1982. június archívum

1982. június
 
 
KRISZTUS MINDENT OLYAN EGYSZERŰEN ÉS ÉRTHETŐEN MONDOTT
EL, HOGY AZ ÉRTELEM AZ EGY EGÉSZBEN VAN, NEM A SZÉTTÖRT DARABJAIBAN
 
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy Testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az Urunk, Jézus Krisztus szent nevével és a Szentháromság szent dicsőítésével.
       Dicsőítelek, Te mindenek Ura és teremtő Isten. Áldassék és dicsértessék a szent és Örök Titok, Te Szentháromságú egy Isten, mit emberi elme fel nem fog, mit elme fel nem ér. Minden dicsőség és hatalom a Tied, Te dicső, Te fenséges, Te boldogító, Te szerető, Te irgalmas, Te végtelenül jó. Te végtelenül bölcs, Te kegyelmes, Te életadó élet és Te végtelenül igazságos. Te, aki mindenkinek megfizetsz érdemei szerint, Te édes Isten. Nem teremtettél olyan szót az ember számára, ami méltón kis tudna Téged fejezni, Te egek Ura! De azt az egy szót, csak a Te szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus ismeri egyedül, aki egy Teveled, a Szentlélek Istennel egyetemben. Te tiszta örömök kútfeje. Te a szeretet teljessége, légy áldott és áldassék és dicsértessék a Te szent neved mindöröktől és mindörökké. Ámen.
 
       Testvérem, erősítsd magadban a hitet és a szeretetet, mert a remény nem hagyja el a te szívedet. Köszönöm testvérem a küzdelmedet nagyon megkísértetett a te lelked. Tudja a
te Urad Istened a te harcodat, mert a te harcodat először akaratodból, mit Krisztusnak adtál, és Isten szent irgalma és kegyelme által győzelemre vitted. Már tudod, mit akar tőled a gonosz, mert mondtam, nagyon okos. Az indulataidon keresztül támad és a lelkiismeretes munkára buzdít, hogy figyelmedet és idődet lekösse. Minden fondorlatát beveti, hogy azzal a szent adománytól elvonjon téged, mi megadatott neked.
       Testvérem, imádkozz és imádkozz! Törtess, nagyon törtess Isten felé! Az idő és az alkalom megadatik neked, hogy közvetítsd azt az üzenetet, mit a te Urad és Istened, a mi Urunk, Jézus Krisztus küld hozzád rajtam keresztül. Ne csüggedj el, ha az emberek közömbösek is vele szemben, te csak terjessz és apostolkodjál, mert ez a te Urad akarata.
Ne félj, mert mondatott: „Boldogok kik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.”
 
       Testvérem, vésd az agyadba mindazt, amit általam leírsz, mert Isten Szentlelke az igazságot sugallja neked rajtam keresztül. Imádkozzál testvérem az elhunytakért, tehát a szenvedő lelkekért, mert az imádságnak nagyon nagy a hatalma. És imádkozz az élőkért, mert a ti Istenetek kegyelmes Isten is!
 
       Ne legyetek kicsinyhitűek! Olvassátok az evangéliumokat és beszéljétek meg egymás között, de óva intelek benneteket annak kiforgatásától. Azt már nem Isten Szentlelke teszi veletek, mert a ti Uratok, Jézus Krisztus mindent megmondott. Imádkozzatok, mert a ti Uratok, Istenetek is imádkozott, mégpedig állandó jelleggel.
 
       A ti Uratok is imádkozott apostolaiért és ezt mind azért tette, mert nektek példával mutatta meg, hogy ti is ezt cselekedjétek. Ti ezt már ne forgassátok százféleképpen, mert még egyszer mondom, azt már nem Isten Szentlelke teszi veletek, mert a krisztusi tanításnak egy, de csakis egy értelme van, és még tovább, ti ne ítélkezzetek! Most megint azt mondom, keressétek meg az evangéliumokban, hogy a ti Uratok hányszor ítélkezett, mert Krisztus nem ítéletet hirdetni jött, hanem örömhírt. Megmondotta nektek, hogy közel, nagyon közel van Isten országa. A ti Uratok megmondotta: “Ne ítélj, hogy ne ítéltess!”
 
       Péter apostol az első pápa, bűn nélküli ember volt? Ő volt, aki háromszor megtagadta az ő Urát és Istenét, de ez mind azért, hogy megértsétek, hogy Krisztus földi helytartója is ember, mert bűn nélküli ember nincs. Mert mondottam, hogy a szentek sem szentek minden pillanatban. Ki meri azt mondani, hogy Isten Szentlelke nincs Jézus Krisztus földi helytartójával, de ott, ott van maga a sátán is. Mert magát a ti Uratokat, Üdvözítőtöket is megkísértette, nemcsak egyszer. Még egyszer mondom a mindenkori római pápa magának Jézus Krisztusnak a földi helytartója, aki hit és erkölcs tanításában tévedhetetlen, de mint ember, ő is éppoly esendő, mint bárki más. Gondoljatok vissza Péter példájára.
 
       Éljetek úgy, ahogy a lelkiismeretetek diktálja, hogy a krisztusi úton mindig előbbre és előbbre haladjatok, de ne feledjétek, hogy esendők vagytok. A krisztusi tanításnak csak egy értelme van. Ott van még részetekre a Tíz parancs, ami világos és érthető, mert az evangéliumok és a Tíz parancs egy és ugyanaz.
 
       Testvéreim, ne forgassátok ki ti Krisztus szavait, mert Krisztus minden mondata egy kristálygömb, amit ha széttörtök darabjaira, értéktelen szófoszlányok lesznek, mit ti nem tudtok úgy összerakni, hogy olyan tökéletes legyen, mint először. Nem azt mondom, hogy ne elmélkedjetek. Hogy megint emberi hasonlattal éljek, ne legyetek olyan oktalanok, mint a gyermek, aki a szép játékát összetöri, hogy a belsejét megnézze. Krisztus mindent olyan egyszerűen és érthetően mondott el, hogy az értelem az egy egészben van, nem a széttört darabjaiban.
 
       Elmélkedjetek, igen elmélkedjetek a krisztusi tanításban. Ne zavarjon meg benneteket az, hogy minden emberhez másképp, de értelmileg ugyanúgy szól Krisztus, mert ti is emberek mind ahányan vagytok mások, és mások vagytok, mert Isten végtelen nagyszerűsége és nagy-nagy titka abban van, hogy kettő ugyanaz nincs.
 
       Testvéreim! Még egyszer összefoglalom, imádkozzatok magatokért és másokért, mert
Krisztus is ezt tette. Kérjetek és adatik, kopogtassatok és nyittatik! Ezt, pedig a ti
Uratok, Jézus Krisztus olyan világosan mondotta, hogy: “Mindaz, aki ennek más értelmét keresi, azt nem az Isten Szentlelke vezette erre az útra.”
 
       A ti Uratok gondja az, hogy mint és hogyan rendezi a ti dolgaitokat. De mondom, és azt hangsúlyozottan aláhúzva mondom, nyugodjon meg a ti lelketek abban, hogy amit a ti Uratok tesz, az mind a javatokra válik.
 
       Imádkozzátok azt az imát, amit a ti Uratok, Istenetek tanított veletek. Olyan egyszerű és világos minden szava, amit félreérteni nem lehet, és ami csak az embernek kell, mind benne foglaltatik. Mert aki nem tudja teljes megadással mondani azt, hogy legyen meg a Te akaratod, az vizsgálja meg lelkét és tanuljon alázatot Urától, Jézus Krisztustól.
 
       Most idézem, mikor az Úr a kereszthordozó Megváltó kérte a Mennyei Atyát, az így hangzott: “Atyám, ha lehetséges vedd el tőlem a kelyhet anélkül, hogy kiigyam.”, mert azt is mondotta Krisztus: “Tudom Atyám, hogy amit kérek, te azt mind megadod”. És ha Krisztus az Isten, a második isteni személy tovább nem folytatta volna, a megváltás nem történt volna meg. De a ti Uratok végtelenül alázatos Fia Mennyei Atyjának és folytatta: “De ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd”.
 
       Igen testvéreim, míg ti is nem így imádkoztok, nincs bennetek alázat, bizalom Istenetek iránt, nem hiszitek azt, hogy csakis a ti Uratok, Istenetek tudja mi az, ami jó részetekre. Ezen elmélkedjetek és legyetek nagyon alázatosak, mert az alázatosoké a mennyek országa.
       Most búcsúzom és azt mondom, menjetek el Krisztus keresztje alá és tanuljatok alázatot, szeretetet, megbocsájtást a ti Uratoktól, Istenetektől, Megváltótoktól és az Ő szent Anyjától, a szeplőtelenül fogantatott Szent Szűztől. És áldjon meg benneteket a Szentháromság egy Isten, az Atya, Fiú és a Szentlélek.
 

       Téged, pedig áldjon meg, és szent erejével lásson el a mi Urunk, Jézus Krisztus. Ármin.

a

Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: