1983. július archívum

1983. július 4.
 
 
MINT AHOGY A FIÚ EGY AZ ATYÁVAL, ÚGY AZ EMBER EGY LEGYEN KRISZTUSSAL, ÉS ÍGY EGGYÉ LEGYEN MINDENKI AZ ATYÁBAN
 
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ármin vagyok, ne félj!
 
       Köszöntelek testvérem az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Dicsőség és dicséret neked Uram Jézus, Te égi Király! Te az Atyának egyszülött Fia, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, bölcsesség a bölcsességtől, irgalmasság az irgalmasságtól, igazság az igazságtól, szeretet a szeretettől. Mert Te egy vagy az Atyával, mert az Atya, ami benne jó vagyon azt mind, mind megosztotta Veled. Hatalmat adott neked Uram Jézus, Te édes Isten Fia. Mert Te egy vagy tartalmilag az Atyával, csak személy szerint vagy Te a második isteni személy, de egy akarat fűz össze az Atyával, mert Te tökéletes mása vagy Atyádnak. Ezért mondottad, hogy aki látta a Fiút, az látta az Atyát is. Mert a mennyei Atya annyira szerette a Fiút, hogy mindent megosztott vele. És mondom nektek testvéreim a Fiú is úgy szereti az Ő gyermekeit – és az isteni akarat az – hogy mint a Fiú egy az Atyával, úgy legyen vele egy az ember, mert Jézus Atyánknak nevezi az ő mennyei Atyját.
 
 
       Mint ahogy a Fiú egy az Atyával, úgy az ember egy legyen Krisztussal és így eggyé legyen mindenki az Atyában.
 
       Tudom testvérem, hogy ezt nagyon nehéz neked felfogni. Hogy is érné fel az emberi elme, mi korlátok közé és véges időbe van zárva, a végtelen nagy Istent. Testvérem! Imádkozzál, fohászkodjál és tarts bűnbánatot és vedd magadhoz a te Urad élő és eleven szent testét ki vár téged az Oltáriszentségben.
 
       Legyél nagyon éber, nehogy a világi dolgok és gondok elvonják figyelmedet a te Uradról és Istenedről. A feladat világosan áll előtted, hogy terjeszd a mennyek országát, ahogy lehetőséged nyílik rá. Tereld a föld bárányait a te Urad és Istened akoljába, és erre buzdítsd mind azokat, kik telve vannak Szentlélekkel. Mert Isten akarata az, hogy gyermekei mind visszataláljanak ahhoz a forráshoz, hol a te Urad és Istened jutalommal az élet vizét adja az Ő gyermekeinek. Ezért testvérem, te csak törekedj Krisztus felé, mert az, csakis az a biztos út, a többi út mellékút, ami csak akkor válik a javatokra, ha a mellékút a krisztusi útba torkollik, de csak ha rá is léptek a ti egyedül üdvözítő utatokra, ahol a te Urad végtelen nagy kegyelme segít benneteket.
 

       Testvérem, most pedig pihenj le, majd holnap folytatom. Ármin.

1983. július 27.
 
 
LEGYETEK ÉBEREK ÉS IMÁDKOZZATOK, HOGY KÍSÉRTÉSBE NE ESSETEK!
 
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ármin vagyok, ne félj!
 
       Köszöntelek testvérem az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten, tehát a Szenthá­romság szent nevével, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ki áldassék és dicsértessék, most és mindöröktől és mindörökké. Ámen.
       Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
 
       Testvérem! Erősödj hitben és szeretetben és legyél nagyon éber a kísértéssel szemben. Küzdjél testvérem minden erőddel, mert a gonosz kiszemelt téged, mert téged a te Urad kiválasztott eszközéül tett, ezért a sátán mindent elkövet, hogy téged erre a szent feladatra alkalmatlanná tegyen. De ne félj, te csak imádkozz! Tudja a te Urad, a te erőfeszítésedet és kedves előtte a te küszködésed, mert Krisztust követni nem könnyű.
 
       De mint mondottam a te Urad és Istenedhez vezető Utat nem az Úr teszi nehézzé, hanem a sátán, az helyezi el a botlás kövét, az akadályoz benneteket, mert végtelen gyönyörűsége a lélek bukása. Mint már mondottam is, a sátánt is egy erő hajtja, az emberi lélek után. Ha a sátán megnyer egy lelket a maga számára, azt a saját lángjával gyújtja lángra, mert már ezt is egy ízben mondottam, hogy a sátán a szó legszorosabb értelmében eleven tűzzel ég. Tehát elevenen izzik, iszonyú fájdalmakkal és minél nagyobb lánggal gyújthat egy lelket lángra, ugyanolyan arányban csillapul az ő heve és így kínjai is, mert a pokol kínjai sem egyformák. Akitől többet tud elvenni a sátán, az többet is kap a kínból és gyötrelemből. Tehát a sátánnak belső kényszere az, hogy a lelkeket magáévá tegye, de mondom ez az egyik.
       A másik, pedig az még az idők kezdete előtt a sátán is, mint Lucifer a fény angyala, mint főangyal élvezte a mennyek országának minden gyönyörűségét és kevély lett, mert nagynak és erősnek érezte magát és többre vágyott, és akaratát szembefordította Urával és Istenével, ezért letaszíttatott. A bosszú, a végtelen bosszú is hajtja, mert ő teljesen tisztában van azzal, hogy ő mit veszített. Elvétetett tőle a mennyek országa, de a hatalom a rang negatív irányt kapott.
       Mert hatalmas, de csak egy bizonyos mértékig, hatalma nem korlátlan, annyiban van meg, ahogy Isten a végtelen hatalom azt meghagyta neki. Mert mondom, minden gonoszsága ellenére akaratán kívül mégis Istent szolgálja. Mert Isten végtelenül bölcs és hatalmas Isten és még a sátán gonoszságát is a ti javatokra fordíthatja, de csak ha az akaratotokat odaadjátok Istennek, ezért a gonosz árthat is nektek, meg nem is. Legyetek éberek! Mit mondott nektek – mert Krisztus, amit apostolainak mondott, azt nektek is mondotta – “Ébren legyetek és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!” Tehát testvéreim, elérkeztem oda, amit nagyon a lelketekre akarok kötni. Ébren legyetek és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert a sátán végtelenül ravasz. Úgy el tudja a rosszat rejteni, hogy Isten nevében még a legnagyobb vétkekre is reá tudja venni az embert. Ne feledjétek, Jézus Krisztust is úgy vitték a zsidó főpapok a keresztfára, azt hitték, hogy Istennek tetsző dolgot cselekszenek. De miért? Megmondom azt is testvéreim, mert az akkori zsidó papság egy része, mint emberek, nagyon bűnös emberek voltak. Ismerték pedig az írásokat, mik megjövendölték a Megváltót, és hittek is benne hogy eljő, de a bűn oly homályossá tette lelküket, annyira körülzárta, hogy a tisztánlátásukat elveszítették, vagyis lelki vakká lettek és így a sátán mint vakokat odavitte ahova akarta. Olyan borzalmas halált és olyan borzalmas kínokat eszelt ki és a Megváltó elé tálalta, mert megmutatta neki a világ bűneit a maga fertelmével és az ezért járó kínokat, abban való reményében, hogy Krisztus Jézus embersége visszaretten, és így nem jön létre a megváltás.Mert a sátáni kínoknak a tetőfoka, hogy ő, mint angyal, sőt főangyal, letaszíttatott és az ember, a bűnös ember, pedig felmagasztaltassék a mennyek országába.
 
       Most visszatérek a mi Urunk, Jézus Krisztus kínszenvedéséhez. Jézus Krisztus, mint ember rettenetesen visszarettent és a szó legszorosabb értelmében vért izzadott – mert nemcsak látta – hanem át is élte azokat, és akkor imádkozott az Úr Jézus: “Atyám, ha lehetséges múljék el tőlem e kehely anélkül, hogy kiigyam.”. De a ti Uratok végtelenül alázatos fia volt az Atyának és akaratát odaadta mennyei Atyjának. Azt mondotta: “De ne az én akaratom legyen, hanem a tied.” Ekkor történt meg a megváltás, mert a többi az már ennek a következménye lett.
 
       Testvéreim! Zárkózzatok fel Krisztus mellé, s a krisztusi útról le ne térjetek! De mondom a krisztusi út, mit nektek követnetek kell, JÉZUS KRISZTUS EGYHÁZA, mit a földi helytartón keresztül maga Jézus Krisztus vezet. Mert Krisztus a megváltó, senki másnak, egy apostolnak sem tette azt a kijelentést, hogy Péternek és Péteren keresztül szól ez a mindenkori helytartónak. “Te Péter vagy és erre a kősziklára építem Anyaszentegyházamat, és a poklok kapui sem vesznek erőt rajta. “ Ez szent, s épp úgy él, mint kétezer évvel ezelőtt. Tehát nyugodjon meg a ti lelketek ebben és higgyétek, és higgyetek ennek az isteni ígéretnek! És vizsgáljátok meg lelketeket, hogy miben tértetek el Krisztus egyházától. Mert Krisztus akarata gyűjteni, tehát minél szorosabban egybetartani a nyájat a sátáné, pedig a széthúzás, a szétszórás. Nagyon legyetek résen, mert az elválás először olyan kicsiny rés, amit észre sem lehet venni, oly kicsi, de oly parányi. De az idő az mindig messzebb viszi az egykor egy egészet, ha meghasadt egymástól.
 
       Legyetek éberek! Vizsgáljátok át lelketeket és kérjétek az egek Urától a kegyelmet, a tisztánlátásra! Vegyétek észre azt a hajszálnál is vékonyabb repedést és tömjétek be a rést imádsággal, alázattal, mert még egyszer, Isten akarata az összetartás, a sátáné a széthúzás. Mert Isten akarata az egy akol és az egy pásztor, mert a Pásztor maga Jézus Krisztus. A sátán, pedig azt akarja elérni, hogy az minél később, ha lehet, soha ne jöjjön létre. De mondom, meglesz, mert Isten úgy akarja, mert itt is a sátán akadályozhat, de nem gátolhat. Mert ahogy egy akol lesz és egy pásztor, mondom nektek, megszűnik a sátán hatalma a világ felett. Véget ér a fejedelemsége és alászáll a poklokban mindörökre. A poklok kapuját el nem hagyhatja soha.
       Testvéreim! Tehát törekedjetek az egységre, és imádkozzatok magatokért és nem utolsó sorban másokért. Nem a ti dolgotok, hogy az ima érdemét a ti uratok hogyan hasznosítja. Isten útjai kifürkészhetetlenek, ne akarjátok Isten titkait megfejteni – mert elveszi figyelmeteket az imától – hanem higgyetek! Mert mit mondott Jézus a süllyedő bárkában – pedig tanítványai honnan is hihették – hogy a szélnek és a tengernek is ura az ő mesterük, és Jézus mégis kishitűséggel vádolta őket. Tehát ti is testvéreim higgyetek feltétel nélkül Krisztusban. Ha a ti véges emberi elmétek valamit nem is ért meg, de ti higgyétek, mert Krisztus mondotta. Mert az evangéliumnak csak egy értelme van. Még egyszer: “Legyetek ébren és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!”.
 
       Most búcsúzom, és azt mondom, áldjon meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten és forrasszon benneteket eggyé a Szentháromság egy Isten, és Krisztus egyházát megerősítse veletek a megszentelő kegyelem, és világosítsa be az utat Isten szent Lelke. Téged, pedig áldjon meg testvérem és erősítse meg a te lelkedet a mi Urunk, Jézus Krisztus. Ámen.
a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: