

a

Ez év tavaszán a Szûzanya így szólt:
– Vérfürdõvel jövök…” (Tudtomra adta, mely országokban lesz ez.)
Néhány hónappal késõbb:
– “Az országomban végzett sok engesztelés miatt nem vérfürdõvel, hanem vérrel jövök.” Tudtomra adta, hogy a világ a sok engesztelés miatt már több súlyos csapástól megmenekült.
– “A Magyarországon végzett, és innen kiindult engesztelések, amelyek az egész világon elterjedtek (pl. ‘Szeretetláng’), a mennyei Atya elõtt nagyon kedvesek.”
Kérdeztem az Édesanyát: “Mikor jössz el?”
A Szûzanya így válaszolt: “Nem jövök! Már itt vagyok!”

*Bence atya feljegyzései nyomán

1985. Kisasszony napja, szeptember 8.

Szûzanyánk 2000 éves születésnapi évfordulóján láttam Édesanyánkat, amikor aggódva kértem Öt mentse meg a világot az atom, és egyéb katasztrófák okozta pusztulástól.
Szûzanyánk nagyon szép, fenséges volt, de ez a fenség csupa szelídségbõl állt, nem keltett félelmet, boldogságot okozott. Kedvesen, szeretetteljesen szólt, miközben gyöngéden tartott egy ötágú csillagot, amely az egész világot jelképezte: / 166 /
– “Ne félj, születésnapomra kaptam a világot jelentõ csillagot a mennyei Atyától.” Tudtam, hogy a Szûzanya menti meg a világot. De azt is éreztem, hogy ez nem fog megtörténni szenvedések nélkül. Ugyancsak ez év õszén láttam a Fájdalmas Szûzanyát. Jézus Vérével telt kelyhet tartott a kezében, miközben így szólt: – “Ezt a kelyhet ki kell, hogy igyátok. A szenvedés után dicsõült meg isteni Fiam is.”

Magyarország jövõje

1985 õszén látomásban láttam Magyarországot. A nyomasztó szürkeségnek, amely egyébként olyannyira jellemzõ rá, nyoma sem volt. Minden fénylett és ragyogott, mintha az egész ország egy kristálygömb volna, amelyet átvilágít a napfény, s szivárvány színeiben játszik. Ez a sugárzás a mennybõl eredt, a forrásánál a Szent Szûz alakját ismertem fel. Amikor rátekintettem és jobban megfigyeltem, úgy láttam, hogy Ö maga ez a ragyogás, õ mely besugározza a magyar földet.
A Szûzanyát egyetlen fénylõ palást borította, amelynek színét a csillogástól nem láthattam. A Szûzanya közeledett felém, alakja egyre nagyobbnak tûnt, végül lebegve megállt Magyarország fölött, s ezt a csodálatos fényözönt a világ minden országára sugározta. Láttam, hogy a fénycsóvák, mint ragyogó fény utak futnak, és minden nemzetet fénybe borítanak. – Így szóltam Hozzá:
– Édes Szûzanya, mit keresel ezen a földön?
A Szent Szûz ezt válaszolta: – “Ez az ország az Én örökségem, Szívemnek drága.” – Szûzanyánk örömtõl sugárzott: “Mindörökké / 167 / tulajdonom! – örökségemért jöttem. Birtokba kívánom venni azt, ami Engem illet.”
Magyarországot elsõ királya, Szent István ugyanis nem csupán fölajánlotta a Szent Szûznek, hanem az egyetlen örökös, gyermekének halála után, örökség gyanánt Szûz Máriára ruházta. Megtudtam azt is, hogy a fény és öröm, amely a látomásban áthatotta ezt a földet, Magyarország jövendõ sorsának dicsõségét jelenti.
– De Édesanyám – mondtam -, annyi baj van a világon, félünk a háborútól, a pusztulástól. Mi lesz velünk?
– “Ez az ország soha el nem pusztul. Ez az ország mindörökké megmarad.”- De Édesanyám, hát különbséget teszel Te ország és ország között? – “Nem! A különbségtétel általatok történik. Amikor a bûnbánatban és az engesztelésben átadjátok magatokat Nekem, máris a fény és öröm mellett döntöttetek, amely jövendõ sorsotokat jelenti. Ha Fiamhoz könyörögtök segítségért, s megteszitek a mennyei Atya akaratát, akkor ez a fény bennetek vesz szállást, hogy szívetekbõl áradjon szét. Nincs olyan mennyei ígéret, amely be ne teljesedne. – Az egész világot Nekem adta a mennyei Atya. De ezt az országot Szent István Nekem adta, ez az Én örökségem.” – Az egész országnak mondta: “Szívemnek drága kis népe! Te kis csapat! Itt sokan engesztelnek! – Imádkozzatok, engeszteljetek, veletek vagyok!”
– Édesanyám, hát olyan szentek vagyunk?
– “Nem! Nem azért maradtok meg, hanem mert Enyéimek vagytok!” A Szûzanya ekkor megmutatta nekem, hogyan terjed a bûnbánat és engesztelés szelleme Magyarországon / 168 /. Az országot ekkor kietlen sivatagnak láttam, amelyet régóta hasztalan öntözött a mennyei áldást jelentõ esõ. Ám hirtelen itt is, ott is, friss rügyek ütköztek ki a földbõl, s zöld foltokat alkotva egyre terebélyesedtek. A Szent Szûz értésemre adta, hogy ezek a rügyecskék csak egymást támogatva és egymás közelségében növekedhetnek. Megértettem, hogy Magyarország történetének e kietlen idõszakában, az Istenben növekvõ lelkeknek együtt kell maradniuk, kis közösségeket alkotva. A halállal szemben csak így lesz esélye az életnek. De azt is látnom kellett, hogy e rügyek közül igen sok elsorvad, sõt, némely még elõbb frissen zöldellõ rügy-csoportok pillanatok alatt kiszáradnak. A Szûzanya megérttette velem, hogy ezt a bûn okozza, amely ellen szüntelenül küzdenünk kell.
Megkérdeztem: Milyen bûnökkel bántunk meg legjobban Téged és Jézust?
“A két legfõbb bûn, ami benneteket illet, a káromlás és a restség. Káromoljátok Isteni Fiamat, valahányszor sértitek a szentségeket a kiszolgáltatás hanyagságával, felkészületlenséggel és méltatlansággal, a szentségek vételének elhanyagolásával, illetve a vételre való nem megfelelõ állapottal.” (A .szûzanya itt tudomásomra hozta, hogy a legfertõzöttebb betegségek egyike, amely járvány gyanánt terjed, Jézus Krisztus valóságos jelenlétének tagadása az Oltáriszentségben, illetve a teológusok részérõl az egyszerû hívõk félrevezetése azáltal, hogy kétértelmûen, hátsó gondolatokkal és nem tiszta lelkiismerettel fogalmazzák meg az átlényegülés tanítását)
“A másik nagy bûn” – folytatta a Szent Szûz “a restség, amely igen elharapódzott köztetek. Ez / 169 / nemcsak a rendkívüli buzgóság hiányát jelenti, hanem a köteles szorgoskodást is, amely nélkül nincs üdvösség, hiszen a langymeleget az Úr is kiveti az Ö szájából.* A restség mindenfajta testi és lelki romlás kezdete és folytatása. Olyan nyavalya, amelyet csak az Én szentséges Fiam iránti szeretet ûzhet el tõletek. S az a szeretet, amely ha egyszer fellobbant, már olthatatlan.”
A Szûzanya szavai után ismét megláthattam Magyarországot jövendõ fényességében. Láttam, hogy népe káromlás nélkül él, szüntelen buzgalomban a mennyei javak iránt. Azt is láttam, hogy ezt a megújhodást egyetlen dolog tette lehetõvé: az ország mennyei Patrónájára való teljes ráhagyatkozás, a Belé vetett mélységes bizalom és hit, s az Öt ünneplõ és hirdetõ kultuszok terjesztése nemcsak az országban, hanem az egész világon. Õsi kiváltsága: a Mária-tisztelet volt boldogságának forrása.
Amikor ezeket láttam, szívemet nagy boldogság töltötte el, s nem aggódtam többé az ország sorsa miatt. A Szent Szûztõl csak annyit kérdeztem: “Szûzanyám, mikor következik el mindez, amit most megmutattál nekem? Hiszen mi most az atomháború és a pusztulás fenyegetõ árnyékában élünk!” A Szent Szûz így válaszolt:
– “Ne féljetek! A békesség – Fiam adománya a Benne hivõknek – már nem késik soká. Általam jön el, s már nagyon közel van hozzátok. A békét, mit Isteni Fiam születésekor a földre hozott, és amit még nem élveztetek, azt a világ még a második évezred elõtt élni és élvezni fogja. – Bízzatok! Bizony / 170 / mondom nektek, el nem múlik ez a nemzedék, mígnem mindezek megtörténnek.”**

* Vö. Jel. 3,16.
**Vö. Mt. 24,34

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: