1982. december archívum

1982. december 10.
 
 
A MÉRTÉKTELENSÉG A LELKET ZÁRJA KÖRÜL, ÉS NEM ENGEDI A NEKI – RENDELT ÚTRA LÉPNI, LELKI SÜKETTÉ ÉS LELKI VAKKÁ TESZ
 
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
 
       Köszöntelek testvérem, az Atya Isten, a Fiú, a megváltó Isten, a Szentlélek Úr Isten szent nevével a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Dicsőíttessék és áldassék szent és szentséges szent neve. Te, aki az Atya jobbján ülsz, könyörülj rajtunk. Te édes Jézus, Te szerető Jézus, Te megbocsátó Jézus, Te irgalmas Jézus, Te kegyes Jézus, Te az élő vizek forrása, Te jó pásztor. Te, aki vagy az Út, az igazság és az élet. Te mennyei kapu, Te édes éltető Jézus. Te, aki egy vagy az Atyával. Te az Atya egyszülött fia, ki feláldoztad magad az emberért, szeretett gyermekeidért. Te megdicsőült Jézus, Te feltámadott Jézus, ki mindvégig velünk maradsz, akiket annyira szerettél. Te, aki az Oltáriszentségben magadat adod, hogy mindaz ki benned hisz az el ne vesszen, hanem mindörökké éljen a Te dicsősségedre és dicsőségedben. Mert mondottad, „Senki sem jöhet hozzám, csak ha Atyám vonzza”. Meg azt is mondottad, hogy: “Senki sem juthat az Atyához, csak én általam”.
       Te üdvözítő Jézus, Te Szentháromság, Te örök Titok, kit emberi elme fel nem fog, kit elme fel nem ér, csak feléd vonzódó lelke sejt és remél. Te magad vagy a fenséges Úr és Te vagy a szolga is, mert nem Úrnak jöttél le a földre, hanem szolgának, egyben tanítónak, megváltónak, áldozati báránynak, aki az utolsó csepp véredet odaadtad váltságul a bűnért. Te, aki ilyen nagy árat fizettél a lelkekért, és Te, aki mindvégig hű maradsz. Te, aki az újszövetséget megkötötted, amit a Te szent és szentséges véreddel írtál meg, mert kiáradó szeretettel szeretted a tiéidet.
 
       Édes Jézus Krisztus, te felséges Isten, ki birtokolod mindazt a hatalmat, amit Atyádtól kaptál, mert az Atya minden szentséges tulajdonsága benned dicsőül meg. Mert Te megdicsőítetted az Atyát és Ő is megdicsőített Téged. Te, aki fenékig ittad azt a kelyhet, mivel a mi bűneinket megváltottad. Te váltságdíjat fizettél minden egyes ember bűnéért, hogy eggyé válhasson teveled. Mint ahogy te is egy vagy az Atyával és a Szentlélek Istennel, te Úr Jézus!
 
       Mikor megkérdezték tőled tanítványaid, hogy ki a legnagyobb, és te azt mondottad, aki mindenkinek a szolgája. Te ennek példáját adtad, aki végtelen szeretettel és végtelen alázattal megmostad tanítványaid lábát. Te Uram mindenben elől jártál, te a magad példájával mutattad meg az utat Hozzád. Neked nem volt megalázó szolgálni tiéidet, pedig te Istenük, teremtőjűk vagy. Te, alázat teljessége. Közöttünk maradtál, hogy szent kegyelmeddel segíts minket. Nekünk csak hittel, bizalommal, akaratunk által reád kell hagyatkozni, hogy lelkünk szőlőjében levághasd a vadhajtásokat, hogy sokszoros termést hozhassunk a Te dicsőségedre és a mi üdvösségünkre.
 
       Testvérem! Imádkozzál, fohászkodjál a lélek szárnyán, szólj a te Urad és Istened felé. Mert mondom, ahogy le tudtok magatokról rázni egy rossz hajlamot, úgy szabadul fel a lélek. Úgy törnek szét rajtatok a bilincsek. Mert mondom, és ezt hangsúlyozottan mondom, ahogy győzedelmeskedtek a test ösztönei felett, úgy válik le rólatok a rablánc, mi a testhez köt, mert a test a lehúzó erő.
 
       A győzelem mindig attól függ, melyik az erősebb. Mert mondom a test ördöge nagy Úr a bűnben. Ismer benneteket, fel tudja szítani a mértéktelenséget, mert az ember, aki bármiben mértéktelen, vétkezik lelke ellen, mert mértéktelensége a lelket zárja körül és nem engedi a neki rendelt útra lépni. Tehát a bűn a lelket olyannyira körül tudja venni, hogy lelki süketté és lelki vakká teszi. Ahol a lélek nem nyugszik bele a bűn szolgaságába és küzd ösztönei ellen, ott egy rés marad, ahol Isten végtelen nagy kegyelme bejuthat és munkálkodhat.
 
       De ez a harc tart, mint már mondottam, a bölcsőtől a sírig. De Isten végtelen kegyelme megengedi az esendő embernek, hogy a küzdelemben bármikor leálljon. A hangsúly a mindvégig való kitartáson van. Ezt magyarázza a szőlőmunkásokról szóló példabeszéd.
 
       Most magyarázom, hogy érthetőbb legyen. Egy ember vallásos nevelésben részesül és élete első felében hisz is, még a templomba is eljár, a szentségekhez járul. És jő a kísértés, a pénz, a vágy és mind a bűn, ami ezeknek a gyümölcsei és minden másról elfelejtkezik és meghal ebben a bűnben. Elkárhozik, pedig élete első felében Istennek tetsző életet élt. De viszont, aki ha csak élete utolsó órájában is, de fel tudja magában indítani a tökéletes bánatot, az üdvözül. Miért? – mert ki kell tartani mindvégig. Tehát az utolsó pillanatig Isten végtelenül irgalmas. Mert a ti Uratok megváltott benneteket a bűntől, de csak azt, aki akarja. Mert mint már annyiszor mondottam, Isten senkit sem üdvözít akaratán kívül. De ne úgy éljetek, hogy van még idő, míg fiatal vagyok élvezem a világ nyújtotta örömöket, majd ráérek az évek elmúltával, amikor már nem is Ő, hanem a bűn egy része hagyja ott az embert, akkor ráér megbánni a bűneit.
 
       Testvérem! Nem tudjátok melyik az utolsó óra. Mert mint mondotta a mi Urunk, Jézus Krisztus: “Mint tolvaj érkezem hozzátok, mikor nem is várjátok.” Testvérem! – úgy éljetek, hogy mindig készen legyetek. “Mert boldog az a szolga, akit ura készen talál” – mondotta a mi Urunk, Jézus Krisztus. Ezért imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! Mert fegyver, de nagy fegyver az ima, és ezt aláhúzva mondom, az állhatatos ima.
 
       Mert a gonosz erőszakos és megkísérti az imádkozó embert is. Ekkor szoktátok azt mondani, hogy ima közben elkalandozik az eszetek. Ez nem egészen úgy van, nem minden gondolat a tietek, ami ima közben átsuhan az agyatokon. Hanem akkor válik a tietekké, ha foglalkoztok vele és szövitek tovább. És rendszerint abbahagyjátok az imát mondván, nem tudok imádkozni, mert szórakozott vagyok. És akkor csatát vesztettetek. Ne feledjétek, ha nektek azaz ima akármilyen nehezetekre is esik, ha százféle gondolat is végigfut elméteken és ti, ha küszködve is, de befejezitek az imát, a ti Uratok Istenetek előtt el nem múló érdemeket szereztek.
 
       Könnyű úgy imádkozni, mikor áhítatotokat nem zavarja semmi, mert ekkor Isten végtelen nagy kegyelme magához emel titeket és engedi érezni nektek is szent szeretetét Tekintsétek testvéreim az áhítatos imádságot Isten végtelen nagy kegyelmének, ezt testvérem ne feledd, soha! Tehát, akarj imádkozni akármekkora erőfeszítésedbe kerül is, ha százszor belezavarodsz, akkor is kezd mindig újra és újra, és te testvérem, ekkor nagyon akartad Krisztust.
 
       Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg a mennyei Atya, mert valóban Atyád és te gyermeke vagy, még többet mondok édes gyermeke vagy. De neked is méltónak kell lenned a te Atyádhoz, mint édes gyermeknek illik.
 
       Áldjon meg a te Urad Istened, az Üdvözítő Jézus és töltse be lelkedet a megszentelő kegyelem, Isten Szent Lelke, és ragyogja be a te utadat, szent ereje legyen veled, hogy harcos győzelemre vidd.

Én, pedig imádkozom éretted és veled. Ármin.

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: