1962. április archívum

Édesanyám, akihez küldtél, az elutasított

1962 április 27.

  A szentmise után erős elhatározással elindultam, hogy É. atyának a Szent Szűz üzenetét átadjam. így szóltam hozzá: Az Atyának levelet hoztam. – Tudniillik az atyának szóló á Szent Szűztől eredő üzenet volt a levélben megírva. Minden ízemben remegtem éreztem, hogy a Szentlélek ereje gyámolít. Megvártam, míg elolvassa. Ö csodálkozva nézett rám, és elhárító szavaival így szólt: “Erre választ nem adhatok.”-

Én nem is várok választ. Én csak nyomorúságos bűnös vagyok, és már sokat szenvedek magamban miatta. . . Szorongó lélekkel távoztam, lelkemben mélységesen megalázva.

  Utána még sokáig a templomban tartózkodtam, gondolataimban elmerülve. . . A Szent Szűzhöz könyörögtem: Édesanyám, akihez küldtél, az elutasított, még egy bátorító szót sem mondott. – Lelkem égető fájdalmával és a megaláztatás szégyenével távoztam a templomból.

  Azért az atya valamit mégiscsak mondott. Azt, hogy menjek el X.atyához. Én őt nem ismertem, hírét sem hallottam. De hiszen őt az Úr Jézustól mellém rendelt nővér az É. atyától függetlenül is tanácsolta.-

Másnap elmentem, de mivel nem találtam otthon, a következő nap újra felkereste m őt. A szentgyónás keretén belül adta m elő az atyának rendkívüli lelkiállapotomat. Ömlött belőlem a szavak könnyes áradata. Noha őt soha nem ismertem, lelkem csodálatos bizalommal nyílt meg előtte.

Könyörögve kértem az atyát, hogy igazítson el rendkívüli lelkiállapotomban, és így szóltam hozzá: Lelkem legnagyobb alázatosságával kérem és óhajtom, hogy tévedésem feltárásával megnyugtasson, – Ó szelíd, jóságos szavaival meg is nyugtatott, hogy Ő nem lát bennem semmi rendellenességet. Alázatosságom az, melyből erre következtetett. Vigaszt adó szavak voltak ezek lelkemnek. Megnyugodva tértem haza.

Abban állapodtunk meg, hogy legközelebb elviszem hozzá a Szent Szűz leírt közléseit, mert neki vannak pap gyónó-gyermekei, és majd velük megtárgyalja a dolgokat.

a

A lelked érdekében kell ezt tennem

1962 április 20.

…tudatába. Éreztem határtalanul jóságos szavainak csodálatos jelentőségét, mely lelkembe hatolt, de leírni nem tudok belőle, kivéve néhány szót, mely sürgős cselekvésre indított. Többek között arra kért, hogy ne késlekedjem tovább a rám bízott kérések átadásával és az Általa diktált utasításait minél élőbb adjam át az atyának. – Nagy félelem fogott el, mert éreztem, hogy most már nincs idő a halogatásra. Nagy ijedtségemben bementem a sekrestyébe, és az ott tartózkodó nővért megkértem, kérné meg az Atyát, hogy imádkozzék értem. Egyebet nem szóltam. Hisz ezek annyira bensőséges dolgok, hogy nem lehet elmondani senki másnak azon kívül, akihez az Úr utasít.

  Aznap a gonosz szüntelenül szorongatta lelkemet, és csak akkor szűnt meg este, amikor az Úr lábához borultam. Rövid hallgatás után az Úr Jézus kezdett hozzám beszélni oly kimondhatatlan, csodálatos gyengédséggel. Olyan leírhatatlan, előttem ismeretlen, csodálatos szeretet áramlott át Őbelőle lelkembe, hogy remegtem. Ez a rendkívüli, csodálatos érzés hosszú időn át átjárta egész testemet és lelkemet. Közben az Úr így szólt, eddig még soha nem érzett gyengéd hangon, melyről éreztem, hogy Neki is fáj, amit mondani fog!

  “Karmelita kislányom! Ma búcsúesténk van. Úgy értsd ezt, hogy lelked szelíd szavaim tárháza volt. Most csendességet borítok rád. Nemcsak szavaim, de állandó jelenlétem érzetétől is megfosztalak.”

  Ahogy ezt kimondta, a gonosz kajánul fellélegzett, és ezt éreznem engedte az Úr Jézus. A gonosz így szólt: “Most itt az én időm – Úgy éreztem, hogy nagyon messze volt, s közben az Úr egy kézlegyintésétől mintha megsemmisült volna. Én csak az Úr csodálatos, de számomra oly szomorú érzésével megéreztem, hogy az Úrnak fáj az, hogy nekem szomorúságot okoz. b szelíd jósággal sugallta:

– “A lelked érdekében kell ezt tennem.”

És ahogy sugallata a lelkembe hatolt, egy újabb, előttem egészen ismeretlen, leheletszerű, finom, lelket remegtető, kegyelmekkel teljes érzés árasztotta el egész bensőmet. Közben úgy éreztem, ez a szeretet Lelke, a Szentség Lelke. A Szentlélek Úristen lelkembe való átsugárzása közben úgy éreztem, hogy minden kisértésnek a leküzdéséhez másféle kegyelmi erőt lehel rám a szentlélek. Ez úgy megnyugtatott, hogy a szememből kitóduló könnyek, melyeket az Úr távozása idézett elő lelkemben, csöndes összeszedettségre hangoltak. S hogy lelkemben így megpihent, az Úr Jézus még egyszer megszólalt lelkemben:

  “Leányom, ne érts félre! Én ezután is veled leszek a szentáldozásban és ezután is szívszorongva várom jöttödet, mint eddig. Légy hűséges, ne a magad érzését keresd. Mondj le önmagadról, és csak Engem szeress! Csak a Szeretet Lelke töltsön el. Szeress Engem, mint fehér pólyába takart kisgyermeket. Keress Engem, mint Szűzanyám is keresett szorongó szívvel a nagy tömegben. Ha bárhol megtalálsz, örülj Nekem!
Gondolj Rám, ha segítő kéz kell, és ha úgy érzed, hogy atyai támogatásra van szükséged, nézz fel Örök Atyámra, és a Szentlélekkel merül el szeretetünkben.”

  Ezek voltak búcsúszavai. Bármilyen jóságosak, mégis csak szomorúságot éreztem miattuk. Az előző éjjeleken mindig az Úr Jézus ébresztett fel a virrasztó imádságra. Most, mikor a virrasztás ideje elérkezett, az őrangyalom keltett fel. Ó, mily nagy különbség volt az előző és a mostani ébresztés között!

a

A Magyarok Nagyasszonya országa vagyunk

1962 április 17.

Sok mindent mondott az édes Üdvözítő. Arra kért, hogy ne adjuk fel a lelki harcot, mert ez a szünet nélküli harc növeli a kegyelmet:

  “Kérd meg fiaimat. hogy küldjék a lelkeket Édesanyámhoz, és egyetlen szentbeszédet el ne mondjanak Édesanyám benső tiszteletére való buzdítás nélkül. “A Magyarok Nagyasszonya országa vagyunk.” Ezt ragyogtassák szüntelenül a lelkek felé. Tartsák ébren a Magyarok Nagyasszonya óhaját. – Te pedig leányom, egész életed minden erejével és áldozatával óhajtsd szüntelenül az Én Országom eljövetelét, hogy Édesanyám Szeretetlángja gyulladjon, terjedjen a szeretet szikrái által.”

Egy alkalommal, amint az Úr Jézus elé borultam és életem elpazarolt idején bánkódtam, Ő így szólt:

“A szeretet növelése ellensúlyozza mulasztásaidat A szereteted növelése által kegyelmeim is nagymértékben fognak növekedni lelkedben. (Ugyanakkor még hosszan beszélt velem)
Leányom, amit most mondok, az nemcsak neked szól, add át az Én kedves fiaimnak:
Elmondott szavaim lényegét szőjjék át az ő lelkük gondolataival. A lanyha lelkeket fel kell rázniuk mélyre süllyedt nemtörödömségükből. Először is tudatosítaniuk kell bennük a Velem való bensőséges egyesülés gondolatát, különösen azokkal a lelkekkel, akik gyakran fogadnak ugyan szívükbe de ez mégsem hozza közelebb Hozzám. Hiába fokoznám bennük a lelki elmélyülést, ha ők sarkon fordulnak, ott hagynak. A lelkük mélyén nem is gondolnak Rám a napi munka közepette. Úgy fáj ez Nekem! Úgy, de úgy szenvedek!

Amikor elmondjátok: “Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, akkor tegyétek is magatokat méltóvá. Ha immár eljöttök. ne fordítsatok Nekem hátat! Tegyétek szíveteket alkalmassá a Velem való állandó egyesülésre már napközben is, egy szerető fohász, egy szerető pillantás által, hisz úgy sóvárgok utánatok! Úgyis oly kevesen jönnek Hozzám. Legalább aki Hozzám jön, az legyen igazán odaadó, bensőséges. Ébresszétek fel lelketekben az Irántam érzett bizalmat – Az fáj a legjobban, hogy nem bíznak Bennem. Hiába van hitük, ha nincs bizalmuk. Enélkül nem tudnak közelembe férkőzni. – Kérd meg fiaimat, ébresszenek bátorítást a lelkekben Mondják el, hogy aki küzd, mily kedves Előttem, hogy a lélek fel ne adja a harcot, mert a szünet nélküli harc növeli bennük az Én kegyelmeimet. Küldjétek őket Édesanyámhoz.

Leánykám kívánj Nekem sok lelket. Ez legyen állandó életcélod.
Azért ragadtalak ki a világból, erre szemeltelek ki. Örülök, hogy legalább te megszántál, megértesz, határtalan fájdalmamban vigasztalsz.”

És közben, míg ezeket mondta, határtalan fájdalmát szétárasztotta szívemben – “Uram, Jézusom, én olyan nyomorult bűnös vagyok.”‘ – Ő tovább beszélt hozzám :

– “Leányom, a bűnbánat az, amely közelembe hozott. E mélységes bűnbánatot kérd sok lélek számára. Oly kevés ilyen lélek van, pedig sokakat felszólítok az Én különös követésemre, és nem is vagyok válogatós. Mindenféle körülmények közül választok ki magamnak lelkeket, de sajnos kevés eredménnyel. Kislányom, ma nagyon sokat panaszkodom. Ki kellett öntenem újra Szívem tengernyi bánatát előtted, mert annyi méltatlanságot kell elviselnem a Nekem szentelt lelkektől. Jöjj Hozzám még korábban és vigasztalj még többet! Lépj ki mértékeidből! Szereteted legyen forró, áhítattal teljes Irántam. Szeretettel szenvedj, és figyelj fokozottabb szeretettel az Én hangomra. Hogy az Én hangomat felfoghasd, légy csendes, mert finom hangomat csak a szeretetben elmerülő lélek tudja felfogni. Tartsd ébren az Utánam való vágyakozásodat a szeretet élő áldozata által. A szeretet tűz, melyet csak a szünet nélküli áldozatvállalás tarthat izzásban.”

a

Ha a buzgóságtok kitartó, megvigasztalódom

1962 április 15.

A Szent Szűz ismét kért:

“Karmelita kislányom! Felkérem a k. ház lakóit. Ők igazán sok odaadással, szeretettel végeznek missziós munkát – minden tagja – az ország területén. ők legyenek az elsők a Szeretetláng elterjesztésénél, vagyis előbb az átadásnál. Az ő rendeltetésük lélekemelően megható.

Leánykám, ne légy bátortalan, indulj el mielőbb! Szeretetlángom a Kármelből fog elindulni. Ők tisztelnek Engem a legjobban, vagyis ők vannak erre legjobban hivatva, hogy tiszteljenek Engem. Vigyél két gyertyát, gyújtsd meg élőbb a te kis lángodat, add tovább az Én k. fiamnak. Ő majd elterjeszti azt a tizenkét legkiválóbb tisztelőm között.

– (Én a Szűzanyát utólag megkérdeztem, hogy ez a tizenkét papi személy mind karmelita lesz-e? Ő nemmel válaszolt.) –

“Én veletek leszek és kiváló kegyelemmel árasztom el őket, Mikor már a tizenkét papi személy összejött, tizenkét tiszteletemre szentelt templomban egyszerre kezdődjék meg az ájtatosság. Adják át a gyertyalángot egymásnak, melyet az ájtatosság idején kaptak, vigyék haza, és a családi ájtatosságot is így kezdjék meg.
Ha a buzgóságtok kitartó, megvigasztalódom.

A Szent Szűz első közlése

1962 április 13. Fájdalmas péntek

Ezen a napon is az Úr Jézus óhaja szerint, tizenkét órától három óráig imádtam és engeszteltem Őt. Benne elmerülve kértem a Szent Szüzet, vésse szívembe Szent Fiának Sebeit és indítsa mind nagyobb könyörületre Szent Fiát. Könnyeim sűrűn hullani kezdtek. Sűrű könnyhullatásom közepette a Fájdalmas Szűzanya kimondhatatlan bánatát és zokogását éreztem lelkem mélyén. Az Ő zokogása áramlott át az én szívembe is. Majd zokogó hangján így szólt:

“Kármelita kislányom! Oly sok bűn van az országban! Segíts Nekem, mentsük meg! Én Fénycsóvát adok kezedbe, ez Szívem Szeretetlángja. Az Én Szívem Szeretetlángjához add a te szeretetedet is, és add tovább, kislányom!”

Édesanyám, miért nem teszel csodákat, hogy higgyenek Benned, úgy, mint Fatimában?

“Leánykám, mennél nagyobb csodákat tennék, annál kevésbé hinnének Bennem. Kis karmelitám, az első szombatot is azért kértem, és mégsem veszik figyelembe. Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok, és veletek összefogva mentelek meg benneteket. Szent István király Nekem ajánlotta országotokat, és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy Szívemen viselem az Ő és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe adni. Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz országomra…
A tizenkét papi személy, kiket Szent Fiam kiválasztott, lesznek a legméltóbbak kérésem teljesítésére. Leányom, vedd e Lángot, melyet neked nyújtok először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg vele a tiédet és add tovább!”

És annyira zokogott, hogy alig értettem, mit is mond. Megkérdeztem a Szűzanyát, mit is kell tennem? Én az egész ország nevében megígértem mindent, csakhogy fájdalmát enyhítsem, mert a szívem úgy fájt, majd megszakadt.

“Leányom, azt kérem tőled, hogy csütörtökön és pénteken különösen engeszteljétek Szent Fiamat. Az engesztelés módja a családokban történjék. Az egy órai idő, amelyet az engesztelésre fordítotok, legyen lelkiolvasmánnyal kezdődő, áhítatos összeszedettséggel teljes ájtatosság a szentolvasó végzésével és más imádsággal. Az engesztelést legalább ketten vagy hárman végezzétek. Ahol ketten vagy hárman összejöttök, ott az Én Szent Fiam. Az Ő kérésére ötszöri keresztvetéssel kezdjétek, miközben ajánljátok magatokat Szent Fiam Sebei által az Örök Atyának. Az engesztelő ájtatosságot így is fejezzétek be. Ezt a keresztvetést reggel és este, és napközben is végezzétek, mert ez közelebb visz benneteket Szent Fiam által az Örök Atyához, és szívetek megtelik kegyelemmel. E kegyelemmel teljes Lánggal, melyet Szívemből adtam nektek szívről szívre járva, gyújtsátok meg mindenkiét az egész országban. Ez lesz a csoda, mely tüzet fog, s amelynek fénye a Sátánt megvakítja. Ez az összetartó szeretet tüze, melyet Szent Fiam Sebeinek érdemei által eszközöltem ki a mennyei Atyától.”

Ezek után én nagyon szabadkoztam, én méltatlan vagyok: “Rám bízod ügyedet, hogy tudjam én ezt továbbadni!?” És újra szabadkoztam. Néhány nap múlva a Szent Szűz megígérte, hogy a Szent Fia által kért áldozatokat hathatós anyai segítségével és szeretetével támogatni fogja:

“Veled leszek, kis karmelita leányom, és Szívemre ölellek.”

Égi Anyám, Boldogságos Szent Szűz, valamit szerettem volna kérdezni. Ő már tudta, és választ is adott kérdésemre:

“Az esperes atyához vidd el Szent Fiam kérését.” A Szent Szűz kedves fiának nevezte öt előttem. Közben az Ő csodálatos kegyelméből megértettem, hogy a Szent Szűz akarata mennyire össze van forrva Szent Fiáéval, az Örök Atyáéval és a Szentlélekével. A Szent Szűz megígérte, hogy Ő velünk lesz, hogy a kis Láng elterjedjen, mint a futótűz.

Te csak légy jó!

1962 április 10.

“Kedves kármelita kislányom! Ne aggódj amiatt, hogy ügyem miképpen jut érvényre. Én együttműködöm a kiszemelt lelkekkel. Te csak légy jó! Tudod-e, milyen az igazi kármelita? Alázatosan elrejtve éli Velem egyesülten a szemlélődő életet. Erre törekedj, fékezd a nyelvedet, óvakodj a fölösleges beszédtől! Kis kármelitám, irántad való szeretetem határt nem ismer. Tudod, milyen boldog vagyok, hogy az Általam felkínált áldozatokat elfogadod. (Igen gyengéden mondta.) Tarts ki Velem! Mily boldogság ez Nekem! Kívánj Nekem sok lelket, hogy kioszthassam kegyelmeimet!”

Egy alkalommal, amint Eléje borultam, így szólt:
“Tudod, milyen szívszorongva vártalak? Látod, milyen egyedül vagyok! És ha te nem jönnél, akkor egészen árva lennék. Leánykám, te is árva voltál. Ugye, milyen szomorú ezt érezni!”
Majd tovább beszélgetett és tanítgatott:
“Mindig kérlek, ne aggódj, hogy csak kis dolgokat tudsz tenni. Mondom, maradj egészen kicsinek! Tudod, mit fogunk csinálni? Te fogod Nekem adogatni a mozaikköveket, amelyeket napközben összegyűjtögetsz. Én majd összeillesztem szín és forma szerint, és ha elkészült, mennyire fogsz majd csodálkozni, hogy milyen mesterművet alkottam belőlük! De látod, Én hiába vagyok művész, ha te nem gyűjtögeted össze, nem tudok mesterművet alkotni belőle.” (Hangja valósággal esengett felém.)
Egy alkalommal így szólt:
“Leánykám, Én most be fogom osztani idődet. Ezt már elkezdtem egyszer veled – ugye tudod-, csak még több mindent akartam programodba beiktatni. Azért halasztottam el eddig. Gyere, ha van időd, ha sok, csak szólj, az akarat a tied. Én ezt nagy tiszteletben tartom. Nekem az esik jól, ha önként adod át Nekem.

Hétfő: A szenvedő lelkek napja. Minden mozdulatodban legyen benne a megsegítésük utáni vágy. Velem egyesülve óhajtsd, hogy szent Színem látására jussanak. A szigorú böjtöt és az éjszakai virrasztást is ajánld fel értük! A szigorú böjtöt, melyet most kérek tőled, és ezt a kérésemet – nemcsak hozzád intézem -hozd majd nyilvánosságra, és mondd el Szívem kérését a többi közléssel együtt: Aki a hétfői napot megtartja szigorú böjttel, az minden alkalommal egy papi lelket szabadít ki a szenvedés helyéről. Aki ezt a böjtöt megtartja az elhunyt papi lelkekért, az halálának nyolcada alatt abban a kegyelemben részesül, hogy kiszabadul a tisztítótűzből. Ez Édesanyánk kérése is. Ő Szeretetlángjára hivatkozva kötelez Engem erre.

Kedd: Ez a nap a családodért felajánlott nap legyen. Végezz helyettük annyi lelkiáldozást, ahányan” vannak. Ajánld fel őket egyenként Édesanyánknak, Ő védelmébe veszi őket. Ezen az éjjelen a virrasztó imát is értük ajánld!
Én, sajnos mélyen alvó vagyok Uram, és ha nem tudok felébredni?
Majd Én segítek ebben is. Ha valami nehéz, csak szólj Édesanyáknak bizalommal! Ő is sokat virrasztott imádságban. És tudod, leánykám, a családodért nagy felelősséggel tartozol. Most is neked kell őket különös gonddal Hozzám vezetni, mindegyiket a maga módján, mert igen különbözők. Kegyelmeimet szünet nélkül óhajtsd számukra. Együtt fogunk működni, de a te erődet igénybe kell vennem. Legkegyesebb pártfogód Szent József. Ne felejtsd el! Őt is kérd mindennap! Ő is örömmel segít és így nyert ügyünk lesz.’

Szerda: A papi hivatások napja. Kérj Tőlem sok buzgó lelkű ifjút. Amennyit kérsz, annyit kapsz, mert sok ifjú lelkében ott él a vágy, csak nincs, aki kisegítse belőlük annak teljesülését. Ne légy kislelkű, a virrasztás imádsága által bőséges kegyelmet eszközölhetsz ki számukra.

Csütörtök: Az Oltáriszentség engesztelésére szenteld, és aznap négy órát tölts szent színem előtt. Különös áhítattal imádj és engesztelj az Engem ért sok megbántásért! A szigorú böjtöt ajánld fel a tizenkét papi lélekért. Az éjszakai virrasztást is értük ajánld fel. Merülj el kínos haláltusám vérrel verejtékező szenvedéseibe! Sok lelkierőt fogsz ebből meríteni.

Péntek: Szíved egész szeretetével merülj el kínszenvedésemben! A reggeli ébredésnél gondold át, hogy a borzalmas éjszakai kínok után mi várt rám egész nap. Munkád közben is szemléld végig az egész keresztutat, melyen nem volt megállás egy percre sem. A végletekig kimerülve hajtottak a Kálváriára. Sok mindent szemlélhetsz, kis karmelitám. Én igazán a végletekig mentem értetek. Azért mondom, semmit sem vihetsz Értem túlzásba. Tizenkét órától három óráig imádd Szent Sebeimet. A böjtöt lehetőleg úgy tartsd meg, hogy Szent Testemnek a keresztről való levétele idejéig böjtölj. Ezen a napon a virrasztó imádságot a tizenkét papi személyért ajánld fel. Leányom, áldozatvállalásod a kegyelmek bőségét fokozza lelkedben.

Szombat: A mi Édesanyánk napja. E napon különösen tiszteld meg Őt több gyengédséggel. Tudod, Ő a Kegyelmek Anyja. Óhajtsd, hogy a földön úgy tiszteljék, mint a mennyben az angyalok sokasága. Kérd a haldokló papok számára a jó halál kegyelmét. Erre ajánld fel napodnak minden pillanatát. Tudod, milyen nagy jutalmad lesz ezért? Az égben a papi lelkek könyörögni fognak érted, és a Szent Szűz is várja lelkedet halálod óráján. Az éjszakai virrasztást is erre a célra ajánld fel.”

Vasárnapra az édes üdvözítő semmi programot nem adott. (Ezek a beszélgetések kb. július hónapban történtek, de nem tudom pontosan, hanyadikán.)


***  Feltéve, hogy a kegyelem állapotában halt meg. Egy beszélgetés alkalmával E. a következőket mondta: “A Naplóban több helyen, ahol a szenvedő lelkek kiszabadulásáról van szó, mindannyiszor oda kellett volna írnom: Ha a kegyelem állapotában halt meg. Mivel ezt akkoriban teljesen magától értetődőnek véltem, feleslegesnek tartottam megjegyezni.”

Leányom, a legnagyobb bűnösök közül választok ki Magamnak lelkeket megváltó munkámhoz

1962 április 8.

Az Úr megkért, hogy a szentórákat ne kössem össze a teremtményeivel:
“Ne keresd önmagad! Ugye sokszor hangoztattam ezt már, hogy teljesen igényt tartok rád. Mondj le már önmagadról, hajszál se férjen közénk!”

Uram, Jézusom, egészen kezdő vagyok.

“Leánykám, azért ne csüggedj! Egyszer el kellett kezdened. Emlékezzél, fiatalkorodban is mindig tanulni szerettél volna, de erre nem adatott soha alkalmad. Én voltam, aki ezt nem engedtem, minden akadályt eléd gördítettem. Úgy tetszettél Nekem, hogy egészen tudatlan maradj. Nekem már akkor is terveim voltak veled, csak meg akartalak előbb érlelni a Magam számára.”

Uram, de sokszor fordítottad felém hiába kegyelmeid éltető sugarát, s én elkerültelek, és másféle utakat jártam.

“Tudod, ugye, hisz még nem régen, néhány hónappal ezelőtt a szabadegyetemre akartál beiratkozni. De Én ennek is elébe álltam. Az Én iskolámba hívtalak felvételre. Leányom, most örülj nagyon és légy jó tanuló! A mester Én vagyok. Tanulj Tőlem! Én nem sajnálok semmi fáradságot, egész nap veled vagyok, reggeltől estig. S ha szorgalmas leszel, eredményt fogunk elérni, és örömen lesz benned.”

Csak azt sajnálom, édes Jézusom, hogy ilyen kevés érzékem van Hozzád.

“Ez igaz, leányom!”

És Ő is egész halom eseményt terített elém. Például: ha olyan helyen jártam, ahol kápolna is volt, és mindenkitől elbúcsúztam, csak Tőle nem.
Aztán, ha térdet hajtok, gondoljak is Rá nagy szeretettel, mert “ha ezt nem teszed, úgy fáj Nekem!” Igen megbántam ezt, és szemem megtelt a bánat könnyeivel.

“Kislányom, újra csak azt mondom, meg kell változnod az Én tetszésem szerint. Én segítek, hogy a helyes utat kövesd, csak merülj el tanításomban, és minden erőddel igyekezz a feladott leckét elvégezni. Anyámhoz menj, Ő segít!”

Uram, én Őt nagyon szeretem, hisz Ő szólított fel engem arra, hogy imádjam, engeszteljem az Ő Szent Fiát. Ó, hogy megzavarodtam Ielkemben, amikor az Ő hangját hallottam! Milyen mélységes bűnbánatot keltett bennem az Ő sírástól elfojtott hangja!

“Igen, kislányom, ez volt az első találkozás, a nagy lépés, amikor Anyám különösen Nekem ajánlott. Leánykám, azóta nyílegyenesen repülsz Felém. Röptödben ne nézz vissza a földre, nehogy a világ zaja megzavarjon. Már oly rég vártalak! Mióta megteremtettelek, azóta várok rád, és hasonlóképpen minden lélekre.”

Uram, de most már soha többé ne engedj el!

“Te szakítottad ki magad. Nem Én engedtelek el.”

Én Jézusom, azért maradtam ilyen nyomorult és neveletlen. Nevelj engem, én Mesterem!

“Leányom, mondj le akaratodról! Mindig arra kérlek. Megváltó munkámban csak úgy vehetsz részt, ha egészen és állandóan Velem egyesülve élsz minden pillanatban.

Kármelita kislányom! Emlékezz vissza, mikor özvegy maradtál, és gyermekeid nőni kezdtek, hogy kérted őket, legalább egy órát segítsenek mindennap. Mily könnyebbség lett volna ez neked, és mily szomorú voltál, mikor mindenféle ürüggyel kimentették magukat, és neked egyedül, elhagyottan kellett fáradoznod. Leányom, de sok gyermekem van Nekem is, és ha csak egy órát is segítene mindegyik, mily gyönyörűségem telne bennetek! Ilyenkor különösen a Nekem szentelt lelkekre gondolok, akiket Szívem választottjainak tekintek. És ők mégsem egyesülnek Velem bensőségesen. Szétszórja őket a világias gondolat. Kis kármelitám, merülj el Bennem! Legalább te óhajts még több kegyelmet! Segíts helyettük is, de ne egy órát, hanem szünet nélkül! Ne kérdezd, hogyan, légy találékony! Ragadj meg minden alkalmat, hogy a lelkek utáni vágyaddal szomjúságomat csillapítsd!”

Uram, én soha meg nem szűnő szomjúsággal vágyódom Utánad.

Minden erőmmel szeretni akarlak azok helyett is, akik nem jönnek Hozzád. A beszélgetés közben igen nagy kegyelmeket kaptam az Úrtól.
Én Istenem, mit tettél velem? Most már végképp nem tudom, én élek-e? Mintha nem is a földön járnék, nem látok szememmel semmit, fülem sem fogja fel a világ hangját, szívem sem dobban már, csak Benned, Érted. Ajkammal nem találok méltó dicséretet. Szeretnélek áldani, de nem találok semmiféle kifejezést Hozzád méltónak. Csak nézlek csukott szemmel és néma ajakkal. Nézem kimondhatatlan szenvedésed, melyet értem, nyomorult bűnösért elviseltél. Elmém fel nem fogja, mit tettél értem, nyomorult bűnösért. Miért velem? Mikor annyi más, Hozzád méltó tiszta lélek van!

“Leányom, a legnagyobb bűnösök közül választok ki Magamnak lelkeket megváltó munkámhoz. Ha elfogadják, Én különös kegyelmeimmel halmozom el őket. Aki Velem érez és Értem él, határtalan szeretetemmel kiragadom a világból, úgy, mint téged. Kármelita kislányom, oly kimondhatatlanul szenvedek, és mily jó éreznem, hogy Velem vagy és Velem egyesülve te is érzed szeretetemet.”

Uram, akaratom a Tied, Te cselekedj bennem! Ő erre azt válaszolta:

“Leányom, minden erőddel azon légy, hogy a bűnösöket Hozzám vezesd. Ezen kívül semmi más ne töltse be gondolataidat. Nézz szüntelenül szemembe, hogy lásd szomorúságomat a lelkek miatt. Kívánd lelked egész vágyával, hogy a Nekem szentelt lelkek ne nézzenek el mellettem, és ne szórják szét tekintetüket a világba, csak Engem szemléljenek. Az Én szomorú szemem pillantását fogják fel, merüljenek el Bennem. Ha szemembe néznek bűnbánó lélekkel, kegyelmem sugarával megjavítom őket. Szívem szeretetébe merítve újjá szülöm őket, csak legyenek teljes bizalommal…

Leányom, feléd árasztom szeretetemet azért, mert te menedéket adtál Nekem, és a te lelkedben megpihenhetek. Érezd ezt a nagy megtiszteltetést, hisz Engem tisztelsz meg vele. Ne fossz meg soha tőle! Ez igazán csak rajtad múlik. Én a végletekig mentem szeretetemmel. Tudod, mennyire szeretem hallani, mikor Elém borulva így szólsz Hozzám, hogy jobban akarod bánni bűneidet minden megtérő bűnösnél, ki valaha is megbántott, s jobban akarsz szeretni valamennyi megtérő bűnösnél. Kis kármelita leányom, ezekkel az óhajtásaiddal egészen Szívemhez férkőztél. Egyszerű szavaid kimondhatatlan könyörületre indították irgalmas Szívemet. Látod, leánykám, ehhez nem kell iskolázottság, sem szabadegyetem! Mily boldogsággal töltötte el mennyei Atyánkat is a te mélyről jövő, őszinte bűnbánatod! Ezt tedd életed minden pillanatában. Leányom, tégy meg mindent ernyedetlen szorgalommal a lelkek megmentéséért! Ez legyen a te iskolád. A Szentlélek Úristen veled fog munkálkodni, rosszra hajló természetedet segít átalakítani üdvösséged javára. Ugye tudod, hogy az Én Országom erőszakot szenved! Állandó bukdácsolásod ne törjön le, mert ez megtart az alázatosságban… Elmélkedd át ezt gyakran, míg egészen magadévá nem tetted, mert ez a nap a mi különös egyesülésünk napja, amikor kegyelmekkel halmozlak el, melyeket különös erősítőül szántam. Tudod, nagy harc vár rád, de a keresztjelében győzni fogsz. Ha keresztet vetsz, soha ne légy szétszórt, gondolj mindig a három isteni Személyre. Ezt hozd nyilvánosságra! “Ötször vess keresztet egymás után, és gondolj a keresztvetésnél az Én Szent Sebeimre! Mindig nézz szemembe, melyek szánalmasan vérbe vannak borulva a sok ütlegtől, melyet tőled is kaptam.”

Uram, Jézusom, ne mondd tovább, mert a szívem megszakad! Könyörülj rajtam!


Keresem az(oka)t a rendelete(ke)t mellyel elvették a templomok közvetlen környezetét a plébániáktól, hogy ily módon szabadkőműves tereket varázsoljanak és elszívják az emberek pozítív energiáját!!!
Kategória
Uram, vágyom erre a tisztességre és a drága kiváltságra. Ha élvezhetem ezt, a mennyet a földön érzem majd. Tégy engem minden dolgomban igazzá, hogy ma, holnap és mindennap színed előtt maradhassak, mert szeretném nevedet mindörökké magasztalni.Map"Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, Elhat a mélybe az egek fölé, Irgalmad nem fogy a múló idővel, Ki voltál az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, Mindennap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, Hűséged végtelen, Uram hozzám!"
Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te kifelé nyújtasz! Az élet tükröt tart cselekedeteidnek. Ha több szeretetre vágysz, adj több szeretetet! Ha megértésre vágysz, te is érts meg és tisztelj másokat! Ha azt akarod, hogy az emberek türelmesek és tisztelettudóak legyenek veled, te is légy türelmes és mutass tiszteletet! A természet eme törvénye életünk minden területére érvényes. Az élet mindig azt adja vissza neked, amit te másoknak nyújtasz! Az élet nem véletlenek sorozata, hanem tetteidet tükrözi...Free counters!
Megelégedni az élettel
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz. (Wass Albert)
HonlaprendszerüNK
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Dél-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Délvidék
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyökereink
 • Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől…
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsony
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Közép-Dunántúl
 • Közép-Magyarország
 • Legendák, mesék, mondák
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • MártírSors
 • Meddig még?
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Munkanapló
 • Nyugat-Dunántúl
 • Olvasó gondolkodó
 • Örökimádás
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pünkösd-ElJövet
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: