1984. június archívum

1984. június 9.
 
 
SZÁRNYALJON A TE LELKED URAD, ÉS ISTENED FELÉ
 
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szent nevével. Szent Atyám, ki a mennyekben lakozol, ki éltetsz, ki szeretsz, és ki fenntartod Szent Lelked erejével e világot, ki szent fiad által adod az üdvösséget elesett és tévelygő gyermekeidnek, ki megbocsátod a bűneinket Szent Fiad kínszenvedésének, és szent és szentséges szent vérének érdemei által megbocsátasz nekünk.
 
Áldunk, imádunk, dicsőítünk és hálát adunk neked, mert az igazság, a jóság, a szeretet, az irgalom, az igazság végtelen tökéletessége nálad van, és Szent Fiadnál, ki veled él és uralkodik mindöröktől és mindörökké, és szent Lelkeddel betölt mindeneket. Te min­denható Atyám, ki mindeneknek Atyja vagy és szent Fiad által magadhoz emelsz bennünket, méltatlan gyermekeidet, mert életünk Benned és üdvösségünk szent Fiadnál van a mi Urunk, Jézus Krisztusnál. Imádunk téged, és imádságunk hozzád száll.
 
Könyörgünk hozzád Urunk és Istenünk, hallgasd meg könyörgésünket, de mindenkor a te szent akaratod legyen meg, mert csak te egyedül Igaz Isten, te tudod, mi válik a mi lelkünk javára.
 
Rád hagyatkozunk Uram, Jézus Krisztus. Kérünk, add meg testvéremnek a lélek teljes szabadságát, olyan formában, hogy az e világ ne kösse le, a föld ne húzza vissza, hanem szabadon emelkedhessen feléd, Uram Jézus. Tudja lelkét teljesen reád bízni és teljesen megnyugodni a te szent akaratodban. Ajándékozd meg Uram a te szent békéddel. Töltsd be lelkét a te örömöddel. Áld meg munkáját, ahogy azt te jónak látod, és a küzdelmében add ó Uram, Jézus Krisztus a te szent erődet. Légy vele a kísértésben. Segítsd e küzdelemben és légy vele imáiban és ajándékozd meg, hogy érezhesse a te szent jelenlétedet Urunk, Jézus Krisztus. Vidd el Uram lelkét a te szent forrásodhoz, honnan az élet vize buzog, és tisztítsd meg lelkét bűnbánata által, mert szeret téged, mert eped a lélek utánad Uram, Jézus.
 
Nem azt kérem Uram, hogy most már testvérem hátralévő útja sima és könnyű legyen, hanem azt kérem, legyen az út olyan, amit te szántál neki, de Uram azért esedezem, hogy minden lépéssel, minden küzdelemmel a bűnnel szemben, mindig és mindig közelebb és közelebb kerüljön hozzád és mindig méltóbb á váljon a te szent szeretetedre, hogy majdan, amikor te azt jónak látod, eljusson a te szent színed látására és a te hajlékodban lakozzék majd mindörökké Uram, Jézus Krisztus.
 
Testvérem, fohászkodjál sokat Uradhoz, Istenedhez, üdvözítődhöz, az Urunk és Istenünk, Jézus Krisztushoz. Imádkozzál, mint már annyiszor mondottam, ne engedd lelkedet, hogy földi dolgok magukhoz láncolják. Szárnyaljon a te lelked Urad és Istened felé. Tudja a te Urad, hogy mire van szükséged, megadja neked.
 
Szeretteidért imádkozzál, mert hiába gyötrődsz miattuk, csak az ima segít rajtuk. Te imádkozz, és a többit bízd a te Uradra. Mert csak a te Urad és Istened tudja tökéletesen kinek, mire van szüksége. Add át testvérem a gondjaidat a te Uradnak és kérd te is Istent, hogy legyen lelked segítségére, hogy lelked mindenek ellenére örülni tudjon a te Uradnak, Istenednek. Mert csak így tudod jelenlétét lelkedben érezni. De ne félj semmitől!
 
Kérj testvérem, mert adatik, kopogtass és nyittatik, de hogy milyen formában adatik és nyittatik, az nem a te dolgod és nem a te gondod. Te csak higgyél feltétel nélküli hittel, hogy imád meghallgassa a te Urad és Istened, de az sem a te gondod, hogy mikor.
Testvérem, csak így tud a te lelked szabaddá válni a földön, a feltétel nélküli hit, a feltétel nélküli bizalom által. Mert ha te úgy imádkozol, hogy hátha nem, az az ima semmit sem ér, mert kicsinyhitűvé váltál és bizalmatlan lettél Uraddal, Isteneddel.


Mert kétségbe vontad a te Urad és Istened szeretetét, irgalmát és jóságát és igazságát, és kétségbe vontad azt a krisztusi kinyilatkoztatást, hogy kopogtassatok és nyittatik, kérjetek és adatik, tehát bizalmatlan lettél Uraddal és Isteneddel szemben.
 
Testvérem erre figyelmeztetlek. Mert csak így tud a te lelked örvendeni Urának Istenének. Tehát a feltétel nélküli hit, a feltétel nélküli bizalom! A te dolgod az, hogy az életed cselekedeteidben, gondolataidban, imáidban Krisztusé legyenek. Mert az Úr Jézus gondviselő szeretete tudja mi az, ami a te lelkednek és családodnak javára válik.
 
Meglátod testvérem a te lelked örülni és ujjongani fog, mert leráztad a koncaidat, és fel tudsz emelkedni a föld porából Urad és Istened felé. Tehát imádkozz és higgy és remélj! Ne aggódj, ne félj, mert nem te oldod meg a problémákat, hanem a te Urad és Istened, ki a mennyekben vagyon. Nyugodjon meg a lelked abban, hogy minden úgy fog történni, mint már annyiszor megmondtam Neked.
 
Testvérem, most búcsúzom és azt mondom: Áldjon meg a mennyei Atya és vonzzon mind jobban téged az Úr Jézus szent kegyelmével. Árasszon el a Szentlélek Isten, töltse be a te lelkedet az ő szent adományai által. Ámen.
 
Áldjon meg téged az üdvözítő Jézus Krisztus, és segítsen minden utadban, hogy megérkezzél az országba, mit szent szeretete készít az övéi számára. Ámen.
1984. június 23.
 
 
A KEGYELEM BETÖLTI A VILÁGOT, CSAK BE KELL FOGADNI
 
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
 
Köszöntelek testvérem a mennyei Atya, az ő szent Fia, a mi Urunk, Jézus Krisztus és a lelket betöltő Szentlélek Isten szent nevével, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme által.
Áldás, dicséret, imádás és hála neked, ki az Atya egyszülött fia vagy, ki nekünk Istenünk, megváltó jó pásztorunk vagy, ki Urunk és Istenünk és egyben barátunk lettél, és mint egyszülött, és mint elsőszülött, testvéreid is lehetünk, te, aki élsz és uralkodol igaz Isten, az Atya jobbján, mindöröktől és mindörökké. Ki eljövendő vagy az ég felhőin át, hogy ítéletet hirdess mindenek felett, az Atya dicsőségében Urunk, Jézus Krisztus, ki az Atya által mindeneknek teremtője vagy. Te szerető, te bölcs, te igazságos, te a jóság megtestesítője, te irgalmas, te kegyelmes, te igaz, te hűséges, te alázatos, felséges Istenünk! Ezért leborulva imádunk, és hálatelt szívvel mondunk köszönetet, és irgalmadért esedezünk, te Jákob Istene, te Izsák Istene, te a pátriárkák Is­tene, te, aki Mózes Istene vagy, könyörülj rajtunk. Te mindenség Istene, légy a menedékünk. Te gondviselő édes Isten hallgasd meg könyörgésünket. Amen.
      

 

Testvérem! Örülj a te Uradnak és Istenednek, mert szeret Téged, mert felemelt téged a porból és a sárból. Ki meghallgatja imáidat, kinek gondja van reád, ki tudja hány hajad szála hullott ki és hány lett fehérré. Ki tudja, minden lépésedet, ki tudja minden rejtett gondolatodat, ki ismeri küzdelmeidet, ki tudja, kik között élsz, ki tudja, hol lakol, és honnan fordulsz a te Urad és Istened felé.
 
Ne félj, és ne aggodalmaskodjál. Ügyed a te Urad kezében van, ki megadja a szükséges erőt, ki kegyelmével véd és erősít téged. Ezért mondom bátran, fordulj szembe a viharral, és ne akarj kitérni a harc elől, de azt mindig úgy cselekedjed, hogy kérd a te Urad kegyelmét és bízzál feltétel nélkül Uradban és Istenedben, és a legteljesebben ha­gyatkozzál a gondviselő Jézus Krisztusra.
 
Mint már annyiszor mondtam, hitben légy szilárd, mert a te Urad és Istened a feltétel nélküli hitet kéri, és bizalmat kér. Mert csak így szárnyal a lélek fel Istene felé. Mert a földi gondok, mint a rablánc fogva tartják, és felemelkedésében gátolják a te lelkedet A földi gondok ugyan érintik a te lelkedet, de arra vigyázz, nehogy rabbá tegyék. Ahogy tudomást szerzel a lelki megpróbáltatásokról, úgy add tovább a te Uradnak és hidd azt, hogy az Úr tudja csak igazán, hogy mit miért cselekszik.
 
Mint már annyiszor mondottam, hogy a kegyelemnek nagyon sok eszköze van a lelkek megmentésére. Az csakis a te Urad és Istened dolga, hogy kit, milyen úton vezet magához. Te csak imádkozz, a többi az Úr dolga.
 
Bízzál testvérem és remélj! Bízzál abban feltétel nélkül, hogy a te gondod, Urad és Istened gondja és remélj abban, hogy minden a te lelked üdvösségét szolgálja. Kérd a békét, a lélek békéjét magadra és családodra, és az Úr megadja.
 
Kérd az erőt, mert az felülről ontatik. A kegyelem az betölti a világot, mit csak a lélekbe kell fogadni. Ezért tárjátok ki lelketek kapuját, hogy lelketek megfürödhessen ebben az életet adó forrásban, hogy lelketek felölthesse a mennyei köntöst, mire jő a vőlegény, hogy lelketek kellőképpen legyen felékesítve, hogy a krisztusi lakomán résztvehessetek, kik megfáradtatok, kik arccal Krisztus felé fordultatok. Mert az Úr letöröl majd szemetekről minden könnyet és megfizet kinek-kinek érdemei szerint Ámen.
 
Most búcsúzom. Áldjon meg a mennyei Atya, ki szent vonzása által és végtelen nagy szeretetével tartja fenn a világot, a mi Urunk, Jézus Krisztus; ki odaadta szent eledelül magát, hogy életetek legyen benne. Örvendjen a szívetek, az ő nagy kegyelme által.
Vigasztaljon meg a vigasztaló Szentlélek és árasszon el benneteket szent világosságával, hogy az út, mi Krisztushoz visz, mindig látható legyen a részetekre.
 
Téged pedig testvérem, áldjon és erősítsen meg a mi Urunk, Jézus Krisztus. Ámen.

Ármin .

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: